Tải bản đầy đủ

bài giảng vật lý 8 bài 28 động cơ nhiệt

I. ĐỘNG CƠ NHIỆT LÀ GÌ?

Động cơ nhiệt là động cơ mà trong đó một phần năng lượng của
nhiên liệu bị đốt cháy được chuyển hóa thành cơ năng.
Động cơ nhiệt đầu tiên là máy hơi nước.
Nhiên liệu chủ yếu là củi, than, dầu . . .
được đốt cháy từ bên ngoài xilanh của
động cơ.
I. ĐỘNG CƠ NHIỆT LÀ GÌ?

Động cơ nhiệt là động cơ mà trong đó một phần năng lượng của
nhiên liệu bị đốt cháy được chuyển hóa thành cơ năng.
Động cơ nhiệt sau đó là động cơ đốt
trong, là động cơ mà nhiên liệu được đốt
cháy ngay bên trong xilanh của động cơ.
Nhiên liệu chủ yếu là xăng hoặc ma dút
dùng trong xe máy, ôtô, máy bay, tàu
hỏa, tàu thủy. . .
I. ĐỘNG CƠ NHIỆT LÀ GÌ?


Động cơ nhiệt là động cơ mà trong đó một phần năng lượng của
nhiên liệu bị đốt cháy được chuyển hóa thành cơ năng.
Động cơ nhiệt nhiệt chạy bằng nhiên
liệu đặc biệt của tên lửa, tàu vũ trụ.
Nhiên liệu chủ yếu là năng lượng
nguyên tử dùng trong tàu ngầm, tàu phá
băng (trên biển), nhà máy điện nguyên
tử. . .
I. ĐỘNG CƠ NHIỆT LÀ GÌ?

Động cơ nhiệt là động cơ mà trong đó một phần năng lượng của
nhiên liệu bị đốt cháy được chuyển hóa thành cơ năng.
II. ĐỘNG CƠ NỔ 4 KỲ
Động cơ bốn kỳ là động cơ thường gặp nhất hiện nay
1. Cấu tạo:
2. Chuyển vận:
a) Kỳ thứ nhất: Hút nhiên liệu. Pittông chuyển
động xuống dưới. Van 1 mở, van 2 đóng, hỗn
nhiên liệu được hút vào xilanh. Cuối kỳ này
trong xilanh đã chứa đầy hỗn hợp nhiên liệu và
van 1 dóng lại.
I. ĐỘNG CƠ NHIỆT LÀ GÌ?

Động cơ nhiệt là động cơ mà trong đó một phần năng lượng của
nhiên liệu bị đốt cháy được chuyển hóa thành cơ năng.
II. ĐỘNG CƠ NỔ 4 KỲ
Động cơ bốn kỳ là động cơ thường gặp nhất hiện nay
1. Cấu tạo:
2. Chuyển vận:
a) Kỳ thứ hai: Nén nhiên liệu. Pittông chuyển
động lên phía trên nén hỗn hợp nhiên liệu trong
xilanh. Van 1, van 2 đều đóng.
I. ĐỘNG CƠ NHIỆT LÀ GÌ?

Động cơ nhiệt là động cơ mà trong đó một phần năng lượng của
nhiên liệu bị đốt cháy được chuyển hóa thành cơ năng.
II. ĐỘNG CƠ NỔ 4 KỲ
Động cơ bốn kỳ là động cơ thường gặp nhất hiện nay
1. Cấu tạo:
2. Chuyển vận:
a) Kỳ thứ ba: Đốt nhiên liệu. Khi pittông lên đến
tận cùng thì bugi bật tia lửa điện đốt cháy hỗn
hợp nhiên liệu trong xilanh, kèm theo tiếng nổ
và tỏa nhiệt. Các chất khí mới tạo thành dãn nở,
sinh công đẩy pittông xuống dưới. Cuối kỳ này
van 2 mở ra.
I. ĐỘNG CƠ NHIỆT LÀ GÌ?

Động cơ nhiệt là động cơ mà trong đó một phần năng lượng của
nhiên liệu bị đốt cháy được chuyển hóa thành cơ năng.
II. ĐỘNG CƠ NỔ 4 KỲ
Động cơ bốn kỳ là động cơ thường gặp nhất hiện nay
1. Cấu tạo:
2. Chuyển vận:
a) Kỳ thứ tư: Thoát khí. Pittông chuyển động lên
phía trên, dồn hết khí mới sinh ra sao khi đốt
nhiên liệu ở kỳ thứ ba trong xilanh ra ngoài qua
van 2. Sau đó các kỳ của động cơ lặp lại từ đầu
kỳ thứ nhất
I. ĐỘNG CƠ NHIỆT LÀ GÌ?

Động cơ nhiệt là động cơ mà trong đó một phần năng lượng của
nhiên liệu bị đốt cháy được chuyển hóa thành cơ năng.
II. ĐỘNG CƠ NỔ 4 KỲ
Động cơ bốn kỳ là động cơ thường gặp nhất hiện nay
Trong bốn kỳ của động cơ, chỉ có kỳ thứ ba là sinh công. Các
kỳ khác, động cơ chuyển động nhờ đà (quán tính) của vôlăng.
III. HIỆU SUẤT CỦA ĐỘNG CƠ NHIỆT
C1 Ở động cơ nổ bốn kỳ cũng như bất kỳ động cơ nhiệt nào có phải
toàn bộ nhiệt lượng do nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra được biến thành
công có ích không? Tại sao?

Không, vì một phần nhiệt lượng của nhiên liệu được truyền cho
các bộ phận của động cơ nhiệt làm cho các bộ phận này nóng lên,
một phần nữa theo các khí thải thoát ra ngoài khí quyển làm cho khí
quyển nóng lên.
I. ĐỘNG CƠ NHIỆT LÀ GÌ?

Động cơ nhiệt là động cơ mà trong đó một phần năng lượng của
nhiên liệu bị đốt cháy được chuyển hóa thành cơ năng.
II. ĐỘNG CƠ NỔ 4 KỲ
Động cơ bốn kỳ là động cơ thường gặp nhất hiện nay
Trong bốn kỳ của động cơ, chỉ có kỳ thứ ba là sinh công. Các
kỳ khác, động cơ chuyển động nhờ đà (quán tính) của vôlăng.
III. HIỆU SUẤT CỦA ĐỘNG CƠ NHIỆT
C2 Trong thực tế chỉ có khoảng từ 30% đến 40% nhiệt lượng do
nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra được biến thành công có ích. Người ta
nói các động cơ nhiệt có hiệu suất vào khoảng từ 30% đến 40% và
đưa ra công thức tính hiệu suất?

Hiệu suất của động cơ nhiệt được xác định bằng tỉ số giữa
phần nhiệt lượng chuyển hóa thành công cơ học và nhiệt lượng
do nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra.
A
H=
Q
Hãy phát biểu định nghĩa hiệu suất của động cơ nhiệt nêu
trên, đơn vị của các đại lượng có mặt trong biểu thức.

A: Công mà động cơ thực hiện (J), có độ lớn bằng phần nhiệt
lượng chuyển hóa thành cơ năng.

Q: Nhiệt lượng do nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra (J)
I. ĐỘNG CƠ NHIỆT LÀ GÌ?

Động cơ nhiệt là động cơ mà trong đó một phần năng lượng của
nhiên liệu bị đốt cháy được chuyển hóa thành cơ năng.
II. ĐỘNG CƠ NỔ 4 KỲ
Động cơ bốn kỳ là động cơ thường gặp nhất hiện nay
Trong bốn kỳ của động cơ, chỉ có kỳ thứ ba là sinh công. Các
kỳ khác, động cơ chuyển động nhờ đà (quán tính) của vôlăng.
III. HIỆU SUẤT CỦA ĐỘNG CƠ NHIỆT
A
H=
Q

A: Công mà động cơ thực hiện (J), có độ lớn bằng
phần nhiệt lượng chuyển hóa thành cơ năng.

Q: Nhiệt lượng do nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra (J).
IV. VẬN DỤNG
C3 Các máy cơ đơn giản mà em học ở lớp 6 có phải là động cơ
nhiệt không? Tại sao?

Không, vì hoạt động của máy cơ đơn giản không có sự chuyển
hóa năng lượng của nhiên liệu bị đốt cháy thành cơ năng
I. ĐỘNG CƠ NHIỆT LÀ GÌ?

Động cơ nhiệt là động cơ mà trong đó một phần năng lượng của
nhiên liệu bị đốt cháy được chuyển hóa thành cơ năng.
II. ĐỘNG CƠ NỔ 4 KỲ
Động cơ bốn kỳ là động cơ thường gặp nhất hiện nay
Trong bốn kỳ của động cơ, chỉ có kỳ thứ ba là sinh công. Các
kỳ khác, động cơ chuyển động nhờ đà (quán tính) của vôlăng.
III. HIỆU SUẤT CỦA ĐỘNG CƠ NHIỆT
A
H=
Q

A: Công mà động cơ thực hiện (J), có độ lớn bằng
phần nhiệt lượng chuyển hóa thành cơ năng.

Q: Nhiệt lượng do nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra (J).
IV. VẬN DỤNG
C4 Hãy kể tên các dụng cụ có sử dụng động cơ nổ bốn kỳ mà em biết.

Xe gắn may, xe ôtô, máy cày . . .
I. ĐỘNG CƠ NHIỆT LÀ GÌ?

Động cơ nhiệt là động cơ mà trong đó một phần năng lượng của
nhiên liệu bị đốt cháy được chuyển hóa thành cơ năng.
II. ĐỘNG CƠ NỔ 4 KỲ
Động cơ bốn kỳ là động cơ thường gặp nhất hiện nay
Trong bốn kỳ của động cơ, chỉ có kỳ thứ ba là sinh công. Các
kỳ khác, động cơ chuyển động nhờ đà (quán tính) của vôlăng.
III. HIỆU SUẤT CỦA ĐỘNG CƠ NHIỆT
A
H=
Q

A: Công mà động cơ thực hiện (J), có độ lớn bằng
phần nhiệt lượng chuyển hóa thành cơ năng.

Q: Nhiệt lượng do nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra (J).
IV. VẬN DỤNG
C5 Theo em thì động cơ nhiệt có thể gây ra những tác hại nào dối với
môi trường sống của chúng ta?

Gây ra tiếng ồn, khí thảy do đốt nhiên liệu là khí độc, nhiệt
lượng tỏa ra ngoài khí quyển làm cho nhiệt độ của khí quyển
tăng lên (hiệu ứng nhà kín) . . .
I. ĐỘNG CƠ NHIỆT LÀ GÌ?

Động cơ nhiệt là động cơ mà trong đó một phần năng lượng của
nhiên liệu bị đốt cháy được chuyển hóa thành cơ năng.
II. ĐỘNG CƠ NỔ 4 KỲ
Động cơ bốn kỳ là động cơ thường gặp nhất hiện nay
Trong bốn kỳ của động cơ, chỉ có kỳ thứ ba là sinh công. Các
kỳ khác, động cơ chuyển động nhờ đà (quán tính) của vôlăng.
III. HIỆU SUẤT CỦA ĐỘNG CƠ NHIỆT
A
H=
Q

A: Công mà động cơ thực hiện (J), có độ lớn bằng
phần nhiệt lượng chuyển hóa thành cơ năng.

Q: Nhiệt lượng do nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra (J).
IV. VẬN DỤNG
C6 Một ôtô chạy được quãng đường 100km với lực kéo trung bình là
700N, tiêu thụ hết 4lít xăng (khoảng 4kg). Tính hiệu suất của động cơ
ôtô.
s = 100km = 100 000km
F = 700N
m = 4kg
q = 46.10
6
J/kg
H = ?
Công của động cơ ôtô:
A = F.s = 700x100 000 = 70 000 000(J)
Nhiệt lượng của 4 lít xăng tỏa ra:
Q = q.m = 46.10
6
.4 = 184 000 000(J)
Hiệu suất của động cơ ôtô:
A
H= =0,38
Q

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×