Tải bản đầy đủ

Văn bản: Cảnh ngày xuân

Nhiệt liệt chào mừng
Nhiệt liệt chào mừng


Năm học 2006 -
Năm học 2006 -
2007
2007
Các thầy cô giáo đến dự hội thi
Các thầy cô giáo đến dự hội thi
giáo viên giỏi
giáo viên giỏiVăn bản
Văn bản
:
:
Cảnh ngày
Cảnh ngày

xuân
xuân
(
(
Trích
Trích
Truyện Kiều Nguyễn Du )
Truyện Kiều Nguyễn Du )


Ngày xuân con én đ a thoi,
Ngày xuân con én đ a thoi,
Thiều quang chín chục đã ngoài sáu m ơi.
Thiều quang chín chục đã ngoài sáu m ơi.


Cỏ non xanh tận chân trời,
Cỏ non xanh tận chân trời,
Cành lê trắng điểm một vài bông hoa.
Cành lê trắng điểm một vài bông hoa.


Thanh minh trong tiết tháng ba,
Thanh minh trong tiết tháng ba,
Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh
Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh


Gần xa nô nức yến anh
Gần xa nô nức yến anh
Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân.
Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân.


Dập dìu tài tử giai nhân
Dập dìu tài tử giai nhân
Ngựa xe nh n ớc áo quần nh nêm
Ngựa xe nh n ớc áo quần nh nêm


Ngổn ngang gò đống kéo lên
Ngổn ngang gò đống kéo lên
Thoi vàng vó rắc tro tiền giấy bay
Thoi vàng vó rắc tro tiền giấy bay


Tà tà bóng ngả về tây,
Tà tà bóng ngả về tây,
Chị em thơ thẩn dan tay ra về.
Chị em thơ thẩn dan tay ra về.


B ớc dần theo ngọn tiểu khê
B ớc dần theo ngọn tiểu khê
Lần xem phong cảnh có bề thanh thanh.
Lần xem phong cảnh có bề thanh thanh.


Nao nao dòng n ớc uốn quanh,
Nao nao dòng n ớc uốn quanh,
Dịp cầu nho nhỏ cuối ghềnh bắc ngang
Dịp cầu nho nhỏ cuối ghềnh bắc ngang

Bố cục : Chia làm 3 phần :
Bố cục : Chia làm 3 phần :
1.
1.
Bốn câu thơ đầu : Khung cảnh ngày xuân
Bốn câu thơ đầu : Khung cảnh ngày xuân
2. Tám câu thơ tiếp : Khung cảnh lễ hội trong tiết thanh minh.
2. Tám câu thơ tiếp : Khung cảnh lễ hội trong tiết thanh minh.


3. Sáu câu thơ cuối : Cảnh chị em Thuý Kiều du xuân trở về
3. Sáu câu thơ cuối : Cảnh chị em Thuý Kiều du xuân trở vềBốn câu thơ đầu
Bốn câu thơ đầu
:
:


Ngày xuân con én đ a thoi,
Ngày xuân con én đ a thoi,
Thiều quang chín chục đã ngoài sáu m ơi.
Thiều quang chín chục đã ngoài sáu m ơi.


Cỏ non xanh tận chân trời,
Cỏ non xanh tận chân trời,
Cành lê trắng điểm một vài bông hoa.
Cành lê trắng điểm một vài bông hoa.
? Hai câu thơ đầu vừa gợi tả thời gian, vừa miêu tả không gian :
A : Đúng B : Sai
con én đ a thoi
con én đ a thoi
Thiều quang
Thiều quang
ngoài sáu m ơi
ngoài sáu m ơi


Cỏ non xanh tận chân trời,
Cỏ non xanh tận chân trời,
Cành lê trắng điểm một vài bông hoa.
Cành lê trắng điểm một vài bông hoa.
Phơngthảoliênthiênbích
Phơngthảoliênthiênbích
Lêchisổđiểmhoa
Lêchisổđiểmhoa
(Cỏ thơm liền với trời xanh. Trên cành lê có mấy bông hoa)
(Cỏ thơm liền với trời xanh. Trên cành lê có mấy bông hoa)


(Nhà thơ của Trung Quốc)
(Nhà thơ của Trung Quốc)
? Hãy so sánh và cho biết nét sáng tạo của Nguyễn Du trong 2
câu thơ trên là gì ?
trắng điểm một vài bông hoa.
trắng điểm một vài bông hoa.
? Hãy nêu cảm nhận của em về bức tranh xuân của Nguyễn Du ?


Tám câu thơ tiếp :
Tám câu thơ tiếp :


Thanh minh trong tiết tháng ba,
Thanh minh trong tiết tháng ba,
Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh
Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh
Gần xa nô nức yến anh
Gần xa nô nức yến anh
Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân.
Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân.


Dập dìu tài tử giai nhân
Dập dìu tài tử giai nhân
Ngựa xe nh n ớc áo quần nh nêm
Ngựa xe nh n ớc áo quần nh nêm


Ngổn ngang gò đống kéo lên
Ngổn ngang gò đống kéo lên
Thoi vàng vó rắc tro tiền giấy bay
Thoi vàng vó rắc tro tiền giấy bay
? Nội dung chính của đoạn thơ là :
? Nội dung chính của đoạn thơ là :
A. Cảnh lễ hội ngày xuân.
A. Cảnh lễ hội ngày xuân.
B. Cảnh thiên nhiên vào mùa xuân.
B. Cảnh thiên nhiên vào mùa xuân.
C. Cảnh con ng ời đón mùa xuân về
C. Cảnh con ng ời đón mùa xuân về
? Cảnh lễ hội ngày xuân đ ợc giới thiệu vào thời gian cụ thể
? Cảnh lễ hội ngày xuân đ ợc giới thiệu vào thời gian cụ thể
nào và đó là lễ hội gì ?
nào và đó là lễ hội gì ?
A. Tiết thanh minh với hội đạp thanh.
A. Tiết thanh minh với hội đạp thanh.
B. Tiết thanh minh với lễ tảo mộ.
B. Tiết thanh minh với lễ tảo mộ.
C. Cả A và B.
C. Cả A và B.


Thanh minh trong tiết tháng ba,
Thanh minh trong tiết tháng ba,
Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh
Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh
Gần xa nô nức yến anh
Gần xa nô nức yến anh
Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân.
Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân.


Dập dìu tài tử giai nhân
Dập dìu tài tử giai nhân
Ngựa xe nh n ớc áo quần nh nêm
Ngựa xe nh n ớc áo quần nh nêm
? Trong đoạn thơ nhà thơ đã sử dụng nhiều từ ghép là :
? Trong đoạn thơ nhà thơ đã sử dụng nhiều từ ghép là :
Danh từ, động từ, tính từ :
Danh từ, động từ, tính từ :


A : Đúng
A : Đúng
B : Sai
B : Sai

Tám câu thơ tiếp :
Tám câu thơ tiếp :


Thanh minh trong tiết tháng ba,
Thanh minh trong tiết tháng ba,
Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh
Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh
Gần xa nô nức yến anh
Gần xa nô nức yến anh
Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân.
Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân.


Dập dìu tài tử giai nhân
Dập dìu tài tử giai nhân
Ngựa xe nh n ớc áo quần nh nêm
Ngựa xe nh n ớc áo quần nh nêm


Ngổn ngang gò đống kéo lên
Ngổn ngang gò đống kéo lên
Thoi vàng vó rắc tro tiền giấy bay
Thoi vàng vó rắc tro tiền giấy bay

Chia nhóm :
Chia nhóm :
Nhóm 1: Tìm danh từ và nêu ý nghĩa.
Nhóm 1: Tìm danh từ và nêu ý nghĩa.
Nhóm 2: Tìm động từ và nêu ý nghĩa.
Nhóm 2: Tìm động từ và nêu ý nghĩa.
Nhóm 3: Tìm tính từ và nêu ý nghĩa
Nhóm 3: Tìm tính từ và nêu ý nghĩa
yến anh
yến anh
Chị em
Chị em
tài tử giai nhân
tài tử giai nhân
sắm sửa
sắm sửa
Dập dìu
Dập dìu
Gần xa
Gần xa
nô nức
nô nức

Tám câu thơ tiếp :
Tám câu thơ tiếp :


Thanh minh trong tiết tháng ba,
Thanh minh trong tiết tháng ba,
Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh
Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh
Gần xa nô nức
Gần xa nô nức


yến anh
yến anh


Chị em
Chị em
sắm sửa
sắm sửa
bộ hành chơi xuân.
bộ hành chơi xuân.


Dập dìu
Dập dìu
tài tử giai nhân
tài tử giai nhân


Ngựa xe nh n ớc áo quần nh nêm
Ngựa xe nh n ớc áo quần nh nêm


Ngổn ngang gò đống kéo lên
Ngổn ngang gò đống kéo lên
Thoi vàng vó rắc tro tiền giấy bay
Thoi vàng vó rắc tro tiền giấy bay
? Em hãy cảm nhận không khí của lễ hội qua ngòi
? Em hãy cảm nhận không khí của lễ hội qua ngòi
bút miêu tả của Nguyễn Du ?
bút miêu tả của Nguyễn Du ?

Tám câu thơ tiếp :
Tám câu thơ tiếp :
Thanh minh trong tiết tháng ba,
Thanh minh trong tiết tháng ba,
Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh
Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh
Gần xa nô nức yến anh
Gần xa nô nức yến anh
Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân.
Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân.
Dập dìu tài tử giai nhân
Dập dìu tài tử giai nhân
Ngựa xe nh n ớc áo quần nh nêm
Ngựa xe nh n ớc áo quần nh nêm
Ngổnnganggòđốngkéolên
Ngổnnganggòđốngkéolên
Thoivàngvórắctrotiềngiấybay
Thoivàngvórắctrotiềngiấybay
? Hãy nêu cảm nhận của em về lễ tảo mộ truyền
thống của nhân dân ?
Sáu câu thơ cuối :
Sáu câu thơ cuối :
Tà tà bóng ngả về tây,
Tà tà bóng ngả về tây,
Chị em thơ thẩn dan tay ra về.
Chị em thơ thẩn dan tay ra về.
B ớc dần theo ngọn tiểu khê
B ớc dần theo ngọn tiểu khê
Lần xem phong cảnh có bề thanh thanh.
Lần xem phong cảnh có bề thanh thanh.
Nao nao dòng n ớc uốn quanh,
Nao nao dòng n ớc uốn quanh,
Dịp cầu nho nhỏ cuối ghềnh bắc ngang
Dịp cầu nho nhỏ cuối ghềnh bắc ngang
Tà tà
Tà tà
thơ thẩn
thơ thẩn
thanh thanh
thanh thanh
Nao nao
Nao nao
nho nhỏ
nho nhỏ
? Hãy nêu cảm nhận của em về cảnh và ng ời
trong đoạn thơ ?

Ghi nhớ :
Ghi nhớ :


Đoạn thơ Cảnh ngày xuân là bức
Đoạn thơ Cảnh ngày xuân là bức
tranh thiên nhiên, lễ hội mùa xuân t ơi đẹp, trong
tranh thiên nhiên, lễ hội mùa xuân t ơi đẹp, trong
sáng đ ợc gợi lên qua từ ngữ, bút pháp miêu tả
sáng đ ợc gợi lên qua từ ngữ, bút pháp miêu tả
giàu chất tạo hình của Nguyễn Du
giàu chất tạo hình của Nguyễn Du

Luyện tập :
Luyện tập :


Hãy tìm những câu thơ khác trong truyện
Hãy tìm những câu thơ khác trong truyện
Kiều miêu tả cảnh thiên nhiên ? Hãy cảm nhận vẻ đẹp
Kiều miêu tả cảnh thiên nhiên ? Hãy cảm nhận vẻ đẹp
của thiên nhiên trong câu thơ đó.
của thiên nhiên trong câu thơ đó.
Sen tàn cúc lại nở hoa
Sầu dài ngày ngắn đông đà sang xuân.
Long lanh đáy n ớc in trời
Thành xây khói biếc, non phơi
bóng vàng
D ới cầu n ớc chảy trong veo
Bên cầu tơ liễu bóng chiều th ớt tha.
D ới trăng quyên đã gọi hè
Đầu t ờng lửa lựu lập loè đơm bông


Bài tập về nhà :
Bài tập về nhà :
1.
1.
Đọc thuộc lòng văn bản + Học ghi nhớ
Đọc thuộc lòng văn bản + Học ghi nhớ
2.
2.
Cảm nhận của em về nghệ thuật miêu tả
Cảm nhận của em về nghệ thuật miêu tả
cảnh thiên nhiên của Nguyễn Du trong đoạn
cảnh thiên nhiên của Nguyễn Du trong đoạn
trích Cảnh ngày xuân
trích Cảnh ngày xuân
3.
3.
Soạn bài mới Kiều ở lầu Ng ng Bích.
Soạn bài mới Kiều ở lầu Ng ng Bích.
Tr ờng THCS đại Thắng
Tr ờng THCS đại Thắng
Xin chân thành cảm ơn các thầy cô
Xin chân thành cảm ơn các thầy cô
2006 - 2007

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×