Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu biên soạn tập bài giảng tình hình nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương Sơn La, phục vụ giảng dạy học tập trung học lý luận chính trị và trung học hành chính nhà nước đối với đội ngũ các bạn chủ chốt cơ sở tỉnh Sơn La


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×