Tải bản đầy đủ

bài giảng hình học 8 chương 1 bài 5 dựng hình bằng thước và compa. dựng hình thang

Bài 5:
Bài 1: Điền nội dung thích hợp vào chỗ (…) cho các câu sau:
1. Hình thang là tứ giác có ………………………………
2. Hai góc kề một cạnh bên của hình thang thì ………
3. Với thước thẳng và compa dựng được tam giác nếu
biết…………. hoặc biết hai cạnh và ……………… hoặc
biết một cạnh và……………
hai cạnh đối song song.
bù nhau
ba cạnh
góc xen giữa
hai góc kề4
3
2
D
C

B
A
2 cm
3 cm
4 cm
70
0

Bài 2: Điền nội dung thích hợp vào chỗ (…) cho các câu sau:
1. Với thước, ta có thể:
- Vẽ được một đường thẳng khi biết ………… của nó.
- Vẽ được một …………… khi biết hai đầu mút của nó.
- Vẽ được một tia khi biết …. …và ……… … của tia.
2. Với compa, ta có thể vẽ được ……………………khi biết
…… và …………. của nó.
hai điểm
đoạn thẳng
gốc một điểm
một đường tròn
tâm bán kính
Bài 3: Dựng ∆ADC, biết AD = 2cm,

0
D = 70
, DC = 4cm.
2 cm
3 cm
4 cm
70
0

D

4 C


70
0

A

B
Bài 3: Dựng ∆ADC, biết AD = 2cm,

0
D = 70
, DC = 4cm.
2 cm
3 cm
4 cm
70
0
D

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×