Tải bản đầy đủ

hướng dẫn thực hiện kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh trường trung học môn toán

1. Xây dựng chủ đề
1. Xây dựng chủ đề

Phù hợp với phương pháp và kĩ thuật
dạy học tích cực được sử dụng;

Nội dung của chủ đề: có thể được
thực hiện ở nhiều tiết học, mỗi tiết có
thể chỉ thực hiện một số bước (hoạt
động) trong tiến trình sư phạm của
phương pháp dạy học được sử dụng;

Các hoạt động có thể được tiến hành
trong, ngoài lớp, ở nhà và cộng đồng.
2. Xác định các chuẩn theo định
2. Xác định các chuẩn theo định
hướng phát triển năng lực
hướng phát triển năng lực

Căn cứ vào chuẩn KT, KN, TĐ theo
chương trình hiện hành;


Nghiên cứu tài liệu định hướng DH và
KTĐG phát triển năng lực học sinh;

Nghiên cứu tài liệu về các năng lực
chung và chuyên biệt trong bộ môn;

Xác định các năng lực có thể hình
thành và phát triển cho học sinh trong
dạy học chủ đề đã nêu.
3. Xác định các loại câu hỏi/bài
3. Xác định các loại câu hỏi/bài
tập đánh giá năng lực học sinh
tập đánh giá năng lực học sinh

Xác định các loại câu hỏi/bài
tập/nhiệm vụ/dự án có thể sử dụng để
đánh giá năng lực học sinh theo đặc
trưng bộ môn;

Đối với mỗi loại, mô tả các mức yêu
cầu (nhận biết, thông hiểu, vận dụng
thấp, vận dụng cao) cần đạt theo
hướng chú trọng đánh giá kĩ năng
thực hiện của học sinh.
4. Biên soạn câu hỏi/bài tập
4. Biên soạn câu hỏi/bài tập

Biên soạn câu hỏi/bài tập minh họa cho
các mức độ đã mô tả.

Với mỗi mức độ/loại câu hỏi/bài tập cần
biên soạn nhiều câu hỏi/bài tập để minh
họa.

Yêu cầu: Mô tả theo các mức độ phải
tường minh và đo lường được, thường
thể hiện qua các động từ hành động.
Các câu hỏi/bài tập được biên soạn phải
chứng minh được phù hợp với mức độ


đã mô tả.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×