Tải bản đầy đủ

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC MỘT SỐ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC LỖI CHÍNH TẢ CHO HỌC SINH TIỂU HỌC TRƯỜNG TIỂU HOC̣ XÃ HẢI NINH HUYỆN HẢI HẬU TỈNH NAM ĐỊNH

DANH M

GV : Giáo viên
HS : H
SGK : Sách giáo khoa
SGV : Sách giáo viên
 : 
 : C


TC : 
NXBGD : 
CCGD : 
TV : T




 1
 1
 2
 3
4. , ,  4
5.  4
 5
 5
8. 

  6
 7
1: 







 7
1.1. 

 7
 7
lý 8
 10
1.1.2. ,  11
1.1.3. 











11
1.1.4.  12
1.1.4.1. 



 12
1.1.4.2.  13
1.1.4.3.  13
1.2.  15
1.2.1. 







 15
1.2.1.1. 



 15
1.2.1.2. 



 17
1.2.2. 







 20
 20
 20
 20
1.2.3. c 25
1.2.3 25
1.2.3 GV 27
 29
 30
2: 





















 32
2.1. 



 32
2.2. Phân tích so sánh 32
 33
 34
 34
 35
 35
 36
 36
 36
2.5. -  38
2.6. 











 phân môn, 



 39
2.7. 







 39
2.8.  40
 42
 

 43
 43
 43
 43
3.2.  44
 44
 44
 45
 45
 45
 45






45
 45
3.3.4.2. 

 46
 46
 46
 47
 48
 50
 50
 51
3.3.  52
 52
 52
 53
 54

1


1. i


  giáo

. 


T

 
 

 






 
à



: - . 
. 
 C
n T
2

 , 




các em  

 



C






 , tôi 

  
. 









 












 . 

, 




, 




















. 



, 



 , 
, 






















sung ki, 





 , 














.






 , 





 
cho HSTH T

 


             



 ,  
     c           

3

-
Lê A - - Xuân Thao - 





       c       c 
c
 
- Thành
Yên M - - 

 T 
 t
t
giúp HS rg t
c.



 c 






cT










.
3
            
chung và môn T    c 
 




c


c

,   c cho HS T
chung. 

           

4

  3 
- - Nam 

 nói riêng  


4. ,  
4.1. 














 TH 


, 

, .
4.2. 


   

3 
Ninh, 





,  

.
4.3. 
       c cho HS








,




 trong các bài c  
 . Tc
, 3
t - - 

.
5. 
N 

 
 

viêc phân môn C
 


 :
 
 c HS - 


u - 

.
 c 







.
c.
5


6
 , tôi

- 


- 

sát.


+ 





.
- 













:
- 

, 

 :
. 




. 
. .
7
  phân môn  cho HS 
 
GV T. c sinh




 thì 














 g nói 
c. 



 

iúp giáo
6


T
8. 











- 
- 





g 2: 














 .
- 


7


1 
1.1. 

lí 


1.1.1. m lí 
i c












 






theo ba 
Nam  







 - -
Nam 

 
- g



 



 n



 

  
 

ng T





, GV
 

 
, 
HS, Gcó t
và    cho

c. 
  
 


8





 : có 
+ Cách không có  : 


 
phát 
+ Cách có ).


 

1.1.1.1. lý


c, , 

. 
 c
               



.
c  
 

 
 

c
 chúng 
Vi c  
, 


           

   
9










   c    cho

T
l/n, ?/~ 
:  
c
 ().


 


  



. B




 
  /n. 


.
nên



lên









t 



 chung 
 



 
HS       ch  
 (


 c
 
10

c

  c 
 -  -


.
1.1.1.2. 
c cho HS nói
.
 nói chính âm  ):


 

c 
 cho HS
 



 
 

  . 
 cho HS 




c cho HS.
Thanh 



-\
(~), : 
            
 11








Cao
Ngang
Ngã








Trong quá trình  
 cao; Trong quá trình HS c 
.
1.1.2. , 
 S 







 t








.
  , 



, 





 












, 



, 





.


, 

c
 





. 

c
g t



















 ,






, 


c . T
















 c 






ghi t

. 





  . 














.
1.1.3. 

















































c.
 : 



 ,  (


, 





),  ( , 


12

, 



); 









 t








, 







c.
1.1.4. 
1.1.4.1. 






1.




 , 

 

 1 



 (



 ,
 













15-20 

).
: 

, , 

, 

c.  15
ch trong 15 .


2.




 2 C. 3  c: 



 (
, ); 

, c; 














, , thanh. c20 - 30 

.
: 



 , , 



, 



 
,  40 

15 .


3.




 2 



. 3  c: 

, 
c, c ; 












, , thanh. c80 

.
: 



, . 

60 15 .


4.




 1 



. 2  c: 

, ;














 , , 












.
: 



 , , , 

c


. 

80 

15 .


5.


  1 



. 2  

  



4. 


c , 

 (

, 
). c150, 180 

.
13

: 



4,  . 


100 

15 .
1.1.4.2. 















C.
 2  3, 

 , 







 , ,
 c . 

 4  5, 






.






c:
- : 









c. 
, 1 

(









4,5).
- 

: 













 . 


c.
- 



: 



c






















 c , 










 , ,  c

1.1.4.3. 












3 :
- 




- Nghe - 
- 








 

, SGV TV T














. 



:
Quy 1 






1. 





:
+

















+



c
+











.
14

2. :


1. 





:
GV 







. 

1 





c
.


2. 



c:
+ 




















c.
+ 









 c
(, ).
+ 





1 



.


3. 



c:
* c.






  . (: yêu






, ).
cnghe - (

- ).












 . 





 , 






 (

c 3 ). 







,  . Sau khi














 . (

: 








, 





, 

).
* c.




















, GV






















. 
























 . (: 
















).


4. 





:








c.














 (
).










. 







.

15



5. :
























 




: + 








+ 





(

, 





)
+ 1





, 






+ 





g.
+ 














3. :
+ 








+ 











.
1.2. 
1.2.1.  








1.2.1.1. 




T nói t











 




c
c .
 c
t

 là:
* 




 cho HS T
 



 -


2 - 


16





T






. 
 3 

 tôi 


          - 






.
* T
à



 







, 




.



. C 


17

 ; 




.
2. 
 





              




 tác.
 



3. 

c 



 nói chung và HS
TT nói riêng. 


 


1.2.1.2. 




* T


            

18




thông;



Tinh - -



cC






Nói 


 

T
. 
 T
- - tôi 



19



              


 T


 


 T






 , phong 


 

* 

 

ng 2. B.

90


THANH
SL
TL(%)
SL
TL(%)
SL
TL(%)
32
35,6
27
30
31
34,4
20

+ 
 l/n, tr/ch, s/x, r/d/gi, ng/ngh, g/gh.
T r/d/gi, ch/tr , l/n, s/x. 
+ 
  :   
 : uya, uyn, uyt,  
+ 
 / 

, -
 - thanh ngã.
1.2.2. 












1.2.2.1. 
-  


- C

- Giáo viên 


1.2.2.2
- 3 
et
vô cùng phong phú.
- 

- C
1.2.2.
 








  
 60 c sinh t

2 

3

3B 

i gian
21





 


1 : 3 














HS

sát
 






n


ong/ông,




: ngã/








HS





HS


3A
30
21
70
13
43
12
40
3B
30
22
73
12
40
15
50


âm 









.


xétT


c:


d/gi. 



 3A 21/30 em (c
).
: 













Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×