Tải bản đầy đủ

khóa luận tốt nghiệp áp dụng phương pháp dạy học tích cực để hình thành khái niệm địa lí tự nhiên trong dạy học địa lí 10 thpt







10 THPT









10 THPT


CHUYÊN NGÀNH: - 









  cô giáo 


 và 
ích cho em


         em 
.
Em 
 cô giáo
và các em             
             em  
.


  .
 

05  2013






STT


1
GV
Giáo viên
2
HS

3
PPDH

4
PPDHTC

5
SGK
Sách giáo khoa
6
THPT




STT


Trang
1
2.1

10
25
2
3.1

41
3
3.2

41
4
3.3


42
5
3.4


45
6
3.5

3.4
45



STT


Trang
1
1.1


12
2
2.1
 

24

NH

STT


Trang
1
3.1

46




 1
 1
 2
 2
 2
 2
 3
 4
, thông tin 4
 5
 5
 5
 5
 6
 7
:  7
 7
 7
1.1.1.1. N 7
 8

 10
 10
 11
 14
 15
 15
 15
 17
10 THPT 18
10 THPT 18
10 THPT 18
10 THPT 19
 19
 20
 21
: 

THPT 22
10 THPT 22
10 THPT
24

10 THPT 32
 32
 34
 36
 38
 39
:  40
 40
 40
 40
 40
 41
 41
 42
 42
 43
3 44
 46
 47
 47
 47



1
M



,
               
               





,


 
 phân tích,  
    



.
, GV 
PPDH
HS
, không .
THPT

 trang b   



, 

.  


2

      

 
.


.
, nh

-
PPDHTC
.
-
10 THPT.
- 
.


-
10 THPT.
-
10 THPT.
- 
10 THPT.
-
.

-
 
10 THPT.
-
g .

3


  
m trong SGK
,



.



.
.
   í           


. Tr, Tâm lí
 
. Theo D.Ja.  
 
, ).




.


              

, tr.70].
           h


7

4
, phát







 


.

, T

trong tr




.

, thông tin
  



.

, T
              
 




5



.




:
-.
-.
-.



.




.

:
-
10 THPT.
- 
10 

.
- 
, HS.


6


.
            
10 THPT.
.
7

C 1





             

.
 Lênin: 

.
- 
g khái quát hóa.


- 
        


- 






. 
. 
.
: 

  

8







.




 
 




 k.


.
- 

: 

- 
              :  

- 
 
, 




9
: 



, kh







                 

10 
.
- 


  

             
10 THPT.
-  



- : Là


 



.

10

.  
dài là 1
m. 
 ,  Nguyên Giang  sông Thao,  
hay sông Cái.

 Nam.




,

          

.
 


 . C 
.
-  
               


. 

tri giác 
- 





11

.

               









.

:
.









 








12


 






   
    


    

    

)    



    

    
)








         






13





cho

               





Trong quá tr

 
u:
-  

- 

-  
               


:
- 
-

- môn.
- 

- 


14

              

 
,


  


 


Trong PPDHTC:
-



 mình.
- 






-




- 
 HS.



15

cho HS.





.

., 










HS.



 

 

 
                 . Trong
g t
.
10 THPT 
. ,

16

 THPT.
,
              
            



                



.


   1 ti
) .




 và  

210 em tron

nhiên
: T
 
í 
 




            


17

              
 

.







.





.
, các  

        



 THPT.

 




 




Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×