Tải bản đầy đủ

Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi vật lý lớp 8 ( có đáp án chi tiết)

TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ LỚP 8 THCS




 !"#$%&'!()
*
+,-
./012/3/"4*56
 !#"7%8("#2"+9-
./1"+,-./:;<
'=!()
>
?@?A
B2C
?'D7EFG429-6%=!()?@?A#
C

 HI%8J%KL1E1/;12B
M1 !D NOEP.)Q RKA#
>

"1
EPQ
>
+*-//BIEPS!/BI !A
QTQ
>
05UO7/Q;.)Q RKA#
9
;V.)Q RKAI
 !.W! !XQ;
9
+5/
%/BIAQT!/BIEPQY+-15/
.)Q RKAI !#
*
+* 0/
9
:Z<
 'G.)Q RKA#
>
IEP
 ?'G.)Q RKA#
9
IQ;

[\/ !]
C
-
>5
1= !\.)Q R9.UOA/\
*Q^ !S%._?@T1TI !K\Q
C
-
,5
:;=OA/
\?AQ^ !S8._?@T1TI !K\Q
C
-
`-
"7.)Q RKAI !Q* 0/
9
1TEKAI !Q,> a0.X1
I/Qbb-a0.X1?;cSF//T/K NKcK%KO
T
 
: VM%8(d
*
1d
>
) Re
/22
α
 %&
$U/[
*
1[
>
@/KA Vf[
*
+f[
>
'gK.=
8 VPf//Sh"7K@Sh7
!d
*1
S.=2]d
*
%7d
>
1S.=2]
d
>
%(d
*
=2KAd
*
/QP8g=2)
[
*
[
>
g^
α
C

!"
#$$%&!'()$$*$&+,
-./01
234567,
Thời gian làm bài: 120 phút
Đề thi này gồm 01 trang
*
TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ LỚP 8 THCS
8
gK4*7)I%KL/;1/?%Q!F !1 !
M2!/Q/1.)Q RKAI !Z?7
:ZA V^T/G.)Q RKAQ;C
iiiiiiiiiiiiiii:jgiiiiiiiiiiiiiiiii
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ tên thí sinh SBD:

!"
9:$$%&!')&+;<,= (1

!+>?  @4A&B,
(HDC này gồm 03 trang)

.C3 DE3F6GH3.IJK 
L
8
U Ne
>
+"
>
k"
>
+9-
>
k,-
>
+>5
il+5-$./'
gN*2"Q<
*
+"0
*
+90,$'
gN*42"1Q*56+*0,
gN*2"Q<
>
+"0
*
+,-0,-+*$'
igK NR*<>B*Q6*!<
m()>=Q<

>
+0$
*
k
>
k*0,'+5-0$nk*ko'+>5$./0'
iigK NR><>B*Q6*?pPKN<
m()>=Q<

9
+0$
*
k
>
k*0,k*0,'+5-0$nk*koko'+>>1>>
$./0'
m(B*2%>=!()>>1>>qm
>
q>5
$./0'
-1>5
-1>5
-1>5
-1>5
-1>5
I
<8
gN*7cZ N"r"r#Q<

9
+$>
*
k
>
ks'+9$'
U>#*%N>=7cZ N
r#Q<

,
+
9
rs+9r-15+>15$'
m()>=.Q<
m
>
1
+$k#'0
,
+$5-k9-'0>15+9>$./0'
-1>5
-1>5
-1>5

>
Ut:uD:g:v
TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ LỚP 8 THCS
.C3 DE3F6GH3.IJK 
L

eS_?]EPQA/[KA/B_EP
i !S_?] !QA/DK !?A
?@/[
dw#
*
1
*
#
>
1
>
QP

Q RQ.)Q RKA1
$S! ND['I !EP<
x
[
+x
D
*-#
*

*
+*-#
>

>
+l#
*

*
+#
>

>
(1)
m%EPXyKA;V !1A
>
l
*

g?<
>
i
*
+
>
05
*
+,
>
05(2)
-1>5
-1>5
-1>5
g(2)  (1)

#
>
+,#
*
05gS)#
>
+b .0/
9
 -1>5
I

e>K NR<gK NR/BQ;V
/BEPK NR/BQ;V/B
EP
=>K NR/B_8Q;i !V/B
_8EPi !
w/zKA/B_EPi !/{?A
?@/z|.)Q RKAQ;Q
#
9

9
}S_EPQA/zS_?]
Q; !QA{?@<
*-#
>

>
+*-#
9

9
k*-#
*

*
#
9
+$#
>

>
i#
*

*
'0
9

kgK NR/BQ;V/BEP<
gE8.T<
>
+*-/1
*
+*-k-15i5+515$/'1
9
+5/|
#
*
+* 0/
9
1#
>
+b 0/
9
g^K#
9
+5 .0/
9

-1>5
-1>5
-1>5
kgK NR/BQ;V/BEP<
gE8.T<
>
+*-/1
*
+*-i-15i5+,15$/'1
9
+5/|
#
*
+* 0/
9
1#
>
+b 0/
9
g^K#
9
+~ .0/
9

-1>5

.C3 DE3F6GH3.IJK 
dwX)Q R1TEKAI\/Q/
*
1
*
1I !
K\Q/
>
+$9i/
*
'.1
>

X)Q R*Q^ !SOQP*Q</
9
+m#+*.
-1>5
&C3<gxg<•
*
k•
>
+•
9

€$/
*

*
k$9i/
*
'
>
•$i
*
'+/
9

>
$
>
i'
q+l€/
*
bb-k$9i/
*
',> •$,5i>5'+*,>

$* i,5'
-1>5
-1>5
9
TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ LỚP 8 THCS
d=K R/
*

kg9>1-≈
1/
>

kg`b1>≈
X)Q R !K\?_NQ</
>
k/
9
+>1`bk*+
91`b$.'
-1>5
&C3<gxg<•
0
*
k•
0

>
+•
,

€$/
*

*
k$/
>
k/
9
'
>
•$
0
i'+/
,

>
$
>
r
0
'
q+l€-19>bb-k91`b,> •$`-i,5'+/
,
,>

$* i`-'
d=K R<
kgm ,*1*
,

m(Q R !=OA/Q<
==
D
m
V
,
0
*1,*Q^
-1>5
-1>5
-1>5
-1>5

.C3 DE3F6GH3.IJK 
α
∠=∠
*>*
D‚‚
$2 V'
α
>‚‚‚
9>*
∠=∠
$‚
>
D
*
Q N7Id
>
'
α
>ƒ-f‚‚[‚X
-
9>*9
−=∠=∠
α
>X[‚
*9
=∠⇒
>*
f[[∆
_2f
-
*b-5>> ==++⇒
αααα

-
9`=⇒
α
:%
&
-15
-1>5
-15
-1>5
-15
8
.C3 DE3F6GH3.IJK 
dwET^)Qh1.)Q RKAI !Q#
*
1.)
Q RKAIQ;PGQ#
>
1I)Q -1>5
,
TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ LỚP 8 THCS
1KwQ R)Qx
yP*<g=).Q; !1P%/I)K
 !Q
*

g<x+{




x+*-#
*
h
*
$*'
->5
-1>5
yP><UOA/)*Q RQ;PGXy„$
='
>
1P)%/K !
9

g<xkx
Q;
+{



xk*-#
>
h
>
+*-#
*
h
9
$>'
g$*'1$>'<
*-#
*
h
*
k*-#
>
h
>
+*-#
*
h
9


#
>
+
*
>
*9
#

 −
$9'
g$9'<
*
1
>
1
9
 RG?@ !M1#
*
Z
?7

G RXy„IQ;#
>
-1>5
->5
-1>5
-15
Giám khảo chú ý:
- HDC chỉ là một cách giải. HS có thể giải theo cách khác, giám khảo căn cứ vào
bài làm cụ thể của HS để cho điểm.
- Điểm các phần, các câu không làm tròn. Điểm toàn là tổng điểm của các câu
thành phần.

 M( trang 02 của đề thi)
x:…Ddd#†Ugg[U‡f
N!O)PQ&R
11111111111111111111111
#$9S%)T()$$*$
= (U
234567V,
Thời gian: 120 phút ( không tính thời gian giao đề)
( Đề này gồm 01 trang)

[.?Q6PK/P?N?KA N!()
*
+
>./0|7 NK/P?cZ N?KA NF!(
5
TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ LỚP 8 THCS
)
>
|) N.QcK]Q2G/.] Nˆ!()

9

g^()K?%I.?KA=2 NZ

[L !K//‰% R=K !h.
* =%^P(IL !=/QPXA/5-8
=%L !?pP%/
g%/.)Q RI/‰%?7.)Q RKAI !| !%QPQ R
Q-1ƒ0/
9
|*1-0/
9
**190/
9


[?%TP !]T

+>-
-
D N=?%/W?
/]T+*
-
1S.=K_?@T%TI !K?%Q
*
+
9-19
-
D NQ2=?%/W?8)TW?KA%TI !.
_?@TQ
>
+,>1`
-

GTEKAIW?/KA"7.)Q RKAI !I
/QPQ RQ* 0/
9
>~ 0/
9
|TEKAI !Q,> a0.X

D NE//T.e//.)Q R5 QAb/7N
*-_
 g^SI/T()I/ /

? D7BA///(.)Q R> 8%/T.e
/QA!()Q?AC
?7KwQ Rx+/!+ƒ1bD0.
Lưu ý: Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.

Mẫu 3 ( trang 3,4,5 của đề
thi)
!+>? #$9S%)T()$$*$
234567V,
`
TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ LỚP 8 THCS
!+>'
iXwSQ/./QN=6|R!E.7Z
w%.=/Š/ V!/
i:wSQ/ R7_%/ VP
iD7e?7OSB.7c=6K.P?7O]K !S%
/.=./
P!+>? U$W XW
 YZY3 

$>/'
idwOcZ N N?ZQh$./'
dwON NZ7cZ NhQ$'
i
•Z N RK*09N?$KA N'<
h
*
+
*
9

*
+
>
9

i
•Z N RKA NF<
h
>
+
9
S
i
•Z N N.cK]Q2G/ˆ<
h
9
+
>
S
D (?<h
9
+h
*
kh
>

‹
>
S
+
9
S
k
>
9

‹,+h
m(()K?%KA=cZ NI.?Q<
m
g"
+
s
t
+
,t
t
+,$./0'
Đ.s : 4km/h
-1>5
-195
-195
-195
-195
-195

$>15/
'
idw.)Q RI% !Q/

/


igKwQ RIL !<x+$/

k/

'*-
kgK !.*  !<x+$/

k/

'*-+m

#

*-
$m!m

Q^7/3IK !'
kh.*  !=<
x
Œ
+$/

k/

•* '*-+*0>m

#

*-
Žx
Œ
+sx‹/

k/

+> $*'
kg^I.) !S.=*5-Q<
m+/

0#

k$/

•*5-'0#


kXL !?pP%/<
$/

k/

•*5-'*-+m#

*-
Ž/

k/

•*5-+€/

0#

k$/

•*5-'0#

•#

‹/

$*•#

0#

'k/

$*•#

0#

'+*5-$*•#

0#

'
-1*5
-1>5
-19
-19
-19
-1,5
~
TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ LỚP 8 THCS
igKG.)Q RKAI#

| !#

%#

Z1
 R<
$*-90**9'/

•$*0ƒ'/

+i5-09$>'
g$*'$>'<
/

k/

+> 
$*-90**9'/

•$*0ƒ'/

+i5-09
id=K R/

•51,9$'|/

•*ƒ,15$'
m(.)Q RI/‰%Q</

•51,9$'
Đ.s: 5,43 (g)
-19
-19
-1*5

$9/'
idwm

Q^ !K?%|m
?
Q^W?/
#

Q.)Q RKAI !|#
?
Q.)Q RKAI/


QTEKAI !|
?
QTEKAI/
im%?%P !A.=A?%^ !
KK?@^I?<m
K
+m
?
ig VK%_?@T$ !T|?=
T'<
/
?

?
$•
*
'+/
Œ



$
*
•

'
$/
Œ

Q.)Q R !WQ2S.?GKK/P'
‹m
?
#
?

I
$•
*
'+$m

•m
?
'#



$
*
•

'
‹m
?
>~ 
?
$* •9-19'+$m

•m
?
'* ,> $9-19•>-'
‹m
?

?
*bb*ƒ-+,9>` $m

•m
?
'
‹m
?
$
?
*bb*ƒ-k,9>` '+,9>` m

$*'
iX=A//A?8% VK%_?@T
€$ !k?‚'T|?‚‚=T•<
$/
ŒŒ

Q.)Q R !WQ2S.=A?'
‹$/
ŒŒ



k/
?

?
'$
>
•
*
'+/
?

?
$•
>
'
‹$m

•>m
?
'#



$
>
•
*
'km
?
#
?

?
$
>
•
*
'+m
?
#
?

?
$•
>
'
‹m

5*``*-
,


•>m
?
5*``*-
,
km
?

?
99>*-+m
?

?
*5,ƒb-
‹m
?
$*>*~~-
?
k*-99>*-
,
'+m

5*``*-
,

$>'
7!7I$*'$>'K\K6w R<
*-*ƒ~-
?
kb`5> +*bb*ƒ-
?
k,9>`
‹b`>>-
?
+,9>` 
‹
?
•5-*1~$a0.X'
im(TEKAIW?/Q
?
•5-*1~$a0.X'
 Đ.s : 501,7 ( J/ kg.K )
-1>5
-1>5
-1~5
-1~5
-1~5
-1>5

$>15/
'
'iSI/T R^<
D+
A
t
$*'
gKQI/FT RKN+*-S
-195
-195
b
TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ LỚP 8 THCS
ig<+{S
$yF{.e/QA=_?@!KwQFx1
•Q{+x'
igZ?7<x+/
i•Z NEGI/ VIQF
6?@QA R<S++b/
g$*'^ RSI/TQ<
D+
A
t
+
F s
t
+
mgh
t
ŽD+
5 ƒ1bb
*-
+9ƒ>-‘
i[B.<D+{E<+
N
F
+

N
m g
+
9ƒ>-
5 ƒ1b
+-1b$/0S'


?'m()I/<
iSDI/T.O|7’A/.)Q RB
/%=’QF.eQA<
{
*
+x
*
+
5 >
ƒ1b
+
i
m()I/=/)W
*
i
g<D+{+{
*

*
i
hK<
*
+
*
F
F
+
5 ƒ1b
~ ƒ1b
-1b
•-15~$/0S'
Đ.s: a. 3920W; 0,8m/s
b. 0,57 m/s
-1>5
-1>5
-195
-195
-1*5
-1*5
-1*5
-1*5

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii[iiiiiiiiiiiiiiiiiiii

$T%X4\\%]%'^
ƒ
TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ LỚP 8 THCS
g„“”Ddg:h<y•g:}D:g–Dd
#$()$$*$?N!O= (1
[<m(Q—b
gNQ/?86$..N'
$U\/-*K'
PJ8
UB/?2.)Q R5-.QA/7?)_.)Q R,.
#T^76!/BI/3_7Qb/
>
g^S_7
ELQA/BC
PJ8
: VMd
*
d
>
c/B=22!*`-
-

[/h@/K.= V
' :ZA& NISKh=2QPQ Rcd
*
1d
>
K\
cK]Q2h
?' g^2?]!h=2ch
PJ8
[;R./^*E/
9
.)Q Rƒ1b5-.2?]?27:Z
G.)Q RI"27K;R./"7K@X)Q RKA
I"2Q*-5 .0/
9
I7Q>~ .0/
9

PJ8
y6~N1.]>G/1"*b / R
m()I7"Q, /01()I"7Q
9>./0
' g^.=8>Q6bN
?' U7/N%>B1GK^Q6B?A./C
:7
*-
TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ LỚP 8 THCS
TTP$W'$W 
Tóm tắt :
._
/
2
+5 1/
7
+,.
h
*_7
+b/
>
+-1 b/
>
H g^SQA_7C
`
kgKwQ RI?27Q<
x+*-$5-k,'+5,-D
kQFI=7?2ELQA/BQ<
{+x+5,-D
kS_7EL/BQ<
>
> >
5,- 5,-
*`b~5-$ 0 '
,-1 b -1 9>
F N N
p N m
S m m
= = = =
US)<*`b~5-D0/
>






**
:%&

TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ LỚP 8 THCS
0kyh
*
)!hcd
*

kyh
>
)!hcd
>

kD)h
*
h
>
pd
*
2‚pd
>
2a
kD)h1‚1a1h ! RSP&
?0g=^‚h„
X˜72‚ap2X
gK‚Xaf>‚af+`-
-

#WQ2‚Xa+*>-
-
hK<gK

aX‚<‚
*
ka
*
+`-
-

[B!=2‚
*
+‚
>
|a
*
+a
>

g<+l‚
*
k‚
>
ka
*
ka
>
+*>-
-
e

ha‚O><‚ka+*>-
-
+l‚ha+`-
-
_a5K<‚h„+*>-
-
$#.?!‚ha'
8
8
8
8
8
8
8
8
"=
X)Q RKA#
*
I?2Q
#
*
+
*
*
m
V
$*'

m
*
+
*
*
m
D

X)Q RKA#
>
I7Q
#
>
+
>
>
m
V
$>'

m
>
+
>
>
m
D

X)Q RKA#I;R./Q
#+
m
V
+
* >
* >
m m
V V
+
+
$9'
g$*'$>'$9'^K R#+
* > * >
* > > *
$ 'm m D D
m D m D
+
+
$,'
[/+/
*
k/
>


/
>
+/i/
*
$5'
g$5'$,' R#+
* >
* > * *
$ '
mD D
m D m m D+ −
/#+
m
V

(1đ)
(1đ)
(1đ)
(1đ)
*>
m+*E/
9
+-1 */
9
/+ƒ1b5-.
#
*
+*-5 0/
9
#
>
+>~ 0/
9
/
*
+C/
>
+C
TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ LỚP 8 THCS


m
V
+
* >
* > * *
$ '
mD D
m D m m D+ −


/$/
*
#
>
k/#
*
i/
*
#
*
'+/#
*
#
>
m
=7/ R/
*
#
>
k/#
*
i/
*
#
*
+m#
*
#
>

d=K%/ R/
*
+
* >
> *
$ ' *-5 $-1 *>~ ƒ1b5-'
>~ *-5
D VD m
D D
− −
=
− −
+ƒ1`>5$.'
m(/
*
+ƒ1`>5$.'/
>
+ƒ1b5-iƒ1`>5+-1>>5$.'
(1đ)
b6c6
._
h
"
+*b-./1
*
+~1
>
+b

*
+,-./01
>
+9>./0
H
0h
#
+C
?0gN/>B
h
z
+C
0•Z N7N/bQ<
h

+,-*+,-./
•Z N"7N/bQ<
h
#
+9>*+9>./
m(.=>Q6bNQ<
h
#
+h
"
ih

ih
#
+*b-i,-i9>+*-b./
?0dwQ.=N>Q6?pP7.B1g
•Z N7.BQ<
h
z
+,-$./'
•Z N"7.BQ<
h
"z
+9>$./'
8
8
8
8
8
8
8
*9
 " #
z
*b-./
~
~
b
b
Gặp nhau
TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ LỚP 8 THCS
[<h
z
kh
"z
dh
P
:,-k9>+*b-+l~>+*b-+l+>15
45K<i:BQ6<~k>15+ƒ15$N':ƒN9-6
i•Z N7/BQ<h
z
+,->15+* /
8
8
8

x:…Ddd#†Ugg:D:f‚
N!O)PB
e$%&^ $
= (1
234567V,
.fFL37JIJZ.g6
(Không kể thời gian giao đề)
8
: N/.]"D ND N™
cZ NP!(), /0™cZ NS!()` /0D N
!(), /0K™NP!()` /0K™N
WQ2:;!^K !
8
[?%)I_UO/) !

*
+9-/"/EP
>
+5/g%/AQT/FI_]
"
KwQ RKAI !QE
*
+*- D0/
9
1IEPQE
>
+b D0/
9
1II
_QE
9
+*9` D0/
9

8
:c=P"Q/?@/ N.^/c=K3*c=B
 %&S<
Z?7c=K3C
?X)Q RIc=wQ!Vc=
*,
[ D
f
TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ LỚP 8 THCS
.?AQPC
8
X /(QA>5/?@/BMA N=FTQ
9` a
"7TS/BMAQ-~51E/BMAQ>,/
*g^KwQ RI(
>g^pQF/S..e(QA
9g%/Q!IQF/S
88
[TQ R.7?@/.)Q R/
*
+*5-/
>
+,  !]T

*
+*-
-

D N=TQ R.7/R.//7.)Q R/+>  R
7T
>
+*>-
-

DT_?@IT)Q*,
-
g^.)Q R/7KR./
D#„I/1 !7QPQ RQ<

*
+ƒ a0.X| 
>
+,> a0XX| 
,
+>9-a0.X
iiiiiiiiiiiiiii:7iiiiiiiiiiii
U}x}Dmš"‚›JU‚›[Utg:‚fyœ[x‚
[–Dm•gyžbrDŸ[: >-*9r>-*,
_*$5/'
i dwE=cZ NQh$hl-./'
gN™cZ NPQ
b->
**
*
*
S
v
S
v
S
t ===
gN™cZ NSQ
*>->
>>
>
>
S
v
S
v
S
t ===
-15/
-15/
-15/
*5

"
TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ LỚP 8 THCS
m()K?%I NQ<
'0$,b
*>-
*
b-
*
*>-b-
>*
>*
hkmv
S
S
SS
S
tt
SS
v
TB
TB
=⇒


+
=
+
=
+
+
=
i dwN=cZ NQ$l-S'
•Z N NKNPQ<
>
,-
***
t
tvS ==

•Z N NKNSQ<
>
`-
>>>
t
tvS ==

VËn tèc trung b×nh cña ngêi thø hai lµ:
'0$5-
>>
>
`-
>
,-
>*
>*
hkm
tt
tt
tt
SS
v
TB
=
+
+
=
+
+
=
Do
hkmvhkmv
TBTB
0,b05-
*>
=>=
Nªn ngêi thø hai ®Õn ®Ých B tríc.
-1~5/
-15/
-15/
-15/
-1~5/
-15/
_>$>15/'
i dwQAQT/FI_]
"
i e/[DK>@/K/
/BM@/K!/B_8I
_ !
-15/
-15/
*`
TUYN TP CC THI HC SINH GII VT Lí LP 8 THCS
i g
NM
pp =
'$-*1-
*9`
b -51 *-91-
9
>>**
9>>**
m
d
dhdh
h
hddhdh
=

=

=
+=
-15/
-15/

_9$5/'
' dw
*
l
QWf
>
l
QWf"
A
p
QKwQFELQA
B
p
QKwQFELQA"
Để cân thăng bằng
>*
lplp
BA
=
Do
BA
ppll <>
>*
Vậy quả A rỗng.
b) Theo đk cân bằng đòn bẩy
'*$
*
>
l
l
p
p
B
A
=

'>$*-|*-
>*
mpmp
BA
==
'9$
9
>
*
>
=
l
l
Từ (1), (2), (3) có
>*
>
*
9
>
9
>
*-
*-
mm
m
m
==
Vậy quả A rỗng.
-15/
-15/
-15/
-15/
-15/
-15/
-1>5/
-15/
-15/
_,$>15/'
*~
TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ LỚP 8 THCS
1, gKwQ RI(Q<
'$*-b-51>
~51-9` 
J
h
HA
p
A
hp
A
A
H
i
===⇒==
>1^Q<
'$>~ 51>*-b- jhpA
i
===
p/SQ<
'$ƒ >~ 9`
¡
JAAA
i
=−=−=
91UQ!QF/S
'$519~
>,
ƒ
¡
N
s
A
F ===
*/
-15/
-15/
-15/
_5$5/'
dw
,9
|mm
Q.)Q R/7KR./1<
'*$>1->
,9
kggmm ==+
DTQ RER./;K=/T
Ct
-
>
*>-=
7
Ct
-
9
*,=
Q<
'91>ƒ$*-`
'>9-ƒ $*-`
''$$
,9
,9
9>,,*9
mmQ
mmQ
ttcmcmQ
+=
+=
−+=
DTQ RITQ R.7 !’7
Ct
-
9
*,=
'$~-b-
'*-*,'$,> ,1-ƒ *1-$
''$$
¡
¡
*9>>**
¡
JQ
Q
ttcmcmQ
=
−+=
−+=
DTQ R.7 !?@TQ RR./;K<
'>$
*-`
~-b-
91>ƒ
~-b-'91>ƒ$*-`
,9
,9
=+⇒
=+
mm
mm
-15/
*/
*/
-15/
-15/
*b
TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ LỚP 8 THCS
g$*'
9,
>1- mm −=
g$>'
kgm -9*1-
9

g
9
m
$*'
,
m
+-1>r-1-9*+-1*`ƒ.+*`ƒ
-15/
-15/
-15/
8
$T%X4\\%]%
%$
ĐỀ CHÍNH THỨC
#$%&^ $ @4A&R&+,
= (1
Thời gian làm bài: 120 phút( không kể thời gian giao đề)
$$5'
*1[ N7" S<™cZ NP!(), /01™
cZ NWQ2!()5-./0g%/()K?%I NKA?
cZ N
>1[ N7"*56Q2456m()B*Q
*
v
+* /01B>Q
>
v
+> /01B9Q
9
v
+9 /0"7cZ N
"Q* /g%/()K?%KA?cZ N
$$$5'
[.)3%8(7ETh+,-/
>
1+*-/1.)Q R*`-/
*1g=.)3 !g%/IP3OKA !.)Q RKAI
 !Q#
-
+* .0/
9

>1"_N N.e/Q3ET^h
*
+,/
>
S_
*
K\QP%.)
Q RKA#
*
+**9 0/
9
X= ! N/F !?@!/BKAI
.)3g%/
*
IQ3
$$$ <$5'
D N.e/(.)Q R* .KA/BMAE*-/1
>/
*1g%/QF.e$?;cQF=/S'
>1gFKQF=/SQ5-D:Z^P..e(KA/BMA
:TSI/BMA
91X.e(QA7/BMA7 N8AS.e(KA
/BMA@/QF=/S KA/BMA%()I(
’QA/QPC
$4$5'
[/ !?@/.)Q R5 /1>Q^ !]T>-
-

*1g^TQ RP7/ !S"7TEKAID/Q
ƒ a0.XID !Q,> a0.X
>1D7 NE/E_?@TS* ‘S/ !KA
P%NS/ !Q?Q_C$"7:TSKTQ* ¢'

TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ LỚP 8 THCS
91gF7:TSKT2b-¢:;S.S/ !7E_K
;S?Q_%/ !2 R*-
-

:7
( Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
!+>? 4\P$W'$W #$%&^ $
@4A&R&+,= (1
$$5'
dwcZ N7"Qh$hl-./'
gN™PcZ NQ<
'$
b-,-
>
h
S
S
=
N™)cZ NQ<
'$
* 5-
>
h
S
S
=
m(N=cZ NQ<
'$
,
ƒ
* b-
h
SSS
=+
m(()K?%I NQ<
'0$,1,,
ƒ
,
,
ƒ
hkm
S
S
t
S
v
TB
====
gcZ NI N RB*Q<
*-
,
*
*
=S
B>Q<
>-
,
*
>
=S
B9Q<
9-
,
*
9
=S


BQ<
nS
n
*-
,
*
=
m(
ABn
SSSSS <++++ 
9>*
,-'*$,-
>
'*$
,-9>*
* '9>*$
,
*-
* *-
,
*
9-
,
*
>-
,
*
*-
,
*
≤+→≤
+

≤++++→
≤++++→
≤++++→
nn
nn
n
n
n
m%
∈n
D
£

>

n
-15
-15
-15
-15
*
-15
-15
-15
>-
TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ LỚP 8 THCS
*
b=→ n
m(SbB N RcZ NQ<
h
*
kh
>
kh
9
kkh
b
+ƒ-./
m(N*-./)Q<
'$
ƒ
*
ƒ-
*-
h=
m(ON N=cZ NQ<
'$
ƒ

ƒ
*
b
,
*
h=+
m(N=4Q<
'$
ƒ
>5
9
>
ƒ

b
*>
*
ƒ

h=+=+
m(()K?%KA?cZ NQ<
'0$9`
>5
ƒ*
ƒ
>5
*
hkm
t
S
v
AB
TB
====
$$$5'
/+*`-+-1*`.

x
3
+/*-+*1`$D'
m(.= !.)3_?@
g$QP('
x+{

x+E

m
(

x+E


'$-,1-
*-,-*-
`1*
,1-*-
`1*


,,,
*
*
m
Sd
P
hSh
n
====→

m(POQ<*-i,+`$/'
g.)Q RKAI3Q<
,*9
*-,
*`1-
*-*-,
*`1-
−−−
===
V
m
D
'0$, *-,1-
9,
mkgD ==→

X)Q R3WQ2S..eQ<
/i/
*
+/im
*
#
3
X)Q R%QQ<
/
>
+m
*
#
*
m(.)Q ROQ<$/i/
*
k/
>
'$.'

x+*-/+*-$/i/
*
k/
>
'$D'
m%.)3(Ax+{

*-$/i/
*
k/
>
'+E

h$£'
g/
*
+#
3
h
*

*
/
>
+#
%
h
*

*
g$£'


*
+515$/'
$$$$5'
-1>5
-1>5
-15
-15
-1~5
-1>5
-15
-15
-15
-15
-15
-15
-15
-15
>*
TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ LỚP 8 THCS
m(.)Q R/+* 

x+*-/+* D
gT/BMA<
'$>
*-
>* 
N
l
hP
F
l
h
P
F
===→=
m(QF.e(.{/S..Q> $D'
gF7QF/SQ5-$D'AQF.e(KA/BM
AQ{+> k5-+>5-$D'
m(PQ<
gx
+
F

l
+>5-*-+>5 $a'
^Q<

+x+* >+> $a'
g:+
¢b-
>5
* >
*  ==
TP
A
Aci
1h.(7[xD7LKA
/BM@/QF=/S QF=/SKA/B
MAAQF.eKA/BM@/Q<
{+5-$D'
[S.e.O
g<
vF
t
SF
t
A
P 

===
dw()KA[xDQ
*
v
m()KA[x@/Q
>
v
gx+>5-
*
v
+5-
>
v
5
5-
>5-
*
>
==→
v
v
*>
5 vv =→
m(()’QA5QP
$4 <$5'
1gDy-15.D/’T>-
-
QA
*
-
<

*
+/

+ƒ -15b-+9` $a'
DQ RI>. !’T>-
-
QA*
-
Q<

>
+/

+,> >b-+`~> $a'
m(TQ RP7S/ !Q<
•+•
*
k•
>
+9` k`~> +~-b $a'
D7EE_S* ‘ !1Q*
_E_//TQ RQ* a
m(NS/ !Q<
-15
-15
-15
-15
-15
-15
-15
-15
-15
-15
*
*
-15
-15
-15
>>
TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ LỚP 8 THCS
'$~-b
*
~-b
*
giây
Q
t ===
1gF7TSKT2b-¢•Q/_
TQ R;K/K NQ> a
m(S.SE_K%Q6/ !;T
K/K N1*_;K/K NQ> a
DTQ R;KI5 D/2 R*-
-
Q<

9
+/

+ƒ -15*-+,5 $a'
DTQ R;KI>. !2 R*-
-
Q<

,
+/

+,> >*-+b, $a'
m(N/ !2 R*-
-
Q<
==
+
=
+
=
>
bb5
>
b, ,5
>
,9
QQ
t
,,>15$_'
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤:7¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
-15
;
 
S%
N!O)PQ&R
Đề chính thức
#$9)&()$$*$?N!O4

@4A&R,
= (U
Thời gian làm bài 120 phút Ngày 21 tháng 3 năm
2013
 " N2 7"D N!()
*
+
*>./0h*56% N!()
>
+*b./0D N?S
 N9-6h.B N1 N?A/9-68%
 N N
:Z%/()I N?
X)Q RI/)T/P !Q5-g=)T/KA/
/‰./Q2.)Q R*>%.)Q RI)T/Q6Q`-15G.)
Q RKAI./Q2Z?;)T/Xy„I !Q#+* 0/
9

>9
TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ LỚP 8 THCS
[76?./ !^Qm+*-/
9
.)Q RQ5[
A??@e R?6??@/SRE_¥K\=( !S_%
/P ^I6?OKA/B !Xy„II !eQPQ RQ
* 0/
9
~ƒ 0/
9

g%/.)Q RIA?eC
U (.)Q R/+> QA*-/ NE/K
S<
Cách 1:#T)\//KWKw)G/KWKw"7TSIT
)Qb91$9'¢g^QF.eE__(QA
Cách 2:#/BMAE*>/yF.e(Q6{+*ƒ Dg%/QF/S
8(/BMATSIVTC
- Hết -
Lưu ý: Cán bộ coi khi không giải thích gì thêm
Được sử dụng máy tính./.
TT#$)4N!O&h
@4A&R,
= (1
i' j$' $W
 iwQ6 N?pPQ//)^N=9 N
hN N9B N*
iXcZ N RI/3 N<
kD N<h
*
+
*
+*>
kD N<h
>
+
>
+*b$i*0,'
>,
TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ LỚP 8 THCS
kD N?<h
9
+
9
$i*0,r*0>'+
9
$i-1~5'
ig.T?<h
*
+h
9
‹*>+
9
$i-1~5'
$*'
iy2<h9-6$+*0>'.Q6 N9B N%
cZ N R I N<
kD N<h
*
Œ+*>k*>-15+`k*>
kD N<h
>
Œ+*b$i*0,'k*b-15+,15k*b$i-1>5'
kD N?<h
9
Œ+
9
$i-1~5'k-15
9
+
9
$i-1>5'
igUX?% N9 NQ<
h
9
Œrh
*
Œ+h
>
Œrh
9
Œ‹>h
9
Œ+h
*
Œkh
>
‹>
9
$i-1>5'+`k*>k,15k*b
¦‹>
9
$i-1>5'+*-15k9-
$>'
ig$*|>'K6K+*1~5$*' R
9
+
*>*1~5
*1~5 -1~5−
+>*$./0'
 i#)T/P !A.)Q R !KK<
/
*
+5-k*>r`-15+*15+*15*-
i9
$.'
ig^ !KK<m
*
+/
*
0#
*
+*15*-
i9
0*-
9
+*15*-
i`
$/
9
'
iD<g^I/‰./Q2?@^VKKDA<
kg^/‰./Q2<m
>
+*15*-
i`
/
9
kX)Q R/‰./Q2</
>
+*>+*>*-
i9
.
im(Xy„I/Š./Q2<
#
>
+
>
>
m
V
+
9
`
*>*-
*15*-


+b .0/
9
 ig<
m+*-/
9
+*-
i5
/
9
|/+5+5*-
i9
.
iXy„I6?<#
-
+/0m+5*-
i9
0*-
i5
+5 $.0/
9
'
iD<#Xy„I6?#
-
+5 $.0/
9
'
Xy„I !Q#+* .0/
9
SK6?S&%/*
™. R=K !
gF7E6? R?*A?Sp R=%/K
 !Qc=P%/<mi*0,m+90,m
#QF’ISRE_KG<g+$nio'm*-#
+-1>5*-
i5
*-* +-1->5
$D'
idwA?e.)Q RQm
Œ
Xy„#Œy6QFEL
QAc=P<
kgKwQ RxŒ+$*-#Œ'mŒ
>5

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×