Tải bản đầy đủ

Khái quát một vài nét về quản lý chất lượng nói chung và quản lý chất lượng trong thư viện nói riêng

ĐỀ TÀI: Khái quát một vài nét về quản lý chất lượng nói chung và
quản lý chất lượng trong thư viện nói riêng

 !"#$%& '()'(**+,%
/"'0!1232435672839
2:42;<= >,&?7@/) 8 !"A
B)B0%CDE)'(B+=!  
0'4-F.-G29B20B'4<
= 3%'!=H:4#+I#7=!
%#0-F.>0!1
AJK+I=L091-F.M
NO#%!F8">$=!  
7."0-=PI0Q#5RRMIQ5S+
,A=>K3!B !"567TU!
IQ5$%CVE)'(**PW7XEEYS+?)#'!
!9ZA80
=87$8 ['C!  0
=>K=,=#+
Một vài khái niệm liên quan đến quản lý chất lượng
\8A!"'!A7J 24
] P2 ^#-F.S_B.J2` Pabc#7

d
dVee7+XS7#24!#AP\02#7dVDV7+dDf
ghi7XEEj7+DS+k_B!0>9-F.7=0G
;R;Z-B89 -F.8! 
0'!#'<+I0'87=7H==3
!B !"=,7>FB>396>)
3JA)=0=+l&#70
_==,=#78"F:
m"%H"[2 ^-F.;#-4
-4'C! !;!FPghienEX7dVeYS+
,##7)!m#1-F.A&
K123! '!+Q
o  %<.FB0=0
+Q!0>9 _ "FB
'"20!9mp./PghiVEEE7XEEjS+\!0>9
#0@$;#-4J2!7./7& ')
0>)'"20!700+
Tiến trình phát triển của hoạt động quản lý chất lượng
h4 !"0>9n0>
J7$'"7'"20!707)
0-=PIQ5S+
q"0>9-099N#!
&p202!2 ^2;B2 ^/^+
5.J0>9# !=%2 ^'<>!#
;!F317m#<#+
X
q"20!0>r/)0!s/) R0
7 m)0G't\))Bgg+='"20!
& 0<0>)& !#l2;7!.0
u#l72` ! 1 ! _'70G2
^+\!0>94="'F G !=2280!#
l2;702 ^'Z2v'<  _F
G+
k0l !"017$2
^=_+w=_#0@=;#-4^
7& ')0>A7!  !/^7;#
-4#l0+++
IQ5=0lr/)0!s07
F:%0>9824[4
!91#m0!0>917
m8p>B J +I00> !
"#7'<$/)70-4%
#1FB'!7#=A
7'C>0G7;#-4')0>)7
#l0>97!!0>9+
Những nguyên tắc chính của quản lý chất lượng
x4!A0'4-F.70
@!0 >K=792_#J8"!  
00>9=>K0@y24>07& ')
z
0>7FB3'!7@47#l
0>97!!0>9+
h4>0'C3[4)0G=_
p>093[4#>')KP{2b
|-2#7XEEe7+XdXS+59G>0=>0-#l<
G99017<_KG0=>!./
1+,G>0N 8l7;!F
%./B->72` % 1
!  ] ">!./8+
|& ')0>=;!& %FBA0= !"
1Mm+I0=>K7=& ')0>=
G-4!')0>)G>K7p.J
..0=K& 7->#0G+
kFB3'!;R#1'4
-F.708;#-4-4'!+l
&#7um'!7;!F%8
'!'!7)')!-F.2 ^ ] 0$
8+
Q@4;R9#K0
+59m;#-44=%J2! ]
 _BA#" 7'R37#=0>0p
'#)'JK00>97)%./
m!')4/}+
n
Q#l9#l'0!70@!0>
99m/)p>%!F0'!
<!2 ^-F.+k"8"#l7!mB
);#-4%2m#p~-•K0>90
!0!#l'!+\!#l#A~/)
')" ] B24 !" '0K'6&0m
+
k!!!0>990>9=_p;!F=
=29m0_1B!/^#/J
;!F0H!./A+l&#7B
/9m4K0H;#-4'/^A7
/) 82` % 1 ! <. ] "/)!!+
\!2_=</&  [" ..0=
#)F/)M0+
Vài nét về quản lý chất lượng trong các thư viện đại học trên thế giới
w0>90!=>K)B8"
m -Bz870@yPdS!  %#
7PXS!  !/^ghiVEEE7PzS
4=!!=70@4!!!!20
2!+
,3 7%#7."
IQ57!  0!=>K$CdVVE
)'(**+590%=!  IQ52BI=>K
w-P56S+I>=#7=0=
j
!-F.8>+\!CG
#=A=0!<=K&+=;#
-4!  1l-4
$9 &='<-491l'<+I
=>K/"iR0P56SN;R90%=
0=!  +,%#1o
K0@y#=0=7;#-4A~#
l0>99! ] 7FB !"-F.3G2`
+I>U7 !">A=
>KBI=>K5R0RI=>K502+w0>
9& 0;#-4!')0>)
97247;#-4l==<o7
;#-4!/J!!4=!!+
=!  /^000>9=>
KN3 m)0%C+?9/^ghiVEEE
"'3A=>K)B7$!B !"
T7567U)%B0'4I!|5#;+?9/
^#o !=;#-4=_7;!
F4=!#)!=
>07@47>02 ^7'"20!2 ^7/)
#lP€7XEEXS+
k!!=>K90%!/) &"
0>9=+=!!8"!=>K/) &
$A89'!+,)B'7=;R;Z
-4123F7J 2_==23%72_
Y
= ..72_!#[7l##!!-4')G2`
=;90>9=#!=0
K+l&#7>=2` !2_=_'2•8A!@4
=7!=>KCG'02!')G2` 
A!-F.2 ^K2` +\!<./J'!
2` 0!!0@y!"@7@F7/^ghiddYXE
A!!0>9</=7~-•g‚|TA!!0>9
</=+\!'6&!!0@y=4!!0>9
17!!202!%!=+
Quản lý chất lượng thư viện đại học trong bối cảnh Việt Nam
I0%C#7=>K=,
l&99 &KG>K7
8  )400G>K73
9/J!!G>K+\<9mB!0 >
K0G8  [47>0o^#!=>K
'<$0=7! #70>0@
480+,A=>K" !"
123&70l9#<0!9=7CG
!@4</+592_=!  70H"'"
^F!  9ghiVEEEp00>9=+\!
=/)4!!A=7-4!/J
?9c!0 k0>0+
I#7=•@>9'0!;%
=>K=,8BG2` %#
D
!0 >KP|Rb07XEEDfR+xR R0ƒ|R27XEEeS+5H
p !"!='<@A+,#%>
);!F-01)7-024)!G
>K_B0>9=724>)A' Jl9
+k_B%0>9)=7%
'8'CN;=+J 7=& " ..0<!
!!F97AG"8"& m 
!</)P,#R7XEEeS+l&#70>9!!
[=_79G;#+w0>9 _ %
!=>K„…07= ..=_
=8+
k"8  ' .%>)7-B#8A;
p.J8  0=>K=,yPdSA
;<l#)A=>K8PXS!A
;."o 00>9=+
PdS5<l=
w0>909<G8A24)97#m!
7H='##0G2` !1
A=N=!  <=</29
00>9=7;#-4!  9<l
] )+5<l#0@%#)_Jy9-7#
l_!  PwldS+
e
Hình 1: Mô hình quản lý chất lượng cho thư viện đại học Việt Nam
,9-=;!F0@
%/04K!#P3
S7!<.o P0@!/^
7/J!!S7! 1 ! P
4!!!!202!S+?>879!l
!"'<$B#l$;#-4 !"!1
l7)!  !1l)')7/)
R0!!7/)0+I!0>9A
-}0_."9=#=_=70
@%#)_'!7!#)_0#9978
!9[40H/4)'C<9=+l&#7
!1l;#-4-4123
'C4/}=7-B!89y
M\!@4=yJ7247Gf
V
Mh4u91<!J2!_
B=7!/A@4 0=f
MIl9'C!9>0=f
MIl9"=Af
MkH"=A#<7!/ !"7123&+
PXSQ=L9A;4/}
k"00>9099$=>
K792_/0@y
d+*#-4 !"!2 ^-F.FBG2`
7-4!#Kp!;!F%'0!@
>%" -F.P=SAB
"G2` +
X+,C$!u8";#0!l0>9p!;!
F!A8" !2B'G2` F!93!2
28#+
z+h`2#' !=!u;#0#l0>9"
$G2` +AK1=O
#!u#!";#!22814+
n+h` /^82•0H420>!/^"!  
0!0>9=70!0>94=9
!=_7mF!+
j+h` 0H20>/J!!=9!
] 0_=B!/^=2` +
dE
Y+*#-4rC0!!!s0!=>K70
8=>07%72` 39<=G#
p ..0<!#)Fu!7>0
Nm+
D+,0/!=70p=
"4=!0>9FB9!4#=+
?>!0>9099$=7= _
 %!=09'479]7# >0_
984+,%0>90 !
-F.0G2` 7=!!202!%!=
)2)0!=>K+
=9= !-F.P=S0G
2` PJ 20H9G>K
'!'<0 > ..= .!S!
=)B4=$+†=,7-0A#'!7
!-F.#•A>)+B%J!-F.#
>0G2` 7="'!-F.=7
.& ')..4#))2)+\!-F.#
8"-424 _ %!=>K7%=_!
=>KBI=Q_+
k!!202!PR'S90% 1 ! !
!-4!/J;!FA!0>97#l7-F.7
@4"202!!m8%H"1@+k!!
202!;R9!o !m2…'=4
dd
/}_p.J'<$/)0+,
3 7!=>K=,!l4!!
..0'"FG>K7B>0/AA0!!202!
%!=+k"/)!!202!7!=>K24
mFBw9==,7!9=G>
K7.I=+,07=)& !#l"</&
</79N4=<!!!)2)+q=4
!!3C0!1F7=!!202!<'!
</A=2v3=)7l24 !"
!=>K+
Kết luận
wl">9=9HG
--0FB .90#
0G2` 7N%##''R!0 
>K+x4'C$=70>9
8")') ] B$9 &70H00
9!0>9=+,07N"'
l-=970=_=>KN824 _ B
!=0=_p.J 0G2` %
-F._7 .._24= !0 0>000>m
B+
I‡g|gˆ‰IwT5qwŠi
d+\02#7€+Q#2‚RR+,R‹Œ0'y5c‹Mw7dVDV+
dX
X+{27a+•+7b|-2#7W+5+5ƒ0#- Rƒ0R
R;RRR+5207iwyI020bh0MWR2R7XEEe+
z+  ghi  VEEEyXEEjy  Q#  RR 2#2M  R2  M  ‚-R2  -
0#+  ŽcRR7  h‹•R-•y gR/0 i•/0 0ƒ
h--•/07XEEj+
n+a7a+5+7bc#7‚+5+a‘2Q#\00w-00'PnR-+S+,R‹
Œ0'y5c‹Mw7dVee+
j+|R7++7b07I+w+I=>K=,0;)9& ’’I>
JI==,+MXEED+Mh_XPdES+M+YMdd+
Y+,#R7+w+=>K0'"F
G > K+ € R R2RR-   R d2 5RR/ 0ƒ T-R R2
PXEEeS+
D+€7w+Q+?9/^ghiVEEEA!  0!m
</=’’I> JI</bI=+MXEEX+Mh_n+M+zMdD+
e+RxR R0ƒ|R2+k;#-4==>!
/) 1 ! ->#7K& 78  0
0>00!G>K3B=#+€ R R2RR-
Rd25RR/0ƒT-RR27x7RPXEEeS+
V+W7w+‚0“2R“0“20R“yIQ5-RR2”’’|#
5RR+MXEEY+Mh_XDPVS+M+YEY+
dz

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×