Tải bản đầy đủ

Luận văn thạc sĩ về Những giải pháp nhằm chủ yếu nhằm chuyển tổng công ty Xây dựng số 1 thành tập đoàn kinh tế mạnh trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
*****


VÕ NGỌC THẢO
NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM
CHUYỂN TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1
THÀNH TẬP ĐOÀN KINH TẾ MẠNH
TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP
KINH TẾ QUỐC TẾ


Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH
Mã số: 60.34.05LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ


NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
PGS.TS. PHƯƠNG NGỌC THẠCH


TP.HỒ CHÍ MINH- NĂM 2007
Ghi chú: - Thêm khung viền vào cho đẹp
- Set up: A4, top: 3.5cm, botom: 3cm, L: 3.5cm, R: 2cm
- Đặt vào đầu luận văn sau bìa và tờ giấy hồng
- 10 bộ


1
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TẬP ĐOÀN KINH TẾ VÀ MÔ HÌNH CÔNG
TY MẸ CÔNG TY CON...............................................................................................1
1.1 TỔNG QUAN VỀ TẬP ĐOÀN KINH TẾ .........................................................1
1.1.1 Khái niệm...........................................................................................................1
1.1.2 Các phương thức hình thành tập đoàn kinh tế...............................................2
1.1.2.1 Phương thức phân nhánh ..............................................................................2
1.1.2.2 Phương thức thâu tóm...................................................................................2
1.1.3 Các hình thức liên kết của các tập đoàn kinh tế ...........................................4
1.1.3.1 Tập đoàn kinh tế liên kết theo hàng ngang .................................................4
1.1.3.2 Tập đoàn kinh tế liên kết hàng dọc ............................................................5
1.1.3.3 Tập đoàn kinh tế liên kết hỗn hợp ..............................................................5
1.1.4 Đặc điểm của tập đoàn kinh tế........................................................................6
1.1.4.1 Quy mô rất lớn về vốn, doanh thu, lao động, phạm vi hoạt động ...............6
1.1.4.2 Hoạt động kinh doanh đa ngành nghề, đa lónh vực......................................7
1.1.4.3 Về cơ cấu tổ chức.........................................................................................8
1.1.4.4 Về quản lý, điều hành..................................................................................8
1.1.4.5 Về quan hệ nội bộ trong tập đoàn................................................................8

1.1.5 Vai trò của tập đoàn kinh tế ............................................................................9

1.2 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ CÔNG TY
CON Ở CÁC TẬP ĐOÀN KINH TẾ................................................................11
1.2.1 Khái niệm về mô hình công ty mẹ – công ty con.........................................11
1.2.2 Đặc trưng của mô hình công ty mẹ – công ty con........................................12
1.2.3 Những ưu và nhược điểm của mô hình công ty mẹ – công ty con..............13


2
1.2.3.1 Ưu điểm......................................................................................................13
1.2.3.2 Nhược điểm ................................................................................................14

1.3 KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH TẬP ĐOÀN KINH TẾ
THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ-CÔNG TY CON Ở VIỆT NAM ............. 15
1.3.1 Sự ra đời TĐKT ở Việt Nam ..........................................................................15
1.3.2 Những thành quả và hạn chế..........................................................................16
1.3.2.1 Những thành quả đạt được ........................................................................16
1.3.2.2 Những hạn chế cần khắc phục ..................................................................19
Kết luận chương 1 ..............................................................................................23

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA TCT XÂY DỰNG SỐ
1
2.1. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY
XÂY DỰNG SỐ 1 THỜI KỲ 2002-2005 ........................................................24
2.1.1. Giới thiệu khái quát Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1.................................24
2.1.2. Cơ cấu tổ chức quản lý của Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1:....................25
2.1.3. Thực trạng hoạt động SXKD của TCT Xây Dựng Số 1 trong giai
đoạn từ 2002 đến 2005 ................................................................................26
2.1.3.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của TCT Xây Dựng Số 1 giai
đoạn 2002-2005..........................................................................................27
2.1.3.2. Tình hình tài chính của TCT Xây Dựng Số 1 giai đoạn 2002-2005...........29
2.2. QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SANG HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH
CTM-CTC CỦA TCT XÂY DỰNG SỐ 1 .....................................................31
2.2.1. Cơ cấu tổ chức...............................................................................................32
2.2.1.1. Công ty mẹ.................................................................................................33
2.2.1.2. Công ty con (Vốn Nhà nước – CTM– chiếm trên 50%VĐL)....................34
2.2.1.3. Công ty Liên Doanh (Vốn Nhà nước – CTM– chiếm 50%VĐL)..............35
2.2.1.4. Công ty liên kết (Vốn CTM– chiếm từ 50% trở xuống)...........................35
2.2.1.5. Công ty thành viên hạch toán độc lập đang thực hiện chuyển đổi............36
2.2.2. Mối quan hệ trong nội bộ TCT....................................................................37


3
2.2.2.1. Quan hệ giữa Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 và các Công ty phụ thuộc..37
2.2.2.2. Quan hệ giữa Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 và các Công ty thành
viên hạch toán độc lập đã cổ phần hoá. ....................................................39
2.2.2.3. Quan hệ giữa Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 và các Công ty thành
viên hạch toán độc lập đang thực hiện chuyển đổi. ..................................40
2.2.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của
Tổng Công Ty XD Số 1 năm 2006 sau khi chuyển đổi sang mô hình
CTM-CTC......................................................................................................41
2.2.4. Những mặt còn tồn tại của Mô hình CTM-CTC tại TCT Xây Dựng
Số 1
2.2.4.1. Về phương thức thành lập ..........................................................................44
2.2.4.2. Về chiến lược sản xuất kinh doanh ...........................................................44
2.2.4.3. Vấn đề cơ cấu quản lý và điều hành của công ty mẹ................................45
2.2.4.4. Về đại điện chủ sở hữu ..............................................................................46
2.2.4.5. Về quan hệ nội bộ giữa các công ty trong toàn TCT.................................46
2.2.4.6. Về công tác báo cáo tài chính của toàn TCT.............................................47
2.2.4.7. Về huy động vốn........................................................................................47
Kết luận chương 2...........................................................................................48

CHƯƠNG 3 NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM CHUYỂN TCT XÂY
DỰNG SỐ 1 THÀNH TĐKT MẠNH TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP
KINH TẾ QUỐC TẾ..................................................................................................49

3.1. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU CHUYỂN ĐỔI VÀ PHÁT TRIỂN TCT
XÂYDỰNG SỐ 1 THÀNH TĐKT MẠNH....................................................49
3.1.1. Quan điểm ........................................................................................................49
3.1.2. Mục tiêu............................................................................................................50
3.2. NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CHUYỂN TCT XÂY DỰNG SỐ 1
THÀNH TĐKT MẠNH...................................................................................50
3.2.1. Giải pháp chuyển đổi Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 thành TĐKT ..........50
3.2.1.1. Cổ phần hoá công ty mẹ ............................................................................50

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×