Tải bản đầy đủ

Phân tích ba khổ đầu bài thơ Mùa xuân nho nhỏ của Thanh Hải

Cm nhn ba kh đu bi thơ “ Ma xuân nho nh” ca Thanh Hi.
 !"
#$%&'()*+&,-).$/0
(12!3)45+&"67#89-2-4
(&2:;<"=!>($"!3?@+@A
B;-()!CD#$$EF


 
! "#
GH.%5!/-!04IJG"@KL
)5-$M6'2:)L!CD#$
)NEB+O-)IPP*PQRS2I.!" 
T&?!)6L-8/UVW&CD#$)NE4
2+&:?N$/5(+8+8"W-2-4
1&9(+O8=!>($42+8
T.$/4@K!>($+O0"M(XT!
Y
MM2!Y-I66+4?!-V
=IZ.$/(+8#$[(M\2?<+&++
82((2IL[>F

$%&'(
)*)+
,-.
/0 
12$3
1456#
!' ()]H.I6^<_=V..<2YK
6>OV2O.C<96?$E2C!?)!-E2-C"
L(&E04!>(L`!?)_!V!-(5M
(I/2?4<96?$IG8a.)=5I)2
!>($4H.;([6W52L1*(U6Wb9
$c()6W!)&29485&c?6'2
c+!$+67')6F
178(
* *95#
.==O.(;':?5!>($4(&
$>H-M<<2+I8.5?)(52.6'-
3'4#$2.`'5'2+
a)<(?M2)&+6I;2+<1'0,
(J4
0(12(+84(&22!3I.ICE2CE;
(U-0".$/425.I\2/2(,)45
(J66+2(+84(&
G.$/+OH.0"(Xa[WG8V.O
+[C:)(EO)V.=:6+9
:J()`I=:+$(@+5IO
.2L00L=:#$LI6'+O-_
$4<96?2!-4!?).(5(;2+!4
-"2-'V.()J.$/42
8(+8LV::)(E:4-
"+:V2W2:LI6I2L6'_
0->0L0C?+?>EG-0+-V!' [
5V.d<_0.IMZL7e.
M-!3I9!3.I$/I8.6
6+HV.C?+?>EMO.0".6U2
((:(U4(+84(&+-ML
?),)f.1)V86.6(g
 !()).(&4L2/0Y.
$/4B[!+O-()=?I(a !"8
2L/!"M<92I--Y8?&2
/-+2(M()(5!>($*(U6W2
(U(\6';LML8.66+28.6U
((:2f.*!>($?e+O`)4
+&"679!3.V56W2V-W8T
+ !"!3YJT2&45+&)$>H-;
'!L(:5&V8$>6[T+H-e(+825.K;
(+\5(+8YJT2&46+D;hIF
!24;+
!"(4<#
i.M28=1JT2&VI-?!)&-/4
56U6WLe[Y)56U6WW
G().$/66+2#$J-_"().M
4I.MT,52/>?I26B[#$C5E
(&4:+&Z)+&!-+V=6`!-I5)
VF
4=(
>=54
4
&43?#
@=V.d<_T,5()IJC+&Y6/E2C+&(
1E+O(+)"_(:-4+8/!&F-0!.)
"TW)50$<UT+-6/++&c
e(2(8.)#$-0V=#$jI_
('T+1)%)I)4+&Oa52a50
YI!.)!+8()(()+&)Z9#$
4=)+&L(I"2L]><U$Cj5E4:+J)2
Y6W6`66?2)4LCj5EKM_02M-
UZWLK?]7!0(+4V.HV.
d<_8JC#$EC5E+O''J()(["
=2!0+)6U(k<J`2)6>((26?2)6U0V
4+8()&VIJ8()&V2k+&5?"
+.#!+82C1@48A1@4E0#-
(+8"=C.E9#82J+5/T
-O8III(OV2O.CW.E2C$?$)E5
YLYLY<A.?456W8M6?2d(+2+
!#2(5(;
@-/ !()!W.6^=*PQRS2.W
<"8I5-(!82.W<"8-6-(
9?2L*2/0YJTV
+8-4#8IV+6I2Y'JT4
6U"IJ4+8
@"_-6.$d(+26?5()#$-
'2#$IJZ.<5;!-!)#$W-
()6^F
!@4<)8B
C@  
!@4<4 7(
D6E*4<#
Z_C!W*EMO.!55U)66'4(
W6^<U+8=+84<5H.T.M;(L]U
)66'+MB\`26^4<5=(6^45
(W )J$@A(.;/-()CBV?JI)EF:
121.!F1=)&G-HEAD/!418I5
J)4+E43A15?5+2KALK.
M0#N
Z_C.E2C)EMO.2>U=.22:
3?;.-(.[H#<U+8=+8j
2:2!).*(Y+.()M#2+
.9LU)66'V]TM+&4<52V=(6^
)#?;-!36+I4V0(12-/
28V.6)6I 6':!@4<4 7(AD6E*4<N2.C
Z>E [Y+56Ul2l(3+8;2
6`!36>JTM+&4!W*C.)
EH.;V14+8!36UJT2+[!3.
V-W8+82T+ZL`V-*;aJ
Id4V!35&"-^J)5&FJ4
O5(8PEG4Q8+(6G*.97?
 R?@4<#
LJ2.!CD#$)NEL!YdL
(;L?(+<"5<"M(+8-28
0*=L"(Y'2-2)J,)J.$/4
)J?4)J9["M6^<_=2V.5J2
.<6>OV2O. !"2H.;M<KIW
I(4I!"I+d<_26)6I2<"=0(12.;LY'
:?=!>($"42+8F$4
*(U6W2$4+8(5(;2+!()+-G
+-2/L0l(3)J6ULT"=*"M
IV-4W8+82T+V2c
I()=!I0kY:J2,J2J+O6W()
<:4CD#$)NE

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×