Tải bản đầy đủ

Tìm hiểu,phân tích và đã thực hiện một báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh

BÁO CÁO THỰC TẬP KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
BÁO CÁO THỰC TẬP
LỜI MỞ ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trường ngày nay các doanh nghiệp muốn đứng
vững trên thương trường cần phải nhanh chóng đổi mới ,trong đó đổi mới về
quản lý tài chính là một trong các vấn đề được quan tâm hàng đầu và có ảnh
hưởng trực tiếp đến sự sống còn đối với nhiều doanh nghiệp Việt Nam.Bởi
lẽ để hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đạt hiệu quả thì nhà quản lý
cần phải nhanh chóng nắm bắt những tín hiệu từ thị trường,xác định đúng
nhu cầu về vốn ,tìm kiếm và huy động nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu kịp
thời sử dụng vốn hợp lý,đạt hiệu quả cao nhất.Muốn vậy doanh nghiệp phải
nắm được những nhân tố ảnh hưởng,mức độ,xu hướng tác động của từng
nhân tố đến tình hình tài chính doanh nghiệp.Điều này chỉ thực hiện được
trên cơ sở phân tích tài chính.
Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên nên trong thời gian
thực tập tại công ty cổ phần LILAMA 10 em đã đi sâu tìm hiểu,phân tích và
đã thực hiện một báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh cũng như tài
chính của công ty, nhằm phục vụ tốt hơn cho đề tài luận văn tốt nghiệp sau
này.
Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong khoa Tài Chính - Ngân
Hàng trường Đại học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội ,đặc biệt em xin

cảm ơn thầy giáo TS Trần Công Bảy là người trực tiếp hướng dẫn em trong
suốt quá trình thực tập và hoàn thành báo cáo này.
Vũ Thị Thùy Lớp kt 11.12(HBSS)
BÁO CÁO THỰC TẬP KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
Phần 1
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG
TY CỔ PHẦN LILAMA 10
1.1.KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10
-Tên công ty: Công ty cổ phần LILAMA 10
-Tên giao dịch: LILAMA 10 JOINT STOCK COMPANY, (LILAMA
10.,JSC)
-Trụ sở: Số 989 Đường Giải Phóng,Phường Giáp Bát,Q.Hoàng Mai,TP Hà
Nội
-Hình thức sở hữu vốn :Công ty cổ phần 51% vốn nhà nước
-Lĩnh vực kinh doanh: Chế tạo thiết bị ,lắp máy và xây dựng các công trình
-Ngành nghề kinh doanh: sản xuất,thiết kế,chế tạo,xây dựng ,lắp đặt
-Mã số thuế: 0100105341
-Vốn điều lệ: 100.000.000.000
Công ty cổ phần LILAMA Hà Nội là một đơn vị thành viên của Tổng
công ty lắp máy Việt Nam (LILAMA). Năm 1960 công ty lắp máy và xây
dựng Hà Nội (tiền thân của Công ty cổ phần LILAMA Hà Nội ngày nay)
được thành lập theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 109587 do Sở Kế
hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp. Công ty lắp máy và xây dựng Hà
Nội là một doanh nghiệp hạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân. Sau hơn
48 năm xây dựng và trưởng thành Công ty đã không ngừng phát triển cả
chiều sâu và chiều rộng, đến nay Công ty đã trở thành một doanh nghiệp
hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực chế tạo, lắp đặt kết cấu thép, lắp đặt dây
chuyền thiết bị, xây lắp các công trình công nghiệp và dân dụng.
Vũ Thị Thùy Lớp kt 11.12(HBSS)
BÁO CÁO THỰC TẬP KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
Hiện nay, Công ty có 4 xí nghiệp, 1 nhà máy chế tạo thiết bị và kết cấu
thép, 1 Chi nhánh, các tổng đội công trình, các liên đội chuyên ngành và các
xưởng sửa chữa cơ giới, xưởng sửa chữa điện,…hoạt động trên phạm vi cả
nước. Với nền tảng vững chắc, cùng với sự quyết tâm của Ban lãnh đạo và
trên 2000 cán bộ công nhân viên, Công ty đã đáp ứng được yêu cầu, nhiệm
vụ thời kỳ hội nhập của đất nước.
1.2.CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY
Công ty LILAMA 10 là một thành viên thuộc tổng công ty LILAMA
Việt Nam được hoạt động theo chế độ hạch toán độc lập có chức năng và
các nhiệm vụ chủ yếu như sau:


-Xây dựng công trình công nghiệp,đường dây tải điện,lắp ráp máy móc
thiết bị cho các công trình
-Sản xuất kinh doanh vật tư,vật liệu xây dựng
-Gia công lắp đặt sữa chữa thiết bị nâng,thiết bị chịu áp lực..,cung cấp
;lắp đặt,bảo trì thang máy
-Làm sạch và sơn phủ bề mặt kim loại
-Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư thiết bị,các dây chuyền công nghệ,vật
liệu xây dựng
-Thí nghiệm,hiệu chỉnh hệ thống điện,điều khiển tự động..
-Đầu tư xây dựng kinh ,doanh bất động sản
-Thiết kế kết cấu:đối với công trình xây dựng dân dụng,công nghiệp phục
vụ ngành lắp máy
-Thiết kế hệ thống dây chuyền công nghệ chế tạo máy và lắp máy phục vụ
ngành lắp máy
-Thiết kế hệ thông điều khiển nhiệt điện đối với công trình công nghiệp
Vũ Thị Thùy Lớp kt 11.12(HBSS)
BÁO CÁO THỰC TẬP KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
1.3.TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ.
1.3.1.Tổ chức bộ máy công ty
SƠ ĐỒ BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY CỔ PHẦN
LILAMA 10
Vũ Thị Thùy Lớp kt 11.12(HBSS)
Phòng tài chính kế
toán
Phòng Kinh doanh -
XNK
Phòng Kế hoạch –
Đầu tư
Phòng cung ứng vật

Phòng tổ chức
Phòng quản lý máy
Phòng kinh tế kỹ
thuật
Phòng hành chính
Đội lắp đặt thang
máy
ĐẠI HỘI CỔ
ĐÔNG
BAN KIỂM
SÁT
HỘI ĐỒNG QUẢN
TRỊ
PGĐ Kỹ thuật
GIÁM ĐÓC ĐIỀU
HÀNH
PGĐ Phụ trách sản
xuất thép mạ kẽm,
mạ màu
PGĐ Kinh doanh
Phòng kỹ thuật
Dây chuyền mạ
kẽm
Ban QA -
QC
Xưởng Quang
Minh
Xưởng Mai Động
Đội lắp đặt KCT 1
Đội lắp đặt KCT 2
Đội lắp đặt HT
điện 1
Đội lắp đặt HT
điện 2
Đội lắp đặt HT ống
Dây chuyền mạ
màu mµu
BÁO CÁO THỰC TẬP KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
1.3.2.Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban.
Ban Kiểm Soát : Do đại hội cổ đông bầu ra gồm 03 thành viên để thưc
hiện giám sát HĐQT,Tổng giám đốc công ty trong việc quản lý điêù hành
công ty.
Hội Đồng Quản Trị:Do đại hội cổ đông bầu ra gồm 05 thành
viên.HĐQT là cơ quan đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân
danh Công ty,trừ nhưng thẩm quyền thuộc ĐHĐCĐ.
Đại Hội Đồng Cổ Đông : ĐHĐCĐ là cơ quan có thẩm quyền cao nhất
của công ty,bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết hoặc người
được cổ đông có quyền biểu quyết ủy quyền.
Giám Đốc Điều Hành : Do HĐQT bổ nhiệm ,chịu trách nhiệm trước
HĐQT và ĐHĐCĐ về điều hành và quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh
doanh của Công ty.
Các Phó Tổng Giám Đốc : là những người giúp Tổng Giám Đốc điều
hành một hoặc một số lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
theo sự phân công của Tổng Giám Đốc và chịu trách nhiệm trước Tổng
Giám Đốc về nhiệm vụ đựơc phân công và thực hiện .
Phòng Kinh Tế Kỹ Thuật : Phòng Kinh tế - Kỹ thuật có nhiệm vụ lập
Dự án tổ chức thi công và bố trí lực lượng cán bộ kỹ thuật cho từng công
trình; bóc tách khối lượng thi công, lập tiến độ, biện pháp thi công cho các
hạng mục công trình; kiểm tra, giám sát công trình; nghiệm thu và bàn giao
các phần việc của từng hạng mục công trình...
Phòng Đầu Tư Dự Án : Phòng Đầu tư dự án là phòng tham mưu cho
Ban Giám đốc triển khai các hoạt động kinh doanh, trực tiếp giao dịch,
quan hệ, đàm phán với các chủ dự án để tiến hành các công việc lập định
mức, đơn giá dự toán các công trình.
Vũ Thị Thùy Lớp kt 11.12(HBSS)
BÁO CÁO THỰC TẬP KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
Phòng Tài Chính Kế Toán : Phòng Tài chính - Kế toán là bộ phận
tham mưu cho Ban Giám đốc về quản lý công tác tài chính kế toán, thống
kê theo chế độ hiện hành của Nhà nước. Phòng Tài chính - Kế toán có trách
nhiệm ghi chép, phản ánh, tính toán các số liệu về tình hình luân chuyển
vật tư, tài sản, tiền vốn trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của
đơn vị; giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn
vị, thu chi tài chính, thanh toán tiền vốn; lập các báo cáo tài chính, báo cáo
quản trị theo quy định hiện hành.
Phòng Tổ Chức Lao Động: Phòng Tổ chức lao động có nhiệm vụ
nghiên cứu, lập phương án tổ chức bộ máy quản lý, sản xuất; tổ chức tuyển
dụng và đào tạo cán bộ, công nhân; kết hợp với các phòng ban chức năng
giải quyết các vấn đề về lao động như: chế độ tiền lương, an toàn lao động.
Phòng Hành Chính -Y Tế: Phòng Hành chính – Y tế có nhiệm vụ quản
lý con dấu, văn thư lưu trữ, quản lý và sử dụng các thiết bị văn phòng; nắm
bắt tình hình sức khoẻ của cán bộ công nhân viên.
Phòng Vật Tư Thiết Bị : Phòng Vật tư thiết bị chịu trách nhiệm về giao
nhận và quyết toán các thiết bị chính, quản lý, mua sắm vật liệu, phương
tiện và các công cụ, dụng cụ cung cấp cho các đơn vị trong Công ty thi
công các công trình.
Vũ Thị Thùy Lớp kt 11.12(HBSS)
BÁO CÁO THỰC TẬP KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
1.4.TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN
1.4.1.Tổ chức bộ máy kế toán
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN
Vũ Thị Thùy Lớp kt 11.12(HBSS)
Kế toán
tiền gửi,
tiền vay,
tiền theo
dõi công
trình
KẾ TOÁN
TRƯỞNG
Các tổ, bộ phận ở đơn vị ở đơn vị, xí nghiệp
Kế toán
vật tư
hàng
hoá
Kế toán
tiền mặt,
tiền tạm
ứng thanh
toán
Kế toán
tiền
lương
BHXH.
BHYT

Kế toán
tổng hợp
Kế toán
Doanh
thu, thuế
GTGT
Kế toán
TSCĐ,
nguồn
vốn
Kế toán
vật tư
Kế toán
TSCĐ
Kế toán
tiền
lương
Kế toán
thanh
toán
Kế toán
các phần
hành
khác

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x