Tải bản đầy đủ

skkn: một số biện phấp rèn chữ, dữ vợ cho học sinh lớp 1b trường tiểu hoc gia hưng năm học 2008 2009

Một số biện pháp rèn chữ, giữ vở
cho học sinh Lớp 1B Tr ờng tiểu học Gia Hng
năm học 2008-2009.
H v tờn: PHM TH LN
Chc v: Giỏo viờn
Trỡnh o to: Cao ng S phm
n v: Trng Tiu hc Gia Hng.
A

- PHN M U
I. Lý do chọn đề tài:
Một trong những mục tiêu của chơng trình Tiếng Việt tiểu học
hiện nay là đặc biệt chú trọng nhiệm vụ hình thành và phát triển
các kĩ năng sử dụng Tiếng Việt (đọc, viết, nghe, nói); nhằm giúp
học sinh hình thành cơ sở ban đầu cho việc phát triển đúng đắn và
lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản
góp phần hình thành nhân cách của con ngời. Đặc biệt trong giai
đoạn hiện nay ngành giáo dục đang từng bớc nâng cao chất lợng
giáo dục dạy học. Vì vậy mỗi ngời giáo viên nhất là giáo viên tiểu
học cần đặc biệt chú trọng đến chất lợng giáo dục toàn diện trong
đó có việc nâng cao chất lợng dạy học môn Tiếng Việt. Chính tả là

một phân môn có vị trí đặc biệt quan trọng nhằm thực hiện mục
tiêu của môn Tiếng Việt là rèn luyện và phát triển năng lực sử dụng
tiếng mẹ đẻ cho học sinh, trong đó có năng lực viết chữ.
Ngời xa thờng dùng thành ngữ Văn hay chữ tốt để khen
những học trò giỏi và cũng chê những học trò dốt bằng câu Văn
dai nh chão, chữ vuông nh hòm . Rõ ràng là từ xa chữ viết cũng đ-
ợc coi trọng chẳng kém gì nội dung văn chơng. Chữ viết cũng phần
nào phản ánh đợc ý thức rèn luyện óc thẩm mĩ và tính nết ngời viết.
Chính vì vậy các em không chỉ nắm chắc tri thức Tiếng Việt mà
còn biết sử dụng Tiềng Việt thành thạo góp phần đáng kể trong
việc nâng cao chất lợng không chỉ môn Tiếng Việt mà còn cả cho
các môn học khác. Song so với kĩ năng nghe và đọc, kĩ năng nói và
viết nhất là kĩ năng viết của học sinh tiểu học hiện nay còn nhiều
điều cần phải quan tâm nếu không nói là băn khoăn lo lắng.
Trong các môn học ở Tiểu học, cùng với những môn học khác,
môn Tiếng Việt là một môn rất quan trọng trong việc hình thành
kiÕn thøc vµ kü n¨ng nãi vµ viÕt cho häc sinh. Nhê cã m«n häc nµy
mµ häc sinh sư dơng thµnh th¹o tiÕng mĐ ®Ỵ trong mäi hoµn c¶nh,
biÕt dïng tõ ®óng n¬i, ®óng chç, hiĨu ®ỵc nghÜa cđa c¸c tõ. §Ỉc
biƯt lµ häc sinh líp 1 v× ë líp 1 tõ vèn tiÕng mĐ ®Ỵ s½n cã gióp cho
häc sinh biÕt ®äc, viÕt TiÕng ViƯt vµ bíc ®Çu biÕt dïng TiÕng ViƯt
mét c¸ch cã ý thøc, lµm c«ng cơ ®Ĩ häc tËp c¸c m«n häc kh¸c
trong nhµ trêng nãi riªng vµ nhËn thøc cc sèng nãi chung. V×
vËy m«n TiÕng ViƯt gi÷ vai trß rÊt quan träng, trong ®ã ph©n m«n
TËp viÕt, chÝnh t¶ cã tÇm quan träng ®Ỉc biƯt.
Ph©n m«n TËp viÕt, chÝnh t¶ ®· cung cÊp cho häc sinh nh÷ng
kiÕn thøc c¬ b¶n vỊ ch÷ viÕt vµ kü tht viÕt ch÷. Trong nh÷ng tiÕt
häc nµy, häc sinh n¾m ®ỵc nh÷ng tri thøc c¬ b¶n vỊ cÊu t¹o cđa
tõng con ch÷, tÊt c¶ nh÷ng kiÕn thøc häc sinh n¾m ®ỵc ë 2 ph©n
m«n nµy ®ỵc thĨ hiƯn trªn ch÷ viÕt. NÕu c¸c em viÕt ®óng chÝnh t¶,
ch÷ viÕt râ rµng, tèc ®é nhanh th× häc sinh cã ®iỊu kiƯn ghi chÐp
bµi häc tèt, nhê vËy kÕt qu¶ häc tËp sÏ cao h¬n. ViÕt xÊu, sai lçi
chÝnh t¶ nhiỊu, tèc ®é chËm sÏ ¶nh háng kh«ng nhá tíi chÊt lỵng
häc tËp.
Thùc tÕ hiƯn nay cho thÊy, đa số các em häc sinh viÕt
kh«ng ®óng quy c¸ch, kÝch cì, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ch÷ kh«ng
®Ịu. HiƯn tỵng viÕt sai nÐt, sai ch÷, hë nÐt, thõa nÐt, thiÕu nÐt, thiÕu
dÊu hc dÊu thanh ®¸nh kh«ng ®óng quy ®Þnh x¶y ra thêng xuyªn.
S¸ch vë c¸c em gi÷ g×n cha cÈn thËn do c¸c em cha biÕt c¸ch gi÷
g×n, cha ý thøc ®ỵc v× sao ph¶i rÌn ch÷, gi÷ vë. §ặc biệt đối với lớp
Một nói riêng hầu như các em chưa có ý thức trong việc rèn chữ,
giữ vở. Các em vẫn còn viết ẩu, viết chưa chuẩn chữ nhỏ, vë viÕt
còn gi©y bÈn, quăn góc. . .
Lµ gi¸o viªn d¹y líp 1, t«i thÊy viƯc rÌn cho học sinh viÕt ch÷
®Đp, gi÷ vë s¹ch lµ rÊt cÇn thiÕt vµ thêng xuyªn gãp phÇn thùc hiƯn
nhiƯm vơ ®µo nh÷ng con ngêi ph¸t triĨn toµn diƯn, t¹o nỊn mãng
cho c¸c em häc tËp ë c¸c líp trªn. Häc sinh gi÷ vë s¹ch, viÕt ch÷
®Đp lµ thĨ hiƯn tÝnh kiªn tr×, cÈn thËn, n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, ãc thÈm
mü. Cè thđ tíng Ph¹m V¨n §ång nãi: “Ch÷ viÕt lµ mét biĨu hiƯn
cđa nÕt ngêi. D¹y cho häc sinh viÕt ®óng, viÕt cÈn thËn, viÕt ®Đp
gãp phÇn rÌn lun c¸c em tÝnh cÈn thËn, lßng tù träng víi m×nh
còng nh thÇy vµ b¹n ®äc bµi vë cđa m×nh“. MỈc dï hiƯn nay, vµo
thêi ®iĨm c«ng nghƯ th«ng tin ph¸t triĨn m¹nh mÏ, t¸c ®éng kh«ng
nhá tíi ®êi sèng mäi mỈt cđa x· héi, cã thĨ cã nhiỊu ngêi nghÜ
kh«ng cÇn viÕt ch÷ ®Đp v× ®· cã m¸y tÝnh. Nhng víi nh÷ng ý nghÜa
gi¸o dơc nh ®· nªu ë trªn th× viƯc rÌn ch÷ cho häc sinh ngµy cµng
trë nªn cÇn thiÕt.
Vậy làm thế nào để học sinh viết chữ đẹp, việc rèn chữ đạt
hiệu qu¶ cao cũng chính là điều mà tôi hằng trăn trở băn khoăn.
Với lòng yêu nghề, yêu nét chữ đẹp đã thôi thúc tôi luôn tìm tòi
những giải pháp mới, thích hợp để vận dụng vào chính học sinh
lớp 1 của mình. Xuất phát từ lÝ do ®ã tơi quyết định dạy học
sinh cách rèn chữ sao cho đẹp, giữ vở sao cho sạch.
II. Mơc ®Ých nghiªn cøu:
Mơc ®Ých nghiªn cøu của đề tài s¸ng kiÕn kinh nghiƯm nµy là
xác đònh được một số nguyên nhân chủ yếu đã gây ra tình
trạng ch÷ viÕt xÊu cđa học sinh, trên cơ sở đó tìm ra những biện
pháp hữu hiệu khắc phục tình trạng này.
Gióp cho häc sinh trong líp viÕt đúng cỡ chữ, đúng mẫu, cách
nối nét đúng, mềm mại, đặt dấu phụ đúng chỗ, khoảng cách giữa
các con chữ đúng quy định.
Tõ ®ã n©ng cao chÊt lỵng d¹y häc, ®¶m b¶o ®ỵc mơc tiªu cđa
m«n häc vµ gãp phÇn n©ng cao chÊt lỵng ch÷ viÕt cho häc sinh.
Với mong muốn đào tạo, giáo dục những con người có nhân
cách, có ích cho xã hội thì việc rèn chữ – giữ vở có sự đóng góp
rất quan trọng. Nét chữ ấy sẽ mãi mãi theo suốt cuộc đời những
ai biết trân trọng cái đẹp và say mê rèn luyện. Mong
mn xa h¬n, với óc thẩm mỹ và năng lực sáng tạo sÏ giúp c¸c em
sau nµy trëng thµnh tạo ra nhiều mẫu chữ để trang trí và phục vụ
nhu cầu đời sống con người. Hi vọng kinh nghiệm này được các
đồng nghiệp áp dụng vào thực tế giảng dạy của mình.
III. Giíi h¹n cđa ®Ị tµi:
Mét sè biƯn ph¸p rÌn ch÷, gi÷ vë cho häc sinh Líp 1B -Tr-
êng tiĨu häc Gia Hng n¨m häc 2008-2009.
IV. Kh¸ch thĨ nghiªn cøu vµ §èi tỵng nghiªn cøu:
- Kh¸ch thĨ nghiªn cøu: Häc sinh Líp 1B Trêng TiĨu häc
Gia Hng.
- §èi tỵng nghiªn cøu : Ho¹t ®éng viÕt ch÷ cđa häc sinh Líp
1B - Trêng TiĨu häc Gia Hng trong tÊt c¶ c¸c m«n häc.
v. NhiƯm vơ nghiªn cøu.
- T×m hiĨu thùc tr¹ng vÊn ®Ị rÌn ch÷, gi÷ vë cđa häc sinh
Líp 1B - Trêng TiĨu häc Gia Hng.
- Kh¶o s¸t chÊt lỵng ch÷ viÕt cđa häc sinh trong líp.
- Trao ®ỉi víi phơ huynh, t×m hiĨu nguyªn nh©n vỊ ch÷ viÕt
cđa häc sinh; tõ ®ã giải thích cho phụ huynh thấy được ích lợi và
tầm quan trọng của việc rèn chữ, giữ vở. Từ đó nhờ phụ huynh hỗ
trợ thêm về việc dạy các em học ở nhà.
VI. Phương pháp nghiên cứu:
Để hoàn thành báo cáo kinh nghiệm: “một số biện rÌn ch÷,
gi÷ vë cho häc sinh Lớp 1B - Trường Tiểu học Gia Hưng” thành
công, tôi sử dụng các phương pháp sau: Ph¬ng ph¸p trùc quan,
gỵi më, lµm mÉu, ®µm tho¹i, lun tËp, thùc hµnh . .
B. PhÇn néi dung
I.C¬ së lý ln vµ c¬ së ph¸p lý:
a. C¬ së lý ln
Ch÷ viÕt lµ mét c«ng cơ dïng ®Ĩ giao tiÕp vµ trao ®ỉi th«ng tin,
lµ ph¬ng tiƯn ®Ĩ ghi chÐp vµ tiÕp nhËn nh÷ng tri thøc v¨n ho¸, khoa
häc vµ ®êi sèng. Do vËy, ë trêng TiĨu häc, viƯc d¹y cho häc sinh
biÕt ch÷ vµ tõng bíc lµm chđ ®ỵc c«ng cơ ch÷ viÕt ®Ĩ phơc vơ cho
häc tËp vµ giao tiÕp lµ yªu cÇu quan träng hµng ®Çu cđa m«n TiÕng
ViƯt. Xt ph¸t tõ nhiƯm vơ chđ u cđa d¹y tËp viÕt trong tr-
êng tiĨu häc:
- VỊ tri thøc: D¹y häc sinh nh÷ng kh¸i niƯm c¬ b¶n vỊ
dßng kỴ, ®êng kỴ, to¹ ®é viÕt ch÷, tªn gäi c¸c nÐt ch÷, cÊu
t¹o cđa ch÷ c¸i, vÞ trÝ dÊu thanh, dÊu phơ. Tõ ®o h×nh thµnh ë
c¸c em nh÷ng biĨu tỵng vỊ h×nh d¸ng, ®é cao, sù c©n ®èi,
tÝnh thÈm mÜ cđa ch÷ viÕt.
- VỊ kü n¨ng: D¹y häc sinh c¸c thao t¸c viÕt ch÷ tõ ®¬n
gi¶n ®Ðn phøc t¹p, bao gåm kü n¨ng viÕt nÐt, liªn kÕt nÐt t¹o
ch÷ c¸i vµ liªn kÕt ch÷ c¸i t¹o ch÷ ghi tiÕng. §ång thêi gióp
c¸c em x¸c ®Þnh khop¶ng c¸ch, cì ch÷ viÕt trªn vë kỴ « ly ®Ĩ
h×nh thµnh kü n¨ng viÕt ®óng mÉu, râ rµng vµ cao h¬n lµ viÕt
nhanh, viÕt ®Đp. Ngoµi ra, t thÕ ngåi viÕt, c¸ch cÇm bót, ®Ĩ
vë, c¸ch tr×nh bµy bµi viÕt còng lµ mét kü n¨ng ®Ỉc thï cu¶
viƯc d¹y tËp viÕt mµ gi¸o viªn cÇn thêng xuyªn quan t©m.
§èi víi HS líp 1, møc ®é yªu cÇu vỊ kiÕn thøc, kü n¨ng viÕt
ch÷ ®ỵc n©ng cao dÇn ®ã lµ tËp viÕt c¸c ch÷ ®óng mÉu, ®Ịu nÐt
(ch÷ cì thêng vµ nhá); t« c¸c ch÷ hoa ®Ĩ bíc ®Çu ¸p dơng vµo tr×nh
bµy bµi viÕt chÝnh t¶ (ë häc kú II).
b. C¬ së ph¸p lý:
C¨n cø vµo mơc tiªu d¹y häc m«n TiÕng ViƯt nãi chung vµ
nhiƯm vơ chđ u nãi riªng cđa ph©n m«n TËp viÕt ë c¸c líp 1,2,3
(giai ®o¹n ®Çu cđa cÊp TiĨu häc) ®ỵc x¸c ®Þnh trong SGK TiÕng
ViƯt lµ rÌn kÜ n¨ng viÕt ch÷ cho HS theo ®óng mÉu ch÷ viÕt trong
trêng TiĨu häc ®· ®ỵc ban hµnh ngµy 14/6/2002 cđa Bé trëng Bé
Gi¸o dơc vµ §µo t¹o nh»m ®¸p øng c¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n:
- B¶o ®¶m tÝnh khoa häc, tÝnh hƯ thèng.
- Cã tÝnh thÈm mü (®Đp trong sù hµi hoµ khi viÕt liỊn c¸c con
ch÷).
- B¶o ®¶m tÝnh s ph¹m (phï hỵp víi ®Ỉc ®iĨm t©m lý, sinh lý løa
ti HS tiĨu häc).
- Có tính kế thừa và phát triển, phù hợp với thực tiễn (kế thừa
vẻ đẹp của chữ viết truyền thống đồng thời tính đến sự thuận lợi
khi sử dụng, viết nhanh, viết liền nét; phù hợp điều kiện dạy và học
ở Tiểu học).
Căn cứ vào chơng trình Tiểu học (Ban hành kèm theo quyết
định số 43/2001/QĐBGD&ĐT- 9/11/2001 của Bộ trởng Bộ giáo
dục và đào tạo.): Mức độ cần đạt đợc đối với học sinh Lớp 1: Tập
viết đúng t thế, hợp vệ sinh. Viết các chữ cái cỡ chữ vừa và nhỏ; tập
ghi dấu thanh đúng vị trí; làm quen với chữ hoa cỡ lớn và cỡ vừa
theo mẫu chữ do Bộ giáo dục và đào tạo quy định (mẫu chữ Ban
hành kèm theo quyết định 32/ Bộ GD&ĐT). Cụ thể yêu cầu cơ bản
của dạy tập viết ở lớp 1 là:
+ Kin thc: Giỳp hc sinh cú c nhng hiu bit v ng
k, dũng k, cao, c ch, hỡnh dỏng, tờn gi cỏc nột ch, cu to
ch cỏi, khong cỏch gia cỏc ch, ch ghi ting, cỏch vit cỏc ch
vit thng, du thanh v ch s.
+ K nng: Vit ỳng quy trỡnh - nột, vit ch cỏi v liờn kt
cỏc ch cỏi to thnh ch ghi ting theo yờu cu lin mch. Vit
thng hng cỏc ch trờn dũng k. Ngoi ra hc sinh cũn c rốn
luyn cỏc k nng nh: t th ngi vit, cỏch cm bỳt, v bi
kim tra cui nm l bi tp chộp mt on trong bi tp c
(khụng mc quỏ 5 li chớnh t).
Để thực hiện đợc mục tiêu và nhiệm vụ môn học mà mục đích
cuối cùng là giúp HS viết đẹp, viết đúng mẫu chữ điều đó theo tôi
phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Trớc hết và chủ yếu phải do việc
dạy dỗ công phu của các thầy cô giáo. Về gia đình, có sự kèm cặp
sát sao của cha mẹ học sinh đồng thời bản thân các em phải thực sự
nỗ lực trong học tập. Về phía nhà trờng cần có sự đầu t về cơ sở vật
chất nh: phòng học đảm bảo ánh sáng, bảng lớp, bàn ghế phù hợp
với tầm vóc lứa tuổi, đặc điểm phát triển tâm sinh lý học sinh, là
điều kiện vô cùng quan trọng để rèn chữ viết cho học sinh. Song
song với việc rèn chữ viết cho học sinh là vấn đề giữ vở sạch, có
nh vậy mới đảm bảo mục tiêu giáo dục toàn diện cho các em
những phẩm chất đạo đức nh: tính kiên trì, cẩn thận, tinh thần kỷ
luật và óc thẩm mỹ. Từ những mục tiêu, nhiệm vụ và cơ sở khoa
học nêu trên mà tôi đã tập trung nghiên cứu vạch ra kế hoạch một
cách chi tiết cụ thể về công tác Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp cho
học sinh trong lớp mình phụ trách.
II.Thực trạng:
A.Thực trạng chữ viết của học sinh lớp 1 hiện nay:
* Ưu điểm: Trong thực tế hiện nay, ngay từ khi học Mầm non
các em học sinh đã đợc tiếp xúc làm quen với các chữ cái, một số
gia đình quan tâm đến con cái cũng đã dạy các em tập viết nên
nh×n chung häc sinh tiĨu häc ngay tõ ®Çu líp 1 ®· nhËn ®ỵc mỈt ch÷
vµ viÕt ®ỵc c¸c ch÷ c¸i.
- VỊ c¬ b¶n c¸c em viÕt ®óng mÉu, ®¶m b¶o ®óng cì quy ®Þnh.
Khi viÕt ®· thĨ hiƯn tÝnh thÈm mü.
- Ban giám hiệu quan tâm sâu sắc về việc chất lượng dạy và
học.
- Cơ sở vật chất khang trang, trang thiết bò dạy học tương đối
đầy đủ, phù hợp với học sinh và môn học.
- Khá đơng học sinh có tinh thần ham học, có tâm thế tốt khi
vào học lớp Một.
* Tån t¹i:
Tuy nhiªn, mét bé phËn gi¸o viªn MÇm non vµ phơ huynh häc
sinh cha n¾m v÷ng c¸ch híng dÉn häc sinh quy tr×nh tËp viÕt, míi
chØ quan t©m d¹y c¸c em vỊ h×nh d¸ng ch÷ chø cha thùc sù chó
träng ®Õn viƯc d¹y viÕt ®óng quy tr×nh, ®óng dßng li.
- Đa số do nhu cầu cuộc sống nên phụ huynh có tâm lí “ trăm
sự nhờ cơ” và ít có thời gian theo sát các em mỗi ngày để hướng
dẫn uốn nắn các em ở nhà. Do ®ã, mét bé phËn kh«ng nhá c¸c em
viÕt ch÷ cha ®óng mÉu, cì ch÷, ghi dÊu kh«ng ®óng vÞ trÝ. NhiỊu
em viÕt ch÷ cha ®Đp, c¸c nÐt ch÷, con ch÷ cha ®Ịu, nhiỊu em cßn
viÕt nghiªng ng¶ t tiƯn, tốc độ viết còn chậm, chưa biết cách
trình bày khi viết.
- Mét sè em cha cã ý thøc lun viÕt, chØ cèt viÕt sao cho
xong bµi.
- Các em cầm bút nhưng chưa đúng, cầm sát ngòi bút, cầm
bút chặt q, ngồi chưa đúng tư thế, chưa biết cách để vở đúng.
- Mét sè häc sinh cßn u vỊ kÜ n¨ng viÕt:
+ ViÕt cha ®óng quy tr×nh, mÉu ch÷, kho¶ng c¸ch kÝch cì: ®Ỉc
biƯt c¸c em sai nhiỊu vỊ kÝch thíc chiỊu ngang cđa con ch÷: VD
ch÷ o chiỊu cao lµ 2 ly, chiỊu ngang lµ 1,5 ly nhng c¸c em thêng
viÕt ch÷ o trßn (cao 2ly, réng 2 ly).
Mét sè häc sinh viÕt sai quy tr×nh (VD viÕt ch÷ o cßn viÕt ng-
ỵc), cha ®óng ®iĨm ®Ỉt bót dõng bót…
Mét sè em viÕt c¸c nÐt cha ®óng: VD viÕt ch÷ b, ®Çu nÐt
khut cßn nghiªng ng¶, bÞ gÉy ch÷ hc vu«ng ®Çu…
Mét sè em viÕt c¸c dÊu ch÷ qu¸ to kh«ng c©n xøng víi con
ch÷: VD dÊu ch÷ ª, ch÷ , ch÷ ¬…
+ ViÕt dÊu thanh cha ®óng:
VD: DÊu s¾c c¸c em kh«ng ®a tõ trªn xng, tõ ph¶i sang tr¸i
mµ ®a tõ díi lªn, tõ tr¸i sang ph¶i.
B.Nguyªn nh©n:
Mn häc sinh viÕt ®óng vµ ®Đp tríc hÕt ngêi gi¸o viªn ph¶i
t×m hiĨu râ t×nh tr¹ng ch÷ viÕt cđa häc sinh m×nh nh thÕ nµo. Häc
sinh u ë nh÷ng mỈt nµo, møc ®é u cđa häc sinh ra sao?
Do ®ã, ngay trong tn thø 2 cđa n¨m häc t«i tiÕn hµnh ®iỊu
tra, kh¶o s¸t, ®µm tho¹i víi c¸c em. T«i ®· nhËn thÊy ngoµi mét sè
c¸c em viÕt ®Đp ®óng mÉu c¸c em cßn mét sè tån t¹i vµ nguyªn
nh©n nh sau:
- Tríc hÕt do nhËn thøc cđa ngêi häc, nhËn thøc cđa cha mĐ
häc sinh cha thÊy râ tÇm quan träng cđa viƯc rÌn ch÷, gi÷ vë cho
c¸c em. NhiỊu phơ huynh cßn cha quan t©m ®Õn viƯc mua s¾m ®å
dïng cÇn thiÕt cho c¸c em häc tËp rÌn lun; cha chó ý ®Õn viƯc
rÌn ch÷ cho c¸c em.
- VỊ phÝa häc sinh: cã rÊt nhiỊu u tè ¶nh hëng tíi ch÷ viÕt
cđa c¸c em ®ã lµ: + Do t thÕ ngåi viÕt, c¸ch cÇm bót, ®Ĩ vë
kh«ng ®óng.
+ C¸c em cha n¾m ch¾c mÉu ch÷ vµ quy tr×nh viÕt hc ý thøc
rÌn ch÷ cha tèt. C¸c em kh«ng n¾m ch¾c quy t¾c chÝnh t¶, nguyªn
t¾c ®¸nh dÊu thanh hc ®äc kh«ng ®óng . .Khi viÕt sai c¸c em
g¹ch xãa, tÈy tïy tiƯn, tay t× lªn giÊy kh«ng ®óng quy ®Þnh nªn vë
viÕt cđa c¸c em rÊt bÈn nhÇu n¸t, qu¨n mÐp.
+ Mét sè gia ®×nh cha chn bÞ ®Çy ®đ dơng cơ häc tËp cho
häc sinh, mét sè häc sinh bót ch× cßn qu¸ tï hc qu¸ nhän còng
¶nh hëng tíi chÊt lỵng ch÷ viÕt.
+ Các em vẫn còn bé chưa ý thức được tầm quan trọng của
chữ viết; cha cã ý thøc vµ cha biÕt c¸ch gi÷ g×n s¸ch vë.
Do ®ã, sè lượng học sinh viết sạch đẹp còn quá ít, các em
viết chưa chuẩn về khoảng cách, độ rộng, độ cao các con chữ,
s¸ch vë th× qu¨n queo, xéc xƯch.
Tất cả các nguyên nhân trên tác động vào quá trình học tập
của học sinh. Dẫn đến các em ng¹i häc, ng¹i viÕt, chØ cèt viÕt sao
cho xong bµi. Kết quả cuối cùng là ch÷ viÕt xÊu dÉn ®Õn ®iĨm
thÊp.
KÕt qu¶ kh¶o s¸t cơ thĨ cđa líp nh sau:
Sè häc
sinh
XÕp lo¹i ch÷
XÕp lo¹i A XÕp lo¹i B XÕp lo¹i C
Sè l-
ỵng
% Sè l-
ỵng
% Sè l-
ỵng
%
25 8 32 9 36 8 32
Sau khi ®· x¸c ®Þnh ®c nh÷ng tån t¹i vµ nguyªn nh©n häc
sinh viÕt u t«i ®· cã mét sè biƯn ph¸p rÌn ch÷ cho häc sinh nh
sau:
III. Nh÷ng biƯn ph¸p kh¾c phơc nh»m gióp häc sinh rÌn
ch÷, gi÷ vë vµ nội dung lý gi¶i c¸c biƯn ph¸p.
Trong khu«n khỉ cđa mét ®Ị tµi s¸ng kiÕn kinh nghiƯm t«i
xin ®ỵc tr×nh bµy néi dung gi¶i ph¸p cơ thĨ nh sau:
Trước tiên tôi giới thiệu cho các em những quyển vở tập
viết của vài học sinh chữ viết sạch đẹp trong n¨m häc tríc. Từ
đó khơi gợi lại cho học sinh ý thức trong việc rèn chư,õ giữ vở
nhằm giáo dục cho các em hiểu:
 Vở sạch:
- Là vở không quăn mép, khơng giây mực ra vở, khơng tẩy
xố nhiều; kh«ng vÏ bËy, b«i bÈn.
- Kh«ng xÐ r¸ch.
- Vở được bọc bìa, dán nhãn cẩn thận.
- Bài lµm cã ch÷ viÕt râ rµng, trình bày đúng qui định,
khơng bỏ phí giấy.
Muốn được như thế các em phải luôn cẩn thận, tránh sai
sót, giữ vệ sinh cơ thể sạch. Đối với những em bò ra mồ hôi tay
nhiều, cần trang bò bìa kê tay, khăn lau tay một cách cẩn thận.
 Biện pháp : Để có một quyển vở tốt ta phải:
Ngay từ đầu năm giáo viên thống nhất bọc vở cho học sinh
ngồi tờ giấy bao bên trong, bên ngồi còn được bọc thêm một tờ
giấy bọc.
Khi bọc vở cho học sinh ta phải bọc thêm trang một vào sẽ
tránh được tình trạng rách bìa.
Vở phải mua loại có hàng kẻ rõ ràng, các ơ li đều nhau, trắng
và giấy khơng bị thấm mực.
Để vở được sạch khơng bị quăn góc, khơng bị vết lem do mồ
hơi tay và hạn chế được tình trạng chữ bút chì in từ trang này qua
trang kia, mỗi em cần bọc cả quyển vở bên ngồi lẫn bên trong lại,
khi viết trang nào lật trang đó lên và sử dụng một tờ giấy kê rời có
kích thước chiều rộng khoảng 15cm, chiều dài dài hơn chiều ngang
quyển vở. Khi viết ta đặt tờ giấy kê nằm ngang giữ cho mồ hơi tay
khơng bị giây ra vở và vở khơng quăn góc.
V ch:
Ch c gi l p thỡ phi ỳng c ch, ỳng mu, cỏch
ni nột ỳng, mm mi, t du ph ỳng ch, khong cỏch gia
cỏc con ch ỳng quy nh.
Hng dn cỏch trỡnh by v theo qui nh ca giỏo viờn,
cỏch trỡnh by bi khi lm toỏn, khi vit tp vit hoc chớnh t.

Bin phỏp giỳp cỏc em vit ch p mà bản thân đã
thực hiện:
1. Chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất để học sinh rèn luyện
chữ viết:
Cht lng v ch vit ca hc sinh khụng ch ph thuc vo
iu kin ch quan (nng lc cỏ nhõn, s luyn tp kiờn trỡ, trỡnh
s phm ca giỏo viờn) m cũn cú s tỏc ng ca nhng yu
t khỏch quan nh: iu kin, phng tin phc v cho vic dy v
hc Tp vit.
a) Phòng học
Nhân tố quan trọng đầu tiên là phòng học đúng quy định, có
hệ thống cửa sổ thoáng mát, đủ ánh sáng. Nhà trờng đã trang bị
đầy đủ bóng điện trong các lớp để phục vụ cho việc dạy và học
trong những ngày trời ma, trời tối giỳp các em có đủ ánh sáng để
học tập và viết bài.
b. Bàn ghề học sinh
Bàn ghế phù hợp với lứa tuổi học sinh từng trong lớp, thuận
lợi cho học sinh ngồi học, ngồi viết tốt.
c. Bảng lớp
- Bảng lớp là phơng tiện rất cần thiết đối với giáo viên. Vì vậy
nhà trờng trang bị đầy đủ bảng chống loá cho các lớp.
d. Bảng con của học sinh
- Tôi yêu cầu thống nhất một loại bảng nhựa cùng kích thớc
20 x 25cm, mặt bảng có kẻ ô vuông rõ ràng cỡ (5 x 5cm) có chia
thành các dòng kẻ nhỏ.
Yêu cầu học sinh dùng khn lau sch s, cú m va phi,
giỳp cho vic xoỏ bng va m bo v sinh, va khụng nh
hng n ch vit.
e. Phấn và bút; giấy viết:
* Phấn viết
Ngay t u nm tôi yêu cầu học sinh dùng phấn trắng cú
cht liu tt lm ni rừ hỡnh ch trờn bng (hãng phẫn Mic). Đồng
thời tôi hớng dẫn cách trình bày bảng sao cho khi viết không phải
xoá đi nhiều lần để đỡ mất thời gian và tránh đợc thao tác thừa khi
viết bảng.
* Bút viết
- Bút chì:(đối với HS lớp 1 giai đoạn đầu): Chọn bút chì đốt loại
mềm để thuận tiện khi sử dụng.
- Mực viết: Chúng tôi cho các em viết thống nhất một màu
mực và sử dụng các loại bút A chất lợng tốt.
* Vở: Ngay từ đầu năm học nh trng ã phi hp, thống
nhất với phụ huynh học sinh mua giấy cho các em, loại giấy chất l-
ợng tốt có ô vuông 5 ly, bọc thống nhất mẫu bìa, nhãn vở.
2. Tổ chức thực hiện:
Từ nhiệm vụ, chỉ tiêu của năm học để có 80% HS viết chữ đẹp;
100% HS giữ vở sạch tôi đã tổ chức tốt các giờ dạy Tập viết, chính
tả để rèn chữ viết cho HS.
Trớc hết, tôi theo dõi đánh giá chữ viết của HS trong lớp ngay
từ đầu năm cùng với sự theo dõi thờng xuyên về kỹ năng trình bày
bài của học sinh qua các tiết học. Từ đó tôi phát hiện điểm yếu của
học sinh và có kế hoạch uốn nắn, chỉnh sửa cho các em.
giai on hc k I ( giai on s dng bỳt chỡ) tụi cho hc
sinh s dng loi bỳt chỡ 2B mm d vit v gt nhn bỳt khi vit.
hc sinh cú ch vit chun v p, thỡ trc tiờn cỏc em phi
vit ỳng cỏc nột c bn, cú ngha l cỏc em phi nm c im
t bỳt, im un ln, im kt thỳc trong quỏ trỡnh vit. Trong
chng trỡnh phn dy nột c bn cỏc tit tp vit rt ớt, nờn tụi
ó phi hp tun l u dy cho cỏc em cỏc nột c bn.
Khi thc hin vit cỏc nột, tụi ó hng dn cỏc em nhn
bit tng dũng li, tng ng k ca ụ tht k. Hng dn vit nột
phi hng dn tng nột, tng dũng; giỏo viờn phi quan sỏt, phỏt
hin v sa cha kp thi cho nhng em vit sai : cha ỳng
khong cỏch, cha ỳng mu v cao, im t bỳt, im kt
thỳc ca cỏc nột. . .
Vớ d : Nột khuyt trờn ct nhau ng k 3,bng nột phi
trũn u khụng vit xiờn.
Nột khuyt di ct nhau ng k 1
Sau giai on vit cỏc nột c bn tụi tin hnh kim tra
phõn loi hc sinh. Tỏch cỏc em vit yu hoc vit cha chun
ngi v mt bờn. Trong quỏ trỡnh dy,bao gi tụi cng kim tra
nhng em ny trc cú hng giỳp .
Để cho chất lợng chữ viết của HS trong lớp tôi đợc nâng lên,
tôi thờng xuyên lên kế hoạch giao việc cho học sinh một cách cụ
thể, vừa sức với các em để các em có những ghi nhớ nhất định về
hình dáng của từng con chữ ghi âm, vần, từ ứng dụng, các chữ hoa
theo mẫu qui định (cỡ nhỡ và nhỏ)
Ví dụ: Các chữ có độ cao 5 dòng li: h, l, b, g, k (Cỡ chữ nhỡ)
Các chữ có độ cao 3 dòng li: t
Các chữ có độ cao 2 dòng li: a, o, ô, ơ, u, .
Các chữ có độ cao 4 dòng li: d, đ, p
Các chữ cỡ nhỏ =1/2 độ cao các chữ cỡ nhỡ
Ví dụ: Chữ h = 2,5 dòng li
Tôi giúp HS nắm đợc thao tác viết từng nét chữ để tạo chữ ghi
âm, ghi vần, ghi từ, đa bút theo đúng qui trình viết. Bản thân tôi đã
dạy cho HS biết nối ghép giữa chữ ghi âm, vần trong một chữ ghi
tiếng để đảm bảo chữ viết đẹp và mềm mại phục vụ cho trình bày
và viết chính tả.
Trong khi thực hiện các hoạt động dạy- học ở những tiết Tập
viết hay chính tả, tôi đã tập trung đổi mới phơng pháp dạy học ở
những hoạt động có tính chất định hình biểu tợng về chữ viết đó là:
Phần hớng dẫn chữ viết thờng cỡ nhỡ, tô chữ hoa, viết chữ thờng cỡ
nhỏ và phần hớng dẫn viết ứng dụng. ở những hoạt động này tôi
chú trọng tạo điều kiện cho HS chủ động tiếp nhận kiến thức, tự
quan sát và rút ra nhận xét, ghi nhớ, tự giác tập luyện và rút kinh
nghiệm về kỹ thuật viễt chữ theo hớng dẫn của GV và chữ mẫu
trong vở Tập viết.
Để chữ viết của HS đợc nâng lên, tôi thờng hớng dẫn hc sinh
quan sát chữ mẫu trên bảng lớp, trong vở Tập viết để học sinh tự
nhận biết, so sánh về tên gọi của chữ viết, chữ cái, chữ cái viết hoa
(phần tô chữ hoa) bằng các câu hỏi gợi mở.
Ví dụ: Chữ đó đợc viết bởi mấy nét? Phần nét nào giống với
nét chữ đã học?
Phần nét nào khác với nét ở chữ đã học?
Chữ đó có độ cao là mấy dòng li?
Muốn viết đúng, viết đẹp hay tô đúng chữ hoa cần đặc
biệt lu ý điều gì?
Trong quá trình dạy tôi thấy việc viết mẫu của giáo viên trên
lớp có tác dụng trực quan rất cụ thể và sinh động, giúp học sinh
hình dung rõ qui trình viết các chữ (chữ hoa) để viết đúng và tô
đúng. Do vậy, khi viết mẫu, tôi viết chậm, kết hợp với hớng dẫn về
kỹ thuật viết chữ, sau đó cho học sinh nhắc lại qui trình viết (Điểm
đặt bút, dừng bút, độ cao). Sau đó GV cho học sinh luyện viết
nhiều lần trên bảng con, bảng lớp để học sinh tự điều chỉnh và giáo
viên có thể thấy đợc điểm yếu trong học sinh để có kế hoạch hớng
dẫn trực tiếp cho học sinh chỉnh sửa theo mẫu qui định.
Khi hớng dẫn HS viết chữ ứng dụng hay viết chính tả cỡ nhỡ và
cỡ nhỏ, tôi gợi ý để HS nêu cách hiểu cụm từ ứng dụng hay nội
dung đoạn viết chính tả trớc khi cho HS luyện viết vở. Sau đó GV
hớng dẫn cho HS quan sát chữ mẫu để nhận xét về cách viết, cách
trình bày bài, ghi nhớ những điểm cần thiết hình thành kỹ năng viết
chữ liền mạch, đa bút liên tục từ điểm kết thúc của nét trớc với
điểm bắt đầu của nét sau. Để tốc độ viết đảm bảo nhanh, chữ liên
kết với nhau (không có nét đứt khi viết chữ) tôi giúp HS nắm đợc
kỹ năng cầm bút, lia bút, rê bút, cách ghi dấu thanh, viết dấu phụ
cho đúng và khoa học. Tôi hớng dẫn cho HS viết đúng độ cao,
khoảng cách giữa các chữ bằng cách căn theo dòng kẻ đứng và
dßng kỴ ngang trong vë TËp viÕt vµ vë « li. §ång thêi trong khi c¸c
em chn bÞ viÕt t«i chó ý ®Õn dơng cơ häc tËp ®Ỉc biƯt lµ bót viÕt.
Ngoµi ph©n m«n TËp viÕt vµ chÝnh t¶ t«i thêng xuyªn rÌn ch÷ viÕt
cho c¸c em ë c¸c m«n häc kh¸c.
§èi víi nh÷ng em viÕt chËm so víi tèc ®é chung hay viÕt cha
®¶m b¶o ®óng yªu cÇu, t«i ®· quan t©m h¬n ®Õn nh÷ng em nµy ë
c¸c tiÕt häc nh: Thêng xuyªn ®Õn bªn nh÷ng em viÕt u, viÕt cha
®óng ®Ĩ b¾t tay, híng dÉn chØnh sưa tay ®«i víi nh÷ng em ®ã.
ChÊm vµ ch÷a bµi thêng xuyªn cho c¸c em. Ngoµi ra, t«i cßn giao
thªm bµi vỊ nhµ cho HS lun viÕt sau ®ã kiĨm tra hc chÊm
®iĨm.
Khi giảng dạy môn Tập viết tôi đã sử dụng trực quan mẫu
là chủ yếu, đây là phương pháp đem lại hiệu quả cao nhất,
nhưng tôi cũng đã phối hợp các phương pháp khác như đàm
thoại, gợi mở, luyện tập để có thể đạt hiệu quả tối ưu.
Trong quá trình giảng dạy t«i thường xuyên hướng dẫn,
tập cho học sinh có thói quen như sau:
• Lật trang vở nhẹ nhàng, không mạnh tay.
• Không được tẩy xóa, sửa chồng lên chữ, tô đen con chữ.
• Nếu viết sai phải sửa đúng qui đònh, gạch ngang con chữ,
viết chữ đúng bên cạnh.
Bªn c¹nh viƯc híng dÉn HS c¸ch viÕt, rÌn kü n¨ng viÕt ®óng
®Đp, t«i cßn tỉ chøc thi “viÕt ch÷ ®Đp, gi÷ vë s¹ch” ë líp mçi th¸ng
mét lÇn b»ng h×nh thøc thi ®ua gi÷a c¸ nh©n víi c¸ nh©n, gi÷a tỉ
víi tỉ, t¹o cho häc sinh thÝch tËp viÕt vµ thi ®ua gi÷ vë s¹ch. T«i
lu«n quan t©m ®Õn sù cè g¾ng cđa häc sinh (nhÊt lµ HS u). ViƯc
®¸nh gi¸ sù tiÕn bé vỊ ch÷ viÕt cđa häc sinh ®ỵc t«i thùc hiƯn trong
tÊt c¶ mäi tiÕt häc.
Trong q trình giảng dạy, tơi còn u cầu các em:
a. Thực hiện đúng qui định khi viết chữ:
Ho¹t ®éng viÕt thn lỵi phơ thc rÊt nhiỊu vµo t thÕ vµ c¸ch
cÇm bót cđa c¸c em, bëi vËy: Mn rÌn ch÷ cho häc sinh tríc hÕt
gi¸o viªn ph¶i rÌn cho c¸c em t thÕ ngåi viÕt ®óng.
*Tư thế ngồi:
Tư thế ngồi viết của các em rất quan trọng, ngồi ngay ngắn,
lưng thẳng, khơng được tì ngực vào bàn, đầu hơi cúi, hai mắt cách
vở từ 20 cm -> 25 cm, hai chân để thoải mái trên thanh ngang
của bàn (Hình 1). Cánh tay trái đặt trên mặt bàn bên trái vở, bàn
tay trái tì vào mép vở giữ cho vở khơng xê dịch khi viết, khơng
lệch vai, hai chân vng góc với mặt đất (Hình 2). Làm thế nào để
có được tư thế ngồi thoải mái sẽ là điều kiện giúp các em học tốt
suốt buổi. Giáo viên cần kiểm tra và nhắc nhở thường xun trong
các tiết học. Muốn có tư thế ngồi tốt ít nhất bàn ghế phải phù hợp
với lứa tuổi và giáo viên phải hướng dẫn tư thế ngồi ngay từ đầu
để các em hình thành thói quen tốt.
* Cách cầm bút:
T«i híng dÉn cho häc sinh c¸ch
cÇm bót vµ ®iỊu khiĨn bót b»ng ba
ngãn tay. Cầm bút bằng 3 ngón
tay, ngón trỏ và ngón cái cầm
phía trên bút, ngón trỏ cách ngòi
bút khoảng 2,5 cm còn ngón giữa
làđiểm tựa của thân bút và đặt ngay đốt đầu của ngón giữa. Ba
®iĨm tùa nµy gi÷ bót vµ ®iỊu khiĨn ngßi bót dÞch chun linh ho¹t.
Ngoµi ra, c¸nh tay vµ bµn tay cßn cư ®éng phèi hỵp qua cỉ tay,
ngãn tay ót t× trªn giÊy.
Tut ®èi kh«ng cÇm bót dùng ®øng 90 ®é nh c¸ch cÇm bót
l«ng, kh«ng ®Ĩ ngưa hc óp qu¸ nghiªng bµn tay vỊ phÝa bªn tr¸i.
Lóc viÕt, ®a bót ch× tõ tr¸i sang ph¶i, tõ trªn xng díi. C¸c nÐt ®a
lªn hc ®a sang ngang ph¶i nhĐ tay, kh«ng Ên m¹nh ®Çu bót vµo
mỈt giÊy, ®iỊu khiĨn c©y bót b»ng c¸c c¬ ë cỉ tay vµ c¸c ngãn tay.
ViƯc gióp häc sinh ngåi viÕt ®óng t thÕ vµ cÇm bót ®óng sÏ gióp
c¸c em viÕt ®óng vµ viÕt ®ỵc nhanh.
* Cách để vở:
T«i cßn híng dÉn häc sinh c¸ch ®Ĩ vë, xª dÞch vë khi viÕt. V×
lµ häc sinh líp 1 nªn phÇn nµy t«i híng dÉn mét c¸ch tØ mØ. Khi
d¹y viÕt ch÷ ®øng, t«i yªu cÇu HS ®Ĩ vë ngay ng¾n tríc mỈt. NÕu
viÕt ch÷ nghiªng yªu cÇu HS ®Ĩ vë h¬i nghiªng sao cho mÐp vë
phÝa díi cïng víi mÐp vë phÝa díi cïng víi mÐp bµn t¹o thµnh mét
gãc kho¶ng 15
0
. Khi viết mép bàn là điểm tựa của cánh tay để di
Hình 2Hình 1
chuyển viết. Nh vËy, dï viÕt kiĨu nµo ®i ch¨ng n÷a, nÐt ch÷ lu«n
th¼ng ®øng tríc mỈt (chØ kh¸c vỊ c¸ch ®Ĩ vë)
T«i cßn thường xuyên giáo dục cho c¸c em hiểu: nếu cầm
bút và ngồi sai tư thế sẽ dẫn đến các dò tật khó chữa như cận thò,
cong vẹo cột sống…
* Cách trình bày bài vµ gi÷ vë:
Học sinh nhìn và viết đúng theo mẫu trong vở tập viết; viết theo
u cầu được giáo viên hướng dẫn tránh viết dở dang chữ ghi tiếng
hoặc viết chòi ra mép vở khơng có dòng kẻ li. Khi viết sai chữ,
khơng được tẩy xố mà cần để cách một khoảng ngắn rồi viết lại.
Vë ph¶i lu«n gi÷ s¹ch, cã ®đ b×a nh·n, kh«ng bá vë, xÐ trang.
Kh«ng b«i mùc ra vë, kh«ng lµm qu¨n mÐp vë. Vë viÕt cđa häc
sinh chän cïng mét lo¹i giÊy tr¾ng, kh«ng nh mùc
b. Rèn nếp viết chữ rõ ràng, sạch đẹp.
*. D¹y c¸c nÐt c¬ b¶n:
Tn ®Çu t«i tỉ chøc «n lun l¹i cho häc sinh c¸c nÐt c¬ b¶n
v× nÕu häc sinh viÕt chn c¸c nÐt c¬ b¶n th× ®ã lµ tiỊn ®Ị cho viƯc
viÕt ch÷ ®Đp.
Lµm tèt phÇn nµy lµ t¹o ®iỊu kiƯn thn lỵi cho häc sinh khi
viÕt ch÷ ®ỵc ®óng, ®Đp theo mÉu.
*. RÌn lun häc sinh viÕt ®óng mÉu ch÷:
§©y lµ bíc v« cïng quan träng vµ khã kh¨n víi tÊt c¶ gi¸o
viªn vµ häc sinh. Trong q trình giảng dạy, tơi đã híng dÉn kü ®Ĩ
c¸c em n¾m ®ỵc cÊu t¹o ch÷ viÕt theo ®óng quy tr×nh mÉu. Ngoµi
ra, tơi viÕt mÉu trªn b¶ng vµ ë vë cho häc sinh quan s¸t. Tơi lu«n
chÊm, ch÷a lçi ®Ĩ häc sinh ph¸t hiƯn ra lçi sai cđa m×nh vµ sưa kÞp
thêi.
Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, học sinh được thực hành
luyện viết thơng qua 2 hình thức: viết trên bảng (bảng cá nhân –
bảng con, bảng lớp) bằng phấn và viết trong vở tập viết (tài liệu
học tập chính thức do Bộ GD&ĐT qui định đối với lớp 1) bằng bút
chì, bút mực chữ A.
+ Khi híng dÉn häc sinh viÕt vµo b¶ng con: T«i cho c¸c em
quan s¸t kÜ ch÷ mÉu trªn b¶ng. Qua ph©n tÝch, gi¶ng gi¶i c¸c em
n¾m ®ỵc cÊu t¹o ch÷ viÕt vµ n¾m ®ỵc quy tr×nh viÕt, sau ®ã t«i cho
c¸c em viÕt trªn b¶ng con. Giai ®o¹n ®Çu khi c¸c em míi viÕt, t«i
híng dÉn trùc tiÕp trªn b¶ng con hc cã ch÷ mÉu ®· tr×nh bµy s½n
trªn b¶ng con ®Ĩ häc sinh nh×n vµo ®ã mµ viÕt theo. Giai ®o¹n sau
c¸c em quan s¸t vµ tù viÕt vµo b¶ng con díi sù híng dÉn trùc tiÕp
cđa gi¸o viªn ë trªn b¶ng lín. Sau ®ã t«i kiĨm tra vµ sưa ch÷a lçi
trùc tiÕp cho c¸c em ë b¶ng con. T«i lu ý sưa cho c¸c em häc sinh
vỊ ®é cao, ®é réng, kho¶ng c¸ch c¸c con ch÷ theo ®óng quy ®Þnh.
Thơng qua việc thực hành luyện viết của học sinh trên bảng
con, giáo viên nhanh chóng nắm được những thơng tin phản hồi
trong q trình dạy học để kịp thời xử lí, tác động nhằm đạt được
mục đích dạy học đề ra.
+ Khi híng dÉn häc sinh viÕt vµo trong vë tËp viÕt: T«i cho
häc sinh quan s¸t kÜ ch÷ mÉu ®Çu dßng xem ch÷ cÇn viÕt, tõ cÇn
viÕt cao bao nhiªu, kho¶ng c¸ch c¸c con ch÷ trong mét ch÷,
kho¶ng c¸ch c¸c ch÷ trong tõ lµ bao nhiªu, sau ®ã míi ®Ỉt bót viÕt.
d. Hướng dẫn xác đònh đường kẻ, dòng li, ®iĨm dõng bót,
®iĨm ®Ỉt bót:
Vào đầu năm häc, t«i hướng dẫn học sinh xác đònh lại
đường kẻ và dòng li để có thể xác đònh nhanh hơn khi nghe cơ
hướng dẫn quy trình viết chữ.
- §iĨm dõng bót lµ vÞ trÝ kÕt thóc cđa ch÷ trong mét ch÷ c¸i.
§iĨm dõng bót cã thĨ trïng víi ®iĨm ®Ỉt bót hc kh«ng n»m trªn
®êng kỴ li.
- §iĨm ®Ỉt bót lµ vÞ trÝ b¾t ®Çu khi viÕt mét nÐt trong mét ch÷
c¸i. §iĨm ®Ỉt bót cã thĨ n»m trªn ®êng kỴ li hc kh«ng n»m trªn
®êng kỴ ly.
Ngoµi ra, ®ể việc sử dụng các đồ dùng học tập nh b¶ng, phÊn,.
. trong giờ Tập viết đạt hiệu quả tốt, t«i ®· hướng dẫn học sinh
thực hiện một số điểm sau:
- Chuẩn bị bảng con, phấn, khăn lau đúng qui định.
- Sử dụng bảng con hợp lí và đảm bảo vệ sinh:
- Ngồi viết đúng tư thế.
- Viết xong cần kiểm tra lại, tự nhận xét và bổ sung chỗ còn
thiếu, giơ bảng ngay ngắn để giáo viên kiểm tra nhận xét. Đọc lại
chữ đã viết trước khi xố bảng.
- Vở tập viết, bút chì, bút mực:
Vở tập viết lớp 1 cần được giữ gìn sạch sẽ, khơng để quăn
góc hoặc giây bẩn. Bút chì dùng ở 3 tuần đầu lớp 1 cần được gọt
cho cẩn thận, đầu chì khơng nhọn q hay dày q. NÕu qu¸ nhän
sÏ dÉn ®Õn nÐt ch÷ qu¸ m¶nh, ®«i khi chäc thđng c¶ giÊy. Ngỵc l¹i
nÕu nÐt ch× qu¸ tï, nÐt ch÷ qu¸ to vµ rÊt xÊu .
Thêm vào đó, tơi thường xun liên hệ với phụ huynh để
cùng hợp tác nhắc nhở các em khi luyện viết ở nhà vì rèn chữ
khơng phải một ngày, một buổi mà phải luyện trong suốt q trình
học tập của tất cả các phân mơn, cả ở trường lẫn ở nhà.
Ngồi ra tơi còn phải dùng thêm các phương pháp nêu gương,
cho học sinh xem mẫu những bài viết đẹp và đéng viªn khen ngỵi
häc sinh thêng xuyªn dï lµ nh÷ng tiÕn bé rÊt nhá ë c¸c em. §èi víi
häc sinh líp 1, t©m lý c¶m xóc khi viÕt ¶nh hëng rÊt nhiỊu tíi chÊt
lỵng ch÷ viÕt: NÕu c¸c em høng thó, tËp trung khi viÕt chÊt lỵng
bµi viÕt sÏ rÊt tèt, ngỵc l¹i nÕu c¸c em mƯt mái, viÕt víi t©m lý qua
qt cho xong bµi th× ch¾c ch¾n hiƯu qu¶ bµi viÕt sÏ rÊt thÊp. T«i
thiÕt nghÜ, niềm say mê rèn chữ của học sinh cần được giáo dục
qua từng câu chuyện, từng tấm gương, giúp các em có niềm tin
phấn đấu. Do ®ã t«i lu«n t×m mäi c¸ch ®Ĩ c¸c em cã høng thó
trong c¸c giê tËp viÕt, chÝnh t¶. T«i thêng xuyªn kĨ cho c¸c em
nghe c¸c tÊm g¬ng lun ch÷ cđa ngêi xa vµ nay: vÝ dơ nh g¬ng
lun ch÷ cđa cđa Cao B¸ Qu¸t. §Ỉc biƯt tÊm g¬ng anh Ngun
Ngäc Ký tuy bÞ liƯt c¶ hai tay nhng víi lßng kiªn tr× bỊn bØ vỵt khã
anh ®· dïng ®«i ch©n thay ®«i tay cđa m×nh ®Ĩ viÕt b»ng ®ỵc ch÷,
kh«ng nh÷ng anh viÕt ®ỵc ch÷ mµ anh cßn viÕt ®Đp vµ lµm ®ỵc mäi
c«ng viƯc nh nh÷ng ngêi b×nh thêng kh¸c.
Với tâm niệm bản thân “học sinh rèn một, giáo viên rèn
mười”, vì thế để rèn cho học sinh viết đẹp thì chính bản thân
giáo viên phải viết đẹp, phải chuẩn mực trong từng nét, làm sao
cho mỗi nét chữ của giáo viên là một bài học thiết thực nhất
cho học sinh noi theo. Do ®ã, trong q trình giảng dạy tơi ln
lưu ý kĩ và chỉnh sửa cho các em kịp thời; đến lúc chấm trả, tôi
cũng thể hiện sự cẩn thận bằng cách gạch dưới con chữ sai hoặc
nét sai rồi viết mẫu lại, ghi lời nhận xét rõ ràng dễ hiểu, chấm
điểm chân phương giúp học sinh khắc phục nhanh chóng để viết
tiến bộ hơn.
Cái tâm với nghề, lòng say mê của bản thân thích viết chữ
đẹp cũng là động lực giúp tôi khắc phục khó khăn; kiên trì rèn
luyện chính mình cũng như nhẫn nại n nắn từng nét cho học
sinh trong quá trình giảng dạy.Và việc uốn nắn này không chỉ
dừng lại ở môn Tiếng Việt mà ở bất kì môn học nào. Nói tóm
lại, khi luyện chữ thì thầy và trò phải cùng nhau khổ luyện thì
mới mong đạt được kết quả cao.
3. Kết quả đạt đư ợc:
Khi áp dụng các biện pháp trên, ch÷ viÕt cđa líp t«i phơ tr¸ch
®· ®¶m b¶o ®ỵc kÕt qu¶ nh mong mn, häc sinh cđa t«i h¨ng say
lun tËp vµ kÕt qu¶ ch÷ viÕt cđa c¸c em chun biÕn rÊt nhanh, cơ
thĨ: Häc sinh cã kü n¨ng viÕt ®óng, râ rµng, h×nh thµnh kü n¨ng
viÕt nhanh vµ tr×nh bµy bµi viÕt, bµi lµm s¹ch ®Đp; thùc hiƯn tèt nỊ
nÕp “Gi÷ vë s¹ch, viÕt ch÷ ®Đp”. Cụ thể:
Kết quả cuối học kỳ I:
Số học
sinh
Xếp loại chữ
Xếp loại A Xếp loại B Xếp loại C
Số lợng % Số lợng % Số lợng %
25 13 52 8 32 4 16
Kết quả giữa học kỳ II:
Số học
sinh
Xếp loại chữ
Xếp loại A Xếp loại B Xếp loại C
Số lợng %
Số l-
ợng
%
Số l-
ợng
%
25 18 72 6 24 1 4
Đến giữa tháng t này, lớp tôi đã có 100% học sinh giữ vở
sạch.
C- Phần Kết luận
Qua mt thi gian ỏp dng, đề tài sáng kiến kinh nghiệm của
tôi đã đạt đợc kết quả nhất định. Tụi thy hc sinh lp mỡnh ph
trỏch cú nhng chuyn bin rừ rt v ch vit. Vit nn nút, cn
thn ó thnh thúi quen ca hc sinh. Cỏc em luụn t giỏc trong
hc tp, sỏch v luụn gi sch p. Phong tro v sch - ch
p ca lp luụn c các giáo viên trong khối ỏnh giỏ cao.
Qua thời gian kiên trì tìm tòi các biện pháp, tôi đã rút ra đợc
các bài học kinh nghiệm sau:
- Để việc rèn chữ đúng và đẹp có hiệu quả, ngời giáo viên cần
cần xác định rõ vị trí tầm quan trọng của việc luyện chữ, nắm đợc
yêu cầu cơ bản của khối lớp mình phụ trách. Xác định rõ những lỗi
sai mà học sinh dễ mắc phải trong quá trình viết. Giáo viên cần có
kế hoạch thật cụ thể để khắc phục những lỗi sai của học sinh. Dạy
học sinh tập viết phải dày công, tỉ mỉ, kiên trì, không đợc nôn
nóng. Khi gặp những học sinh viết chậm, cha đúng mẫu giáo viên
phải gần gũi giúp đỡ chỉ bảo tận tình chỉ ra những chỗ sai để học
sinh tiếp thu một cách thoải mái, hiệu quả. Dạy tập viết không
dừng ở phân môn Tập viết, Chính tả mà phải quan tâm rèn viết ở tất
cả các môn học.
- Giáo viên phải có tâm huyết với nghề nghiệp, thơng yêu học
sinh nh con đẻ của mình.
- Giáo viên thực sự là ngời thầy mẫu mực là tấm gơng sáng về
mọi mặt (nói chuẩn, viết chuẩn, đọc chuẩn) để học sinh học tập.
- Giáo dục học sinh có lòng say mê, bất cứ việc gì nếu có
lòng say mê thì kết quả sẽ tốt hơn. Với học sinh Tiểu học giáo viên
cần hình thành ở học sinh hứng thú trong học tập, giáo viên cần tạo
cơ hội cho trẻ đợc thể hiện mình, cần khen ngợi kịp thời với những
tiến bộ dù còn rất nhỏ ở trẻ.
- Ngoài ra giáo viên còn biết dùng lực lợng học sinh làm ngời
thầy thứ hai để giúp giáo viên kèm cặp những học sinh chậm tiến.
- Phải tổ chức thờng xuyên các phong trào thi đua. Duy trì và
đẩy mạnh phong trào Giữ vở sạch, viết chữ đẹp. Trong quá trình
thực hiện phải có sự phối hợp của nhà trờng, tổ khối, giáo viên, phụ
huynh. Có nh vậy phong trào mới có hiệu quả cao.
Việc rèn luyện cho học sinh viết chữ đúng đẹp là cả một quá
trình, không thể một sớm một chiều mà có đợc kết quả mĩ mãn nh
mong muốn. Tôi mong rằng việc rèn cho học sinh viết chữ đẹp
không chỉ riêng của ngành giáo dục mà của toàn xã hội, để có
nhiều học sinh viết đẹp, có những phẩm chất đạo đức tốt nh: cần
cù, cẩn thận, có tinh thần kỉ luật góp phần xây dựng một nớc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa nh Bác Hồ hằng mong muốn. Tôi sẽ cố
gắng tiếp tục tìm ra những biện pháp cụ thể thiết thực hơn cùng
với những kinh nghiệm đã tích luỹ đợc để công tác rèn chữ giữ vở
trong lớp tôi đạt đợc kết quả cao hơn.
* Kiến nghị:
Tuy vy trong quỏ trỡnh dy hc sinh tụi nhn thy cũn mt
vi bt cp v xin cú mt s kin ngh sau õy:
- Nờn iu chnh li ni dung viết trong mỗi tiết tp vit sao
cho phự hp vi khả năng viết của học sinh. Vì nội dung viết trong
1 tiết quá dài (Hc kỡ 2)
- Nõng cao cht lng v tp vit( vì giy quỏ mng, hc sinh
vit b nhũe nờn có em phi vit bỳt bi)
- V tp vit nờn in trờn giy v ụ li hc sinh vit chun
hn (hin nay v tp vit ch cú dũng k ngang).
- Hc sinh lp 1 cha c lng c khong cỏch gia cỏc
ch vy nờn cú du chm im t bỳt nh v ca hc sinh lp 2.
- Cn cú quy nh c th v thi gian cho hc sinh chuyn
sang vit c ch nh m bo cht lng ch vit khi chuyn
sang vit chớnh t. Ch nờn cho hc sinh vit c ch nh ht hc kỡ
I, hc kỡ II nờn cho cỏc em chuyn vit ch nh v tụ ch hoa t
tun 19. (Hin nay hc sinh vit c ch nh n ht tun 24, tun
25 chuyn ngay sang vit ch nh, nờn nhiu hc sinh cũn lỳng
tỳng, ch vit xu do cỏc em ớt cú thi gian vit ch nh trc khi
chuyn sang phn vit chớnh t.)
- Hin nay cú v ụ li cú mu ch sn rt phự hp vi yờu cu
rốn ch vit cho hc sinh nhng cn ci tin thờm: nờn cú 3-4 dũng
ch hc sinh tụ sau ú cỏc em vit tip xung di.( i vi
ch nh vic lm ny s rt hiu qu vỡ cỏc em s xỏc nh c rừ
rng, hp, cao ca tng ch.)
Trên đây là một số kinh nghiệm trong công tác rèn viết chữ
đúng và đẹp cho học sinh lớp 1 của tôi. Rất mong đợc trao đổi và
học hỏi kinh nghiệm của các bạn đồng nghiệp, sự chỉ đạo của cấp
trên giỳp tụi nõng cao nghip v ca mỡnh và thực hiện thật tốt
đề tài này trong những năm học tiếp theo.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Gia Hng, ngày 15 tháng 4
năm 2009
Ngời viết
Phạm Thị Làn

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×