Tải bản đầy đủ

giáo án tin học 6 bài 5 luyện tập chuột

Giáo án Tin học 6
Bài 5: LUYỆN TẬP CHUỘT
A-Mục tiêu:
Sau bài này HS:
- Biết các thao tác về chuột.
- Biết được các nội dung của phần mềm Mouse Skills.
- Hình thành tác phong làm việc có khoa học, có thái độ đúng đắn khi sử
dụng máy tính, yêu thích môn học.
B-Chuẩn bị:
- Giáo án, tài liệu
- Phòng máytính
C-Hoạt động dạy học:
I- Tổ chức : Kiểm tra sĩ số
II- Bài mới :
Chuột có tác dụng gì? Cấu tạo
như thế nào?
1-Các thao tác chính với chuột:
Chuột là một thiết bị có thể thực hiện các lệnh
điều khiển hoặc nhập dữ vào máy tính nhanh và
thuận tiện.
Giáo viên: giới thiệu các thao

tác chính với chuột.
Giáo viên: giới thiệu, hướng
dẫn học sinh các thao tác
chính sử dụng chuột với phần
mềm Mouse Skills.
Các thao tác chính với chuột:
+ Di chuyển chuột.
+ Nháy chuột.
+ Nháy nút phải chuột.
+ Nháy đúp chuột.
+ Kéo thả chuột.
2-Luyện tập sử dụng chuột với phần mềm
Mouse Skills:
Có 5 mức:
+ Mức 1: Luyện thao tác di chuyển chuột.
+ Mức 2: Luyện thao tác nháy chuột.
+ Mức 3: Luyện thao tác nháy đúp chuột.
+ Mức 4: Luyện thao tác nháy nút phải chuột.
+ Mức 5: Luyện thao tác kéo thả chuột.
III-Tổng kết bài học:
Giáo viên nhận xét giờ học về ý thức, kỹ năng, thái độ.
Nhắc học sinh chuẩn bị kiến thức giờ sau thực hành tiếp.
===============================================
Bài 5: LUYỆN TẬP CHUỘT
A-Mục tiêu:
Sau bài này HS:
- Rèn luyện thao tác về chuột.
- Luyện cách sử dụng phần mềm Mouse Skills.
- Hình thành tác phong làm việc có khoa học, có thái độ đúng đắn khi sử
dụng máy tính, yêu thích môn học.
B-Chuẩn bị:
- Giáo án, tài liệu
- Phòng máy tính
C-Hoạt động dạy học:
I- Tổ chức : Kiểm tra sĩ số
II- Bài mới :
Giáo viên: nhắc lại các thao
tác chính với chuột. Các
bước thực hành với phần
mềm Mouse Skills.
Giáo viên nêu yêu cầu của
buổi thực hành.
Học sinh thực hành theo
3-Luyện tập:
- Khởi động phần mềm Mouse Skills.
- Nhấn một phím bất kì để bắt đầu vào cửa sổ
luyện tập chính.
- Luyện tập các thao tác sử dụng chuột qua từng
bước.
+ Kiểm tra kết quả thực hiện.
nhóm. + Luyện tập tiếp hoặc thoát khỏi phần mềm.
III-Tổng kết bài học:
Giáo viên nhận xét giờ Thực hành về ý thức, kỹ năng, thái độ.
Nhắc học sinh tìm hiểu kỹ hơn về bàn phím .
Chuẩn bị bài sau: Học gõ mười ngón
=================================================

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×