Tải bản đầy đủ

BÀI 6: TỔNG NHIỀU SỐ THẬP PHÂN


Thiết kế bởi: Đào Quang Trung - Chu Thanh Thảo
Bài

Thit k bi: o Quang Trung - Chu Thanh Tho
t tớnh ri tớnh:
4,69 + 7,3
52,48 + 7.23
36,18 + 17
0,86 + 0,05
Bi lm:
1,991
3,7
69,4
+
71,59
23,7
48,52
+
18,35
17

18,36
+
91,0
05,0
86,0
+
Mun cng hai
s thp phõn ta
lm th no?
Muốn cộng hai số thập phân ta làm nh sau:

Viết số hạng này dới số hạng kia sao cho các chữ số ở
cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau

Cộng nh cộng các số tự nhiên

Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các
số hạng

Thit k bi: o Quang Trung - Chu Thanh Tho
Ta phải tính : 27,5 + 36,75 + 14,5 = ? ( l)
a) Ví dụ: Có ba thùng đựng dầu, thùng thứ nhất có 27,5 lít,
thùng thứ hai có 36,75 lit ,thùng thứ ba có 14,5 lit . Hỏi cả
ba thùng có bao nhiêu dầu ?
Thảo luận nhóm đôi
giải bài toán trên.
36,75
14,5
78,75
+
27,5
Cả ba thùng có số dầu là:
27,5 + 36,75 + 14,5 = 78,75 (l)
áp số: 78,75 l
Tính tổng nhiều số
thập phân ta làm nh
thế nào?
Tính tổng nhiều số thập
phân ta làm tơng tự nh
tính tổng hai số thập phân

Thiết kế bởi: Đào Quang Trung - Chu Thanh Thảo
b) Bµi to¸n : Ngêi ta uèn mét sîi d©y thÐp thµnh h×nh
tam gi¸c cã ®é dµi c¸c c¹nh lÇn lît lµ 8,7dm ; 6,25dm ;
10dm. TÝnh chu vi vña h×nh tam gi¸c ®ã .
6,25
10
24,95
+
8,7
Bµi gi¶i
Chu vi cña h×nh tam gi¸c lµ :
8,7 + 6,25 +10 =24,95 (dm)
§¸p sè : 24,95dm

Thiết kế bởi: Đào Quang Trung - Chu Thanh Thảo
Bài 1:
a) 5,27 + 14,35 + 9,25

Chän ®¸p ¸n ®óng
23,87
23,6
28,87
b) 6,4 + 18,36 + 52
29,96
76,76
69,76
c) 20,08 + 32,91 + 7,15

59,33
49,3
53,39
d) 0,75 + 0,09 + 0,8

1,44
1,64
0,82

Thiết kế bởi: Đào Quang Trung - Chu Thanh Thảo
Bài 1: a) 5,27 + 14,35 + 9,25 ; b) 6,4 + 18,36 + 52 ;
c) 20,80 + 32,91 + 7,15 ; d) 0,75 + 0,09 + 0,8 ;
14,35
9,25
28,87
+
5,27
18,36
52
76,76
+
6,4
32,91
7,15
59,33
+
20,27
0,09
0,8
1,64
+
0,75
a
b
c d

Thiết kế bởi: Đào Quang Trung - Chu Thanh Thảo
Bài 2:
TÝnh råi so s¸nh gi¸ trÞ cña (a + b) + c vµ a + (b + c)
a
2,5
1,34
b
6,8
0,52
c
1,2
4
(a + b) + c a + (b + c)
(2,5 + 6,8) + 1,2
= 10,5
(1,34 + 0,52) + 4
= 5,86
2,5 + (6,8 + 1,2)
= 10,5
1,34 + (0,52 + 4)
= 5,86
(a + b) + c = a + (b + c)

Thiết kế bởi: Đào Quang Trung - Chu Thanh Thảo
Bài 2:
(a + b) + c = a + (b + c)
Đây là tính chất gì?
Hãy nêu tính chất đó.
NhËn xÐt :
PhÐp céng c¸c sè thËp ph©n cã tÝnh chÊt kÕt hîp :
Khi céng mét tæng hai sè víi sè thø ba , ta cã thÓ céng sè
thø nhÊt víi tång cña hai sè cßn l¹i .
(a + b) + c = a + (b + c)

Thiết kế bởi: Đào Quang Trung - Chu Thanh Thảo
Bài 3:
Sö dông tÝnh chÊt giao ho¸n vµ tinh chÊt kÕt hîp ®Ó tÝnh:
a) 12,7 + 5,89 + 1,3

19,89
14
18,59
b) 38,6 + 2,09 + 7,91

46,54
48,6
46,6
c) 5,75 + 7,8 + 4,25 + 1,2

19,8
18,8
19
d) 7,34 + 0,45 + 2,66 + 0,55

11
10,45
10,55

Thiết kế bởi: Đào Quang Trung - Chu Thanh Thảo

Thiết kế bởi: Đào Quang Trung - Chu Thanh Thảo
ĐÂY CHÍNH LÀ CÂU
TRẢ LỜI ĐÚNG.

Thiết kế bởi: Đào Quang Trung - Chu Thanh Thảo
CHƯA
ĐÚNG
RỒI!

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×