Tải bản đầy đủ

bài giảng đại số 8 chương 1 bài 9 phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

BÀI 9:
PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH
NHÂN TỬ BẰNG CÁCH PHỐI HỢP
NHIỀU PHƯƠNG PHÁP
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
MÔN: ĐẠI SỐ 8
KIỂM TRA BÀI CŨ
Phân tích các đa thức sau thành nhân tử
a/ x
2
– x
b/ x
3
+ 8
c/ x
2
– xy + x – y
d/ x
2
+ 6x + 9 – y
2

BÀI 9. PHÂN TÍCH ĐA THỨC
THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH
PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP
1/ Ví dụ
Ví dụ 1: Phân tích đa thức sau thành nhân tử
5x
3
+ 10x
2
y + 5xy
2

= 5x(x
2
+ 2xy + y
2
)
= 5x(x + y)
2
Ta có thể thực hiện
phương pháp nào
đầu tiên?
Ta có thể phân tích
tiếp được không?
Chúng ta đã sử dụng những
phương pháp nào để phân tích đa
thức đã cho thành nhân tử?
Đặt nhân tử chung
Dùng hằng đẳng thức
1/ Ví dụ
Ví dụ 2: Phân tích đa thức sau thành nhân tử
x
2
– 2xy + y
2
– 9

= (x
2
– 2xy + y
2
)– 9

= (x – y)
2
– 3
2

= (x – y – 3)(x – y + 3)

Ta có thể thực hiện
phương pháp nào
đầu tiên?
Ta có thể phân tích tiếp
như thế nào?
Chúng ta đã sử dụng những phương
pháp nào để phân tích đa thức đã
cho thành nhân tử?
Nhóm hạng tử
Dùng hằng đẳng thức
Dùng hằng đẳng thức
?1
Phân tích đa thức sau thành nhân tử
2x
3
y – 2xy
3
– 4xy
2
– 2xy
Em hãy nêu cách tính giá
trị của biểu thức?
2/ Aùp dụng
?2
a/ Tính nhanh giá trị của biểu thức
x
2
+ 2x + 1 – y
2
tại x = 94,5 và y = 4,5
BÀI 9. PHÂN TÍCH ĐA THỨC
THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH
PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP
1/ Ví dụ
Em hãy nêu cách tính giá
trị của biểu thức?
2/ Aùp dụng
?2
a/ Tính nhanh giá trị của biểu thức
x
2
+ 2x + 1 – y
2
tại x = 94,5 và y = 4,5
Em hãy chỉ rõ cách làm trên,
bạn Việt đã sử dụng những
phương pháp nào để phân tích
đa thức thành nhân tử
b/ Khi phân tích đa thức x
2
+ 4x – 2xy – 4y + y
2

thành nhân tử, bạn Việt làm như sau:
x
2
+ 4x – 2xy – 4y + y
2

= (x
2
– 2xy + y
2
) + (4x – 4y)
= (x – y)
2
+ 4(x – y)
= (x – y)(x – y + 4)
Nhóm hạng tử
Dùng hằng đẳng thức
và đặt nhân tử chung
Đặt nhân tử chung
H
H
Ư
Ư
ỚNG DẪN VỀ NHÀ
ỚNG DẪN VỀ NHÀ
1- Nắm vững các phương pháp phân tích đa
thức thành nhân tử
2- Làm bài tập 52; 53 trang 24 SGK
3- Chuẩn bị trước các bài tập luyện tập

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×