Tải bản đầy đủ

SKKN: Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng phân môn chính tả cho học sinh lớp 5

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHÂN MÔN CHÍNH TẢ CHO HỌC SINH LỚP 5
PHẦN MỞ ĐẦU
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Chúng ta đều biết:"Nhân cách của con người chỉ có thể được
hình thành thông qua hoạt động và giao tiếp". Để xã hội tồn tại và
phát triển, để giao tiếp được thuận tiện, mỗi dân tộc, mỗi quốc gia
đều có ngôn ngữ riêng. Tiếng Việt là ngôn ngữ thống nhất trên toàn
bộ lãnh thổ Việt Nam. Trong cuộc sống hàng ngày, để giao tiếp
ngoài ngôn ngữ riêng. Tiếng việt là ngôn ngữ thống nhất trên toàn
bộ lãnh thổ Việt Nam. Trong cuộc sống hàng ngày, để giao tiếp
ngoài ngôn ngữ nói còn có ngôn ngữ viết. Ngôn ngữ biết đóng vai
trò đặc biệt quan trọng trong giao tiếp của các quốc gia nói chung
cũng như Việt Nam nói riêng. Yêu cầu đầu tiên, đặc biệt quan trọng
của ngôn ngữ viết là phải viết đúng chính tả. Chính tả có thống nhất
thì việc giao tiếp bằng ngôn ngữ viết mới không bị cản trở giữa các
địa phương trong cả nước, cũng như giữa các thế hệ đời trước và
đời sau.
Vì vậy, việc dạy đúng chính tả phải được coi trọng ngay từ buổi
đầu đối với học sinh tiểu học. Phân môn chính tả ở tiểu học có
nhiệm vụ chủ yếu rèn luyện cho học sinh nắm các quy tắc và thói
quen viết đúng với chuẩn chính tả Tiếng Việt. Cùng với các phân

môn khác, chính tả giúp cho học sinh chiếm lĩnh Việt văn hoá -
Công cụ để giao tiếp, tư duy. Ngay từ bậc tiểu học, trẻ cần phải
được môn học chính tả một cách khoa học, cẩn thận để có sử dụng
công cụ này suốt những năm tháng trong thời kỳ học tập ở nhà
trường cũng như suốt cuộc đời.
Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao chÊt lîng ph©n m«n ChÝnh t¶ cho häc sinh líp 5
======&=====
Nhưng trên thực tế hiện tượng học sinh viết sai chính tả là khá
phổ biến. Cụ thể là trên địa bàn trường tiểu học nơi tôi đang công
tác, hiện tượng học sinh viết sai chính tả, đặc biệt là sai phụ âm "l -
n" chiếm một tỷ lệ khá lớn. Vấn đề này có nhiều nguyên nhân,
nhưng một trong những nguyên nhân cơ bản và quan trọng nhất là
do học sinh ở đây có thói quen phát âm sai, lẫn lộn giữa các âm "l -
n, s - x ; ch - tr " dẫn đến viết sai. Bên cạnh đó, về phương pháp,
một số giáo viên chưa chú ý áp dụng phương pháp hợp lý khi dạy
chính tả.
Từ thực trạng trên, việc nghiên cứu tìm ra một số những biện
pháp hữu hiệu để giải quyết tình trạng trên là hết sức cần thiết. Bản
thân là một số giáo viên dạy học trên vùng phương ngữ, tôi mạnh
dạn hành nghiên cứu chuyên đề: Một số biện pháp nhằm nâng cao
chất lượng phân môn chính tả cho học sinh lớp 5".
II. CƠ SỞ LÝ LUẬN
1. Cơ sở ngôn ngữ học đại cương
Các lĩnh vực ngôn ngữ như ngữ nghĩa học, ngữ pháp học,
phong cách học đều có những đóng góp về mặt lý luận để các nhà
khoa học giáo dục biên soạn chương trình học tiếng việt cho từng
cấp học. Nói riêng về phân môn chính tả ở bậc tiểu học, có thể nói
các lĩnh vực của ngôn ngữ học đều có sự đóng góp hình thành cơ sở
khoa học của phân môn chính tả. Chẳng hạn như ngữ pháp văn bản
giúp cho việc xác định rõ nghĩa của từ trong văn bản, giúp cho học
sinh xác định rõ các âm tiết của từ đó mà viết đúng chính tả. Riêng
======&=====
2
Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao chÊt lîng ph©n m«n ChÝnh t¶ cho häc sinh líp 5
======&=====
lĩnh vực ngữ âm học cơ sở lý luận gắn bó mật thiết với vấn đề chính
tả.
2. Cơ sở dạy ngữ âm học
2.1 Tìm hiểu về mối quan hệ giữa âm - chữ và nghĩa
Chữ viết của tiếng việt là chữ viết ghi âm cho nên nguyên tắc
chính tả chủ yếu của tiếng Việt là nguyên tắc ngữ âm học. Nghĩa là
mỗi âm vị được thể hiện bằng một chữ cái hoặc một tổ hợp chữ cái,
mỗi âm tiết, mỗi từ có một cách viết nhất định.
Ví dụ: Âm vị /t/ được biểu thị bằng chữ cái "t"
Âm vị /b/ được biểu thị bằng chữ cái"b"
Ngữ âm học thực hành chủ yếu tập trung vào rèn luyện phát âm
đúng. Phát âm đúng gắn liền với viết đúng (chính âm gắn liền với
chính tả). Do đó cơ chế của việc viết đúng phải dựa trên đọc đúng,
đọc đúng là cơ sở viết đúng. Để phát huy một cách có ý thức, đặc
biệt là vùng phương ngữ việc dạy chính tả cần phải theo sát nguyên
tắc này. Nghĩa là phải tôn trọng việc phát âm, lấy phát âm để điều
chỉnh chữ viết.
2.2 Những bất hợp lý của chữ quốc ngữ
Ở tiếng Việt nguyên tắc cơ bản là nguyên tắc ngữ âm học.
Ngoài ra chính tả tiếng Việt còn được xây dựng trên một số nguyên
tắc nữa như nguyên tắc truyền thống lịch sử, nguyên tắc khu biệt
Những nguyên tắc này không đồng nhất với nguyên tắc ngữ âm học,
do vậy chính tả tiếng Việt còn có những hợp lý. Cụ thể trong tiếng
======&=====
3
Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao chÊt lîng ph©n m«n ChÝnh t¶ cho häc sinh líp 5
======&=====
Việt có hiện tượng. Cách phát âm ở những vùng miền khác nhau
(phương ngữ). Bên cạnh đó lại có trường hợp từ mang hai biến thể
phát âm, khó có thể nói biến âm nào là chuẩn.
Ví dụ: Chòng chành - tròng trành
Nhún nhảy - Dún dẩy
Hoặc có khi có một cách phát âm nhưng lại có hai cách viết
Ví dụ:
i: trong lý luận
/i/ y: trong Lý Thường Kiệt
Bản thân hệ thống âm vị tiếng Việt còn có một số âm vị không
ghi thống nhất một âm có thể ghi bằng nhiều con chữ.
Ví dụ:
c( con cuốc)
/i/ k:(cái kim)
q: (Tổ quốc)
Trước những bất hợp lý trên, việc xác định trọng điểm chính tả
cần cho dạy học sinh vùng phương ngữ, một mặt phải coi tọng hệ
thống âm chuẩn toàn dân, mặt khác phải coi trọng những biển thể
phát âm địa phương, đồng thời phải dùng nghĩa để sử dụng dựa vào
các văn cảnh.
2.3 Vấn đề chuẩn chính tả
Ngôn ngữ văn hoá không thể không có chính tả thống nhất, mà
muốn thống nhất được chính tả thì phải có chuẩn chính tả. Chuẩn
chính tả tiếng Việt là quá trình tiểu chuẩn hoá cách viết của ngôn
======&=====
4
Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao chÊt lîng ph©n m«n ChÝnh t¶ cho häc sinh líp 5
======&=====
ngữ Tiếng Việt và phải được mọi người tuân theo. Chuẩn chính tả
dựa vào ba căn cứ cơ bản sau:
- Chuẩn chính tả có tính chất bắt buộc gần như tuyệt đối.
- Chuẩn chính tả có tính bền vững tương đối
- Chuẩn chính tả có tính lựa chọn, tính phát triển
Ngoài ra chuẩn chính tả không phải là bất biến.
III. CƠ SỞ THỰC TIỄN
1. Thực tế trình độ chính tả của học sinh tiểu học
Qua thực tế giảng dạy và khảo sát vở tập làm văn, vở chính tả
của học sinh lớp tôi thấy các em mắc khá nhiều lỗi chính tả. Thống
kê lỗi chính tả của các em tôi thấy có ba loại lỗi cơ bản sau:
- Lỗi chính tả do không nắm vững chính tự: lối này thường gặp
khi viết các phụ âm đầu: d - gi, ch - tr,
- Lỗi do không nắm vững trình tự âm tiết của tiếng việt.
- Lỗi chính tả do viết theo lối phát âm của địa phương hoặc do
không nắm vững chính âm. Đây là lỗi cơ bản nhất mà qua khảo sát tôi
nhận thấy. Cụ thể là âm "l - n" học sinh thường xuyên nhầm lẫn và
viết sai chính tả trong bài viết của mình.
Tìm hiểu nguyên nhân của hiện tượng sai trên, tôi nhận thấy
chủ yếu là học sinh phát âm sai - thường các em còn phát âm lẫn lộn
giữa âm "l - n" nên không phân biệt được khi viết. Để sửa loại lỗi
này giáo viên đã cố gắng dạy cho học sinh nắm vững chính âm
======&=====
5
Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao chÊt lîng ph©n m«n ChÝnh t¶ cho häc sinh líp 5
======&=====
trong tiếng việt. Muốn viết đúng chính tả thì phải phát âm đúng. Do
vậy chúng ta cần phải chú trọng đến việc phát âm chuẩn cho học
sinh trong giờ Tập đọc.Mặt khác mỗi giáo viên phải là một chuẩn
mực sống động để học sinh bắt chước và noi theo. Ngoài ra việc đổi
mới các phương pháp dạy học và giúp học sinh nắm bắt các mẹo
luật chính tả cũng hết sức cần thiết để học sinh viết đúng.
Trong phạm vi nghiên cứu của chuyên đề, tôi xin được thông kê
số liệu học sinh mắc lỗi chính tả của khối 5 đầu năm học như sau:
ST
T
Lớp
Tổng
số
Các lỗi chính tả thường mắc
l - n d/gi/r/ch;tr/s/x
Cấu trúc âm
tiết
1 5A1 29 14 em 4 em 1 em
2. Thực tế về giảng dạy chính tả của giáo viên tiểu học.
Trước hết phải nói đến trình độ đào tạo của giáo viên không
đồng đều và việc tổ chức dạy - học môn Chính tả chưa được khoa
học. Những tồn tại trên dẫn đến chất lượng học chính tả của học
sinh còn nhiều hạn chế. Để khắc phục tình trnạg này, việc đối mới
phương pháp dạy học phân môn Chính tả là hết sức cần thiết, phải
giúp học sinh nắm được các quy tắc chính tả,. các mẹo luật chính tả
phù hợp với trình độ tiếp thu của các em, hình thành kỹ năng, kỹ
xảo chính tả, bỏ thói quen phát âm sai dẫn đến viết sai.
3. Chương trình sách giáo khoa
Sách giáo khoa môn Tiếng việt ở tiểu học đã xác định được
những trọng điểm chính tả cơ bản cần dạy cho học sinh. Các bài tập
======&=====
6
Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao chÊt lîng ph©n m«n ChÝnh t¶ cho häc sinh líp 5
======&=====
chính tả trong sách giáo khoa ở tiểu học cũng khá đa dạng, phù hợp
với từng khối lớp và cấu trúc đi từ dễ đến khó.
PHẦN NỘI DUNG
======&=====
7
Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao chÊt lîng ph©n m«n ChÝnh t¶ cho häc sinh líp 5
======&=====
1. MỤC TIÊU PHÂN MÔN CHÍNH TẢ LỚP 5
Phân môn Chính tả lớp 5 chủ yếu tập trung rèn luyện kỹ năng
viết chính tả chính xác cho học sinh. Thông qua làm việc các bài tập
chính tả, học sinh lớp 5 được các quy tắc viết của chữ quốc ngữ,
nắm được cách viết đúng các từ có âm đầu, vần và thanh điệu học
sinh địa phương hay mắc lỗi do ảnh hưởng của cách phát âm. Học
sinh có viết đúng chính tả thì mới viết văn bản đúng chuẩn chính tả
và do đó các em mới có thể giao tiếp tốt bằng văn bản.
Do vậy mục tiêu của phân môn Chính tả lớp 5 là: Trang bị một
số kiến thức về quy tắc chính tả Tiếng Việt; rèn luyện kỹ năng nghe,
kỹ năng viết đúng chính tả đoạn văn, bài văn; phát triển ý thức viết
đúng chính tả, thái độ cẩn thận và yêu cái đẹp trong giao tiếp bằng
chữ tiếng Việt.
2. NỘI DUNG DẠY HỌC CHÍNH TẢ
- Mạch kiến thức về quy tắc chính tả
Hệ thống hoá những hiểu biết về cách viết đúng các âm đầu,
vần, thanh điệu của các từ thuộc vốn từ đã học theo chủ điểm. Hệ
thống hoá về quy tắc viết tên người, tên địa lý Việt Nam và nước
ngoài.
- Mạch kỹ năng viết chính tả: nghe - viết, nhớ - viết một đoạn
văn hoặc đoạn thơ, trình bày bài viết theo quy định.
+ Viết đúng các từ ngữ dễ sai lẫn trong các bài chính tả nghe -
viết, nhớ - viết, cụ thể là:
======&=====
8
Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao chÊt lîng ph©n m«n ChÝnh t¶ cho häc sinh líp 5
======&=====
- Các từ có âm đầu hoặc âm chính có nhiều cách viết
- Các từ có vần khó xuất hiện trong các bài chính tả.
- Các từ mà phát âm của tiếng địa phương lệch so với chuẩn.
+ Các tên người, tên địa lý Việt Nam và nước ngoài
Trong những nội dung trên có phần nội dung bắt buộc dạy cho
tất cả học sinh ở các vùng miền, trong cả nước, có những nội dung
cho phép các trường, lớp ở từng địa phương được lựa chọn để dạy
cho phù hợp với đặc điểm của học sinh địa phương.
Phần nội dung tự chọn là phần viết đúng các từ mà phát âm của
tiếng địa phương lệch so với chuẩn trong mỗi bài học. Trong trường
hợp các bài tập tự chọn trong sách giáo khoa không phù hợp với đặc
điểm phát âm của tiếng địa phương nơi có trường lớp mình dạy,
giáo viên có thể soạn bài tập thay thế cho bài tập ở sách giáo khoa
sao cho nội dung bài thay thế phù hợp với đặc điểm phát âm của
tiếng địa phương dẫn đến lỗi chính tả học sinh lớp mình, trường
mình thường mắc.
3. PHƯƠNG PHÁP VÀ BIỆN PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ DẠY
HỌC CHÍNH TẢ LỚP 5.
- Phương pháp rèn luyện theo mẫu: Thực hiện phương pháp
này, giáo viên cần đọc mẫu các từ mà học sinh dễ mắc lỗi, học sinh
nghe và phát âm lại cho đúng các từ đó. Tiếp theo giáo viên yêu cầu
học sinh phân tích tiếng mắc lối thành các phần âm đầu, vần và
thanh điệu, từ đó học sinh nhớ cách ghi các bộ phận của tiếng để
viết đúng. trước khi viết bài chính tả, học sinh viết từ này ra bảng
======&=====
9
Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao chÊt lîng ph©n m«n ChÝnh t¶ cho häc sinh líp 5
======&=====
con. Một biện pháp cần thực hiện để dạy học chính tả theo mẫu là tổ
chức cho các nhóm học sinh lập sổ tay chính tả của nhóm. Giáo viên
hướng dẫn học sinh ghi các lỗi chính tả mà học sinh trong nhóm
mắc trong các bài viết và cách viết đúng các từ đó. Sau khi ghi các
từ mắc lỗi và cách sửa, học sinh cần ghi thêm các từ em biết có các
âm đầu, vần, thanh, các từ là tên riêng tương tự như các từ mà em
đã mắc lỗi để giúp các em biết cách viết đúng nhiều từ.
- Phương pháp thực hành giao tiếp.
Thực hành giao tiếp trong dạy học chính tả là chủ yếu thực
hành giao tiếp bằng chữ viết ghi lại các đơn vị có nghĩa. Muốn cho
học sinh học tập theo phương pháp này, giáo viên cần cho học sinh
biết nghĩa của các đơn vị giao tiếp (từ, câu), chuẩn chữ viết của các
đơn vị này, sau khi hoàn thành bài viết, cần cho học sinh kiểm tra
lại để sửa lỗi sao cho các đơn vị giao tiếp trong bài đều đúng với
chuẩn chính tả.
Thực hiện phương pháp này, giáo viên cần cho học sinh đọc
toàn bộ đoạn văn các em sẽ viết, Hiểu nội dung đoạn văn, viết trước
một số từ học sinh dễ viết sai. Sau đó giáo viên đọc cho các em viết
hoặc cho các em nhớ từng câu để viết lại. Sau khi học sinh viết xong
cả đoạn giáo viên cho các em tự soát lỗi của mình rồi sau đó đổi bài
cho bạn và tự sửa lỗi. Khi giáo viên chấm bái, cần chỉ ra những lỗi
trong bài chưa được sửa và chỉ ra cách sửa.
- Phương pháp sử dụng trò chơi học tập:
Thực hiện phương pháp này, giáo viên cần xác định mục đích
của trò chơi là nhằm củng cố cách viết đúng âm, vần, thanh điệu
======&=====
10
Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao chÊt lîng ph©n m«n ChÝnh t¶ cho häc sinh líp 5
======&=====
nào. Sau đó, giáo viên cần lựa chọn trọ chơi phù hợp với mục đích.
Trò chơi chính tả cần có nội dung bám sát chương trình chính tả lớp
5. Nên có những trò chơi giúp học sinh nhớ cách viết âm đầu, vần,
thanh điệu của một số từ học sinh viết sai ảnh hưởngcủa phát âm địa
phương, một số trò chơi giúp học sinh phát hiện và sửa lỗi chính tả
trong bài viết. Khi tổ chức chơi, giáo viên cần nêu rõ luận chơi, cách
tiến hành luật chơi để tất cả cho học sinh đều biết cách chơi. Giáo
viên nên lựa chọn các trò chơi có luật đơn giản, có thể dùng để dạy
học nhiều hiện tượng chính tả, dễ kiếm vật liệu để chuẩn bị.
4. Quy trình dạy chính tả lớp 5
A - Kiểm tra bài cũ (2 - 3')
B - Dạy bài mới
1. Giới thiệu bài (1')
2. Hướng dẫn chính tả (8 - 10')
- Giáo viên đọc mẫu
- Tập viết chữ ghi khó hoặc dễ lẫn
(Đây là bước rất quan trọng giúp học sinh không mắc lỗi chính
tả, giáo viên cần lưu ý).
3. Học sinh viết bài (13 - 15')
4. Hướng dẫn chấm, chữa (4 - 5')
======&=====
11
Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao chÊt lîng ph©n m«n ChÝnh t¶ cho häc sinh líp 5
======&=====
(Đây cũng là bước quan trọng giúp học sinh tìm ra lỗi sai của
mình để học sinh không mắc vào lỗi sai đó nữa0.
5. Hướng dẫn bài tập chính tả (6 - 8')
Đây là bước giáo viên cần lưu ý giúp học sinh rèn luyện kỹ
năng chính tả.
C. Củng cố - Dặn dò (1 - 2')
5. Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng phân môn
Chính tả cho học sinh lớp 5.
5.1 Thực hiện soạn bài kế hoạch bài học dạy chính tả một cách
nghiêm túc, chu đáo.
Soạn bài dạy chính tả là công việc của từng giáo viên. Bản chất
của hoạt động soạn bài tập là một kế hoạch thực hiện bài học đảm
bảo tính khả thi với từng lớp học do từng giáo viên phụ trách. Giáo
viên xác định mục tiêu của bài về các phương diện kiến thức, kỹ
năng, thái độ. Giáo viên xác định rõ mục tiêu của bài về các phương
diện kiến thức, kỹ năng, thái độ. Giáo viên cần chỉ ra các đồ dùng
dạy học mình tự chuẩn bị hoặc học sinh chuẩn bị ngoài những đồ
dùng do sách giáo viên gợi ý (đồ dùng dạy học bao gồm cả những
phiếu học tập, các đồ dùng để tổ chức trò chơi, tổ chức các cuộc thi
cho học sinh). Giáo viên cần chỉ rõ các hoạt động dạy học cụ thể sẽ
thực hiện trong giờ học, cụ thể là từng hoạt động học sinh làm gì,
kết quả cần đạt ra sao, cần củng cố cho học sinh những kiến thức và
kỹ năng nào?
======&=====
12
Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao chÊt lîng ph©n m«n ChÝnh t¶ cho häc sinh líp 5
======&=====
5.2 Người giáo viên phải đặt phân môn Chính tả nằm trong
mối quan hệ giữa các phân môn khác của tiếng Việt, đặc biệt là
phân môn Tập đọc và Luyện từ và câu.
Học sinh muốn viết đúng từ thì phải hiểu được nghĩa của từ và
phát âm đúng. Trong các giờ Tập đọc chúng ta dành nhiều thời gian
hơn cho việc sửa lỗi phát âm cho học sinh, đặc biệt là hai âm"- n".
Giáo viên cần phát âm mẫu cho học sinh học tập và yêu cầu học
sinh phát âm lại cho chính xác. Ngoài ra giáo viên hướng dẫn học
sinh viết đúng chính tả trên cơ sở hiểu đúng nghĩa của từ.
5.3 Soạn một số bài tập chính tả phù hợp với đặc điểm của học
sinh.
Để thực hiện tốt mục tiêu của phân môn chính tả và tránh áp đặt
không cần thiết trong nội dung dạy học, mỗi giáo viên cần chuẩn bị
những bài tập chính tả phù hợp với học sinh lớp mình, trường mình,
tương ứng với những phần dạy chính tả tự chọn trong từng bài học.
Công việc soạn bài tập đòi hỏi giáo viên phải thống kê được những
lỗi chính tả mà học sinh lớp mình thường mắc, chọn những lỗi cần
luyện tập trong từng bài học cụ thể, soạn bài tập dưới nhiều dạng để
tạo hứng thú cho học sinh. Do đó, giáo viên cần làm công việc này
theo nhóm (ví dụ giáo viên dạy lớp 5 của một trường) để cùng nhau
chia sẻ kinh nghiệm biên soạn. Giáo viên có thể chuẩn bị một đến
hai bài tập để dạy ở một tiết học chính tả có nội dung tự chọn.
5.4 Một điều rất quan trọng trong việc dạy chính tả cho học
sinh vùng phương ngữ là dạy cho các em biết một số mẹo luật chính
tả. Sau đây là một số mẹo phân biệt "l - n"
======&=====
13
Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao chÊt lîng ph©n m«n ChÝnh t¶ cho häc sinh líp 5
======&=====
* Mẹo 1: Một chữ ta không biết là "n" hay "l " nhưng nó đứng
đầu trong một từ láy âm, không phải là điệp âm thì dứt khoát là"l"
chứ không phải là "n"
* Mẹo 2: Khả năng kết hợp âm: "l" đứng trước âm đệm nhưng
"n" lại không đứng trước âm đệm. Do đó "n" không bao giờ đứng
trước vần bắt đầu bằng oa, uê, uy. Trái lại"l'lại đứng trước các vần
đó, ví dụ: loan, luân, luyện
* Mẹo 3: Mẹo luật láy âm, điệp âm : "l" láy âm rất rộng rãi,
trái lại "n" không láy âm với một âm nào khác mà chỉ điệp âm âu
và cả hai chữ phải cùng có âm đầu là "l" hoặc "n". Vì vậy ta chri
cần biết âm đầu của một chữ là đủ.
Ví dụ: lấp loáng, long lanh, lanh lảnh
no nê, ninh ních, nuồn nuột,
* Mẹo 4: Đối với trường hợp "l" và "n" đứng ở vị trí thứ 2
trong một từ láy thì:
"n" khi láy âm chỉ láy với "gi" và không láy với âm nào
khác. Trái lại"l" không láy với "gi" mà láy với các âm khác (ngoại
lệ có khúm núm, khệ nệ).
* Mẹo 5: Những chữ không phân biệt được là "l" hay "n"
nhưng đồng nghĩa với một số từ khác với "nh" thì chữ ấy phải là
"l".
Ví dụ: lăm le (nhăm nhe)
lỡ làng (nhỡ nhàng"
======&=====
14
Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao chÊt lîng ph©n m«n ChÝnh t¶ cho häc sinh líp 5
======&=====
Tuy nhiên, tất cả các mẹo luật trên chỉ ở mức độ tương đối,
người giáo viên phải biết vận dụng linh hoạt để giảng dạy cho học
sinh.
Qua việc tìm hiểu nguyên nhân và xác định được những trọng
điểm chính tả cho học sinh tôi đã đưa ra một số biện pháp cùng với
tập thể giáo viên nhà trường áp dụng và thực nghiệm giảng dạy trên
lớp . Qua một học kỳ, được sự chỉ đạo sát sao của ban giám hiệu
nhà trường và tổ chuyên môn, cùng với sự nỗ lực của tập thể giáo
viên khối 5 chúng tôi đã thu được một kết quả cụ thể như sau:
ST
T
Lớp
Tổng
số
Các lỗi chính tả thường mắc
l - n d/gi/r/ch;tr/s/x
Cấu trúc âm
tiết
1 5A1 29 2 em 1 em 0em

======&=====
15
Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao chÊt lîng ph©n m«n ChÝnh t¶ cho häc sinh líp 5
======&=====
PHẦN KẾT LUẬN
Việc tìm ra một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng phân
môn Chính tả cho học sinh lớp 5 là hết sức quan trọng và cần thiết.
Chúng ta đang thực hiện Luật Phổ cập Giáo dục Tiểu học để tạo nên
một mặt bằng dân trí. Tuy nhiên, trình độ dân trí có đồng đều hay
không tuỳ thuộc vào chất lượng giảng dạy và học tập của mỗi địa
phương. Là một giáo viên dạy học trên cùng phương ngữ tôi thấy
cần phải trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản và cần thiết
mang tính chuẩn mực để các em có đầy đủ năng lực học tiếp lên các
lớp trên và giao tiếp với xã hội một cách tự tin, chững chạc.
Qua đi sâu nghiên cứu chuyên đề: Một số biện pháp nhằm
nâng cao chất lượng phân môn chính tả cho học sinh lớp 5" tôi
đã tìm hiểu được các cơ sở lý luận, xác định được chất lượng chính
tả của học sinh trường tiểu học Mỹ Cẩm A, từ đó đề ra những biện
pháp cần thiết. Đây là nhiệm vụ của mỗi người giáo viên nói chung
và của giáo viên trường Tiểu học Mỹ Cẩm A nói riêng. Nhiệm vụ
này không chỉ tiến hành trong một thời gian ngắn mà cho ta kết quả
tốt ngay được, nó phải được tiến hành trong một thời gian dài với sự
đồng bộ của các khối lớp. Tuy nhiên nhiệm vụ này có hoàn thành
triệt để hay không chúng tôi cũng cần có sự giúp đỡ của đồng
nghiệp.
======&=====
16
Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao chÊt lîng ph©n m«n ChÝnh t¶ cho häc sinh líp 5
======&=====
Trên đây là một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng phân
môn Chính tả cho học sinh lớp 5. Do điều kiện thời gian và trình độ
có hạn, chuyên đề sẽ có nhiều hạn chế, rất mong sự đóng góp ý kiến
của lãnh đạo chuyên môn các cấp.
Xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu các đồng nghiệp đã
giúp tôi hoàn thành chuyên đề này!
Mỹ Cẩm, ngày25 tháng 05 năm
2011
Người viết.
======&=====
17

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×