Tải bản đầy đủ

tìm hiểu về các thế hệ trong hệ thống thông tin di động và các phần xử lý ở tầng Vật Lý

- 

  Trang 1








V




- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 

  Trang 2


I.  3
II.  4
1.  4
2.  5
3.  9
4.  ba (3G) 10
5.  12
6.  12
7.  4G 14
III.  14
1. Mã hóa ting nói 15
a. Mã hoá dng sóng 15
b. Mã hoá ngun 17
c. Mã hoá lai 17
2. u khin công sung DSSPC và phân tán DPC 18
IV. Kt Lun 19- 

    Trang 3

I. 
 






 



 (1G, 2G)
ba (3G)  (4G).
T
         


T


, 
. T


T                
          

-LAN


        

t
 
.
- 

    Trang 4


II. Hình 1. L trình phát trin các công ngh ng lên 4G

1. 
Là mu tiên trên th gii. Nó là h
thng giao tip thông tin qua kt ni tín hic gii thiu lu tiên
vào nh u thp niên 80s. Nó s d -ten thu phát sóng gn
ngoài, kt ni theo tín hiu analog ti các trm thu phát sóng và nhn tín hiu x
lý thoi thông qua các module gng. n thong thi
này thô kch, nng n xng vi cách gc gc cuc gi
cao.

:
- 
- 
- 


- 
- 
- .
- 

    Trang 5










lên nhau.

:
- 
- 
- 
- 
- Không cho phép gim áng k giá thành ca thit b ng và h
t
- a các h tht  Châu Âu,
làm cho thuê bao không th s dng ca mình 
c khác.

 vi tn s ch t 
khá nhiu chun kt ni theo tng phân vùng riêng trên th gii: NMT (Nordic
Mobile Telephone) là chu    c Bc Âu và Nga; AMPS
(Advanced Mobile Phone System) ti Hoa K; TACS (Total Access
Communications System) ti Anh; JTAGS ti Nht; C-Netz t  c;
Radiocom 2000 ti Pháp; RTMI ti Ý.

2. G)
Là th h kt nng mang tính c
toàn so vi th h u tiên. Nó s dng các tín hiu k thut s thay cho tín hiu
analog ca th h c áp dng lu tiên ti Phn Lan bi Radiolinja
(hin là nhà cung cp mng con ca tng
2G mang ti s dng 3 li ích tin b trong sut mt thi gian
dài: mã hoá d liu theo dng k thut s, phm vi kt ni rc
bit là s xut hin ca tin nhn dn  
hiu tho  c thu nhn s c mã hoá thành tín hiu k thut s i
nhiu dng mã hiu (codecs), cho phép nhiu gói mã thon trên
cùng mt kim thu k
- 

    Trang 6

thut s truyn nhn trong th h 2G to ra ngung sóng nh 
dng các chip thu phát nh t kim din tích bên trong thit b 


- 
- 
- 
- 
-        


Tt c h thng th h  s dng k thuu ch s
và chúng s dp:
- p phân chia theo thi gian (Time Division Multiple Access-
TDMA): phc v c cuc gi theo các khe thi gian khác nhau.
-   p phân chia theo mã ( Code Division Multiple Access 
CDMA): phc v các cu theo các chui mã khác nhau.

p phân chia theo thi gian TDMA
Trong h thng TDMA ph tn s   ng liên lc chia
thành các di tn liên lc, mi mt di tn liên lc này  dùng cho N kênh liên
lc, mi kênh liên lc là mt khe thi gian (Time slot) trong sut chu k mt
khung. Tin tc  t chi dng gói, mi gói có có bit ch th u gói, ch
th cung b và các bt d li thng FDMA, h
thng TDMA truyn dn d liu không liên tc và ch d dng cho d liu s và
u  s.
m ca TDMA
- TDMA có th         
c và phân phát theo yêu c
c, vic phân phát các cc hoc
phân phát theo th  c l 
nh theo yêu cu các mc tng khi có cuc goi
yêu cu, nh c hiu sut s dng mch.
-     c phân chia theo thi gian nên
nhiu giao thoa gia các kênh k cn gi.
- TDMA s dng mt kênh vô tuy ghép nhiu luông thông
tin thông qua vic phân chia theo thi gian nên cn phi có
ving b hóa vic truyn d tránh trùng lp tín hiu.
Ngoài ra, vì s i gian tr di truyn
dng không th b  ng b phi
t
- 

    Trang 7

p phân chia theo mã CDMA
i vi h thng CDMA, tt c i dùng s s dng cùng lúc m
tn. tín hiu truy chim toàn b n ca h thng. Tuy nhiên, các tín
hiu ca mi dc phân bit vi nhau bi các chui mã. Thông tin di
ng CDMA s dng k thut tri ph cho nên nhi i s dng có th
chim cùng kênh vô tuyng thi tin hành các cuc gi mà không s gây
nhiu ln nhau.
Kênh vô tuy c dùng li mi cell trong toàn mng và nhng
c phân bit vi nhau nh mã tri ph gi ngu nhiên PN.
Trong h thng CDMA, tín hiu bn ti  c nhân vi tín hiu
t rng, gi là tín hiu phân tán. Tín hiu phân tán là mt chui mã
gi ngu nhiên. Mà t chip  nó rt ln so vi t d liu. Tt c các
users trong mt h thng CDMA dùng chung tn s song mang và có th c
i. Mi user có mt t mã gi ngu nhiên riêng cc xem
là trc giao vi các t mã khác. Ti máy thu, s có mt t c to
 tách song tín hiu có t mà gi ngi nó. Tt c các
 khôi phc li tín hiu thông tin, máy thu cn
phi bit t mã dùng  máy phát. Mi thuê bao vn hành mc lp mà
không cn bit các thông tin ca máy khác.
m ca CDMA
- Di tn tín hiu rng hàng MHz.
- S dng k thut tri ph phc tp.
- K thut tri ph cho phép tín hiu vô tuyn s dng
 ng rt nh và ch ing hiu qu  
TDMA.
- Vic các thuê bao MS trong cell dùng chung tn s khin cho
thit b truyn dn vô tuyn gin, vii k hoch
tn s không còn v , chuyn giao tr thành m u
khing cell rt linh hot.
- Chng thon, dung lng h th
(có th gp t 4 n 6 ln h th an toàn (tính bo
mn do s dng dãy mã ng tri
ph, kháng nhiu t n, kh    ng t n,
chuyn vùng linh hot. Do h s tái s dng tn s là 1 nên
không cn phn v nhing kênh.
- CDMA không có gii hn rõ ràng v s i s d 
TDMA và FDMA. Còn  TDMA và FDMA thì s i s
dng là c nh, không th  thêm khi tt c các kênh b
chim.
- H thng nhu cu ngày càng ln dch
v thông tin ng t  thng
p vi t  bit thông tin c i s dng là 8-13
kbps.
- 

    Trang 8


- GSM (TDMA-n áp dng ti Ph
thành chun ph bin trên toàn 6 Châu lc. Hin nay vc
s dng bp mng toàn cu.
- CDMA2000  tn s   n t   
i da trên nn CDMA và hi
c cung cp bi 60 nhà mng GSM trên toàn th gii.
- IS-95 hay còn gi là cdmaOne, (nn tc s dng rng
rãi ti Hoa K và mt s c Châu Á và chim gn 17% các mng
toàn c    n th m này thì có khong 12 nhà
mn dch dn t chun mng này 
i Vit Nam va qua) ti: Mexico, , Úc và Hàn
Quc.
- PDC (nn tng TDMA) ti Japan.
- iDEN (nn tng TDMA) s dng bi Nextel ti Hoa K và Telus
Mobility ti Canada.
- IS-136 hay còn gi là D-AMPS, (nn tng TDMA) là chun kt ni
ph bin nhn th7c cung cp hu ht ti
c trên th gi.



- 


- 


- 

   
ng.
- 
           



      



- 

    Trang 9

Các dch v thoi bao gm:
- Cuc gng.
- Chn cuc gi là dch v cho phép thuê bao ch ng chn các cuc
gc gn trên chính SIMCARD ca mình.
- Chuyn cuc gi là dch v i dùng chuyn các cuc gi
t ng cn mt thuê bao khác bt k (c nh, di
ng, hi).
- Gi cuc gi : (call hold  CH) cho phép thuê bao ci dùng có
th gi cuc gi th nh thc hin hoc tip nhn cuc gi th 2.
Mi thuê bao ti mt thm ch có kh  mt cuc g
tip mt cuc gi khác.
Các dch v d liu:
- Truyn dn s liu Email: Email là mt thut ng trong ting Anh,
n t. Thay vì na bc vit lên
giy và chuyi dng
các tc chuyng Internet.
- Tin nhn ngn SMS: Tin nhn SMS(Short Messaging Service) là dng
tn ngn,ch ch c ký t và nhng bi  n.Mi(1)
bc hnh s ký t mà Bng hin th 
góc trên ca màn hình tin nhn.

3. 
Là th h kt nng bn l gia 2G và 3G. Ch s 2.5G chính
là bing cho vic mc trang b h thng chuyn mch gói bên
cnh h thng chuyn mch theo kênh truyn th
chính thc bi bt k nhà mng hay t chc nào và ch mang mt
là tip th công ngh mi theo mng 2G.
Mng 2.5G cung cp mt s l mng 3G và có th 
h tng có sn ca các nhà mng 2G trong các mng GSM và CDMA. Và tin b
duy nht chính là GPRS - công ngh kt ni trc tuyn d lic
dùng bi các nhà cung cp dch v vin thông GSM. Bên ct vài giao
thc, chng h-RTT cho CDMA, có
th c chng gch v n 3G (bi vì chúng dùng mt
t truyn d lich v
2.5G (hoc là nghe có v phc ti vì nó chn so
vi dch v 3G thc s.
EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution), hay còn gi là EGPRS, là
mt công ngh c nâng cp t GPRS - cho phép truyn d liu vi tc
 có th i dùng c nh hoc di chuyn chm,
 i dùng di chuyn vi t   ng ti n 3G,
c bi 2.75G. Thc t bên cu ch GMSK,
- 

    Trang 10

u ch 8-  d liu truyn. Chính vì
th trin khai EDGE, các nhà cung cp mng phi trm phát sóng
t b ng so vi mng GPRS.
Cho phép trin khai nhiu dch v    t web, truy cp
email, ti video, nhc

4. 
Là th h truyng th ba, tiên tin các th h 
ng truyn ti c d liu thoi và d liu ngoài thoi
(ti d liu, gi email, tin nhn nhanh, hình nh, âm thanh, video clips ). Vi
 truyn ti d liu trc tuyn, online, chat, xem tivi theo
kênh riêng
Trong s các dch v cn thoc miêu t 
c u. Giá tn s cho công ngh 3G rt ti nhic bán
u giá tn s mang li hàng t Euro cho các chính ph. Bi vì chi phí cho bn
quyn v các tn s phi trang tri trong nhic khi các thu nhp t
mi, nên mt khng vng l là cn thi xây
dng mng 3G. Nhiu nhà cung cp dch v vi
m tr vic trin khai mng 3G ti nhic
ngoi tr Nht Bn và Hàn Quu v bn quyn tn s c b qua
do phát trin h  IT qut lên làm v t. Và
t Bi mt cách
rng rãi, tiên phong bi nhà mng
40% các thuê bao ti Nht Bn là thuê bao 3G, và mn d
lãng quên trong tim thc công ngh ti Nht Bn.

Công ngh c nht chun IMT-2000 ca T chc
Vin thông Th gii (ITU):
- T ca th h th  sau:
 i vi vùng ph sóng rng.
 i vi vùng ph ng.

 xây dng h thng th h ba (3G):
- S dng di tnh quc t  sau:
 ng lên : 1885-2025 MHz.
 ng xung : 2110-2200 MHz.
- Là h thng toàn cu cho các loi hình thông tin vô
tuyn:
 Tích hp các mng thông tin hu tuyn và vô tuyn.
 ng tác vi mi loi dch v vin thông.
- S d ng khai thác khác nhau: trong công s, ngoài
ng, trên xe, v tinh.
- 

    Trang 11

- Có th h tr các dch v :
 ng thông tin nhà o (VHE: Virtual Home Environment)
   m    ng cá nhân và chuyn mng
toàn cu.
 m bo chuyn mng quc t.
 m bo các dch v ng ting thi cho thoi, s liu
chuyn mch kênh và s liu chuyn mch theo gói.
- D dàng h tr các dch v mi xut hin.

c d kin là mt chun thng nht trên th gi
thc t, th gi chia thành 4 phn riêng bit:
UMTS (W-CDMA)
- UMTS (Universal Mobile Telecommunication System), da trên công
ngh truy cp vô tuyn W-CDMA, là gii pháp nói chung thích hp
vi các nhà khai thác dch v ng (Mobile network operator) s
dung GSM, tp trung ch yu  châu Âu và mt phn châu Á (trong
c tiêu chun hóa bi t ch
là t chc chu trách nhi   n cho GSM, GPRS và
EDGE.
- FOMA, thc hin bi công ty vin thông NTT DoCoMo Nht Bn
t dch v u tiên. Tuy
là da trên công ngh W-   này vn không
i UMTS (mc tip hin th i
li tình th này).
CDMA 2000
- Là th h k tip ca các chun 2G CDMA và IS- xut ca
o và áp dng bên ngoài khuôn kh
GSM ti M, Nht Bn và Hàn Quc qun lý bi
3GPP2  mt t ch c lp vu công ngh
truyn t   c s dng trong CDMA2000 bao gm
1xRTT, CDMA2000-1xEV-DO và 1xEV-DV.
- CDMA 2000 cung cp t d liêu t 144 kbit/s ti trên 3 Mbit/s.
Chuc chp nhn bi ITU.
- i ta cho rng s i thành công nht ca mng CDMA-2000 là
ti KDDI ca Nhn Bu AU vu thuê
bao 3G. K t p t mng CDMA2000-1x
lên mng CDMA2000-1xEV-DO vi t  d liu ti 2.4 Mbit/s.
p mng lên t 3.6 Mbit/s. SK Telecom ca
Hàn Quch v CDMA2000-
ng 1xEV-
- 

    Trang 12

TD-SCDMA
Chu   c bi    - c phát trin
riêng ti Trung Quc bi công ty Datang và Siemens.

Wideband CDMA
H tr t gia 384 kbit/s và 2 Mbit/s. Giao thc dùng
trong mt mng din rng WAN, t t 
trong mt mng cc b LAN, t t là 1,8 Mbit/s. Chu
c công nhn bi ITU.



- 
          


- 


- 
- 
- 




5. 
Là h thng m  ng truyn ti t  cao HSDPA (High Speed
Downlink Packet Access), phát trin t 3G và hic 166 nhà mng ti
c kt hp t 2 công ngh kt
ni không dây hii HSPA và HSUPA, cho phép t truyn dn
7.2Mbp/s.

6. 
Hay còn có th vit là 4-G, là công ngh truyn thông không dây th h th
n ti d liu vi t tu kin lý ng lên ti 1
-        t nhóm g      
c), Alcatel (Pháp), NEC và DoCoMo (Nht Bn),
a thun cùng nhau phát trin mt tiêu chí cao ct th
h th 4 trong kt nng  n tng cho kt ni 4G sp t
- 

    Trang 13

Công ngh c hiu là chua các thit b không dây. Các
nghiên cu tiên ca NTT DoCoMo cho bin thoi 4G có th nhn d
liu vi t 100 Mbit/s khi di chuyn và t
i s dng có th ti và truyn lên các hình nh, video clips cht
ng cao. Mn thoi 3G hin ti ca DoCoMo có t ti là 384 Kbit/s
và truyn d liu lên vi t y vng trong
vòng 2010 - 2012 s có th ng 4G vào kinh doanh.
ng LTE Advance, WiMax (nhánh khác ca
 là nhng th h tin b i dùng truyn ti các d
liu HD, xem tivi t cao, tri nghm web tiên tii
i dùng nhiu tin la t chính ching ca mình.
4G cung cp QoS và t  phát tri n nhiu so v  n ti,
không ch là truy cng, dch v tin nhng tin (MMS), chat
vng mà còn các dch v HDTV, các dch v ti thi thoi, d
liu và các dch v khác. Nó cho phép chuyn giao gia các mng vô tuyn trong
khu vc cc b và có th kt ni vi h thng qung bá video s.

Các mn:
- g thông linh hot gi  n 20 MHz, có th  n 40
MHz.
- T nh bi ITU là 100 Mbps khi di chuyn t cao
và 1 Gbps i vng yên so vi trm.
- T d liu ít nht là 100 Mbps gia bt k m nào trên th
gii.
- Hiu sut ph ng truyn là 15bit/s/Hz  ng xung và 6.75
bit/s/Hz   ng xung và có th
nh  thông 67 MHz).
- Hiu sut s dng ph h thn 3 bit/s/Hz/cell  ng xung
và 2.25 bit/s/Hz/cell cho vic s dng trong nhà.
- Chuyn giao lin (Smooth handoff) qua các mng hn hp.
- Kt ni lin và chuyn giao toàn cng.
- Chng cao cho các dch v ng ti âm thanh thi
gian thc, t d li
- ng thích vi các chun ti Tt c là IP, mng
chuyn mch gói không còn chuyn mch kênh na.

Các k thuc s dng:
-  c hiu sut ph tn cao bng cách s dng phân
ti dùng.
- S dng ng t hóa trong min tn s, chng h OFDM hoc
SCFDE (single carrier frequency domain equalization)  ng xung
- 

    Trang 14

 tn dng thuc tính chn lc tn s ca kênh mà không phng
t phc tp.
- Ghép kênh trong min tn s chng h  OFDMA hoc SC-
FDMA  ng xung: t i bng vii
dùng các kênh con khác nhau du kin kênh.
- Mã hóa sa li Turbo ti thiu yêu cu v t s SNR  bên thu.
- Lp bic lp s di theo thi gian.
- ng truynu ch thích nghi và các mã sa li.

7.  4G


1G
2G
3G
4G











FD
TD
QPSK,
BPSK


<10 Kb/s
200 Kb/s
14,4 Mb/s
200 Mb/s

FDMA
TDMA,
CDMA
W-CDMA
OFDMA



Cao
Cao











phim, video,


nên




Roaming



III. 
Tng vt lý là tng th nht trong by tng mô hình OSI. Tng này chu trách
nhim i vi v dch v t tng liên kt d liu.
Tng này ám ch n phn cng (hardware) ca mng truyn thôngn h
thng dây ni c th, n s liên kt vin thông n t. Tng này còn x lý thit
k n, khng ch t (collision control) và nhng chg  h tng
thp nht.
Tng vt lý là h t ca mng truyn thông, cung cn
truyn tín hi    dng bit. Hình dáng ca các nút c n (electrical
connector), tn s  phát sóng là bao nhiêu và nhng cái thuc h t
nh  

- 

    Trang 15

Chch v chính mà tng vt lý gii quyt là:
- Thit lp và ngt mch mt liên kt vin thông trên mt n
truyn thông.
- Tham gia vào mt ti tài nguyên c nhii s
dng cùng mt lúc, chng hn phân gii s tranh chp (contention)
và khng ch lung (flow control).
- Bii th dng ca d liu s (digital data) trong thit b ca i
dùng ng b vi tín hi c truyn qua ng truyn
thông (Communication channel).

1. Mã hóa ting nói
Mã hoá tic chia ra thành ba loi chính là mã hoá dng sóng, mã
hoá ngun và mã hoá lai.Hình 2: T ting nói so vi t bit ca các b mã hóa

a. Mã hoá dng sóng: i ta chia mã hoá dng sóng ra làm hai loi chính
Trong min thi gianu biu bin xung mã
sai lch (DPCM) u bin xung mã sai lch thích nghi (ADPCM).

: v n là
ly mng t hóa và mã hóa.  nhn nht
v c trên.
- 

    Trang 16

c 1: Ly mu

Hình 3. Quy trình ly mu trong mã hóa PCM
S ng m ly mc tuân th theo tiêu chun
NyQuist. Ví d u thoi thì tín hiu cn mã hóa nm trong da
thông t 0-4 Khz,  ly mu là 8000 mu / s.

ng T Hóa
ng t ng t ng t
ng t u t
 s S/N là hng s , ta có th chn s bít mã hóa ít nht sao
cho vm bo S/N. T  c nhi

c 3: Mã hóa
c cui cùng bii tín hin thành tìn hiu nh phân.
              m,
 mã hóa ni ti

Trong min tn s: n
i thích nghi ATC (Adaptive Transform Coding).

Gii thiu tng quan v : i
kênh có h s nh phân n
i
-1 ). Thành ph
lc nhiu nhp phân tích và tng hp. Trong mc thông thp,
c thông cao và M-c thông di. B lc phân tích chia di tn thành
- 

    Trang 17

các dng lc tng hp có nhim v khôi phc li di tn t 
con.
Nguyên lí mã hóa d Mã hóa dt thut toán
c áp d nén tín hiu âm thanh, thut toán mô dùng mô hình tâm
 ng t hóa thích nghi ch nhng thành phn mà tai con
c. Nhng tín hiu trên hong nghe s không
c mà hóa.
Các thông s t ca mã hóa di con:
- S kênh.
- T hp phân chia.
- S bít trung bình trên mt mu.
- Li khôi phc.

b. Mã hoá ngun
Mã hoá ngun s dng mô hình quá trình to ra ngun tín hiu và khai thác
các thông s ca  mã hoá tín hiu. Nhng thông s ca mô hình s
c truyn b gii mã. i vi ting nói, các b mã hoá ngun hong
dc kích thích vi mt ngun nhiu trng
i vi các n ting nói vô thanh hoc kích thích bng mt dãy xung có
chu kì bi vn ting nói hc
gn b gii mã là các thông s k thut ca b lc, mt thông tin ch n
ting nói là hu thanh hay vô thanh, s i cn thit ca tín hiu kích thích và
chu kì pitch nn ting nói hu thanh.
Có nhiu k thu mã hoá ngu
hoá tham s và ng hình. Tuy nhiên, hin nay ch yu tp trung vào
nghiên cu và phát trin các b mã hoá tham s  hoá d n tính
kích thích bng hai trng thái (mã hoá LPC), mã hoá d n tính có s
kích thích kt hp MELP và mã hoá d n tính kích thích bng tín hiu
sau d  mã hoá tham s n thoi qua
v i.

c. Mã hoá lai
Mã hóa lai có nhi bin nht là mã
hoá phân tích bng cách tng hp AbS (Analysis-by-Synthesis). B mã hoá này
 dphát âm ci gin. Tuy
nhiên, thay vì s dng các mô hình tín hiu n
thì  c chn sao cho c gc dng sóng ting
nói tái to càng ging vi dng sóng tiu càng tc
tính phân bit s khác nhau gia các b mã hoá kiu AbS. Thut toán tìm ra dng
sóng kích thích này quynh t phc tp ca b mã hoá.
ng ta s d.
- 

    Trang 18

Trong các b mã hoá lai, các thông s ca h thng s c nh bng k
thut d          (    
ngun) và tín hiu kích thích nh bng mt vòng kín (phân tích bng
cách tng hp).
H thng này bao gm mt b lc d i gian ngn (STP) A(z), mt
b lc d i gian dài (LTP) A
L
(z), mt b lc nhn cm nhn W(z), mt
b gim thiu sai s cung cp thông tin cn thit cho b to tín hiu kích thích.
 to tín hiu kích thích là quan trng nht vì nó to ra hay chn
tín hiu kích thích sao cho sai s 
nht. Tu theo mi loi mã hoá mà b to tín hiu kích thích này khác nhau. Mc
 trên là chung cho các b mã t s loi không s dng b
lc LTP hoc v trí STP và LTP i.

2. u khin công sung DSSPC và phân tán DPC
Trong h thu phát chung mt tn s
 cùng thi gian nên chúng gây nhing kênh vi nhau. Chng truyn dn
cng truyn vô tuyi vi ti s dng i
s dng ph thuc vào t s E
b
/N
o

b
ng bit còn No là m
tp âm trng bao gm t tp âm và ti t máy phát ca
i s d m bo t s E
b
/N
o
i và lng yêu
cu c u khin công sut ca các máy phát c  i s dng theo
khong cách ca nó vi trm gc.
Viu chnh là bt bu u chnh công sut phi nhanh nu không
ng ca h thng s b gim. Chng hn nu công suc ca mt
i s dng nào  trm gc li ln công sut phát ci
s dng khác thì nhii s d
ln gi ln nhiu ci s dng ng ca h
thng s git ng bng 9. Công suc  trm gc ph thuc vào
khong cách ca máy ng so vi trm gc và có th n 80 dB.
Ma k thuu khin công sut là s làm ci t s tín
hiu trên nhiu SIR ti mi kênh ca h thng, gi yêu cu ti thiu cho cht
ng dch v ca các kênh. Bi vy, vic thit k công sut chính xác có tm
quan trc bi tng ca h thi dng s ng các cuc
gng thi dùng chung di thông.
T m v tiêu  N
o
u khin công sut da trên
 SIR-gc vì SIR phn nh xác xut li bit nhng là tiêu
cN
o
 ng dch v QoS.
c bing hu khin công sut theo SIR-gc có
i biu hic nhìn thy bi b thu
ng lên ca mi máy cu khin hi ting tính phc tp
- 

    Trang 19

bi vì h thng bao gm nhiu trm và giao thoa ti mi trm bii ngc
lp. Không giu khin công sut SIR-gc, thut toán da trên
công sut truyn-gc d ng kênh vô
tuyn. N hng thut toán này hu ht du chnh công sut
thích hp da vào s bii kênh vô tuyc.
i v   u khin công su      p
trung vào u khin công sut truyn bng cách dùng khái ning nhiu
mc, các lnh u khin công sung bù cho s chm c
u khin công sut c n s bù nhanh ca công sut
truyn trong ca s chp nhc, cân bng s nh ca h thng. Trong khi
u khin công su t s
tín hiu trên nhiu giao ng SIR
(i)
u chnh cho
phù hp vi tng truyn vô tuy c chng truyn tt
nh c mc SIR yêu cu và h thng hong
u khin công sut truyn thng. Tuy nhiên DPC
cn nhiu th ti thiu hoá mc SIR. Mu có nhng
m riêng, tuy nhiên c u chnh công sut
truyn hiu qu u khin công sut truyn th
ng s   nghiên cu nhu khin công sut
cho mt s h thng thông tin di ng hin nay.

IV. Kt Lun
   ng hiu bit ca mình mt cách tng
quan nht v h thng nói chung, các th h ng
 c s du chi tit v hong trong tng vt
lí  tng 1 trong OSI. Nc th hin trong ni dung ca hai phn:

- 
- 
 
            

Cui cùng, chúng em xin gi li c    t ti  
Chi  t và tu kin trong sut quá trình hc
tn  này.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×