Tải bản đầy đủ

Câu hỏi trắc nghiệm phần quy luật di truyền (CÓ ĐÁP ÁN)

Câu hỏi trắc nghiệm phần Quy luật di truyền
Câu 1: !"#$%
&'(#%)&'$*+,-./01
2/34$56+-7$8398$%,",:;
A. B. C. D. 
Câu 2:)24<=>??*:2;
A.  !"!
B.  #
C.  $
D. !"!!%&'() *
Câu 3:@3$AB,=4<?*(:;
A. +,-./!012!345B. 16!78!"!6!39:
C. ;/!(!089<D. 4,6!796=/>
Câu 4:)>"$CD%-E$FG
A. ?@!A/!B6C1-B. C1-D41!E7F 
C. 91!7C1-24G-D. ?@!A&>+!(H9I(
Câu 5:HI1%>:*+2$,AF!%8&5;
A. )JK*→JL→M,!→M94!--!→ 
B. )JK*→JL→M94!--!→M,!→ 
C. )JK*→JL→M94!--!→M,!→ 
D. )JK*→JL→M94!--!→M,!→ 

Câu 6:H#=J
K
$$/"2/L/M
N
$M
N
/OPQP-8I+A
J
R
2$7$"$'$:8%M4G
A. )NO*

B. 

C. N

D. PONONO
Câu 7:S&8=,:9$$T%
N
24<=>??*:;
A. &<-.4!E@C1-Q35- !"!6R"!&<-.4!E@C1-Q3
 !"!
B. &<-.4!E@C1-Q35- !"!6R"!&<-.4!E@C1-Q3
!"!
C. &<-.4!,
S
4.
S
-C1-<69Q3 
D.  !"!

Câu 8:U8I>"2$7$",V;
A. C;4049!!39:39E
B. C;40+!(H+M
C. C;40+!(H!>M
D. C;40Q349!!39:39EE@+,9E
Câu 9:Q<:8%M4:không đúngI>?8E4<:M;
A. T,-A!U!!016!796=V74@6!7B/@9W
B. K!7B/@9W1X4@6!796=V
C. K!7B/@9W+,D&<-.8B0&3


D. YU!!016!796=V74@6!7B/@9W
Câu 10:S&8=,:9$$T%!4B/M$T%H:;
A. <M?Z?Q35- [\)6R"!&<-.4!24G-Q3[]*
949!!39:E@C1-R!Q3!39:9^!
B. <-.4!\7Q35- [\9!A-.
C. <<.,!Q3 8+H!3E@&<-.4!\7Q3 8+H&3Q3
H!A-.
D. <<.,!-.4!Q3 9!A-.
Câu 11:SVW!4"*+#$$*+:::>:
$$$//M$B/.X%,IYU$T$%><>?$/*+
&/Z-[/MA#A-J
R
U22$7$"$'$
:;
A. )OO*

)NO*


B. )OO*


)OO*C. )NO*


)OO*


D. )NO*

)NO*Câu 12:\?U8I>":R]^#$A$[A_`%,$[$$+%L
:;
A. J_`3/`abJ/`3_`B. J_`3/`bJ/`3_`N
C. J_`3/`NbJ/`3_`D. J_`3/`bJ/`3_`a
Câu 13:QA,=A$T%$A$A-#%$A$a$'>:=!Z
$T%;
A. 43!X3B. 43!-.C. 43!ID. 43!G

Câu 14:H#%/M*$J
K
"2/LR$/-[OPX)2$
$:;
A. PONONOB. OC. OOOD. NO
Câu 15:b
N
:M
N
&#8E$a
N
5$T%%%
N
_#
N
A
!4"%c#$$d2/$$A-%e.X34$M4M
N
%c
%/M*$2$$$Rf^%c#A$T%$M4O8g:;
A. J3//X33__B. JJ__X33//C. J3_/X33//D. 33__X33_/
Câu 16:S&8=,:9$$T%!4B/M4$B/:;
A. &<-.424G-E@C1-<69Q35-!%&'([\9H
-&!!39:6RB&<-.424G-E@C1-<69Q35-34
B. &<-.4E@C1-Q35-6RB&<-.4E@C1-Q35-
34
C. &<!B-1-E@39C!c9!d35-!%&'([\9H
!A-.-&!!39:
D. &<-.424G-E@C1-<69Q35-!%&'([\9
H^!6RB&<-.424G-E@C1-<69Q35-34
Câu 17:=U8I>":Rh^#$&A$A_`%,%/M*$#+%2/
L%,`%,$[:;
A. B. C. eD. Nf
Câu 18:)2A$A%4dA-?$$$<
$%2$9:;
A. &<76g9+!(HB. &<!+!(
C. &<76g9+!(D. &<!Q3&!EG

Câu 19:Q$A:không đúng>?4<!%=,:$3:G
A. h69Q39B/@9WQ3
B. h6!7+,.94G!%&'(
C. B/@9WQ3!39:!193iVDE3!=QB96!7
D. j3!=Q3B/@9&!6^<E@!33
Câu 20:@E%>:/M*$=!Z*><%*+:8e$>:-++
B):%#H$V:8e$>:-++B4<$B/>-;
A. ;40-.4!i5-7N2!O45
B. ;40k!+!(H8l

/X&WQ31-@D
C. l

Da+!(H
D. l

XW!0/!B6C1-
Câu 21:H'$/Z':-G
A. 4@!"!-A]Q3T9!7+!0,!+3
B. 4@d/!BC!\49E7TmQ3F2T
C. 4@!"!-A]Q3Tm9!7+!0,!+3
D. 4@G-1-TQ3F2T[]E"!!7+!0,!+3
Câu 22:S&8=,:9$$T%8E=:::;
A. 9D4!+BF-.4!E"! 9H-./@9
B. &<-.4!Q3 [\9!A-.
C. 9D4!+B6!7+,\!E"!3
D. &<^!n3B&<C1-Q3 [\
Câu 23:Q<:8%M4không  đúng>?=G
A. >D4!+B8k!49@![] 9/24o/2!Q349@!D
B. >D4!+B8k!49@![] 9/2[/2!Q349@!D
C. h2 9@2D4!+B
D. >D6!74!+B[]E"!&>D4!+B
Câu 24:QA$%1%$$24<OPQP>:&$:;
A. M?Z?E@C1-<69
B.  9. _
C. l

]35-61-:l9a

C1-
D. D!012!B4534E"!D
Câu 25:)2%i/Z*$;
A. +BAQ3!012/!B
B. !01/!B6C1-
C. &<234!!d334F2
D. 2/2/!B2B&</!(!0Q3!7+3
Câu 26:!%$T%H#W*+$T%$&A;
A. 3!.>6!7+4U3!B. 3!5-.>6!7
C. 25-.>6!7D. 2.>6!7
Câu 27:O&//$'$T%H5$$;
KjL07$83A/M*$=!Z%.
RjP%$$kU>:/M*$=!Z%J
K
#J
R
#J
l
.
lj=:*$'.
hj+$$kU,VE0/3.
)m4$,=-E$$,?$*=::2/*G

A. a→→→NB. a→N→→C. a→→→ND. a→→N→
Câu 28:bS:$%#+>:_n+7%%>:>c&n>ca,#/M
N
$M
N
/.
Oo/%:8%M4không:73
N
A-xanh – nhănG
A. J3_/XJ3_/B. J3//X33_/C. 33//XJ3__D. J3_/XJ3//
Câu 29:QI>?$$:88Z1*#,I$Y4<$$;
A. +!(B. !C. +!(HD. 34
Câu 30:S$V$$F8e$A$%-$A$A_%$
8I9%%L:
A. fB. eC. aD. 
Câu 31:Q<
N

N
i$T%!4B4<=:;
A. h [\+3,
S
34!H@,
S


B. h-A!F,
S
 
C. h+3-A! [\+3
D. ,
S
!-A!,
S
!9@9@,
S
!p4&<H@
Câu 32:J
K
$'%$/"2/+R

+%L$[,V%#2$$/I,;
A. q4G[m9EB. q4GM?Z??!+B
C. q4GM?Z? [D. q4GM?Z?m9E
Câu 33:B":8%M4><$A$T%,=>Z'$/Z':iG
A. /!BE@]-A]76!7
B. /!B+,6!7]-A]6!7
C. /!BE@]-A]7+,6!7
D. /!B6!7]-A]+,6!7
Câu 34:)2$$$1$8$%$p$*
+9:;
A. [34B. 3!0Q3
C. [+,34D. ?!+B
Câu 35:q%:;
A. !7+!(&<92Q3!7+
B. 93!7&A-rE"!!0AW39
C. Y2D(2B&</!(!0Q3!7+3
D. &<!7+!(Q3!7+
Câu 36:QAI%1%$$2$%&$>:
>":;
A. +BAQ3&<6!77-^2E@9+9A!d3 
B. 43!GE@43!79+BA!>3
C. 793!7/!B6C1-
D. -.4!24G-E@C1-<69
Câu 37:b#*+*$?$M%$/V%$/F8e$A
&5$%&$A,d8!4".XA$5R%
_>:M$%#A=$%%:4<$M3/.S%
/3R'U$TM$%>:M3/%/3>?%2$J
K
<$
M$%#*/0$$J
K
%/3>?%-[A-J
R
:;
A. N.39O.W-B. .39O.W-
C. N.39ON.W-D. P.39Os.W-
Câu 38:/o/%O;r_%,S$@7s%%,$$@.)m4$,=[$$A
-X)IY:,%G=V$$$/!4"$$*+V
$$$/$%
A. tuutB. uuuuC. uuttD. utut
Câu 39:)24<:8%M4:+$=*%+$T%8>BG
A. [B. ?!+BC. M.4!24G-D. m9E
Câu 40:@3$AB,=4<?* :;
A. TBA-c-43!G+3943!4,DTm!>V
B. TBA-c-43!G+3D!016!7c9
C. TBA-c-43!G!>3/!(!0\78!"!
D. TBA-c-43!G+3D!016!7v

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww````````````````````````````wwwwww
ĐÁP ÁN

Câ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
u
ĐA _ J _ _ K h J J K _ J J _ h h J J J K _

u
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
ĐA K J J K K h h h K K _ h _ h h h K K _ _

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×