Tải bản đầy đủ

SKKN một số biện pháp chỉ đạo thực hiện đổi mới phương pháp dạy học môn toán lớp 2 theo hướng tập trung vào học sinh

SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY
HỌC MÔN TOÁN LỚP 2 THEO HƯỚNG TẬP TRUNG VÀO HỌC SINH
PHẦN 1 – ĐẶT VẤN ĐỀ
I. Lý do chọn đề tài
Hiện nay, đất nước ta đang phát triển mạnh mẽ các nguồn lực, trong đó
nguồn lực con người được xác định là quan trong nhất nhằm đáp ứng yêu cầu của
sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Chính vì thế, con người vừa là
mục tiêu vừa là động lực phát triển kinh tế - xã hội. Đứng trước yêu cầu đó, ngày
09/12/2000 Quốc hội đã có quyết định số 40 về đổi mới giáo dục phổ thông với
mục tiêu : "Xây dựng nội dung chương trình, phương pháp giáo dục, sách giáo
khoa phổ thông mới nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho thế hệ trẻ,
đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hoá - hiện đại hoá
đất nước."
Trong hệ thống giáo dục Quốc dân, Tiểu học là bậc học có ý nghĩa rất quan
trọng đối với sự vận động và phát triển toàn hệ thống, là bậc học nền tảng đặt cơ sở
ban đầu cho việc hình thành và phát triển toàn diện nhân cách của con người, là nền
móng vững chắc cho toàn bộ hệ thống giáo dục Quốc dân.
Bắt đầu từ năm học 2002 - 2003, chương trình - SGK mới triển khai đại trà
trên cả nước. Ngay từ năm học đầu tiên, với tinh thần và quyết tâm cao, địa phương
và nhà trường đã ưu tiên những gì tốt đẹp nhất cho các lớp thay sách: phòng học tốt
nhất, giáo viên có năng lực, Tập thể giáo viên cũng chuyển mình hoà nhịp cùng

các trường trong toàn huyện, bước đầu đã có những thành quả đáng kể trong đổi
mới phương pháp dạy học nói chung và môn Toán nói riêng. Tuy nhiên, đối với
môn Toán, việc làm thế nào để học sinh tiếp cận vấn đề đặt ra của bài toán, tự mày
mò tìm hiểu dưới sự tổ chức hướng dẫn của giáo viên để từ đó tự tìm ra kiến thức là
một bài toán mà đội ngũ giáo viên trường Tiểu học THTH còn vướng mắc. Đây
cũng là vấn đề bản thân tôi quan tâm từ nhiều năm nay . Với mong muốn nâng cao
chất lượng dạy học môn Toán bằng con đường cải tiến và đổi mới phương pháp
dạy học sao cho mỗi học sinh thực sự được tham gia vào quá trình học Toán với
1
SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY
HỌC MÔN TOÁN LỚP 2 THEO HƯỚNG TẬP TRUNG VÀO HỌC SINH
những hoạt động nhẹ nhàng, tự nhiên mang lại hứng thú và say mê học tập của học
sinh nên tôi chọn đề tài: "Một số biện pháp chỉ đạo, thực hiện đổi mới phương pháp
dạy học môn Toán lớp 2 theo hướng tập trung vào học sinh."
II. Mục đích nghiên cứu

III. Kết quả cần đạt

IV. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

PHẦN 2 - NỘI DUNG
I. Cơ sở lý luận nghiên cứu
2
SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY
HỌC MÔN TOÁN LỚP 2 THEO HƯỚNG TẬP TRUNG VÀO HỌC SINH
Đối mới phương pháp dạy học là vấn đề then chốt của chính sách đổi mới
giáo dục Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Đổi mới phương pháp dạy học sẽ làm
thay đổi tận gốc nếp nghĩ, nếp làm của các thế hệ học trò - chủ nhân tương lai của
đất nước. Hơn nữa, trước thực tiễn đổi mới của mục tiêu giáo dục, nội dung chương
trình Tiểu học và cách đánh giá kết quả học tập của học sinh thì đổi mới phương
pháp dạy học đã được xác định trong các nghị quyết TW 4 (khoá VII) và nghị
quyết TƯ 2 ( khoá VIII), được thể chế hoá trong luật Giáo dục và được cụ thể hoá
trong chỉ thị 15 của Bộ GD&ĐT.
Trong luật giáo dục, khoản 2, điều 24 đã ghi: " Phưong pháp giáo dục phổ
thông phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh, phù hợp với
đặc điểm của từng lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kĩ
năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui,
hứng thú học tập cho học sinh."
Có thể nói, tư tưởng và cũng là mục đích của quá trình đổi mới phương pháp
dạy học cũng là tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh . Tích cực trong hoạt
động học tập của học sinh thực chất là tính tích cực nhận thức được đặc trưng ở
khát vọng hiểu biết, cố gắng trí tuệ và nghị lực cao trong quá trình chiếm lĩnh tri
thức."
Khác với quá trình nhận thức nghiên cứu khoa học, quá trình nhận thức trong
học tập không nhằm phát hiện những điều loài người chưa biết mà nhằm lĩnh hội
những tri thức mà loài mgười tích luỹ được. Tuy nhiên trong học tập, học sinh cũng
phải "khám phá" ra những hiểu biết mới của bản thân. Học sinh sẽ thông hiểu, ghi
nhớ những gì đã lĩnh hội được qua hoạt động chủ động, nỗ lực của chính mình.
Tính tích cực nhận thức trong hoạt động học tập liên quan mật thiết với động
cơ học tập và thường được biểu hiện như: hăng hái trả lời câu hỏi của giáo viên, bổ
sung các câu trả lời của bạn, nêu thắc mắc đề nghị giải thích những vấn đề chưa đủ
rõ, chủ động vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để nhận thức vấn đề mới.
3
SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY
HỌC MÔN TOÁN LỚP 2 THEO HƯỚNG TẬP TRUNG VÀO HỌC SINH
Cũng như các môn học khác trong hệ thống chương trình Tiểu học, môn
Toán đã thiết thực góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục Tiểu học. Vì vậy, việc
hướng dẫn học sinh tự tìm tòi, chiếm lĩnh kiến thức mới có vai trò quan trọng trong
quá trìn hình thành và phát triển tư duy Toán học của học sinh, bởi lẽ :
- Quá trình tự tìm tòi, khám phá sẽ giúp học sinh rèn luyện tính chủ động,
sáng tạo trong học Toán.
- Học sinh sẽ hiểu sâu hơn, nhớ lâu hơn kiến thức nếu như chính mình tìm ra
kiến thức đó hoặc góp phần cùng với các bạn tìm tòi, khám phá, xây dựng kiến
thức.
- Trong quá trình tìm tòi, khám phá, học sinh tự đánh giá kiến thức của mình
khi gặp khó khăn chưa giải quyết được vấn đề, học sinh tự đo được thiếu sót của
mình về mặt kiến thức, về mặt tư duy và tự rút kinh nghiệm. Khi tranh luận với các
bạn, học sinh cũng tự đánh giá được trình độ của mình so với các bạn để tự rèn
luyện, điều chỉnh.
- Trong quá trình học sinh tự tìm tòi, khám phá, giáo viên biết được tình hình
của học sinh về mức độ nắm kiến thức từ bài học cũ, vốn hiểu biết, trình độ tư duy,
khả năng khai thác mối liên hệ giữa những yếu tố đã biết với những yếu tố phải
tìm,
- Học sinh tự tìm tòi, khám phá sẽ rèn luyện được tính kiên trì, vượt khó
khăn và một số phẩm chất tốt của người học Toán như: tự tin, suy luận có cơ sở,
coi trọng tính chính xác, tính hệ thống .
Như vậy, đổi mới phương pháp dạy học Toán nhằm tạo điều kiện để cá thể
hoá dạy học và khuyến khích dạy học phát hiện vấn đề đồng thời phát triển năng
lực, sở trường của từng học sinh trở thành người lao động chủ động, sáng tạo.
II. Thực trạng vấn đề nghiên cứu
1. Thuận lợi
4
SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY
HỌC MÔN TOÁN LỚP 2 THEO HƯỚNG TẬP TRUNG VÀO HỌC SINH
Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của các cấp chính quyền địa
phương, sự chỉ đạo, thực hiện sát sao, chặt chẽ của Phòng GD&ĐT, sự ủng hộ
nhiệt tình của phụ huynh học sinh. Đội ngũ giáo viên hăng hái, hiệt tình trong mọi
hoạt đông, có tinh thần trách nhiệm và có ý thức học hỏi để nâng cao tay nghề.
100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn.
Trình độ ĐHTH: …. = …. %
Trình độ CĐSP : … = … %
Đặc biệt đội ngũ giáo viên thấy rõ tầm quan trọng của đổi mới phương pháp
dạy học, có nhận thức đúng đắn về quan điểm đổi mới phương pháp dạy học. Đa số
giáo viên nắm được nội dung chương trình - SGK và phương pháp dạy học để có
thể chuyển tải nội dung chương trình mới đến học sinh, một số giáo viên có chuyển
biến tích cực trong thực hành đổi mới phương pháp, ỷư dụng có hiệu quả bộ đồ
dùng dạy học Toán, tổ chức các hoạt động học tập phù hợp giúp học sinh tích cực,
chủ động nắm kiến thức và rèn luyện kĩ năng.
Ban giám hiệu nhà trường thực sự quan tâm, chăm lo đến chất lượng giáo
dục, tạo sự chuyển biến trong nhận thức của đội ngũ giáo viên, xây dựng niềm tin
chắc chắn cho tập thể sư phạm.
Học sinh phần lớn đều ngoan, có ý thức học tập, trong các giờ Toán học sinh
tham gia các hoạt động học tập tích cực, tự giác dưới sự hướng dẫn giúp đỡ của
giáo viên.
2. Khó khăn
Tuy được bồi dưỡng và tự bồi dưỡng thường xuyên nhưng đứng trước yêu
cầu đổi mới về nội dung và phương dạy học theo chương trình - SGK hiện nay, một
số giáo viên chưa nắm bắt kịp thời. Việc tiếp cận, vận dụng các phương pháp dạy
học theo hướng tích cực lấy học sinh làm trung tâm, thầy là người hướng dẫn tổ
chức còn hạn chế, mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao.
5
SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY
HỌC MÔN TOÁN LỚP 2 THEO HƯỚNG TẬP TRUNG VÀO HỌC SINH
Trong dạy học môn Toán, nhìn chung phần lớn giáo viên còn phụ thuộc vào
sách giáo viên và sách thiét kế, chưa mạnh dạn thay đổi trật tự các bước trong quá
trình tìm hiểu bài, đối với rèn luyện kĩ năng, giáo viên còn làm thay, hướng dẫn quá
chi tiết mà chưa quan tâm đến việc gợi mở để học sinh biết cách phân tích bài toán
để tự học sinh tìm ra được hướng đi và sử dụng kiến thức đã học vào để giải quyết
vấn đề từng bài toán.
Ở mỗi tiết dạy, vẫn còn hiện tượng bắt học sinh chờ đợi nhau trong quá trình
làm bài, chưa có kế hoạch giúp học sinh tiếp thu chậm và khuyến khích học sinh
khá giỏi làm nhiều bài tập. Mục đích của nhiều tiết dạy là làm sao giải quyết hết số
lượngbài tập trong SGK mà chưa chú ý giúp học sinh khai thác các nội dung tiềm
ẩn trong các bài tập.
Giáo viên chưa mặn mà lắm với bộ đồ dùng thực hành Toán của học sinh bởi
lẽ học sinh đưa ra đưa vào sẽ ảnh hưỡng đến "quỹ thời gian" của mỗi tiết dạy, vả lại
một số giáo viên còn lúng túng trong cách sử dụng và có sử dụng chăng nữa thì
mục tiêu và hiệu quả chưa cao. Với yêu cầu đổi mới hiện nay, chương trình không
còn là pháp lệnh. Bám sát mục tiêu môn học, giáo viên có quyền thay đổi nội dung,
tách, ghép các tiết học khi được sự nhất trí của hiệu trưởng, Thế nhưng, việc bám
sát phân phối chương trình của Bộ Giáo dục vẫn là giải pháp tối ưu của giáo viên.
Hình thức tổ chức các hoạt động học tập còn đơn vị đơn điệu, các tình huống
đưa ra ít hấp dẫn, trò chơi học tập chưa phong phú. Hơn nữa trình độ tư duy, vốn
hiểu biết kiến thức cơ bản ở lớp 1 chưa chắc chắn vẫn tồn tại thói quen học vẹt, ghi
nhớ máy móc và một số học sinh còn ghi nhớ thụ động, chỉ tiếp nhận những điều
có sẵn chưa chịu khó tìm tòi, khám phá để tìm kiếm kiến thức.
Mặc dầu đã được quan tâm, đầu tư nhưng cơ sở vật chất phục vụ dạy học
chưa tương xứng với yêu cầu đổi mới như: bàn ghế, phòng học, thiết bị dạy học,
III. Mô tả nội dung
6
SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY
HỌC MÔN TOÁN LỚP 2 THEO HƯỚNG TẬP TRUNG VÀO HỌC SINH
Qua nghiên cứu tài liệu và thực tế 5 năm chỉ đạo, thực hiện chương trình -
SGK Toán 2. Tôi xin đưa ra một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học
Toán 2 theo hướng tiếp cận vào học sinh.
1. Bồi dưỡng về nhận thức cho đội ngũ
Chúng tôi xác định rằng : Đổi mới phương dạy học ở Tiểu học chỉ thành
công khi toàn thể giáo viên nhà trường nhận thức rõ về vị trí, mục tiêu, quan điểm
cũng như xu thế đổi mới phương dạy học. Khi vấn đề được sáng tỏ, thấm nhuần nó
sẽ tạo động cơ hành động đúng đắn ở mỗi con người. Vì vậy, chúng tôi đã tổ chức
cho đội ngũ giáo viên học tập nắm chắc các nội dung: Mục tiêu giáo dục Tiểu học,
định hướng phát triển giáo dục giai đoạn. 2001 - 2010 đã được xác định rõ trong
văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, các tài liệu liên quan đến đổi mới
phương pháp dạy học, bồi dưỡng thường xuyên chu kì III,
Nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của mỗi người giáo viên trong
việc đổi mới phương pháp dạy học, từng bước khắc phục tư tưởng ỷ lại, ngại hkó,
chờ đợi những gì có sẵn để thực hiện theo một cách rập khuôn, máy móc. Động
viên khích lệ tinh thần sáng tạo, khả năng tiếp cận, sử dụng các phương pháp dạy
học một cách linh hoạt, ý chí quyết tâm khẳng định mình của giáo viên.
2. Xây dựng kế hoạch - chỉ đạo, thực hiện
2.1. Thành lập ban chỉ đạo, thực hiện :
- Thành phần: 5 đồng chí
+ Đồng chí Hiệu trưởng; Trưởng ban
+ Đồng chí P.Hiệu trưởng : Phó ban
+ Ba đồng chí tổ trưởng: Ban viên
- Nhiệm vụ: Theo dõi tình hình thực hiện của giáo viên dạy lớp 2 và chất lượng học
tập của học sinh.
+Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch bài dạy đổi mới cho mỗi loại bài dặc trưng.
7
SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY
HỌC MÔN TOÁN LỚP 2 THEO HƯỚNG TẬP TRUNG VÀO HỌC SINH
+Thực hành dạy các chuyên đề.
+Thực hiện công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản, thực hiện công tác bồi
dưỡng giáo viên dạy lớp 2.
+Kiểm tra dánh giá, rút kinh nghiệm đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích
cực hoá hoạt động học tập của học sinh.
-Các bước thực hiện:
Bước 1: Xây dựng kế hoạch bài dạy.
Bước 2: Chỉ đạo, thực hiện thí điểm.
Bước 3: Chỉ đạo, thực hiện đại trà.
Bước 4: Kiểm tra đánh giá rút kinh nghiệm.
2.2 Xây dựng kế hoạch bài dạy
2.2.1 Xác định phương pháp dạy học từng dạng bài
* Đối với "tiết học bài mới" chúng tôi yêu cầu giáo viên nghiên cứu kĩ để xác
định : Khác với chương trình cũ, phần bài mới trong các tiết dạy bài mới thường
không nêu kiến thức có sẵn mà thường chỉ nêu các tình huống có vấn đề để học
sinh hoạt động và tự phát hiện ra kiến thức mới theo sự hướng dẫn của giáo viên,
với sự trợ giúp của các đồ dùng học tập, Thời lượng thực hành chiếm khoảng 50% -
60% thời lượng của tiết học. Vì vậy tuỳ theo khả năng của từng học sinh mà tổ
chức cho các em thực hiện một số hoặc toàn bộ bài tập thực hành, trong đó không
được bỏ qua các dạng bài tập cơ bảnnhất. Đông thời, trong "Tiết học bài mới" giáo
viên tổ chức hướng dẫn học sinh hoạt động học tập để giúp học sinh:
Thứ nhất: Tự phát hiện và tự giải quyết nhiệm vụ bài học
Ví dụ: Dạy bài "11 trừ đi một số "
Giáo viên hướng dẫn học sinh sử dụng các bó que tính và que tính rời để học
sinh tự nêu được: Có một bó một chục que tính và một que tính, tức là có 11 que
tính, lấy bớt đi 5 que tính thì còn lại mấy que tính?( 11- 5 = ?) Tiếp tục hướng dẫn
8
SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY
HỌC MÔN TOÁN LỚP 2 THEO HƯỚNG TẬP TRUNG VÀO HỌC SINH
thực hiện các thao tác trên que tính để học sinh nêu và làm được, để bớt đi 5 que
tính lúc đầu ta bớt đi 1que tính rời (11- 1 = 10 ).Sau đó phải tháo bó que tính ra, lấy
bớt tiếp 4 que tính nữa còn lại 6 que tính ( 10 - 4 = 6 ). Như vậy: 11 - 5 = 6
Tương tự như trên cho học sinh tự tìm kết quả của các phép tính trừ :
11 - 2 ; 11 -3 ; 11- 4 ; 11- 6 ; 11- 7 ; 11- 8 ; 11- 9
Thứ hai: Tự chiếm lĩnh kiến thức mới
Sa khi học sinh tìm được kết quả các phép trừ nêu trên, giáo viên cần tổ chức
cho học sinh ghi nhớ các công thức trong bảng trừ của bài : " 11 trừ đi một số "
bằng cách tái hiện các công thức vừa hấp dẫn vừa khích lệ học sinh thi đua học tập
như che lấp hoặc xoá từng phần rồi toàn bộ công thức và tổ chức cho học sinh thi
đua lập lại ( nói, viết ) các công thức đã học. Để khẳng định học sinh đã tự chiếm
lĩnh kiến thức mới như thế nào thì sau khi học sinh tiếp thu bài mới, học sinh phải
làm được các bài tập trong SGK.
Quá trình dạy học Toán như vậy sẽ dần dần giúp học sinh biết cách phát
hiện, chiếm lĩnh kiến thức mới và cách giải quyết các vấn đề gần gũi với đời sống.
Thứ ba: Thiết lập được mối quan hệ giữa kiến thức mới với kiến thức đã
học.
Ví dụ: Khi dạy học phép cộng có nhớ trong phạm vi 100. Ở mỗi tiết học này,
giáo viên phải yêu cầu học sinh huy động các kiến thức ở lớp 1 để tự phát hiện ra
nội dùng mới . Chẳng hạn : 9 + 5 = ?
Học sinh phải huy động kiến thức đã học như: 9 + 1 = 10 ; 10 + 4 = 14. Cách
viết theo hàng ngang : 9 + 5 = 14, theo cột dọc +
5
9
14
Đặt kiến thức mới trong mối quan hệ với kiến thức đã học. Nếu thực hiện
phương pháp dạy học bài mới như vậy không những tạo điều kiện ôn tập, cũng cố
kiến thức đã học, giúp học sinh huy động để phát hiện, chiếm lĩnh, vận dụng kiến
9
SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY
HỌC MÔN TOÁN LỚP 2 THEO HƯỚNG TẬP TRUNG VÀO HỌC SINH
thức mới, tìm ra những nội dung còn tiềm ẩn trong từng bài học mà còn góp phần
rèn luyện cách diễn đạt thông tin bằng lời, bằng kí hiệu, phát triển các năng lực tư
duy của học sinh.
* Đối với tiết "Luyện tập thực hành"
Nội dung luyện tập, thực hành không chỉ có trong các tiết luyện tập, luyện
tập chung, mầ còn chiếm tỉ lệ khá lớn trong các tiết dạy học bài mới. Nhiệm vụ
chủ yếu nhất của dạy học thực hành, luyện tạp là củng cố các kiến thức và kĩ năng
cơ băn cảu chương trình, rèn luyện các năng lực thực hành, giúp học sinh nhận ra
rằng: Học không chỉ để biết mà học còn để làm, để vận dụng. Vì thế chúng tôi chỉ
đạo, thực hiện giáo viên dạy lớp 2 khi dạy dạng bài này cần:
- Giúp mọi học sinh đều tham gia vào hoạt động thực hành, luyện tập theo
khả năng của mình. Tạo ra sự hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các đối tượng học sinh.
- Khuyến khích học sinh tự đánh giá kết quả thực hành, luyện tập.
- Giúp học sinh nhận ra kiến thức cơ bản của bài học trong sự đa dạng và
phong phú của các bài thực hành, luyện tập.
- Tập cho học sinh thói quen không thoả mãn bài làm của mình, với các cách
giải có sẵn.
2.2.2 Mẫu kế hoạch bài dạy:
Trên cơ sở quy định của phòng GD&ĐT, căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị,
chúng tôi quy định lập kế hoạch bài dạy theo 2 mẫu: Mẫu chi tiết và mẫu cơ bản.
Dưới đây là mẫu thiết kế bài dạy theo mẫu chi tiết:
Ngày soạn:………
Ngày dạy:………
Tiết Tên bài dạy:
Những hoạt động dạy học chủ yếu:
10
SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY
HỌC MÔN TOÁN LỚP 2 THEO HƯỚNG TẬP TRUNG VÀO HỌC SINH
Các hoạt động Hoạt động cụ thể
1. Bài cũ:
2. Bài mới:
HĐ1: Giới thiệu bài
- Mục tiêu
- Phương pháp
- Đồ dùng
HĐ2: Tìm hiểu bài
- Mục tiêu
- Phương pháp
- Đồ dùng:
HĐ3: Luyện tập
- Mục tiêu
- Phương pháp
- Đồ dùng
HĐ 4: Củng cố - Dặn dò:
- Mục tiêu
- Phương pháp
- Đồ dùng

-Giáo viên ghi đề bài
- Giáo viên đặt vấn đề, gợi mở
Học sinh thảo luận, tìm tòi, giải quyết vấn đề
- Giáo viên kết luận
- Giáo viên giao việc
- Học sinh làm bài tập
- GV theo dõi giúp đỡ học sinh yếu, kém
- Học sinh trình bày kết quả - nhận xét, bổ sung
- Khẳng định kết quả, chốt kiến thức.

- Giáo viên lựa chọn hình thức phù hợp
2.2.3 Chỉ đạo, thực hiện điểm:
Để minh chứng cho tính hiệu quả của việc đổi mới dạy học môn Toán, tạo
niềm tin, định hướng cho giáo viên. Chúng tôi chọn giáo viên có trình độ nghiệp vụ
sư phạm vững vàng, có uy tín thể hiện 2 tiết dạy ở 2 dạng bài.
11
SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY
HỌC MÔN TOÁN LỚP 2 THEO HƯỚNG TẬP TRUNG VÀO HỌC SINH
Giáo viên lựa chọn: đ/c Nguyễn ……… - Dạy lớp 2B
Bài dạy: Tiết 1 - 9 cộng với một số
Tiết 2 - Luyện tập chung
Chúng tôi tổ chức cho giáo viên toàn trường dự giờ, sau khi dự giờ, tất cả
giáo viên phải có ý kiến nhận xét, góp ý trên tinh thần cởi mở, nhằm phân tích, trao
đổi để tìm ra những dấu hiệu bản chất của đổi mới phương pháp dạy học Toán phù
hợp với nội dung chương trình - SGK Toán 2. Qua ý kiến của các thành viên trong
hội đồng sư phạm, chúng tôi rút ra kết luận như sau:
- Về giáo viên: Giáo viên nắm vững kiến thức, xác định đúng mục tiêu tiết
dạy, rèn lyện kĩ nămg thực hiện các phép tính chu đáo. Tiến trình dạy học hợp lí,
phối hợp nhịp nhàng các hoạt động của giáo viên và học sinh. Sử dụng linh hoạt
các phương pháp dạy học truyền thống và tích cực trong dạy học Toán như:
Phương pháp gợi mở vấn đề, phương pháp trực quan, thực hành luyện tập, dạy học
theo nhóm, dạy học phát hiện vấn đề, trò chơi học tập.
Hệ thống câu hỏi, bài tập phù hợp đối tượng học sinh trong lớp, đã tạo điều
kiện, tình huống để học sinh phát huy được tính độc lậpp, sáng tạo.
- Về học sinh: Học sinh tham gia các hoạt động học tập tích cực, tự giác. Mỗi
vấn đề, tình huống giáo viên đưa ra học sinh hứng thú, sôi nổi trao đổi, tranh luận
đưa ra ý kiến của bản thân, nhóm mình. Các em thực hiện yêu cầu của giáo viên
một cách tự tin, đặc biệt là các em được tạo điều kiện để thể hiện mình trước tập
thể lớp. Học sinh nắm chắc kiến thức, vận dụng làm bài tập nhanh, chính xác.
Nhìn chung, hai tiết dạy không những đảm bảo kiến thức cơ bản chính xác
và có hệ thống mà còn mở rộng tầm hiểu biếtcủa học sinh vào thực tế. Hạot đọng
dạy học diễn ra đảm bảo tính khoa học, kích thích được tư duy độc lập, phát huy
năng lực của mỗi học sinh. Cuối buổi thảo luận 100% giáo viên đều khẳng định tiết
học thành công và nhất trí rằng: Dạy học theo hướng tiếp cận vào học sinh hoàn
toàn áp dụng được vào thực tiễn dạy học Toán 2 ở đơn vị chúng tôi.
12
SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY
HỌC MÔN TOÁN LỚP 2 THEO HƯỚNG TẬP TRUNG VÀO HỌC SINH
2.2.4 Chỉ đạo, thực hiện đổi mới đại trà
Quá trình chỉ đạo, thực hiện điểm đã tạo tiền đề vững chắc để chúng tôi tiến
hành chỉ đạo, thực hiện đổi mới phương pháp dạy học đại trà trong toàn trường.
Chúng tôi yêu cầu giáo viên tự thiết kế bài dạy, làm đồ dùng dạy học, phân công
thành viên trong ban chỉ đạo, thực hiện góp ý, bổ sung kế hoạch bài học. Sau đó
chúng tôi trực tiếp dự giò, đánh giá rút kinh ngihệm, chỉ rõ những mặt được và
chưa được của từng tiết dạy. Bên cnhj đó chúng tôi còn tạo điều kiện cho đội ngũ
giáo viên bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ dưới nhiều hình thức khác nhau: Tham
gia đầy đủ các lớp thay sách, các chuyên đề phòng tổ chức. Hàng tháng, chúng tôi
tổ chức chuyên đề đối với các môn học, yêu cầu giáo viên nghiên cứu kỉ mục tiêu,
nội dung của bài, ý đồ SGK, dạy thể nghiệm, bố trí cho giáo viên toàn trường dự
giờ, rút kinh nghiệm để đi đến thống nhất quy trình, phương pháp dạy học tỏng
điều kiện thực tế của đơn vị. Trong quá trình chỉ đạo, thực hiện nếu có điều gì
vướng mắc, chúng tôi tổ chhức sinh hoạt chuyên môn để giúp giáo viên tháo gỡ
khó khăn, nâng cao chất lượng dạy học, sau mỗi đợt, mỗi học kì theo hướng dẫn
của phòng GD&ĐT, chúng tôi tổ chức hội thảo trao đổi về đổi mới phương pháp
dạy học, chỉ ra những thuận lợi và khó khăn, kết quả đạt được, những tồn tại, thiếu
sót từ đó tìm ra biện pháp khắc phục để thực hiện có hiệu quả chương trình và SGK
mới. Tăng cường nghiên cứu khoa học trong đội ngũ giáo viên nhằm thúc đẩy tinh
thần tự học, tự nghiên cứu bằng cách yêu cầu giáo viên viết sáng kiến kinh nghiệm,
làm đồ dùng dạy học, nhà trường có sự tổng kết, đánh gia hoạt động này vào cuối
học kì, cuối năm học và phổ biến nhân rộng những kinh nghiệm hay, những biện
pháp tốt vào năm học tới.
3. Công tác kiểm tra
Chúng tôi xác định kiểm tra, đánh giá là việc làm thường xuyên, liên tục và
thấy được kiểm tra là một mắt xích quan trọng của quá trình chỉ đạo, thực hiện hoạt
13
SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY
HỌC MÔN TOÁN LỚP 2 THEO HƯỚNG TẬP TRUNG VÀO HỌC SINH
động dạy học. Vì vậy, ngoài việc kiểm tra hồ sơ, nền nếp dạy học và thực hiện quy
chế, quy định chuyên môn, tôi quan tâm và dành nhiều thời gian để dự giờ (báo
trước, đột xuất, kiểm tra chuyên đề , ) . Để có hiệu quả cao nhất, tôi luôn xác định
mục đích dự giờ, từ đó chọn những tiết dạy có tính chất đại diện cho từng dạng bài,
kiểu bài hoặc từng chủ đề sau mỗi tiết dự giờ, tôi sắp xếp thời gian hợp lí để trao
đổi, rút kinh nghiệm, nhận xét cái hay, cái tồn tại của tiết dạy. Định hướng chung
về phương pháp và hình thức tổ chức dạy học cho một kiểu bài, dạng bài để áp
dụng lâu dài.
Song song với công tác dự giờ là kiểm tra, khảo sát chất lượng học sinhvì
ràng, việc đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên dù khách quan cũng không
thể nằm ngoài chất lượng của chính học sinh. Đó là hiệu quả cao nhất không ai phủ
nhận được. Vì thế, chúng tôi tổ chức nghiêm túc, đúng quy chế các đợt khảo sát
chất lượng để phân tích, đánh giá kết quả qua từng thời điểm, từ đó điều chỉnh
phương pháp dạy học cho phù hợp.
4. Chỉ đạo, thực hiện sử dụng phương pháp dạy học - Tăng cường cơ sở vật
chất, thiết bị dạy học
Đi cùng với đổi mới phương pháp dạy học là việc đổi mới trang thiết bị, đồ
dùng dạy học trong nhà trường. Việc sử dụng thành thạo những phương tiện và đồ
dùng dạy học là điều kiện thuận tiện cho giáo viên tổ chức các hoạt động học tập.
Nhất là đối với môn Toán. Vì vậy, ngay từ đầu năm học, chúng tôi tổ chức cho giáo
viên dạy lớp 2 làm quen với đồ dùng dạy học hiện có, hướng dẫn chi tiết cách sử
dụng để tránh hiện tượng giáo viên lúng túng khi lên lớp. Cử giáo viên tham gia
đầy đủ các lớp tập huấn do phòng GD&ĐT tổ chức. Triển khai các tiết dạy có sử
dụng đồ dùng dạy học và thường xuyên kiểm tra việc mượn đồ dùng dạy học của
giáo viên qua bộ phận thư viện - thiết bị. Mặc dù, đối với chương tình- SGK mới
lớp đã trang bị khá nhiều đồ dùng nhưng thực tế vẫn chưa đáp ứng đủ cho tất cả
14
SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY
HỌC MÔN TOÁN LỚP 2 THEO HƯỚNG TẬP TRUNG VÀO HỌC SINH
các tiết dạy. Do đó, chúng tôi phát động phong trào làm đồ dùng dạy học của giáo
viên và đồ dùng học tập của học sinh. Tổ chức thi tự làm đồ dùng dạy học để động
viên, khuyến khích giáo viên tim tòi, sáng tạo góp phần tạo ranhững tiết học sinh
động, lôi cuốn học sinh.
IV. Kết quả nghiên cứu
Để chỉ đạo, thực hiện chặt chẽ, có hiệu việc đổi mới phương pháp dạy học
toán 2, chúng tôi đã tiến hành dự 10 tiết dạy của giáo viên khối 2, kết quả các tiết
dạy như sau :
Số tiết được
đánh giá
Xếp loại
Tốt Khá Đạt yêu cầu
SL % SL % SL %
20 7 70 3 30 0 0
Chất lượng tiết dạy được nâng lên rõ rệt. Có thể nói, công tác chỉ đạo, thực
hiện đổi mới phương pháp dạy học môn Toán đã đạt được kết quả được phấn khởi,
cón ý nghĩa quyết định chất lượng của nhà trường. Đặc biệt việc đổi mới phương
pháp dạy học môn Toán 2 đã tạo sự chuyển biến sâu rộng trong tập thể sư phạm
nhà trường, giúp giáo viên nhận thức đúng đắn sự cần thiết phải đổi mới phương
pháp dạy học nói chung và môn Toán nói riêng, tạo niềm tin, sự hứng khởi và ý
thức sáng tạo ở mỗi giáo viên. Đây cũng là cơ sở cho mỗi giáo viên phát huy tốt
tính tích cực, tự giác từng bước thiết lập sự tự động hoá ở tất cả cá bước lên lớp của
từng giáo viên.
Bên cạnh đó chất lượng chất lượng học sinh - hiệu quả cao nhất của đổi mới
phương pháp dạy học trong những năm qua đạt được qua bảng số liệu sau đây:
Năm học
Xếp loại
Giỏi Khá Trung bình Yếu
15
SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY
HỌC MÔN TOÁN LỚP 2 THEO HƯỚNG TẬP TRUNG VÀO HỌC SINH
SL % SL % SL % SL %
20… - 20… 46 61,3 21 28,0 8 10,7
GK2: 20… -
20…
46 62,2 18 24,3 6 8,1 4 5,4
Như vậy chất lượng môn Toán lớp 2 đã có sự chuyển biến rõ nét, số lượng
học sinh xếp loại khá giỏi cao, không có học sinh yếu. Điều này đã khẳng định
rằng: đổi mới phương pháp dạy học là một trong những yếu tố quyết định nâng cao
chất lượng giáo dục.
16
SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY
HỌC MÔN TOÁN LỚP 2 THEO HƯỚNG TẬP TRUNG VÀO HỌC SINH
PHẦN 3 – KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
I. Kết luận
Qua thực tế chỉ đạo, thực hiện chuyên môn trong nhà trường, tôi thấy rằng
đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tiếp cận vào học sinh được đông đảo
giáo viên, học sinh và xã hội hưởng ứng. Việc đổi mới phương pháp dạy học đồng
bộ, toàn diện đã thổi một luồng sinh khí mới vào diện mạo nhà trường. Mỗi giáo
viên, mỗi học sinh là những cá thể sáng tạo hơn, năng động hơn, tự chủ hơn. Đặc
biệt đổi mới phuơng pháp dạy học Toán là cơ sở giúp cho trẻ phát triển tự nhiên về
nhân cách, có óc tư duy, sáng tạo, có đủ năng lực và khả năng tự tin trong mọi tình
huống, có khả năng độc lập suy nghĩ và đưa ra được quan điểm của chính bản thân.
Tuy vậy, việc đổi mới phương pháp dạy học luôn là một bài toán, nó được thực
hiện mềm dẽo theo đặc điểm riêng từng vùng, từng địa phương. Đồng thời việc vận
dụng cũng dựa theo đặc thù riêng biệt của từng môn học. Do đó, việc tìm kiếm
những biện pháp chỉ đạo, thực hiện đổi mới phương pháp dạy học cho phù hợp với
yêu cầu chung của ngành và thích hợp với điều kiện thực tế nhà trường là mối quan
tâm thường xuyên của cán bộ quản lí, trong đó đổi mới phương pháp dạy học Toán
2 là vấn đề quan trọng và cần thiết giúp học sinh hình thành kĩ năng cơ bản, thói
quen tư duy logic, sáng tạo từ đó khám phá kiến thức sâu rộng ở lớp trên.
II. Kiến nghị

…………., ngày … tháng … năm 20…
Người viết
17
SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY
HỌC MÔN TOÁN LỚP 2 THEO HƯỚNG TẬP TRUNG VÀO HỌC SINH
MỤC LỤC
(Bạn có thể thay đổi - thêm bớt nên số trang thay đổi do vậy chúng tôi chỉ để sẵn
danh mục. Bấm phím tab sẽ ra các dấu … cách đều)
PHẦN I. MỞ ĐẦU Trang 3
1. Lý do chọn đề tài 4
2
3
4
18
SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY
HỌC MÔN TOÁN LỚP 2 THEO HƯỚNG TẬP TRUNG VÀO HỌC SINH
5
PHẦN II. NỘI DUNG
1
2
3
4
PHẦN III. KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ
1. KẾT LUẬN
2. KIẾN NGHỊ
PHỤ LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Sách giáo khoa Toán 2, NxbGD
2. Sách hướng dẫn giảng dạy Toán 2 (Sách Giáo Viên), NxbGD
3. Sách chuẩn kiến thức kĩ năng (Lớp 2) , NxbGD
4. Phương pháp dạy học môn Toán ở Tiểu học
5. Giáo trình tâm lý học Tiểu học
6. Giáo trình giáo dục học ở Tiểu học
7. Chuyên đề giáo dục Tiểu hoc
8. Thế giới trong ta 101 câu hỏi – đáp về dạy môn Toán lớp một mới.
19
SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY
HỌC MÔN TOÁN LỚP 2 THEO HƯỚNG TẬP TRUNG VÀO HỌC SINH
9. Báo Toán học tuổi trẻ.
10. Bộ GD&ĐT, Các đề thi có ma trận mẫu, www.thi.moet.gov.vn
11. Bộ GD&ĐT, Hướng dẫn nhiệm vụ năm học.
12. Nguyễn Cảnh Toàn, Luận bàn và kinh nghiệm về tự học, Tủ sách tự học, 1995
13. Nguyễn Cảnh Toàn, Tự giáo dục, tự nghiên cứu, tự đào tạo, NXB ĐHSP, 2001
14. Tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên môn toán chu kỳ 2004-2007
15. Trần Phương và Nguyễn Đức Tấn, Sai lầm thường gặp và các sáng tạo khi giải
toán, NXB Hà Nội – 2004
16. Số học bà chúa của toán học – Hoàng Chúng.
17. Một số tài liệu khác và tranh ảnh sưu tầm trên internet.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
BẢN CAM KẾT
I. THÔNG TIN TÁC GIẢ
Họ và tên: ………………………
Ngày, tháng, năm sinh: …………
Đơn vị: Trường tiểu học ………
20
SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY
HỌC MÔN TOÁN LỚP 2 THEO HƯỚNG TẬP TRUNG VÀO HỌC SINH
Địên thoại: 0912345678
E-mail: 0912345678@gmail.com
II. TÊN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Tên SKKN:
III. NỘI DUNG CAM KẾT
Tôi xin cam kết sáng kiến kinh nghiệm này tôi đã áp dụng thành công trong
giảng dạy tại trường ……………………………… . Trong trường hợp có xảy ra
tranh chấp về quyền sở hữu đối với một phần hay toàn bộ sản phẩm sáng kiến kinh
nghiệm này mà tôi là người vi phạm, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước lãnh đạo
đơn vị, lãnh đạo sở GD&ĐT. Sáng kiến kinh nghiệm này tôi cũng đã phổ biến cho
đồng nghiệp nên nếu có bạn đọc học tập, nghiên cứu, sử dụng, áp dụng sáng kiến
này tôi cũng không khiếu nại hay đòi hỏi quyền sở hữu.
…………, ngày … tháng … năm 20….
Người cam kết
(Ký, ghi rõ họ tên)
21

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×