Tải bản đầy đủ

giáo án đại số 8 chương 1 bài 1 nhân đơn thức với đa thức

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 8
§1. NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC
I/ MỤC TIÊU :
- HS nắm vững qui tắc nhân đơn thức với đa thức theo công thức A. (B+C) = AB +
AC , trong đó A, B, C là các đơn thức.
- HS thực hiện thành thạo phép nhân đơn thức với đa thức không quá ba hạng tử và
không có quá hai biến.
II/ CHUẨN BỊ :
- GV : Bảng phụ, phấn màu, thước thẳng.
- HS : Ôn tập các khái niệm đơn thức, đa thức, phép nhân hai đơn thức ở lớp 7.
- Phương phap : Qui nạp, đàm thoại
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ (5’)
- GV hỏi :
@ Thế nào là một đơn
thức? Cho ví dụ về đơn
thức một biến, đơn thức hai
- HS trả lời tại chỗ:
* Đơn thức là một biểu
thức đại số trong đó các

phép toán trên các biến chỉ

- Tính các tích sau:

a) (-2x
3
) (x
2
) =-2x
3
.x
2
=
-2x
5
b) (6xy
2
)(
3
1
x
3
y)
= 6xy
2
3
1
x
3
y = 2x
4
y
3

biến?
@ Thế nào là một đa thức?
Cho ví dụ về đa thức một
biến, đa thức hai biến?
- Tính các tích sau:
a) (-2x


3
)(x
2
)
b) (6xy
2
)(
3
1
x
3
y)
- GV chốt lại vấn đề và lưu
ý: khi thực hiện phép tính,
ta có thể tính nhẩm các kết
quả của phần hệ số, các
phần biến cùng tên và ghi
ngay kết quả đó vào tích
cuối cùng
là những phép nhân hoặc
luỹ thừa không âm. (ví
dụ…)
* Đa thức là tổng của các
đơn thức. (ví dụ…)
- HS làm tại chỗ, sau đó
trình bày lên bảng:
a) (-2x
3
)(x
2
)= -2x
3
.x
2
= -2x
5

b)(6xy
2
)(
3
1
x
3
y)=6xy
2
3
1
x
3
y=
2x
4
y
3

- HS nghe hiểu và ghi nhớ
Hoạt động 2 : Giới thiệu bài mới (2’)
§1. NHÂN ĐƠN THỨC
VỚI ĐA THỨC

- Phép nhân đơn thức với
đa thức có gì mới lạ, phải
thực hiện như thế nà?Để
hiểu rõ, ta hãy nghiên cứu
bài học hôm nay.
- HS nghe và chuẩn bị tâm
thế học bài mới…
- HS ghi vào vở
Hoạt động 3 : Vào bài mới (20’)
1.Qui tắc: - Cho HS thực hiện ?1 (nêu - HS thực hiện (mỗi em
a/ Ví dụ :
5x.(3x
2
–4x + 1)
= 5x.3x
2
+ 5x.(-4x) + 5x.1
= 15x
3
– 20x
2
+ 5x
b/ Qui tắc : (sgk tr4)
A.(B+C) = A.B +A.C
2.Áp dụng:
Ví dụ : Làm tính nhân
(-2x
3
).(x
2
+ 5x -
2
1
)
Giải
… = (-2x
3
).x
2
+ (-2x
3
).5x +
(-2x
3
)(-
2
1
) = -2x
5
-10x
4
+x
3

yêu cầu như sgk)
- GV theo dõi. Yêu cầu 1
HS lên bảng trình bày
- Cho HS kiểm tra kết quả
lẫn nhau
- Từ cách làm, em hãy cho
biết qui tắc nhân đơn thức
với đa thức?
- GV phát biểu và viết
công thức lên bảng
- GV đưa ra ví dụ mới và
giải mẫu trên bảng
- GV lưu ý: Khi thực hiện
phép nhân các đơn thức với
nhau, các đơn thức có hệ
số âm được đặt ở trong dấu
ngoặc tròn (…)
làm bài với ví dụ của mình)
- Một HS lên bảng trình
bày
5x.(3x
2
–4x + 1)
= 5x.3x
2
+ 5x.(-4x) + 5x.1
= 15x
3
– 20x
2
+ 5x
- Cả lớp nhận xét,HS đổi
bài, kiểm tra lẫn nhau
- HS phát biểu
- HS nhắc lại và ghi công
thức
- HS tham gia nêu kết quả
phép nhân các đơn thức
- HS nghe và ghi nhớ
Hoạt động 4 : Củng cố (15’)
* Thực hiện ?2


+− xyxyx
5
1
2
1
3
23
.6xy
3

- Ghi ?2 lên bảng, yêu cầu
HS tự giải (gọi 1 HS lên
bảng)
- Một HS làm ở bảng, HS
khác làm vào vở
= 3x
3
y.6xy
3
+(-
2
1
x
2
).6xy
3
+
5
1
xy.6xy
3
= 18x
4
y
4
– 3x
3
y
3
+
5
6
x
2
y
4

* Thực hiện ?3
S=
2
1
[(5x+3) + (3x+y).2y]
= 8xy + y
2
+3y
Với x = 3, y = 2
thì S = 58 (m
2
)
Bài tập 1 trang 5 Sgk
a) x
2
(5x
3
- x -
2
1
)
b) (3xy– x
2
+ y)
3
2
x
2
y
c) (4x
3
– 5xy +2x)(-
2
1
xy)
- Theo dõi, giúp đỡ HS yếu
- Thu và kiểm nhanh 5 bài
của HS
- Đánh giá, nhận xét chung
- Treo bảng phụ bài giải
mẫu
- Đọc ?3
- Cho biết công thức tính
diện tích hình thang?
- Yêu cầu HS thực hiện
theo nhóm
- Cho HS báo cáo kết quả

- GV đánh giá và chốt lại
bằng cách viết biểu thức và
cho đáp số
- Ghi đề bài 1(a,b,c) lên
bảng phụ, gọi 3 HS (mỗi
HS làm 1 bài)
Bài tập 1 trang 5 Sgk
- HS nộp bài theo yêu cầu
- Nhận xét bài giải ở bảng
- Tự sửa vào vở (nếu sai)
- HS đọc và tìm hiểu ?3
S = 1/2(a+b)h
- HS thực hiện theo nhóm
nhỏ
- Đại diện nhóm báo cáo
kết quả …
- 3 HS cùng lúc làm ở
bảng, cả lớp làm vào vở
a) 5x
5
-x
3
-1/2x
b) 2x
3
y
2
-2/3x
4
y+2/3x
2
y
2
c)-2x
4
y+2/5x
2
y
2
-x
2
y
- HS nhận xét bài ở bảng
- Tự sửa vào vở (nếu có
- Nhận xét bài làm ở bảng?
- GV chốt lại các giải
sai)
Hoạt động 5 : Hướng dẫn về nhà (3’)
Bài tập 2 trang 5 Sgk
Bài tập 3 trang 5 Sgk
Bài tập 6 trang 5 Sgk
GV dặn dò, hướng dẫn:
- Học thuộc qui tắc
Bài tập 2 trang 5 Sgk
* Nhân đơn thức với đa
thức, thu gọn sau đó thay
giá trị
Bài tập 3 trang 5 Sgk
* Cách làm tương tự
Bài tập 6 trang 5 Sgk
* Cách làm tương tự
- Ôn đơn thức đồng dạng,
thu gọn đơn thức đồng
dạng.
- HS nghe dặn
A.(B+C) = A.B +A.C
- Qui tắc chuyển vế

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×