Tải bản đầy đủ

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị ở bệnh nhân viêm phổi bệnh viện tại trung tâm hô hấp bệnh viện bạch mai

NGHIÊN CứU ĐặC ĐIểM LÂM SàNG,
CậN LÂM SàNG Và ĐáNH GIá HIệU QUả
ĐIềU TRị BệNH NHÂN VIêM PHổI BệNH
VIệN TạI
TRUNG TÂM Hô HấP BệNH VIệN BạCH MAI
!"##$%#&'()*+
,-./&01234241
56789:;<
$=>(=?#$@A#&
:2B
1
LỜI CẢM ƠN

  !"#
$%&'()*
 +,- !(/012+3&456,&
.2 ('45617"(!"8

9 !"#$%:;9<4=5
33()0%>?04?@A2BCD$
E5D$
 1.F G+3&.2 ('5
6,=5H%H"(!". !"
IB#D>JCK;(:2CB4=LM(
&?@:5;:5*
 1IB(F4N.2 ('#$%5
JCK(&?@:54=;:5*
 +%>89;)OE445
625H.2 ( '25H
5 !"5456#
@LML(?@;:5*
 P&Q(A4BR;4>EJ6S(#
(CM(5)2BH44T#;(
LM"5H(&?@:5;:
5*B
Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2012

CDE("#- F=G#$
2
H,H
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số
liệu, kết quả nghiên cứu nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được
ai công bố trong bất kì công trình nào khác.
ID$(J
- F=G#$
3
H,KL
UVW- "XB(''>Y
ZU[[BC[BC[\
1]+W 8^_`
W6+ WF8
! 2`
a-b 6[β;[8"
ZaA[C[C-[[b[\
+/ [>?=
c1d $F`D
Zc[5[[\
e- e


6e/ 6f%`?=
6WV 6;C[
Z%&\
6V-U .gI5%[;;
Z6[;;V[[-B;[\
!e/ !"%`?=
!!c- &h%i?&Z ej\
Z!;!;ck[-5[;;[\
VV+! V@>
PU+ PH8fB
ZP[;[C[\
P+P PH845
.66! .4>#
. U .*B>
PeP%i
4
MNO
PH845;5H8A':5lmn
E%(3C'74Y:5opqr2B;4;0
n3h%i45
.[";OD ej*pssl<;^5H84
53$J*6nCQ5$F*35
4#3$>4"<;^45t5C5H84
55K'ouvr!)42^4=w5
CB5`'&%x
PiP+PE&%3%*5@%(3Xn
iP+P3YiI5J@
4;0nhQ%PH845C5
%i2BH>%BH2;55'y%423
B=hCFovur
1B>&BE2B5H8454O8>5:
"fB^48`J38EfE?
%ZAEBB:\n;H?>7
:$Fn!e/nC[CCB.B>&BE@
)42fB3BE'P:4>B>&B
E355(Q?y5H845
.P!C$%Ef5:'7B>$
>(5Q%i&;B>&BE;*<
;h%i45335H845n445
6352('3H;B>B>&QC3
3$42n5J4$X&;942(z
5
3I;XH@@5H845zX"
n74
B5;Cg%;";0C;75%i
%&B*:?=;*<;'4$F
`$F%PH845I=9$F
%`AJ&B%!
HX'Bw>$F%4I'4@3CQ3
98%[%O@<;(z%(
H3$HXz'B3D%45$5%i2B
4)35H845J5"P;D%
4I9%B>CQ%8"BH5t
Cg%B=Q95J@@5%i7yE
f$F
Y@Y5$nY;2:;2555:Q"
&B>&BE2B5H845z3I2%=
*$F(5H845L(>HX
${!"#$%&&'&(()*+
, /0#&12003-&451600
63789wgH{
P2 Q#RSTUVDU(WXYZX.%#$[DQ#YZX.%#$D\+E("X]^(_`#
E(`#Ta(Tb #$TZXcd]`#E(`#aD,+(2
42 I#$(I)eTf JU(g TbhE("X]^(_`#E(`#Ta(Tb #$TZXc
d]`#E(`#aD,+(2

6
=G#$P
iH8
P2P 2,'T./)I(#(`XEgE("X]^(_`#E(`#
:;:;: ;<#&1200
PH845ZP+P\;8EhQ8%
42:5ylmJ3%(34YXn
74Y:5o|rovropvropmr
.[U iP+P%4238EJH
}?8%TH"&Hi;2.Hi;2
7P+PO`'p&X{B8"Z
~v•

1n€vm

1\B84IZ~l,•;n€||,•;\B8`
'nCFLI opqr.2%Y4Z1W1\
z"F‚5HiED48H
X%;2{B8*CF>CF>?=
%3  f  5  3      J  %  [  8  !    H  8  E
}?#HƒC8E{CnQB38
EJn>YnE78Ezopmrovsr
:;:;= ;<#&12#*8/&(><?@7A
.942#9n&!e/fBlmA'
5H89F‚;5H8;H?>fBoqro|vro|ur
6nCQ424FP+.6;4n59$F% O
X'X42%(3&!e/z3Y^5H8
;P+P@3Y5ynn.BH%42%(3
&!e/_'%3;'B5F`2Y('B;iP+P$
BCKJ%(i9P+PniI
7
:;:;B ;<#&12#*8&C><?DEFGH@A
PH8;H?>*3B>;;5H8>Y3
Y45n45423<I3$t
>AL5J*3B>3BE5%i%&{
w55„sBw$F2$CMB
:2>AL5J5H@3X5%i
%1HXI2B'B%(='=42
3BE^P+b/1-.3hDD5%i%;
h5%i"Oo|ur
:;:;I;.J8)(K
1252B5H845I;J;5%i
,Z\5%i,Z\B%$%EC
3E>%%[[
P%i%&;5%i3%=*%ypvlnm
%(Y$F5%i2B43 olsr o•sr o•|r
F‚B3YB85%E5F;2%
4f%(=f2z35%i%'=%
P`Cg&5J5%i+[;5%i,Z\3q
3%(3YC%i%(=;L
z35%i3Y%=q35%i3W5:B3YL
F‚{P%i+[%&;5%i3
%=*% yp q3 %C+[{
[;4[[…;GX>…;[†?;[
5;BC[
B"&EA'75%i3X"$%
E9CQ5J:) j]+#bk.(.T+#Dkl2 3;5%i
8
,Z\22BP+P93%=*%4"
%      CQ  Y  $  F  P+P  {  [k[[  [k‡C[
[[[[[[;;‡4k;A5;[5k;A
-DA'5%iB;&[C42P+P
4f%(%3Y$F9opqr
P242hDTmCD
:;=;:;@LL<?6<-#
.[";OD ej*pssl6NP+PXX
&4;`h%i453<;^45<;t5
ouvrP^P+P%T[4;`J33Y*
$F;Hu>„B%T[`$F*ovur
ˆ6NP+P>pq‰h%ic1d5Hqs‰5J)
42#9tCg%J3ovvrPH8fB
ZPU+\A=Bf„pu‰423n!e/ovur„s‰42^P+P
wc1d=%xCfBfBC@B
E^4;!BE4FPU+'5)BI:
5%=v‰•B5qBIp‰•ByBXq>B
X|sfB5<|‰•B5)B3ov„rn!e/z
BEh%i4238E(''
%(IfBA2:_`^P+PEovvr
.%f5H8;"B>&?Cg
"5BH22B45?B>FJ@742
P+Pn4%3fB13pY{J5".
%fJ9`lBI%Yy;L:542
4F4B3H;9&E22B4;5
%iB=5J%.HqB_9`;P+P
"2Bn;5%i%&Z6WV\O<;
9
4n5t5z.BH)423
%fP+PJJ3#tCg%n3w5
5„sBJ3@BEh6WV5^4%
>;9$F42BH&42
3%f"ou•r
.<;t5CP+Pyvsus‰ opqr."&
HX5$PU+'B<;t53;H?>P+Pw
%=vv‰>qs‰opqr!BEt5*5;%
%(?=%^=5%i2Bh%iB>n
4;Pseudomonas aeruginosan7Acinetobacterf42$
F"%5J$FK:o•lr
:;=;=;@LL<?6</<0"8&
ˆ5HX5$P+Pz#9>$
45nCQHX>5$n?B(z
'B@@P+PE&X
,.gUHX% 1P6y
u•pssv>m•pssl3|l„99i!eP3
•lm‰;P+P 5JI'P+.6•BfB;l|q•|sss5%i
2BP+.6I; A.baumanii o|r.
!*pssm% 1P6!BhP QH
X|*3msm42fB3<;^P+.6p|v‰
I'•vq•|sssBfBo|sr
!*pssm.EU.HX245
;Jf$^8&uqu|429[Cƒq„s
42!eP><;um‰.3;!ePn
';5H845Zl|„‰\>[;h  %i 5>8
10
Zpuq‰\h%iHZ|v|‰\!)B>&;H?J!eP
4On!e/f%`?=n&(Yn&(‚
2Z.6 \$F%!% 1%!4
&  5  4 ;`    . 2  2B !eP 8  4> ' ; P.
aeruginosa{v|q‰ŠAbaumannii{pvv‰5Candida spp{|ll‰op|r
P2n2o#U*I#E("X]^(_`#E(`#
:;B;:;HK
1.3.1.1. Yếu tố xuất phát từ phía bệnh nhân
>&EF5$t4:742y;2#9X
;B>&BE3;H?n_>DA'7P+P1
B>&;H?>4=2428J4x@5
&;
6"&HX#:'B>423$t48y
Jn555@;0C4;0('_3BE^P+P
E5X"4_nE$B9=`;CH
('742B3DB8E>4=5CKJ5%i
ChA2:5'(E5J84@ol•r
283<;P+P5@B>&BE#%Y
H=%Y>B>&:?=7:K{O"U;4
'<&-U+-w5%xC
%%xC!?@K:423Y`=
CFCCBfB%xC5tCg&% pYCD;xC
CBC[z;B>&Ch2BHP+Povlr
11
1.3.1.2. Yếu tố liên quan đến điều trị

4L:;: F(K<?@7
>MNOPQ-;=RRIS:I: BRTU:A
.&&;xCCB{E>7&;B;;=4
>ACCBCKJ=%=*&5%iCCBE3'
$5%i3Y5?H3W5:B>[
9f42fB5%iyH3_582B
P+.6ousr
‹!e/{&!e/;8E5;'X*;JH
CF%`?=3;D43T;8En'e;J
HCF>?=4F8E2B>*y5%iA2:
y('H9CCBCKJ*<;P+.6!$
HX'B>>&n"%`?=B53;CQ
4fB%(A2:nf6%nn&!e/
cb]aPU1'B<;P+'Eopurovprovvrolmr
12
P%i%L
5Q
`CFC
CBCw
I4w
WFH1kk
5%`?=CUb
1kk'
P%iy
4B*
3A2:
qua NKQ
W2BB
fh
Q
%i%x
@;
ih
Q
n&(CCB{!$HX<w5O&
(CCB5;&(CCB3;H?>*<;P+
‹(CCB;CK5%iyCCB9;H[
D?=}'y4wX39$4#9
%B>w>P+PC9{
 LCFCCB;Hgoqlroupr
 .>wIlq
s
ovmr
14H#9HX54JI'B;3
?='F
55:H('42{3;2?
2BP+P5%iB%();2D>2BP+
%3E";B>&";:3Y2B5H8C5%i,
Z\"5+[op„r
!$B>&BE%9HX
5K3&'ƒ;3B%(2B*<;P+.6{
 -tCg%23Y;*BE^P+C5
%i%&
 &%`C3hQz;2D>2BP+
1.3.1.3. Các yếu tố từ môi trường xung quanh bệnh nhân:
6(A?42{-D2;:9;5%i
y(&5J5%i2BP+?('B4i;C'
90w5%iy(352BP+?
@w5.[%>?=2;:76+ED2
;:5%i4$nu*ps||#3A.baumanii4O
13
:K%.:.>zB4^IA'
95H8CA.baumanii%Bo|•r
B25HB>;5:;2BB$5%i$'
EgO'B5%iA'f'=5F`
4B25HB>AL{
4L:;= F(.-VCW&)X-&-Y,
>QGQ87;F81Q'78FA
 B4tB5K;)'Y&
P+Povsr
:;B;=;D&
.I;JHX#9(4&i;2
7P+PCDHDA'7{&Œvm

1*&;94I
5*&;9CF>>?=75}?8A'
@=8E2h(Jopqr.BH"4
2%w5;3BEhQ2C5:B5i
14
`A424FuP+P(%n%3%*5g74
‚;5JiAFI=i;y
BH2hQ%
1.3.2.1. Sốt
!$B>&3Y2BH&-&3YC=XIH7
42J4;0•3%(=hQZ4
`^85H^LB$BB>E55\
nC7:ZCF84gfCK;8K
:55\!&;=X7hQ5F`8
{5HL5HgB'h%iB>>8
"2\Ž;[#<w3Jvv‰42:
5%!"3"Œvm

1%(3hQolpr E
)"423h%in83Y%(A'
&CY42B>42#5CQ%
&&(%3)42h%in%()
%(&3Y3"
1.3.2.2. Thay đổi số lượng bạch cầu máu ngoại vi
.HiCE`%4I5H|ssss•
v
n
CJqsss•
v
.BHC'Bz<nfm•|s95H
8 op•r 5z&&4I3Y*>423
hQ5F`%EY!9;423@
B=hCFn9$F3'C4
I3Y%(*nCQ423hQn
!5:B&;94I%330‚Yi4235H
8B%(•
15
1.3.2.3. Thay đổi XQ phổi
1B8H}?Y=X5H•C
h%iRnE3;@=2h>@
=438E#;HQBAS852
h%(&AXH$838E&AXJ3ˆ
42w.2 ('38EH}?
ByIZ5H8A[8#>?=#>\5@5:B_
2B%3%*5}?8%3iP+P$
BCh>iI;C5H8D>;%(4F
5H83;;`C&=;=3@=2
hJn%xCHlmopqrovqr
ŽHX|lu425H8453A'
C'2hJH}?8<nv|‰4
23'BCF>?=CE`ol|r
1.3.2.4. Khám phổi
e8`30‚iP+Pe3Y'B"
X(n"X4=[83Yi
8f8
1.3.2.5. Các dấu hiệu của tình trạng suy hô hấp tăng lên
 .n;f^XfnCQ#9(%`
2?'B-]p=CI
 !F`C(I
 P:5#%``n0X;EECB('
 .9hQn_3C'7&
h%igB852`21P+'
 1C'4>Xn{CF8%`
878
16
:;B;B;F(Z0&&)%0
.*O"[1
.*+;
}x %`    "{ . 3  ? ;  (&
+]p•Ž]poulrFBz9"&=5HiY
iP+P,FB_`30‚f)4234$
=AB5H8nyJ48^_`
[>?=n
:;B;I;"5)X-&('Y&'[.1*+
,LiAFP+Pz;e-L5;D
e-`9{
1'B{%&Hvm‘q;'BpBQ"Y7&
;9
1'BB%P+PJ%$F%
JCK!;'BL
-+/;'BCF+/{;'B94i•Lt;>
?=%(YD9f)42B('n
n34;0nOE
:;B;T;@#XX(
e(3X;ni5H84
5.[U 5cW-U@i5H8459n%
%42:5HlmA')XC'
;2opqr{
’138EJA'n>YnEH
}?;ODn1.;OD
17
’eT[3`'p&X{
-&{€vm˚1n~v•˚C
.*4IZ4IŒ||,•;\n=4IZ4
I“l,•;\
.*>
. Gi=AB
P2p2$ !"##Z#$Z!_`#
!BH22B4%CC$;5%i5L
B%>95J>%BH2;55'>42%(
4FB=hCFovur1335%i2B4n{!3
O5%i,2>%`%$& Pseudomonas
aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae và Acinetobacter baumannii
!36V-UZS.aureus %[;;\35%i,CE
Staphylococcus aureusPH8CS.aureusn$Ef424F
'E#$Fc1do•lr
H    3  "  &  5  %i  "    7 Streptococci,
Staphylococci Coagulase (-), Neisseria và Corynebacterium"f5Q
Iz3Y2B4!)5%iB3Y2Bh
%iH42>ghCF%hCF75:
74F8E
:;I;:;?Q[&88Q-8
b5%i,2Bn'BH22BP+P
15%i,2Pseudomonas2;:9J
)%5DiJ!)5%iBLf"7
42w519hP. aeruginosa3H;9A'
E5%i%CL3"`5%5J$;e-
P. aeruginosa %  5J  $ e-  "  $  3    [;;
18
[k‡C[  [k[[  ABβ;  [[  5  [[[
;BC[nk;?;[ B"&5%i%
&;CJ37P. aeruginosa<B=5J;B
1E>%7P. aeruginosa'C%>9"n$E
>{=`'7>489[‡B[;4>8
'Le-*4E9e-%R>454>8[‡B
W!UB[!:'B57[‡B27Bβ;
5  @    `  %  4[[    &  [;;  &  ;
[C5[;-D3n7[‡Bc6+5[‡B
27B4[[fP. aeruginosa;*`%&75
%iBP@5:BP. aeruginosa;(9;")2
BYI&22BP+PH>J
:;I;=;\QQ8']Q-8Q-'GQ 88
Klebsiella;75%i%;;5[;;
3Y%5J[;5‡[4w5=A'a-b
Z[‡B27B β;8"\ ov|rP%ia-b
%;BC[53%BH3B=5J
4[[e=q>|s‰K. pneumoniae %ABβ;
%(>a-b;[‡BU1o•vr!)C5%i
BB=5J4[[
Enterobacter[?BF[‡BU13%=*%5J
ABβ;5 α[ABβ;Z[kA5[k[\
5KB=4[[
Citrobacter và Serratiaz3U1β;[5`%ED
:;I;B;OQ8Q-'GQ-1&8&818'6-)[Q-8Q188
Acinetobacter3"`'EP. aeruginosa;"
22B4BY5@*`%5JI>&%
19
ollr Emq‰7BB=5J4[[`%
&B*Cc6+[;;[‡Bn4[[[oq„r
WQ;4"'&;)[‡BB3YHCD
>Acinetobaterouur.;AcinetobacterA. baumannii;
5%in'5J%=*%&*_B
fHBY2B$%3%*;D4$F
52Bt5{ls‰qs‰o|qrA. baumannii3E>%&'
  C %= *  % 5J $  ; e- .` % & 7 A.
baumanniiB8[y%5D5y%j%
S. maltophilia và B. cepacia3AJ%4[[C
[;;β;[ S. maltophilia và B. cepacia 5K  B  =
[;k[A‡;[;;;5;[k;?;[ollr
VHB. cepaciaBB=5J[k‡C[54[[
:;I;I;7^GOG818-Q
S. aureus;5%iLABHHCz7
25HB>n423Y2B5H815%iB
$%e-o„r
ˆ6NEqs‰h%ic1dCS. aureus và MRSA [25]
!)5%i3n`%[;;=A'";[;
=?=7%3β;[BC[[U?B
F175%iX[U%'=β;5"&&
&Staphyloccocus%o•ur
:;I;T;G-Q11Q&8Q48Q&1_Q`8Q
S. pneumoniae và H. influenzae 2BP+P3%f
J542%(3B>&BE`2BP+P
%f";BH2n75H8"O 
B  $  C S. pneumoniae #  %  [;;  6"  &  #  %
20
[;;C[[B;5;CBoqpr.6N'=
C5%iB5KB=5Bn;[‡;CI;J
FCg7?;8"
:;I;a;DQQ81Q&18
e=*2BP+P75%iB%(;J.BHH4
2B=hCFZ'Bxh cP4
8`5B:&\I'2B473*;H
Legionella3Y2B5H8=nCFC42`=
%(%`4FhJ4iZJ$4O4J
^\omr
:;I;b;"5&-
@;'LfC%H3eE
Y4F8E34%>9nB=hCFL_2B
4Candida và Aspergillus fumigatus;;'2B47B>
.[  4    7  !!c- Candida     P+P  >  |s‰ oq•r
Influenzae, parainfluenzae, adenovirus, virus sởi và hợp bào hô hấp >
us‰9P+PC5ou•r
P2q2r#r#)I#$)I#$.(#D\+E() o#$Z!9
!)%>?=95tCge-$F#LiB
_F"HX=A'5tCge-H>J.B
H4H38;H"5'$3;`%&75
%i 9B;&;;J52B$%3%*
5tCge-Yy5$F4h%in
4;$Fh%i45o|mr
P*|„v„#w$;5%i3%=
*4$5)5J&;k;C[>*|„l|B%
[;;3Cg%%i%z`;;L@
'B"&5%i#CI%;[;;o|pr
21
145$[β;[8";IIH9(4&f
12”3L394>>f6N5JH>
Ja-b;";[‡B3%=*27B3AB7
e-β;8"!)7>[‡BB;D%i,
2n'fK. pneumoniae và E. coli.:%•I2B`
%&(?a-b75%i,2BfH
_olvr
B5%i%&B*A'H
75%i%n4P+PP@5:BI>=
ABHw75%i5[CƒD$
%e-7L
@-#
.6N[47!!c-*psss•; Enterococci %
5B;pqp‰S. aureus%[;;;qpv‰K. pneumoniae
%[;>v;|s‰ P. aeruginosa %[[;
p|l‰  5  %  ?;[  ;  pvp‰  5 Enterobacter   %
[;>v;vls‰oqur
@3<0"8&
e>?=$@@%&75%i2B4n
„45C4$^.!GP!*pssv
X"%e-7P.aeruginosa'5Je-"[;
>vZŒqs‰\•;%''5J[[Z|pq‰\o•r
.[4"–[CƒD$%e-75%i2B
4nfP!—*pss•DHmEf$F;J
7=J'B•;gI5%A;;fX{l|p‰
E5J*pssl{vm|‰.•;%5B''{|m‰
PJ Acinetobacter     e-    [k‡C[  [kA  %
22
[k;A$#%fXH•s‰.•;%
[[z*)*psslpssqpss•Z|ss‰|mv‰
ps„‰\oplr
.P6*pssv•; S. aureus %[;;;|q•‰ S.
aureus%5B>pp‰K. pneumoniae3%=*β
;[%[k‡C[5J•;pqs‰.D%i7A;5
%i %  e- • ; $  % 5J e-  ' 5J A‡;
Z„vl‰\''5J[[Zpvs‰\o|mr
P202(g Tbh9
P;D5tCg%L;LY35
5(Q?>;9$F?B>FJH;95
?=$F4
.'=HX$&'we-%fIQ9_L
*n>Y4=w5=<;t5$F
?=5J`'Eo••ro•„r55:B'I3">
:J$F5[CƒX$Ff!P+P
- Nguyên tắc lựa chọn kháng sinh trong VPBV:
1%$F5H8f42fB[J
%$F[%5$F[e-%#:
C9Pe$F[%9>B%;'B
4iCF+/
23
 Lựa chọn kháng sinh ban đầu đối với VPBV{opqr
Những yếu tố nguy cơ nhiễm vi khuẩn đa kháng thuốc{
’WQ%5„sB
’!w5I2BqBnE
’.I'%%f"Onf%$F
’!)B>&BE75H8;H?*3B>{
24
!w5pBnE5„sB
13B*3
$FZ33tCg%\
.:2%j5vsB
135H@4Fh5%i%
’6^4n$F)&;B=hCF
- Lựa chọn kháng sinh ban đầu cho VPBV ở những bệnh nhân không có yếu
tố nguy cơ nhiễm vi khuẩn đa kháng thuốc và VPBV xuất hiện sớm{
ID#Z#E() o##$sUe# tI#$.(#Yu+DC#
• -[[[
• k;[‡[
• -[B5J[;;
• Pe2B5J%
a;
e[[
+[
-[[[
1[kA[
n
b[5k;A  6Ak;A  n
1k;A
n
U;;•-;4
n
a[[
25

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×