Tải bản đầy đủ

Tăng cường việc chấp hành pháp luật trong vận động phụ huynh đóng góp trong trường học từ năm 2011-2012 đến năm học 2014-2015

uv nan
NSAN
nAr.t
HTIYEN
HON
QUAN
so:
{
JO
,"*D-vx
V/v tdng cudng vi6c
ch6p
hdnh
ph6p
luflt
trong vdn
dQng
phg
huynh
tl6ng
g6p

trong.trudng hoc
tu ndm 201i-
2012 dln ndm hoc 2014-2015
Kinh
gtri:
-
Phdng
Gi6o dpc
& Ddo t4o;
-
Phdng
Tdi
chinh
-
Ke hoach.
Thuc hi6n
C6ng
vdn s5 2280^IBND-VX ngdy
291712011
cua
UBND tinh Binh
hr
, ;,
,-
Phudc
vO
tdng cucmg viQc chdp
hanh.ph6p luAt
trong
vpn dpng
php
huynh
d6ng
gop
trong
trudng
heg tu ndm 201I-2012
d6n ndm 2014-2015.
NhAm dAm
b6o thuc


hi0n c6c
quy
di{ mdi
v€ hgc
phi,
giry
e6nh
ndng v€ c6c
khoAn
thu kh6ng chinh
thirc cho
php
huynh
d6u ndm
hgc vd h4n
chO tinh trpng lpm thu trong
c6c
trulng hqc.
Chu
tich
TIBND huyQn
c6
y
kii5n nhu sau:
1. Giao Phdng
Gi6o
dgc &
Dio t4o chu tri
pfrOi
hqp Phdng Tii
chinh
-
K6 hoach
171 lrlT
chi d4o, hucmg dAn, ki6m tra ctrc trucrng
mdm
non, c6c
trudng
ti6u hgc, vd
trung hoc ccr
so
thlrc hiQn nghiOm
tric
vA mric thu
hgc
phi
d6i vdi
gi6o
dpc
mAm non,
ph6
th0ng
cdng
lap vn trung
tAm
gi6o.dpc
thucrng
xuy6n 6p dUng
cho
n[m hoc 2011-2012
d6n ndm hgc
2014-2015 theo
Quyet
dfnh s6 1612011/QD-UBND
ngdy
2510212011
cria
UBND tinh
Binh
Phuoc.
Ngodi c6c
quy
dM
thu hgc
phi
n6i tr6n,
circ co
so
gi6o
dpc cdng
lAp
kh6ng
dugc thu bAt k! khoan ndo kh6c ngodi
quy
dinh cua
nhir
nu6c.
2.
Phdng
Gi6o
dpc & Edo t4o huo,ng d6n c6c
truong
hoc cdng
khai
c6c khoan thu
trong
ndm 201I-2012
vd sau khai
gi6.ng
cttc
trucrng
ph6i
b6o c6c t6ng
hqp kCt
qu6
thu
c6c
kho6n kinh
phi
dAu ndm hoc
ctra trucmg vdiPhOng
Gi6o dpc & Dlro
tao.
3. Phdng
GiSo
dpc & Edo tpo c6 tr6ch nhiQm
tap
hgp cdcbilo
cfn
c6c kho6n thu
kinh
phi
dAu ndm
hgc ctra trucrng
gui
vO Vdn
phdng
Hgi
cl6ng nhdn
d6n vd
Uy ban nhdn
rA r A -A ,A
ddn
huyQn
d6 t6ng hgp
b6o
c6o UBND tinh
(trudc
ngiy
23/9/2011).1.
(Gthi
kdm
vdn
bdn: C6ng
vdn
cfia UBND tinh)
r.cHU rlcry
cH0ICH
cgNG
HOA
XA Hgr
CHU NGHIA VrET NAM
DQc
l$p
-
Tq do
-
H4nh
phric
n
Hdn
Qudn,
ngdy 0
{
thdng
f
ndm 201 I
.t
rt
Noi nhfrn:
-
Nhu
trOn;
-
PCT. UBND huyQn;
-
LEVP, CV:Tu6'ng;
ffi"rn1,
g&WEfuO
uv
saru
rvHAu oAu
lixn niNn PHUoc
s6:&!,80 ruBND-vx
V€
viQc
tdng cucrng viQc
chdp
hdnh
ph6p
luft
trong v{n tlQng
phu
huynh
tl6ng
g6p
trong
truong hqc
tu
ndm
hqc
20II
-
2012
Omam+ec 2014
-2015.
cgNG HOA xA Hgr CnU
NGHIA
Vrpr NAM
EQc l$p
-
Tg'do
-
H4nh
phfic
Binh
Phadc,
ngdy o2$
thdng
f
ndm 201
I
r
BAN NHAN
nAru
nuvE-n^H6fu
oifir,r
Kinh
gui:
-
Uy ban
Mat
tran
Td
qu6c
ViQt nam
tinh;
-
Ban Tuy0n
gi6o
Tinh
riy;
-
Ban
Ddn
v?n
Tinh
ty;
-
So Gi6o
duc
vd
Ddo
tao;
-
S0
Tdi
chinh;
-S0Yt6;
-
Ddi PhAt
thanh
vd
TruyOn
hinh;
-
B6o Binh Phudc;
-
B6o hiOm xd hOi tinh;
-
Chtl tich Uy
ban nhdn
d6n
c6c
huyQn, tF *e;
-
Hi€,u
trucrng
ciic Trubng
Trung
hqc
ph6
th6ng.
Can cri' Nghi
dinh
s6
49I20104ID-CP ngiry
141512010
cira Chinh
phri
quy
dinh vO mi6m,
gram
hgc
phi,
hd trq chi
phi
hqc tflp
vd co
ch6 thu,
su
dung hgc
phi
AOi
vcyi
co
so
gi6o
dpc thuQc
h0
th6ng
gi6o
duc
qu6c
ddn
tu
ndm hqc 2010
-
201I
d6n ndm
hqc 2014
-
2015;
Cdn cu
Ng\i
quy6t
s6
Lt1ZO1OAIQ-HDND
lgdv
1411212010
cria
HQi
d6ng
nhan
dan tinh
vA
viQc
quy
dlnh mirc
hqc
phi
d6i
vdi
916o
duc mAm
non,
ph6
th6ne cine 16n va
tu::'6
tnm
gi6o
duc
thr-rcrng
xuydn
6p
dung
eho
nim hm 2010
-
20.' ;
cien nf,m
hec
zUr+
-
2tJl5;
Can cu
Quy0t
drnh sO
1612011/QD-UBND
ngdy
2510212011
cria UBND
tinh
vA viQc
quy
dlnh
muc
hqc
phi
d6i voi
916o
duc mdm
non,
ph6
thdng
96ng
lfp
vd
trung
tAm.
916o
duc
thucrng
xuy6n 6p duttg
cho
nam
hqc
2010
-201I
d6n nam
hqc
2014
-
2015;
Theo nhimg
quy
dinfr
trOn, muc
hqc
phi
mdi
tdng
gen
3
lAn so voi.hgc
phi
tru6c d6y vd tu
ndm
hqc 201I
-
2012 trd
di, mric
hec
hoc
phi
sd
duqc
di6u
chinh
tang
theo.chi s6
916
ti0u dung
tdng binh
qudn
hdng
ndm
do B0 K6 hoach vd
EAu
tu cOng
b6.
Tuy nhi6n,
qua
kOt
quA
thanh tra
tiii chinh
cua
So Tdi chinh
(86o.
c6o sO
768/STC-TTr
ngdy
311512011)
thi
hAu h6t cdc
trucrng
dusc
thanh
tra
dAu
co vr
pham
v€
viQc thu
vdr
su
dsng
c6c loai
quf
ngodi
quy
dinh,
De
dem b6o
thuc hiOn c6c
quy
dlnh moi
vA hsc
phi, grdm
gtmh
ning
vd
c6c
khoan
thu kh6ng
chinh
thuc
cho
phlr
huynh
ilAu
nflm
hqc
vd
tiiSp tuc
ch6n
chinh
tinh
trang
lam
thu trong
c6c trucrng
hec,
Chri tich
Uy ban
nhen
den tinh
y6u
cAu:
1.
S0
Gi6o
duc
vdL Ddo
tao:
"
-
Chi
dao, hucmg
ddn
vd ki6m
tra chc
co s0
gi6o
dpc c6ng l0p
tri mdm
non,
ph6
th6ng vd
trung
tAm
gi6o
duc
tr{*g xuy6n
thuc hi0n
4ghic*
tric c6c quy
durh
cua HOi
d6ng nhan
dan
tinh
yd Uy ban nhdn
dan
tinh uA
qoy
dinh
muc
hpl
phi
ddi voi
916o
duc mAm non,
ph6
thdng_
c6ng lflp
vd
trung
tdm
gi6o
dpc thuong
xuydn
6p dung
cho ndm
hqc 2010
-2011
d6n nam
hsc
2014
-
2015.
-
Quan
triQt
s6u slc, todur
diQn lr
14112/2010
cria HQi
d6ng nhan
d6n tinh,
25102/2011
cua
UBND tixh. TO
chuc thr
dintr
sO 1612011/QD-UBND
ngdy
2510212011
cria
UBND
tinh
quy
clinh:
"Ngodi
quy
dinh thu hqc
phi
noi tr€n,
citc
co s0
g16o
duc
c6ng lfip
ktrdng
dugc
t.u
li
dAt
thOm
c6c kJroii,n
thu ndo
ngodi
quy
dinh cria nhd
nudc.
Ri6ng
eOi
vOi
viQc
vfln
d0ng,
il6ng
gop
xdy dung
c6c cdng
finh nho hoac
mua
sfm trang
thitit
bi cria
nhd
trucrng,
c6c
dlrng cp
pfurc
v.u hqc
tflp, s:
hiQn
tr6n tinh
than
Lu
nguyQn
cua c6c
cl(
thyc
ep buQc
ndo hay
binh
quln
hoa m
d6u
vi
pham
phfp
ludt".
-
Hu6mg
ddn c6c truong
hgc e6ng khai
cile khoan
thu trong nim
hec
2017
-
2012
vd
sau khai
glang
citc trucmg
hqc
phdi
b6o
c6o k6t
qu6
thUc hiQn.
Trong
d6,
phai
b6o
c6o dAy
dri, chi titit c6c k*roan van
d0ng
dong
g6p
cta
php
huynh.
Ne;
truong
ndo
vi
pham
thi ki6n
quytit
xri l1i ki.p
thbi nhdm
chAn chinh lqy.o*g.
-
N6u t6 chuc
v6n ttOng xd hOi h6a
xdy
drmg nho
hay mua
sdm
mQt
sd tra:
clQng
tlti mua sfm
c6c
trang
thi6t bi kh,
vi )
thi cdc trucrng
hqc
phii
lflp thu t.ur
thuc
hiQn,
quy
m6,
nhu
cAu
kinh
phi
. b
hiQn.
Sau
kfti
dugc
cAp
"co
tham
quy6n
cl
di0n
cha mq hqc
sinh t6
chirc
v0n
dOng
huynh.
-
PhOi
hqrp vdi
S0
Y
t(i,
Bao hi6m xd
hOi
tinh tO
chric thuc hiQn
tdt
chinh
s6ch
b6o hi6m
y
te AOi
vdi
hqc sinh, sinh
vi6n. D6ng
thoi,
chi ilao c6c
trucrng
hqc
h.ong
t6 chuc cung
chp cilc dich v.u b6o hiOm
than
flr4,
bdo
hi6m
toan
diQn,
bao
hi6m
tai
nan.,. trong
trucrng
hQc. Vi, hj
vi6n
thuQc
dOi tuang mua
bdo
hi6m
y
tti
I
chdm
s6c suc khoe cho
hoc sinh, sinh
chinh
s6ch bAo hiOm
y
t6 cria
nhd
luoc,
c6c
dich v.u
bio
hi6m
ngodi bio hi6m
y
tO cria
nhd
nuoc
thi chri tl$ng
li6n
hQ vdi
c6c
doanh nghiQp
kinh
doanh bAo
hi6m dO ttuqc
d6p
rmg
2.
Sd
Tdi chinh. trong
quf
trinh thuc hi€n
chuc nang
quan
i nhe nuoc
vd
ngdn s6ch, thanh tra trii
chinh,
ki6m
ffa, thanh
quy6t
todn
kinh
phi
cdn
luu
y
ki6m
tra ngu6n thu ngodi
ngen s6ch cua
cdc
trudng hoc.
Th6ng
qua
do
nh5m
ph6t
hiQn,
chAn chinh
kip
thbi
vd
xu t1i nghiOm nhimg trucmg
hqp
vi
pham
.
3. Cht tich Uy ban
nh6n dln c6c
huy$n,
thi
*?
chi
ilao
Phong
Tdi chinh
-
KO
hopch, Phong
Gido
duc vd
Edo tao, c6c
trudmg
mAm non,
chc trucrng"ti6u
hec
vd
fung hec co so
nghi€n cuu,
qudn
fiet
nQi
dgog
Cdng vdn ndy
vd td chuc
thuc
hiQn
nghiCm tric. Sau
khai
SLirrre
t6ng
hgrp ktit
qud
thu'c6c khoan
kinh
phi
dAu
nam
hqc
cila
circ truong
bin
c6o vd LIBND tinh
(thdng qua
So
Gi6o
duc vd
EAo
tao) truoc
ngdy 30191201I.
.
4. Ee r.rehi Ban Tuy6n
gi6o
Tinh ,iy,
Pm
DAn vdn
Tinh
riy
chi dao cho
h0
ttrdng
cua
t6
chuc
minh tham
gia
tuy6n fruyAn,
vdn d$ng,
grai
thich
cho nhdn
d6n
nim
chri trucrng
cria tinh
vA hqc
phi,
vd ch6ng
hm
thu
dC
nhan
dAn flram
gia
hucrng img
vd
g16rn
s6t
quf
trinh thuc thi cria
nganh
Gi6o duc vir Diio
tao.
5. DA nghl Uy ban
Mat tran TO
qu6c
ViOt Nam tinh
vd cdrc
t6 chuc
thdnh
vi6n
cta
MAt tran Td
qu6c
tham
gra
tuyOn truy6n, vdn clQng nhan
dAn tich
cuc,
tao
di6u
kiQn cho con em
dugc d6n trucrng
EOlg
thoi, tham
ga
grdm
siit
vi$c
tri6n khai thuc
hiQn c6c chri
trucrng, chinh s6ch vA
hoc
phi
vd ch6ng lam
thu
frong
trudng hqc.
6.
Giao
Edi PhAt thanh vd
TruyAn
hinh, B5o Binh Phudc
vii
ciic co
quan
b6o
chi ndn dia ban
tinh dang tti
citc chi dao
fr6n cua
UBND
tinh de
ph6
bitin
cho
todn
d6n bitit vd
gr6in
s6t
qud
fiinh thuc
hiOn cua nginh
Gi6o
duc vd Ddo tao.l.
Noi nhpnz
-
B0
GD&DT;
-
TTTU,
TT.HDND tinh,
Dolur
DBQHtinh;
.
CT,
PCT;
-
Nhu
tr6n;
-
Ban
V[XH,
Ban DT
(IIDND
tinh);
-
LEVP, Phong: \X;
-
Luu:
VT(c76-2011).60
n
Fluy
Phong

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×