Tải bản đầy đủ

nghiên cứu quy trình lên men rượu vang từ quả hồng bằng phương pháp sử dụng tế bào nấm men cố định (saccharomyces cervisiae)







 
 !"!

#$%&''()'# *+'((#, -$#$./0#
1234 *567896
:;'(<:&'#=>'(?@'A# #B0* C($%D'#E(-


 !"#$%&'!()*
+,$-#./!
   
      F0(:;G$H'<I'


      
&012!34567,"


#$($869#!%7)+!9
:&0;" # $($3456 7,
8&<6"3=<> 47
:&0)(6(?8@A4%
BC($0D=E,F/,"348
3=<>G)*

1

JK1LK H
H'I$9  H
JKL' J
M,< J
NOP#7)+F9  J
M9*N O
HHQ%)9RS M
HHH5TG6 M
HHJ5TGI6";-7%&RS M
HHME&3A*/34 N
HJQ%)9IUEUUU)U V
HJHQ%)9;I6"<<3W)QI$(
IU  V
HJJX3Y)GIU  Z
HJMU[U<0&$$(IU
 HJ
HMQ%)9 /$())  HM
HMH5TG"A')<L$( /  HM
HMJ30 /$(  H\
HNQ%)9I] /$(  H^
HNH5TGI6  H^
HNJ_A$#B<LI] /$(  HZ
HVQ%)93A) J`
HVHQ%)93A) J`
HVJ63A)$($a%& JV
HVM30$($3A) J\
H\&I3A)a%&'  J^
MP*QRJMJJSCCCCCCCCCCCCCCCCC O9
JH5 3A  MH
JHH]  MH
JHJ,IU  MH
JHMX&RS7  MH
JHN534 MJ
JHV]<  MJ
JH\1(  MJ
JHbc[UUUd MJ
JJ30 MJ
JJHe30'-7  MJ
JJJe30 /$(IU(f
I] MM
JJM3073Ad MM
JJNe30I3A3A) MM
JJVe30( ''! MN
,<QG)* MN
JJ\ghS/(G<F%($Q  Mb
MO*"TUSU M^
MHi$%&;-7%&RS7'  M^
MJi$%& /$(IUEUUU)U(f
]  MZ
MMi$%&/3A3463=34 NJ
MNi$%&/  36U NN
MNH 3-6U3A)Y#jU; NV
MNJ:/ #jU3A N^
MNM74<a#jU VJ
MNVR!I#jU Vb
MN\E+($QRY#jU VZ
MNb5I3A3A)Y#jU(f30
&%"Ukg!,g,MJHVlbZ \H
MN^m3YR</%&U$)/3A) \N
MNZEB<LI -  \V
MV:<+%&I"6&k  \b
MVH$% \^
MVJ' \Z
"TVWXY"T  bJ
i$ bJ
59In#$ bM


1U

E

U 

H
1& HHd K
   U[U % 7 -  <L G - 
<0&
HM
J 1&HJd;'3A) JH
M
1&HMd;o%&-G$3
A)pqU;
*3Ar

N 1&MHd;-7%&S' M^
V 1&MJ1&( ''!63=34 NJ
\ 1&MM#$%&'!; 363=34

NM
b 1&MNdi$%&'!6U NV
^ 1&MVdi$%&'!; 36U Nb
Z 1&M\d+($QS34pqr</UU4 N^
H` 1&Mbd+($QS34pqr</UU4 VM
HH
1&M^dR!IU$(IU /%
#jU
Vb
HJ 1&MZdE+($QR%#jU VZ
HM 1&MH`di$%&&%3A)SY#jU `H \H
HN 1&MHHdi$%&&%3A)SY#jU `J \J
HV 1&MHJdi$%&&%3A)SY#jU `M \J
H\ 1&MHMdi$%&&%3A)SY#jU `N \M
Hb 1&MHNdi$%&&%3A)SY#jU `V \M
H^ 1&MHVdQA#$%&&%3A)S \M
HZ
1&MH\dm3YR</%&U$)/3A
)RS
\N
J` 1&MHbd*<C3AEs
J
;(Q)</%&U3A) \\
JH
1&MH^dI3A3
A)4(&%&#(Q
Es
J
)</%&U3A)
\\
JJ
1&MHZdR6')
!t&I
B!
b`
JM 1&MJ`dQA'"0)/&k bH
JN 1&NHdE(I3A3A)S Z`
JV
1&NJdu(#G!3A)Sl345,
v&K9(D
ZH
1Z[\]^

E

Z[\]^ 

H RHHmX&S7 N
J RHJKTD$(IU ^
M RHM$(IUkSG6wS H`
N RHM(R<6$(IU H`
V RHNK730 /$( Hb
\ RHVI UB< H^
b RH\I.(#2"K)2K H^
^ RJMmX&S 
Z RJNE0S( 'QG MN
H` RJV6 /$(IU(f] MV
HH RJ\63=34 M\
HJ RJb6U3A Mb
HM RMHR&6Ul /$(IU
EUU)U
N`
HN RMJKTD%)x6Ul /$(
IUEUU)U
NH
HV RMMKTD%)x(6Ul /$
(IUEUU)U
NH
H\ 5S/MHE+($QS34#jU;H NZ
Hb 5S/MJE+($QS34#jU;J NZ
H^ 5S/MME+($QS34#jU;M V`
HZ 5S/MN1$QS34N`4UY#j

U H
VM
J` 5S/MV1$QS34M`4UY#j

U J
VN
JH 5S/M\1$QS34M`4UY#j

U M
VN
JJ 5S/Mb1$QS34M`4UY#j

U N
VV
JM 5S/M^1$QS34N`4UY#j

U V
VV
JN 5S/MZR!IU%V#jU; V^
JV RMH`E+($QRY#jU; \`
J\ RMHHE+($QRY#jU \`
Jb RMHJdX$($3A)RS7 \b
J^ 5S/MHJdm3YR</%&U$)/3A)

\V


H
JK1LK

9C_'#0`ab#:cb0d-efb):
 y3A3A$($a6%&'6S -a
*"/B3ACD9)=+G)*k+<
go</FT#TT34"(6(?y3A*
&I.))t)#$34-&!;0
')$3A-@%7)*k+
I&<"% $=)Y,3=U5"3A3A
U)/ -'I")/7-<L&&)<> 
,&I3A)$=8-*)-
8-Y!&I)=%=Y9% 
z"K{3de"|"5"1,"1S5,
)=&3ALv'}*,3A)8Y6S 
#G$3A34<Y9% $=~g!,T
<x&I3A)=G6)#v^`$#vJ`
38-o--'+))!;34
<x3="6)! 34"6A
#G&I
X'YI3A)#G$4 
54 S ."<6)96
)I3AR!/348-963A)3A$($a
6%&'3d%&,"%&u"%&g&"%&"%&K'"%&
"%&K03A)a%&RS33A%
RS*3AS9YS(f)9.,3=
X&RS343A•RS7•)•RSC•"RS7'
)+$)/"-G)9*/%&RS7
34)6I7"0I !
U3A)

J
R * )  Z"  H`  x RS '  ) & 3A %&
RS/34I=g!(&%&)$($%&RSL
)L&I!"&%$;%&RS)I9;$)I
(Y,3=!+!)*%U3A
) a %& RS (f 30  B <L $ ( I U   /
p r  ;$")a - nP#7 )a -nP
+F"6&k=-/"-;<6T3A)
/34)-;&%$;%&RS53A+€
RSi7i$($l567,.+!9
PC1g0e_0#'(#:&'0h$
 #{%&I"&k3A)a%&
RS(f30B<L$(IU /
OCi:?$'('(#:&'0h$
H;I6%&RS'
J /$(IU(f],
M:/3A3463=34
N:/  36U3A
V:<+%&I
8CY'(#j-A# #B0<)b#k0b:D'0d-efb):
Y'(#j-A# #B0
•,93%$($6&k3A
)=a%&RS
•,9Y3=<L$(IU /
• 9-GB<L)9
G&kS 
Y'(#j-b#k0b:D'
•9-#&*<L&I!
•2-;/30k!%&RS
•5<6&k3A)

M
M9
N

9C9Cl'(m$-'<f0n%o'(
9C9C9Cp0e:qra#n'G./:s8tu\s8vu
RS6 *prX& RS)
$‚xU ƒW‚34#'<3=H=W=34
#'$Zu%&;"x"<6%&(w5
34<')=%&#'RS*3ASY&S(f)
9.,3=X&RS343A•RS7•)•RSC•
2  RS C pr - <  (w" 3A   # #€  
RS73%Ga'" RSCI
I-G*3A#CCRS7'
)+$)/"-G)9*X&RS6
I<<3W)6I7
9C9CPCp0e:qr0`$b/.\b#)'#a#w'#x-#B00d-m$;o'(s8tu\s8vu
_RSQ($I"RS,1&pr'
7"'"/9_RS"IaR
RS3AS#D95„"$$#vHZ<)…
)z2 RS7-<x)=3A#C)/
"#'9h$)/
l)!,d%&RS7
l#7du##
l$]d†UUU

N

y'#9C9CU'#$;o'('(Bb

X&RS7I<<3W)6I
7dH``/%&-d`"bU`"H<"HHI(<U"
M"H I 0 H` " HZ"H " `"J  D" NZ"b  <" `"H\
U"`"`H)1H"`"`J)1J"`"J)ee"`"J)
ee" H\ )   I (<U  %& RS  $  34
U"U)…UƒC-UU")3A‚
6I#
9C9COC ;'G=z'(#)'('Irb{&'b#Eb{=|'(s88u
RS*3ASY&S(f)9.3=R!
"3- ! #)9&3ARSL&,3=:€
!_L,6‡1D2-H```SRS"Y 8
3dX"RS2",PRSg=&3A*!6
#&b```I"<<3=M`vS<TG%&RS
'aZ$H`")46D330-0
€g!<+ #7)!
(&%&)$($%&RS";$)I(_)*"B
<L%&RS7!&I3A)C3=="
.W;RS

V
9CPCl'(m$-'<f'`rr}' -00#-{.r%0}30}{}<:3:-}
9CPC9Cl'(m$-'<fb#)'#a#w'0`$b/.\?:'#?=~'(<)b{ el:0#`b0d-
bc•).'`rr}'
 ,IUEUUU)U34-)"(;<L
Ci'3=$(IUQx) "Q)
9#!I9(IUaJ"VˆH`‰)9<
aN"VˆJH‰" -69<$M`‰,IU-3=<
9#!I-3A0p,rI,-G'$(
IU;3#(/($Q( i$(k
SG=3G'$(w6&_<)ŠUpHZ^Hr
8%)Id#G'$(‚0G'
$(w)x34<<3W$!$‚
0$!3=#ax$(w5G%)#'3=
$(IU34(&IU(f<</
T 343…"UU
 I6$(IUEUUU)UHJS-d)‚
$("I"I"6G"$("#("
("6)"(U"6I(€)(;‹HZŒ"‹J`Œ"‹MNŒ
 €bc•).((7%$("-(9D"-9<a
HV``ˆJV``g‚$(3AI6(YAIlU"=
x;=_=)‚$(-o@‚34#'#&M"\
G3=34)I<<3W;$$(-G%3A
,!)L)‚$((&)!$(3=("# $
%QI)IkIY$("')‚6
<$(g=$(t-S"‚" •)#-
%<3=#'G)G)‚$(<)<F
I3A<3=#'G)5T(!)‚$(I<$(/I(Y
$ (3d!(*%IU-G/
+3A"I<<3W(/$"<SI

\
34i$(")‚-S#€"<C"<F)W")‚34$
J`qˆM`q73A$(;-7)‚$(Sd)
b`q"U\ˆHNq"I(€Nˆ^q"INˆbq"`"VˆHqg‚$
(I<F(/)W(Y07"n7p!"0U"B
6"+'•r"-7p34%<T%#9h)WT
*C)‚$(r"n7pF))6"F))%
I"))$U[U-#&*$(r
 1)'('($%&'3:'#0#`bp(Irf)‚$("I6
' U"$H`q 73A $( *' 
I9‡+I%$(I<<3W
K-'IkI77d‡%oI;$)-A
$(p36340&",")I)3A#•r"
S4&IT(8ps
J
"3A"<•r
($%&'3:'#0#`b3A( 9#D$("3AI6$
aU)=3A3=="Y<6<</#UI&6 
$(9kI,I34;
$G$(CI<<3W"0+!&-
)#$Th;$(XU)U
k$(I"C&#jiU(k6G
 %G/ab#q-I6p<6A"<66"<6r)= 
3AaJ$JN"( 9$(*'.+
!%%=I*3A$(&
   6 G"* 3A & -  G $ ]e  I  *
3A16%"6GC&%QA
I;$$(
 #n'bc•).-<6 $(p;")•r)3A((7(Y
6i'3=$(34(fHˆMŽ(9T
-6(U-],u"]y,lUU)
U<--)C%7&"<96<I!

b
4~$(tC"U4
&"34foS)#(E#(f
#€<)D6Yo"$(wh<G)9' <!
)=$(
 "#+'(•).-<6C"3A((7(Y)‚I‚)
-</(aI!3=p,
•
"i

"
J•
"
l
"Es
N
Jl
"
es
N
Ml
 •r  # ( C  U" 6 W" ( Y <6 #U ) !
U[U#(&%-#BI6)%
3A+!4U[U--5GT(!I#
($(IU-)i(I•0Y$(
/b<.G$b:''L#(<3=<6#U6-0<+o
,0""&I<UE 3A6)L)+-T
e34<<3W)-%=%G)
&C3'{*3A$($(#‚U34-H$V6
)"$($&I9,9783A
f)S*-)0<+o*3A$(
/b{:•.3.r}34S6<3=<66‚"( 9(9T
T6GE 3A(U$(L)9#!
I)6G$(IU6(U34
k%QAUR6(U3AI6aV^qU)
a]y,
/b0#`b••.3A'L<G-<UT3AQA
34<6I(€fY<6"6‚$(
"6<34v!6I(€$HˆJq7
3A#$( -#&*'•I(€a
<(€-34)6=N`ˆV`q73A#$(
w$r+)/'6$(=i$(G$I
/"(;C=<;)GSI<<3WG)
(;"SG;6$(-#'3=";

^
 $(wS-G6$(=T $6
S
{.'('`rr}'(6IB /8YCT
  6 <+ o 3 6 U  I U  I Y 9 #! $ #'"
U#3A6TY<6I‚,$IUIY9
#!$#'-QA6
irF%(.•:0k%-'$(IU

y'#9CPC1pb0‚b'(-'(0d-bc•).'`rr}'sPOu
% "$(IU+!%QI
L )=  34  % )= 34  = . I L  I <
<3W%  $ ( ) G -  oI ;$  )! 
<+$(,4-$(3Y"G"*# "S4

Z
&kQII<<3WIU• 3
))#3AM6‹MHŒ"‹N`Œd
 X<<3W$(IUC33A•e;
=9fI<<3W)$(IUU/k
IR3=<GI<<3WC3=3A/
UaI"L)+!SI-o34
)$(R!=($fI<<3W)=I&
%)x)‚$()I,98‡•)‚
$(-@‚"‡-I#'3=B3A#==
%3A"IB3A=3AU[Uf$(A
.,9%+!+$$(3%
UU)…U(fU[U)UUI#'
!3 U"<3 0"< % $( (f
#$)GL<+!)9SIo
)$(CI<>!36 #C
3=6)kI)$(
 X#$3AL"%)GL
+!)=+A.! (07$(G 6+
)W$(iSI$(IkI$
(0343=hL)G(fS,3
G3=LI)3)h<>=)W$(5G 69-$(
&(0|I<I<G)$((f&J
0$L)i)$(IU"-#€U
&U"<"&##-+!SI
$()34,3)‡-*3A)G)$(
=%QI
9CPCPC$Fb{y'#3:'#b{=ƒ'(<)a#Fbb{:q'0d-'`rr}'
 X3Y)GT'IU"$(IUh
*#'3=)*# 3A$(3Y)G

H`
#&.C<FS4,I34?<<3W"
$(IU)>-#&*&3#'3=$(‚09
)=9#!;<<3W

y'#9CO-Cc•).'`rr}''„%0#o:
eqG/:3….0#o:
y'# 9CO•* y'# ?/'( bc •).
'`rr}'
 E+3Y$(IU34I<<3W)
9#!I'AIU)a*)9#'3="S4
# 3A'•9
 ,IU&$(fkS"</I-
$(iS#‚$(w 0-G6)$w)
Y-#-#&*6S=o"-3$$(wG
 i$IIUU30P$(34G
%V6d
 l269#&4$(%U)=34)
9#!="3&‡*<;#'3=e3A'a#
I$#$((D;3Y)Ge<Dx
)QnIU3))I3A34
 l26#&4$(GI"# 
*6#?U+Q6h;<</R;$$(Y
6t"-6'7
 l26<;#&4 3YC3 
&$((/& "3A# -*3'$#
(3=)4#j3Y(f$(IU

HH
 l26Q/#&43A(f‡ )9 3A
! $(</;(f $($")>
-$(kS"$($3I'I<<3W34&
•!"I6<%QI=I"3A# -
6I
 l26$B)#&4 $$(
0 &<3A$($*"$( &<;)
Q3A# C&<!3A+$(,
!3A<S<<3W346#!"$((D;
6)&kQI9$%QI
$(
†F0%c$b4;'##=ƒ'(ec'3:'#b{=ƒ'(<)a#Fbb{:q'0d-'`rr}'
 l,SI)IkI34dIkI
34L)3A34)IC#R
3AI340$(E+!
I<<3WC034<FI)$(%
5=+'LIU"$I
34%hk!3AI$(g)
&;34'AG&(&+
3Y)GIU3A I
 l,!d&-<F$(IU9/+
 !,! 3+3Y)GIU
#&JVˆM`

i!&" G# IU
&<;)(/$Y!JˆV

i!*%
3YIUh(/$"Y!=0N`

U[UI
U(/&V`q6'"+3Y)GIUa6"#
-IU(D;$i!#&\`ˆ\N

IUh$
 lsd5 )=IU";a63Y
#"4#j# C'3ACC=#;

HJ
#'9K#'h*<;U+'•# 
34s+$)%QAU$("6
# )$ &3Y=$%E&IU
6$34"*&QAU$(
_3A)9)# $(="'QI34<%
U3A&kL#6
 lR34d%$RQ3Y"
G$(IUC($QUg)#IIU&
-+9‡RxA,-RxAIUG
#&NlV"R‘JT’b"VIUh(/$)aG
 l„I(dIU30 (9)o)=+QI
("3$IQ9&3Y$6n
)-$(
 l(6)I#''d(6-&3Y=$
3Y)G$(IU„T4%
GB6$+$h<!IU(6"0U"
B6YI-G($)#''$(
 lI#''3Y3)"U<3AIUB
<LG6I,34(Q)<3=<63=$"
3=$"3=$"</IU"‡34•
 lIdoI$66 $(
IU"- I3U"AI0"<>I
"UU" <303<()<#
9CPCOCF0}'‡%r}b#d%a#n'(G$0:?eˆ'(:;'0#d%c$b{.'(bc•).'`r
r}'
 $(IU-U[U%7-<L.
G-<03AG!(&HHHM
;'(9C9*1ib34}'‡%r}m$-'b{B'(0xbF0?g'(0#$%q'#x-
0F0(G$0:?eˆ'(:;'
c[U 0IG-
UU UU
2Up<Ur ("<U"“l<
KUp“<Ur
KU"U"U"l
Ul“<"UU[U
|[UpsH"\l<Ur
|U"U"“lU<"
lUl“<
|)UUp”l……Ur EU"…U
KU(Up“l<Ur
KU(U"…(U"lUl

“<
•U
R!U[UG-340&
U
 u-xU6IU<xG
<xGQA6U[U"B<L0IG
- 30   )* B <L $ ( I U ;   
   G    I  Q A U[U
•U-6'!U[U$(IU-#&*G
-340&Uu-h7</3=34a%&RS
7GU3A)
9COCl'(m$-'<f04eE'#bc•).<:3:'#<Hb
9COC9Cp0e:qr\Gz:_0#<)h'(?g'(0d-bc•).04eE'#
  /$(3AG+oT/)/$(
#&.(&3AT'.7)o
3A#&* .G$(--GB<L9;
TLG&I&k ‹\Œ‹HVŒ
 $())S<+o+)QA6h
I-6'73dU[U")"<)I

HN
3Yg! /$(-nP%7"T(!#U[U;
-Q/Ii)!)$U[U#;$) 
#€"#6U[U3AI0)=U[U(
T#;+!%S9&U[U#$$T
-G+!a&.(!
 $()) /-Q60)=Q6
U[U /%-7<$( /+!<F0
)=U[U /+!,34f$())3A /h
.&%$9%!=3-9!)-nP)9#
$Y%&I!
 p0e:qr0d-bc•).04eE'#
 iB<LU[U$( /G.&7
h-oT'+I-nP)9#{"!C3!I
3A(G!%o3$)6$d
 c[U$( /hQ/0U[U+<#$(3A
DIU+1YhI8-;6$)(&
)!$(#‚$ 07"-7")-C'6
$$ &3Y#-A$U[U
 iC‚6$)$U[U#‚$(5
A$I%7"(Yh%$)$U[U&&%
960(&)W)‚$("<</9x3A$
;TD</"$U#$U[U)$U[U5-o
6!C‚$(/)-I#$&%6
6)$;8&6U[U"$
k,3‡#! /U[U)$(3A"86
&#{I=!U[U"-B<LU[U.
.L'!#;&$U[U
 -#&*+!%S9&U[U#$$
"(Y)$())-I9U[U")I9T;#

HV
6U[U-))G9#G% 
34Ig=(!-h63A$(
9))"'x-6'U[U#"
U$ /.h"@6.&#$$
%&I&k 
 -#&*B<LLT9;U#j"*!I
C&71Yh&-73A+!$(
+!0G -TGU[U(+!.
&#(/i&.#$.".+<)$
L$.)=B0I=#6+U[U(/&"-G
LS6 $("U-6+U[U3A#L"6
$LB<L59h<>=*!I&7
 ,o3$0(&-"$( /-o6
$3dUU-T$(-G!3A&)=U[U
%$( /-#&*k&L#T!<
 6 n ) - $ (" -G & Y % 
#$0I)&Y#-)9T/3A)-+
&6U[U
 z:_0#0d-bc•).04eE'#s5u\s97uC
 $( /€$%U6(fU
L"€$(/U66UD#)
Q;$( /6$(=$(/U"**
Iux$( /h69#!)!$(#‚34
U<F<)S)B<L6# $(
 $( /6<US0I"S&k"
S)RYA$("<--G6
34#+6$())$( /€
B<L$(Y(!)=34U"-G(&)!%
U 6+F6)69#!)!)x 3A$(
a($(/ )=))#$( 
/€9#G 3Y))! 6

H\
L#L) 8)%7€
6-)(&%&$(<xGU$
9COCPCF0a#=ˆ'(a#Fa04eE'#bc•).
 ‰J#=ˆ'(a#Fa(‚'bc•).<).•frpb0#`br-'(A#+'(b-'s97u\s8Ou
 ‚'bc•).<).0#`br-'(A#+'(b-'•Š'(G:&'Acb#`aa#g*3A7
30QGI)0&I"$(()(9T
I#3=e30-GB<LI-
I. 3deg"636•e30-3G0&"'
&3Y=II.7$(6-
)3AG3#$IL30 $"$(<F(/&IL#
-+Q)9!"R"T(!+Q)9SS
0I
 ‚'bc•).<).0#`br-'(A#+'(b-'•Š'(G:&'Acbeo'(#x-b{E*3A
(G!%o!B-6 #$30 (9o
I)$(K #$Y-G3A+!%#$+$
oI)-;-$(,3AG30
I.7&/+07<>$<FQ
<6"I.)6+7
 ‚'bc•).<).0#`br-'(A#+'(b-'•Š'(G:&'Acb:.'*30<+
) n + . P ! o - ' !  <I  I
)$(e30-3G<F+!)-GB<L6
I9;
l J#=ˆ'(a#FaG:&'Acb0#•.?‹'(sO6u
_30B<LI-#&*6; o$()
IT $(6)=66B#3=
I6; 3A<xQ($!<U<e30
-3G<F$3-3AG<$(f
I&Y)!IL0I34A0I-B
3A=34A<</-SI<F<>$+Q
<6$(&6+U[U.


Hb
l J#=ˆ'(a#Fa• •B0b{.'(GŒ•4as5u\s97u
e30((7@ 3A+!(fB<L
IU+QA-#&*6UG((7$(e30
C‚I#xA&-I.63=‚G
o $ ( Y (  ) - #' 3=  = G 0 I ) & k - G
#$%e30I'A)! /$( T
$(6))+)5303A
<LQ($0&<o3G363A$(-G
3 &*5(90730 "€$(/
U6L)=*I"  € $(   I
"#&*o$(=-G /$("-#&
*/)/')$())<F<-G<L
% /96))#
30 /$(3A7HN

y'#9C8C1:'##B-0F0a#=ˆ'(a#Fa04eE'#bc•).

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×