Tải bản đầy đủ

ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN  NHÂN LỰC

   
LOGO
QU N TR NHÂN L CẢ Ị Ự
Company Logo
www.quantri.com.vn
Nhóm th c hi n (Nhóm4):ự ệ

- Nguy n Th H ngễ ị ằ
- Nguy n Th Ánh Trangễ ị
- Ph m Th Liênạ ị
- Phan Th Thanh Th yị ủ
- Văn Th Cãị
- Nguy n Th Ph ngễ ế ươ
- H Hoàng Trungồ
Company Logo
www.quantri.com.vn
CHƯƠNG 7:
Quan đi m v đào t oể ề ạ
I
Quy trình đào t oạ
II

Các ph ng th c đào t oươ ứ ạ
III
ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN 
NHÂN LỰC
N I DUNGỘ :
Company Logo
www.quantri.com.vn
Đào t o:ạ là các hoạt động học tập nhằm giúp cho 
người lao động có thể nâng cao trình độ, kỹ 
năng của người lao động để thực hiện nhiệm vụ 
lao động có hiệu quả hơn.
Khái ni mệ
Phát triển: là các hoạt động 
học tập vượt ra khỏi 
phạm vi công việc, nhằm 
mở ra cho họ những 
công việc mới 
Company Logo
www.quantri.com.vn
Đào t o có hi u quạ ệ ả

Thay ®æi hµnh vi s N xuÊt = kiÕn thøc + th¸i Ả
®é + niÒm tin + thùc hµnh
Company Logo
www.quantri.com.vn
Tập huấn viên cần phải :
         
1.Giúp nhân viên có kiến 
thức về kĩ thuật mới
­Thuyết trình bài giảng có giáo cụ trực quan
­Lấy ví dụ để áp dụng kiến thức đó trong công 
việc (kiến thức sống...)
2.Tạo niềm tin cho nhân 
viên
­Lấy ví dụ thực tế để dẫn chứng
­Tạo cơ hội cho người đã biết ,đã làm trao đổi 
kinh nghiệm
3.Giúp nhân viên có thái độ 
tích cực với kĩ thuật mới
­Tạo cơ hội cho nhân viên tỏ thái độ
­Cùng họ thảo luận để tạo dựng thái độ tích cực
Company Logo
www.quantri.com.vn
4.Cùng nhân viên tìm các giái 
pháp để áp dụng để tạo đủ 
điều kiện cho việc áp dụng kĩ 
thuật mới
­Tạo cơ hội cho họ trao đổi để biết rõ những 
khó khăn đang gặp phải
­Giúp họ các giải pháp đáp ứng các điều kiện 
để áp dụng kĩ thuật mới
5.Giúp nhân viên có kĩ năng 
thực hành
­Hướng dẫn thực hành làm thử
Company Logo
www.quantri.com.vn
TÁC D NG C A ĐÀO T OỤ Ủ Ạ

Để đáp ứng yêu cầu công việc của tổ chức 
hay nói cách khác là đề đáp ứng nhu cầu tồn 
tại và phát triển tổ chức.

Để đáp ứng nhu cầu học tập, phát triển của 
người lao động.

Đào tạo và phát triển là những giải pháp có 
tính chiến lược tạo ra lợi thế cạnh tranh của 
doanh nghiệp.
Company Logo
www.quantri.com.vn
QUY TRÌNH ĐÀO T OẠ
Xác Đ nh Nhu C uị ầ
Lên k ho ch và chu n bế ạ ẩ ị
Lên k ho ch và chu n bế ạ ẩ ị


Th c hi n k ho chự ệ ế ạ
Th c hi n k ho chự ệ ế ạ
Đánh giá hi u quệ ả
Đánh giá hi u quệ ả
Company Logo
www.quantri.com.vn
Xác Định Nhu Cầu

Xác đ nh kho ng cách trong k t qu công ị ả ế ả
vi cệ

Phân tích nguyên nhân gây ra kho ng ả
cách

Xác đ nh li u đào t o có ph i là gi i pháp ị ệ ạ ả ả
phù h pợ
Company Logo
www.quantri.com.vn
Đánh giá nhu cầu
    
Phân tích
nhu c uầ
Xác đ nh ị
các m cụ
tiêu đào t oạ
Xác đ nh cácị
ti p c nế ậ
1 2 3
Company Logo
www.quantri.com.vn
Phân tích nhu cầu

 Phương pháp tính toán căn cứ tổng hao phí thời 
gian lao động kỹ thuật cần thiết cho từng loại 
sản phẩm và quỹ thời gian lao động của từng 
loại (công) nhân viên kỹ thuật tương ứng

 
ii
i
i
H.Q
T
KT =
ii
i
i
H.Q
T
KT =
ii
i
i
H.Q
T
KT =
ii
i
i
H.Q
T
KT =
ii
i
i
H.Q
T
KT =
ii
i
i
H.Q
T
KT =
ii
i
i
H.Q
T
KT =
ii
i
i
H.Q
T
KT
=
KTi: Nhu c u (công) nhân viên thu c ngh ầ ộ ề
(chuyên môn) i.
T­i: T ng hao phí th i gian lao đ ng k thu t ổ ờ ộ ỹ ậ
thu c ngh (chuyên môn) i c n thi t đ s n ộ ề ầ ế ể ả
xu t.ấ
Q­i: Qu th i gian lao đ ng c a m t (công) ỹ ờ ộ ủ ộ
nhân viên k thu t thu c ngh (chuyên môn) i.ỹ ậ ộ ề
Hi: Kh năng hoàn thành v t m c kỳ tri n ả ượ ứ ở ể
v ng c a (công) nhân viên k thu t thu c ngh ọ ủ ỹ ậ ộ ề
(chuyên môn) i.
Company Logo
www.quantri.com.vn

Ph ng pháp tính toán căn c vào s l ng máy móc, ươ ứ ố ượ
thi t b k thu t c n thi t cho quá trình s n xu t, m c ế ị ỹ ậ ầ ế ả ấ ứ
đ m nhi m c a m t (công) nhân viên k thu t và h s ả ệ ủ ộ ỹ ậ ệ ố
ca làm vi c c a máy móc thi t bệ ủ ế ị.
N
H.SM
KT
ca
=
SM: S l ng máy móc trang thi t ố ượ ế
b k thu t c n thi t kỳ tri n v ng.ị ỹ ậ ầ ế ở ể ọ
Hca: H s ca làm vi c c a máy ệ ố ệ ủ
móc thi t b .ế ị
N: S l ng máy móc trang thi t b ố ượ ế ị
do công nhân viên k thu t ph i ỹ ậ ả
tính.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×