Tải bản đầy đủ

giáo án tin học 6 bài 1 thông tin và tin học

Giáo án Tin học 6
Bài 1: THÔNG TIN VÀ TIN HỌC.
A-Mục tiêu:
Sau bài này HS:
- Làm quen với môn học, yêu thích môn học.
- Biết được thông tin là gì.
- Biết các hoạt động thông tin của con người.
B-Chuẩn bị:
- Giáo viên: giáo án, tài liệu, Sgk, phòng máy.
- Học sinh: Sgk, vở ghi.
C-Hoạt động dạy học:
I- Tổ chức : Kiểm tra sĩ số
II-Kiểm tra bài cũ:
Giáo viên kiểm tra Sgk, vở ghi của học sinh.
Giáo viên thông qua nội quy học tập môn học.
III- Bài mới :
Học sinh: đọc thông tin trong
1-Thông tin là gì?
Tiếp nhận thông tin từ các nguồn:
Sgk.
? Chúng ta có thể tiếp nhận

thông tin từ những nguồn nào?
Giáo viên: đó là thông tin.
? Thông tin là gì?
Học sinh: đọc thông tin trong
Sgk.
? Thông tin cố vai trò gì đối với
con người?
? Thế nào là hoạt động thông
tin?
? Hoạt động nào là quan trọng
nhất?
? Thế nào là thông tin vào, ra?
- Các bài báo, bản tin trên truyền hình, đài phát
thanh cho biết tin tức về tình hình thời sự.
- Tấm biển chỉ đường hướng dẫn cácnh đi đén
một nơi cụ thể nào đó.
- Tiếng trống trường cho biết đến giờ ra chơi hay
vào lớp,…
Khái niêm: (Sgk – 3).
2, Hoạt động thông tin của con người:
- Thông tin có vai trò rất quan trọng trong cuộc
sống con người.
- Việc tiếp nhận, xử lí, lưu trữ và truyền thông
tin được gọi là hoạt động thông tin.
- Trong hoạt động thông tin, xử lí thông tin là
quan trọng nhất.
- Thông tin trước xử lí gọi là thông tin vào,
thông tin nhận được sau xử lí gọi là thông tin ra.
- Quá trình xử lí thông tin:
Thông tin vào Thông
tin ra
Xử lí
? Việc lưu trữ, truyền thông tin
có tác dung gì?
- Việc lưu trữ, truyền thông tin làm cho thông tin
và những hiểu hiểu biết được tích luỹ và nhân
rộng.
III-Củng cố dặn dò:
- Học sinh trả lời các câu hỏi 1, 2 (Sgk_5).
- Đọc Bài đọc thêm: Sự phong phú của thông tin.
* BTVN:
- Học bài theo Sgk, vở ghi.
- Chuẩn bị bài sau: Bài 1 (tiếp).
Bài 1: THÔNG TIN VÀ TIN HỌC (tiếp).
A-Mục tiêu:
Sau bài này HS:
- Làm quen với môn học, yêu thích môn học.
- Biết được hoạt động thông tin và tin học.
- Giáo dục học sinh ý thức xử lí thông tin.
B-Chuẩn bị:
- Giáo viên: giáo án, tài liệu, Sgk, phòng máy.
- Học sinh: Sgk, vở ghi.
C-Hoạt động dạy học:
I- Tổ chức : Kiểm tra sĩ số
II-Kiểm tra bài cũ:
Học sinh 1: Thông tin là gì? Lấy ví dụ?
Học sinh 2: Trả lời Câu hỏi 3(Sgk – 5)?
III- Bài mới :
Học sinh: đọc thông tin trong
Sgk.
3-Hoạt động thông tin và tin học:
- Hoạt động thông tin của con người được tiến
hành nhờ các giác quan và bộ não. Các giác
quan: tiếp nhận thông tin. Bộ não: xử lí, biến đổi,
? Hoạt đông thông tin của con
người diễn ra ở đâu?
? Con người phải làm gì để
khắc phục những hạn chế của
các giác quan và bộ não?
? Nhiệm vụ chính của tin học là
gì?
? Thế nào là hoạt động thông
tin?
? Tin học phát triển có lợi ích
gì?
lưu trữ thông tin.
- Khả năng của các giác quan và bộ não của con
người chỉ có hạn. Vì vậy, con người không
ngừng sáng tạo các công cụ và phương tiện để
vượt qua những giới hạn ấy. Máy tính điện tử
được làm ra ban đầu để hỗ trợ công việc tính
toán của con người.
- Với sự ra đời của máy tính, ngành tin học ngày
càng phát triển với nhiệm vụ chính là nghiên cứu
việc thực hiện các hoạt động thông tin một cách
tự động trên cơ sở sử dụng máy tính.
- Nhờ sự phát triển của tin học, máy tính hỗ trợ
con người trong niều lĩnh vực khác nhau của
cuộc sống.
III-Củng cố dặn dò:
- Đọc phần Ghi nhớ (Sgk – 5).
- Học sinh trả lời các câu hỏi 3, 4, 5 (Sgk_5).
* BTVN:
- Học bài theo Sgk, vở ghi.
- Làm các BT (Sgk – 5).
- Chuẩn bị bài sau: Bài 1 (tiếp).

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×