Tải bản đầy đủ

bài giảng hình học 8 chương 2 bài 4 diện tích hình thang

B
À
I

G
I

N
G

Đ
I

N

T

H
Ì
N
H


H

C

8
B
À
I

4
:

D
I

N

T
Í
C
H

H
Ì
N
H

T
H
A
N
G
Bài tập 1: Viết công thức tính diện tích tam giác theo
a hoặc b
h
a
¬
S = a.h
2
1
b
KIỂM TRA BÀI CŨ
k
S = b.k
2
1
Bài tập 2: Cho hình thang ABCD (AB//CD), đường cao AH.
Biết AB=10cm, AH=8cm và CD = 15cm.
Tính: a. S
ADC
và S
ABC
b
.
S
ABCD
15cm
8cm
10cm
H
B
C
D
A
S
ABC
=
2
1
CK.AB =
a. Xét các tam giác ABC, đường cao CK
và tam giác ACD đường cao AH ta có
S
ABC
+ S
ADC
S
ABCD
=
S
ABCD
=
Giải
2
1 1
. .8.10 40
2 2
AH AB cm= =
b. Ta có :
2
40 60 100cm= + =
S
ADC
=
2
1 1
. . .8.15 60
2 2
AH DC cm= =
1 1 1
.8.10 .8.15 .8.(10 15)
(10 15).8
2 22 2
+
+ = + =
H
1 0c m
8 cm
15cm
K
A
D
C
B
KIỂM TRA BÀI CŨ
1.Công thức tính diện tích hình thang:
Bài toán1: Cho hình thang ABCD (AB//CD), đường cao AH.
Biết AB=a, AH=h và CD = b.Tính:

S
ABCD
S
ADC
=
S
ABC
=
AB . CK
2
1
= (a + b).h
2
1
S
ABC
+S
ADC
S
ABCD
=
2
1
DC .AH
Xét các tam giác ACD, đường cao AH và
tam giác ABC, đường cao CK ta có:
2
1
=
2
1
a.h +
=
a.h
b.h
=
2
1
b.h
2
1
K
A B
D
C
H
a
b
h
Giải
2
1
TIẾT 31:DIỆN TÍCH HÌNH THANG
S = (a + b).h
h
b
a
1.Công thức tính diện tích hình thang:
Bài toán2: Cho hình thang ABCD ( AB// CD ), AB = CD = a,
đường cao AH = h. Tính diện tích hình thang ABCD ?
D
H
C
a
h
A
B
S
ABCD
= a.h
S
ABCD
= (AB + DC).AH
1
2
S
ABCD
= (a + a).h = .2a.h
1
2
1
2
TIẾT 31:DIỆN TÍCH HÌNH THANG
h
b
a
1.Công thức tính diện tích hình thang:
2
1
S = (a + b).h
2
1
TIẾT 31: DIỆN TÍCH HÌNH THANG
S = (a + b).h
h
b
a
2. Công thức tính diện tích hình bình hành :
1.Công thức tính diện tích hình thang:
S = a.h
h
a
Giải :
Diện tích hình chữ nhật S = ab.
=> h = 2b
Vậy tam giác cần vẽ
+Nếu tam giác cần vẽ cạnh là b
=> h = 2a
thì bh = ab
2
1
3. Ví dụ : a/Hãy vẽ tam giác có một cạnh bằng cạnh của hình
chữ nhật và có diện tích bằng diện tích hình chữ nhật
a
b
+Nếu tam giác cần vẽ cạnh là a thì ah = ab
2
1
a
b
a
b
2a
2b
T/h: h = 2b
T/h: h = 2a
TIẾT 31:DIỆN TÍCH HÌNH THANG
Gọi h là chiều cao tam giác
S hình bình hành = S hình chữ nhật
2
1
a
b
a
b
<=> a.h = a.b <=> h = b hoặc h = a
2
1
2
1
2
1
b/ Hãy vẽ một hình bình hành có một cạnh bằng
cạnh của hình chữ nhật và có diện tích bằng nửa diện
tích của hình chữ nhật đó
T/h: h = b
1
2
T/h: h = a
1
2
TIẾT 31:DIỆN TÍCH HÌNH THANG
Bài 26/125. Tính diện tích mảnh đất hình thang ABED theo độ dài
trên hình vẽ và biết diện tích hình chữ nhật ABCD là 828m
2
.
A
B
E
D
C
23m
31m
828m
2
S
ABED
=
?

( AB + DE).BC
2
1
S
ABCD
= AB. BC
BC = S
ABCD
: AB
= 828 : 23 = 36(m)
S
ABED
= .(23 + 31). 36
2
1
BÀI TẬP
Bài 26/125. Tính diện tích mảnh đất hình thang ABED theo độ dài
trên hình vẽ và biết diện tích hình chữ nhật ABCD là 828m
2
.
A B
D
C
828m
2
23m
31m
E
Giải
S
ABED
= ( AB + DE).BC
2
1
Vậy diện tích hình thang ABED là: 972 m
2
Do đó diện tích hình thang ABED
là:
S
ABCD
= AB.BC = 828m
2

Ta có:
Nên: BC = S
ABCD
:AB
=828 : 23 = 36 (m)
S
ABED
= (23 + 31). 36
1
2
= .54. 36 = 972m
2
1
2
BÀI TẬP

23 m
C
A
D
E
B
8 m
BÀI TẬP:
Nhà bác Khẩn có một thửa
ruộng hình thang vuông,
đáy nhỏ là 23 m. Trong
đợt “Dồn điền, đổi thửa”
vừa qua, đáy nhỏ của
thửa ruộng được nới rộng
thêm 8 m. Khi đó, thửa
ruộng trở thành hình chữ
nhật có diện tích 1116 m
2

(như hình vẽ). Tính diện
tích thửa ruộng lúc đầu
của nhà bác Khẩn.
BÀI TẬP
A
M
B
CN
D
Bài 29 trang 126
Vì 2 hình thang AMND và BMNC có cùng chiều cao
và có 2 đáy bằng nhau ( AM = MB và ND = NC) nên
diện tích bằng nhau
Khi nối trung điểm của hai đáy hình thang, tại sao ta được
hai hình thang có diện tích bằng nhau.
BÀI TẬP
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
-Học thuộc công thức tính diện tích hình hang, hình
bình hành.
- Tìm mối liên quan giữa dt các hình đã học
-Làm các bài tập 27,28,30,31 sgk
A
D
C
F
E
B
S
ABCD
=
?
S
ABEF
=
?
AB.BC
AB.BC
<=> S
ABCD
= S
ABBEF
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
-HD: Bài tập 27 trang 125
+ Hướng dẫn bài 30
G
A
B
H
E
F
D
K
M I
C
Hình 143
-S
ABCD
= S
ABFIKE
+ S
EDK
+ S
FCI
-Nhận xét gì về các tam giác EDK
với EAG, FIC với FBH
-So sánh S
EDK
với S
EAG
, S
FCI
với S
FBH
.
-So sánh S
ABCD
với S
GHIK
-S
GHIK
= S
ABFIKE
+ S
EAG
+ S
FBH
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
C
H
Ú
C

C
Á
C

E
M

H

C

T

T
H

N

G

P

L

IT
I

T

H

C

S
A
U
A
D
C
B
P
K
H
S
ABCD
= S
ADP
= DP.AH = (AB + CD).AH
1
2
1
2
CÁC CÁCH CHỨNG MINH DT HÌNH THANG
A
I
K
B
C
P
N
M
Q
D
S
ABCD
= S
MNPQ
= MN.MQ =IK.AH = (AB + CD).AH
1
2
H
CÁC CÁCH CHỨNG MINH DT HÌNH THANG
I
D
K
B
A
M
P
N
C
H
S
ABCD
= S
MNP
= NP.MH = (AB +CD).AH
1
2
1
2
CÁC CÁCH CHỨNG MINH DT HÌNH THANG

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×