Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng anh 6 chuẩn in dùng luôn theo chương trình mới

Date of planning:15/8
Date of teaching:
Period:1
PERIOD 1: INTRODUCTION
A-The aims and objectives:
By the end of the lesson, Ss will be able to know about the book Tieng Anh 6
- book map
- Parts of a unit
- How to study vocab , stucture.
- The importance of English
B- Preparations :
1/ Teacher: Text book, lesson plan,
2/ Students: Textbooks, notebooks, reference books
C- Procedures:
I/ Organization: (2') - Greeting
- Checking attendance
II/ Warm-up: (5')
T: Chatting : Ask ss some questions in Vietnamese
+ What is the weather like today ?
+ How do you feel about this new school ?
+ Do you like English?

Ss: Answer
III/ New lesson: (35')
I. Giới thiệu chương trình Tiếng Anh 6
1. Mục tiêu môn học
- Học sinh có thể nắm được kiến thức cơ bản tối thiểu và tương đối hệ thống về Tiếng
Anh thực hành hiện đại.
- Có kỹ năng cơ bản sử dụng tiếng Anh như một công cụ giao tiếp đơn giản duới các
dạng nghe, nói, đọc, viết.
- Có sự hiểu biết khái quát về văn hóa các nước sử dụng Tiếng Anh.
2. Đặc điểm môn học
- Xoay quanh 6 chủ điểm lớn:
+ You and me + Nature
+ Education + Recreation
+ Community + People and places
II. Giới thiêu sách TiếngAnh 6
1. Cấu trúc sách
- Có 16 đơn vị bài học ( 16 Units)
1
- Mỗi đơn vị bài học gồm 3 phần A,B,C
- Sau 3 bài học có 1 phần Grammar Practice và 1 bài kiểm tra 45’
- Cuối sách là phần tổng kết ngữ pháp và từ vững cả năm học
2. Phân phối chương trình
- Cả năm: 3 tiết x 35 tuần = 105
- Học kỳ I: 3 tiết x 18 tuần = 54 tiết
- Học kỳ II: 3 tiết x 17 tuần = 51 tiết
III. Giới thiệu cách học Tiếng Anh
1. Trên lớp:
- Trật tự lắng nghe giáo viên giảng bài, hăng hái phát biểu ý kiến.
- Rèn luyện và giao tiếp bằng Tiếng Anh trong giờ học Tiếng Anh, hạn chế sử dụng
Tiếng Việt.
- Mạnh dạn phát âm chuẩn, thực hành nói nhiều.
2. Học ở nhà
- Học bài cũ: học từ vựng, ngữ pháp của bài học trước.
- Đọc lại bài khóa nhiều lần để nhớ từ vựng.
- Tự lấy ví dụ sử dụng cấu trúc ngữ pháp đã học.
- Làm nhiều bài tập nâng cao.
- Chuẩn bị bài học tiếp theo. (Tra từ vựng của bài học, đọc trước bài học phát triển 4
kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết)
- Giao tiếp với khách nước ngoài nếu có cơ hội.
IV/ Consolidation:(1' )


-T: Ask ss to retell some important notes.
Ss: Answer

V/ Homework(2')
- Prepare: Unit 1- A1,2,3,4
**************************** The end ****************************
2
Date of planning:15/8
Date of teaching:
Period:2
BµI KIÓM TRA KIÕN THøC
TEST ENGLISH NEW YEARS
I. Đánh dấu ü vào những câu mà bạn nghe ( 2 điễm)
1. ¨ I like winter. 2. ¨ The weather is cool.
¨ I like summer. ¨ The weather is cold.
3. ¨ I often go swimming. 4. ¨ We are going to play badminton.
¨ I often go fishing. ¨ They are going to play badminton.
II. Sắp xếp những từ sau thành một câu hoàn chỉnh (2.5 điễm)
1. in/ what/ the/ summer/ is/ like/ weather/ ?/ .
…………………………………………………………………
2. tonight/ going/ the/ amusement/ to/ I’m/ park/ ./
……………………………………………………………
3. should/ take/ you/ aspirins/ some/ . /
………………………………………………………………………
4. in/ Vietnam/ there/ how/ seasons/ many/ are/ ?/
………………………………………………………
5. tomorrow/ doing/ you/ are/ what/ ?/
…………………………………………………………………………
III. Nối câu hỏi ở cột A với câu trả lời tương ứng ở cột B (2.5 điễm)
A B Answers
1. What are you doing?
2. What’s the matter with her?
3. Are you going to the museum?
4. What’s the weather like in
spring?
5. Where are you going next
weekend?
a. It’s very warm in spring.
b. She has a cough.
c. We’re going to Cuc
Phuong National Park.
d. I’m drawing a picture.
e. No, I’m not
1………
2………
3………
4
5
IV. Hãy viết một đoạn bằng tiếng anh về thời tiết, khí hậu nơi bạn sống (3.0 điễm)
ANSWER
I. Đánh dấu ü vào những câu mà bạn nghe ( 2 điễm)
1. I like winter. 2. The weather is cold .3. I often go fishing 4. They are going to play
badminton.
II. Sắp xếp những từ sau thành một câu hoàn chỉnh (2.5 điễm)
1. What is the weather like in summer?2. I’m going to the amusement park tonight.
3. You should take some aspirins. 4. What are you doing tomorrow?
III. Nối câu hỏi ở cột A với câu trả lời tương ứng ở cột B (2.5 điễm)
3
1. d 2. b 3. e 4. a 5. c
IV. Hãy viết một đoạn bằng tiếng anh về thời tiết, khí hậu nơi bạn sống (3.0 điễm)
Hello! My name is …… I live in Hoa binh province,in Vietnam. There are 2
seasons in my hometown: the dry season and the rainy season. The rainy season begins
from November to April
………………………………………………………………………………………….
Date of planning:15/8
Date of teaching:
Period: 3
UNIT 1 : GREETINGS
LESSON 1: A. HELLO (A1-4)
A/ The aims and objectives :
1-The aims: By the end of the lesson , Ss will be able to:
+ Greet each other , say " Hi, Hello", introduce name .
+ Help ss have skills to study and practice.
+ Make ss feel self- confident when they introduce about themselves
2- Objectives:
a. Language focus
* Vocab : Hello, Hi, I, I am = I`m
My, name, is ( My name is)
* Grammar: - Greetings: Hello, Hi
- Introduce name : I am Lan = My name is Lan.
b. Skills: Listening – Speaking – Writing – Reading.
B/ Preparations
1/ Teacher: Text-book, lesson plan, cassette, pictures, cards
2/ Students: Text-books, notebooks, exercise books
C/ Procedures
I/ Organization: (1') - Greeting
- Checking attendance
II/ Warm-up: (2')
- T: Ask Ss to look at the picture page 10 and give their ideas about greetings .
+ How do you greet each other in Vietnam ?
- T: Request ss to look at the picture and answer the questions
Ss:Answer
III/ New le sson: (37')
Teacher’s & Students’ activities Contents
• Presentation (12')
* Act 1: How to greet each other
I- Vocabulary:
+ Greeting (n): lời chào
4
- T: Ask Ss to look at the picture in the Sts’
books and tell about the situation in the
picture.
Ss: Discuss sthing about the pictures.
- T presents vocabulary and let ss practise
* Let ss play a game: "What and where"
- T: Prepare some cards about newwords.
Guide the way to play.
Ss: Listen and play with two groups.
- T: Check and comment the winner.
- T: Notice the differences between Hello
and Hi.
Ss: Take notes if necessary.
* Act 2: How to introduce name.
- T. uses the pictures in the book and sets
the scene to ỉntoduce name.
- T: Ask: How many ways can we use to
introduce name ?
Ss: Give their ideas.
-> Concept check:form, meaning, use,
pronunciation.
- T: Introduce short form .
Ss: Copy down.
• Practice (15')
T. uses the picture in the book and sets the
scene to build dialogue.
Ss: pairwork.
- T: Aks ss to role play Nam , Ba … to
repeat the sentences .
Ss: Roleplay.
Greet and introduce the name.
-T: Ask ss to greet each other and
introduce their name .
Ss :Practice with a partner.
- T: Call some pairs to practise in front of
the class.
Ss: Talk in pairs before class.
- T: Comment if necessary.
• Production (10')
- Ask Ss to look at the workbook and do
Exercise 1 (p. 2 – workbook) individually.
Ex1 : a) I am Hoa. / I’m Hoa.
+ Hello: xin chào
+ Hi:
+ Name (n): tên
+ I: tôi, tớ,anh ,em
+ My : của tôi, của tớ
+ is = am: thì , là
+ I am = I`m: tôi là
+ My name is : tên tôi là
* What and where
II- Model sentence:
Eg: My name is Hung.
I`m Hung.
* Notes: Short form :
I am = I’m
My name is = My name’s
III- Practice:
1/ Say "hello, hi" to your classmates
A: Hello.
B: Hi.
2/Dialogue build.
Lan Nga
a. Lan: Hello! __ __ Lan.
Nga: Hello! I __ Nga.
b. Ba: Hello! My name’s Ba.
Nam: Hi! __ __ Nam.
3/Practice:
Eg P1 : Hello
P2 : Hi
P1 : I’m Hoa .
P2 : My name is Linh .
5
My
Hi
Hello
Name
I
=> Form: My name is
I am
b) Mai
c) Minh
d) Nam
e) Thu
f) Linh
- Ask Ss to work in four groups and do
Exercise 2 (p. 2 – workbook)
- Call some Ss to write the sentences on the
board.
a) Hello. My name’s ….
b) Hi. My … … … .
c) Hi. … … …. … .
d) Hello. … … … Huy.
IV. Exercises
Exercise 1 (p. 4)
b) I am Mai. / I’m Mai.
c) I am Minh. / I’m Minh.
d) I am Nam. / I’m Nam.
e) I am Thu. / I’m Thu.
f) I am Linh. / I’m Linh.
Exercise 2 (p4)
a) Hello. My names’ Nga.
b) Hi. My name is Phong.
c) Hi. My name is Chi.
d) Hello. My name is Huy.
IV/ Consolidation:(2' )
-T: Ask ss to retell the lesson.
Ss: Answer.
V/ Homework:(3')
- Learn by heart all the new words and the structure.
- Practice say “hello, hi” to every body and introduce your name.
- Do exercise 1 and 2 in workbook.
- Prepare: Unit 1: Lesson 2: A5-8.
Date of planning:18/8
Date of teaching:
Period: 4
UNIT 1 (CONT)
LESSON 2: A5-7
A/ The aims and objectives :
1-The aims: - By the end of the lesson, Ss will be able to:
+ Ask about health greeting and say “ thank you ”
+ Practice asking and answering about health.
2- Objectives:
a. Language focus
* Vocab : How, you, are, And you?, fine, thanks, Mr/ Mrs/Miss.
* Grammar: - Ask about health: How are you? I`m fine, thanks. And you?
b. Skills: Listening – Speaking – Writing – Reading.
B/ Preparations:
1/ Teacher: Text-book, lesson plan, cassette , pictures, sub-board ,
2/Students: Text-books, notebooks, reference books
C/ Procedures:
I/ Organization: (1') - Greeting
6
- Checking attendance
II/ Warm-up: (5')
- T : Check the old lesson : Ask ss to greet and introduce their name .
Ss: Do what teacher ask.
- T:comment and give marks
III/ New lesson: (36')
Teacher’s & Students’ activities Contents
• Presentation (12')
* Act 1: Pre – teach vocab
- T: Use examples to introduce newwords.
Ss: Listen, repeat and copy down.
- T: Ask ss to read out in groups and read
individually.
Ss: Read out.
=> Checking: Slap the board.
* Act 2 :Greeting and talking about the
health
- T: Ask ss to look at the picture (P 12 )
Ss look at the picture
- T: Introduce the situation : Lan and Ba
meet when they are at school. Ask ss to
guess what Nam and Ba are talking about
Ss: Answer.
- T: Ask ss to put the dialogue in the
correct order . Ask ss to work in pairs.
Ss: Pairwork.
- Ask ss to read the dialogue again and
check their guess .
Ss: Read and check their guess .
-T: Give the way to ask and answer about
health :
• Practice (15')
* Act 1 (A5)
-T: Ask ss to practice with a partner to read
the dialogue A5 first then make similar
dialogues .
Ss: Pairwork.
- T: Ask ss to work in Close Pair first then
Open Pair .
Ss make similar dialogues
* Act 2 ( A 6):
I- Newwords
+ How : như thế nào
+ are : thì, là, ở
+ you : bạn, các bạn, cháu, em …
+ And you: còn bạn thì sao?
+ fine : khỏe
+ thanks / thank you: cảm ơn, cảm ơn bạn
+ Mr : ông, ngài
+ Miss/ Mrs: cô, bà
II-A5 : Listen and repeat
1/Grammar:
*Put the dialogue in the correct order .
1. Ba : How are you ?
2. Lan : Hello , Ba .
3. Lan : I’m fine , thanks . And you ?
4. Ba : Fine , thanks .
5. Ba : Hi, Lan
=> Key : 5 – 2 – 1 – 3 – 4
Eg: P1: How are you?P2: I`m fine, thanks.
2/Note:- Khi người thứ 2 hỏi lại thay vì
nói “And how are you?” chỉ cần nói “And
you?”
- I am = I`m
III- Practice:
1-A6: Practice with a partner
Mr . Hung / Mrs . Hoa / Miss Lan .

Eg :
P1 : Hello , Mr. Hung .
P2 : Hi , Miss . Hoa .
P1 : How are you ?
7
How are you?
I`m fine, thanks.And you?
- T: Ask ss to pracice with a partner.
Ss: Pairwork.
* Act 3 ( A 7)
+ / Pre – writing : Ask ss to look at the
picture and give the situation .
Ss: Give the ideas.
- T: Help ss to fill in the missing words .
Ss: Fill words.
+/ While – writing
- T: Ask ss to write in their notebook
Ss: write the dialogue by filling in the
missing words
+/ Post – writing
-T: Ask ss to read the dialogue again .
Ss: Read in pairs.
• Production (9')
- T: Ask ss to do the exercises.
Exe 1:
Nam: Hello. My … … Nam.
Hoa: Hi, Nam. I … . Hoa. How … you?
Nam: I`m …, thank you. And you?
Hoa: Fine, ….
Exe 2:
Ss: Do exercises in pairs.
-T: Let ss read the answers.
Ss: Read.
-T: Comment and correct.
P2 : I’m fine , thank you . And you ?
P1 : Fine , thanks ./ Very well , thanks
2-A7 : Write
Nam : Hello , Lan .
How are you ?
Lan : Hi , I’m fine, thank you.
* Futher practice
Exe 1: Complete the dialogue
Nam: Hello. My name is Nam.
Hoa: Hi, Nam. I’m Linh. How are you?
Nam: I’m fine, thank you. And you?
Hoa: Fine, thanks.
Exe 2:
Ba: Hello, Hoa. How are you?
Hoa: Hi. I am fine, thank you. And you?
Ba: Fine, thanks.
A: Hi. My name is An.
B: Hi. I’m Ba. How are you?
A: I am fine, thank you. And how are you?
B: Fine, thanks.
IV/ Consolidation:(2' )
-T: Ask ss to retell some important notes about greetings, name, health greetings.
Ss: Answer
V/ Homework(3')
- Ask ss to write how to ask about health .
- Do exercises part A in exercise book
- Prepare: Unit 1: Lesson 3: B1-6.
8
Date of planning:18/8
Date of teaching:
Period: 5
UNIT 1 : (CONT)
Lesson 3 : B . Good morning ( B1 – 6)
A/ The aims and objectives :
1-The aims: By the end of the lesson, Ss will be able to:
+ Greet each other using “ Good morning , good afternoon…And say “ good bye ”
+ Use " We are " to talk about us.
+ Practise asking and answering about health greeting.
2- Objectives:
a. Language focus
* Vocab : Good morning, good afternoon, good evening, good night, good bye
* Grammar: - Greetings: Good morning, good afternoon, good evening, good night
- Review: Asking about health with "you' and "we"
b. Skills: Listening, speaking, writing and reading.
B/ Preparations:
1/ Teacher: Text-book, cassette , leson plan, pictures ,
2/Students: Text-books, notebooks, reference books
C/ Procedures:
I/ Organization: (1') - Greeting and checking attendance.
II/ Warm-up: (4')
*Check the old lesson : Ask ss to greet , ask about health ( pairs )
Ss: Make dialogues in pairs .
- T:comment and give marks.
III/ New lesson: (36')
Teacher’s & Students’ activities Contents
 Presentation (12')
* Pre-teach vocabulary( 7')
- T : Ask ss to look at the pictures P 14 and
sets the situation
Ss : Look at the pictures and listen
- T : Plays the tape
Ss : Listen and repeat
- T : Introduces new words by using the
pictures and taking examples.
Ss: Listen, repeat, and copy down.
- T: Request ss to practise newwords.
Ss: Practise.
=> Checking: Matching.
T. explains some ways of greeting.
I- Newwords
+good morning : chào buổi sáng
+ good afternoon : chào buổi trưa, chiều
+ good evening : chào buổi tối
+ good night : chúc ngủ ngon
+ good bye : tạm biệt
+ children (n): trẻ em
+ Mom (n): mẹ
+ we are = we`re : chúng tôi là
* Notes : Hi/ hello: Lời chào thân mật
không phân biệt thời gian trong ngày.
Good morning/ afternoon : dùng để
chào tùy theo thời gian trong ngày thể
hiện sự trịnh trọng, lịch sự để tôn trọng
9
+ Presentation Dialogue (5’ )
+ Show the picture in B
3
/P.15 and ask:
(?) Who is this? (Teacher)
(?)Are they students?(yes)
How do Miss Hoa and the students greet
one another? Let's listen to their dialogue
T. reads the dialogue – Ss listen
Ask Ss to play the role of Miss Hoa ansd the
children to read the dialogue(closed pairs)
Call on some pairs of Ss to demonstrate the
dialogue before the class
T. explains the question and the answer.
How are you?
We are fine, thanks
Ss take notes
 Practice (15')
* Act 1 ( B1 ) : T asks Ss to listen to the
teacher and match the pictures with the
correct sentences.
a) b) c) d) e)
Ss: Listen to the tape then repeat.
- Some Ss read loudly.
* Act 2 (B2): Now look at the pictures of
time p15 then say greeting with your
partner.
* Act 3(B3): In picture a) Miss Hoa meet
her students in the school, they greet each
other. In picture b) Lan and her Mom say
greeting before going to bed.
Ss: Practise in pairs.
 Production (9')
- T: Ask ss to complete the dialogue B4 .
Lan: Good afternoon, Nga.
Nga: … …, … .
Lan: How are you?
Nga: … … …, … . … …?
Lan: Fine, thanks.
Nga: Goodbye.
Lan: … .
người đối thoại.
II- Dialogue B
3
.P.15
* Notes:
How are you?
We are fine, thank you
=> We’re = We are
Các em có khỏe không?
Chúng em khỏe ạ, cảm ơn cô.
II- Practice
1/ Picture drill B1,2( p.14,15)
a) B1: Listen and match.
Good morning – picture a
Good afternoon – picture d
Good evening – picture e
Good night – picture b
Goodbye – picture c
b) B2: Practice with a partner.
Example Exchange
-S1: Good morning
-S2: Good morning
2-B3 : Dialouge build.
a)Miss Hoa : Good morning , children .
Children : Good morning , Miss Hoa .
Miss Hoa : How are you ?
Children : We’re fine , thank you .
How are you ?
Miss Hoa : Fine , thanks .
Goodbye .
Children : Bye .
b) Mom : Good night , Lan .
Lan : Good night , Mom .
3- B4 : Write
Lan: Good afternoon, Nga
Nga: Good afternoon, Lan.
Lan: How are you?
Nga: I am fine, thanks . And you?
10
Ss: Write individually , and compare with a
partner
-T: Let ss make their own dialogues
Ss: Make dialogues .
Lan: Fine, thanks
Nga: Good bye.
Lan: Bye.
IV/ Consolidation:(1' )
-T: Ask ss to retell some important notes about health greetings.
Ss: Answer
V/ Homework:( 3')
- Request ss to learn newwords by heart.
- Ask ss to write their own dialogues ( three lines for each )
- Do exercises part B in exercise book
- Prepare: Unit 1: Lesson 4: C1,2,5
Date of planning:18/8
Date of teaching:
Period: 6
UNIT 1 : (CONT)
Lesson 4: C. How old are you ? (C 1,2,5)
A/ The aims and objectives :
1-The aims: - By the end of the lesson, Ss will be able to:
+ Count numbers from 1 to 20
+ Introduce oneself and others.
+ Ask and answer about the ages.
2- Objectives:
a. Language focus * Vocab : Numbers from 1 to 20, and, minus
* Grammar: One and one is two.
Three minus two is one.
b. Skills: Listening, speaking, writing and reading.

B/ Preparations:
1/ Teacher: Text-book, lesson plan, cassette , poster
2/Students: Text-books, notebooks, reference books
C/ Procedures:
I/ Organization: (1') - Greeting
- Checking attendance
II/ Warm-up: (5')
*Hold a game “ Jumble words ”: Reorder the letter to make words
tow => two oruf => four
tne => ten xsi => six
noe => one vesen => seven
fiev => five nema=> name
Ss: Write true words on the board .
11
- T:comment and give marks.
III/ New lesson: (35')
Teacher’s & Students’ activities Contents
• Presentation (10')
* Pre- teach the newwords
-T: Ask Ss to look at the pictures then
count the item in each picture from one
to twenty.
Ss: Look at the pictures and count the
items in each picture.
- T: Introduce words and write words on
the board.
Ss: Listen, repeat, and copy down.
=> Checking: Rub out and remember.
• Practice (18')
* Act 1:(C1)
-T: Play the tape twice.
Ss listen and repeat ( whole class , then
individually)
* Act 2:(C2)
- T: Ask ss to practice the numbers – Rub
out and remember .
Ss: Practice the numbers in groups .
+ The first st speaks numbers in
Vietnamese.
+ The second speaks in English.
+ The third write it in English.
- Ask three ss to come to the board and
practice .
Ss: Do what teacher ask.
* Act 3:(C5)
- Give the game of Bingo:
+ Ask Ss to look at the “Bingo” in
page 19 Ss’ books and listen to the
teacher’s explanation to understand how
to play “Bingo”.
+ Ask Ss to prepare draft and write
down the numbers which the teacher
read.
• 5, 3, 7, 11, 14, 15, 18, 20, 16.
• 13, 2, 19, 12, 17, 9, 6, 1, 15.
I- Newwords

- and: cộng
- minus: trừ
II- Practice
1- C1. Listen and repeat:
one two three four five six seven
eight nine ten eleven twelve thirteen
fourteen fifteen sixteen seventeen
eighteen nineteen twenty .
2- C2. Practice vocab
Eg :
P1 – 19
P2 – nineteen
P3 – nineteen ( write on the board )
3- C5: Play bingo.
3 5 17
7 9 8
* Further practice:
12
1 2 3 4 5
one two three four five
6 7 8 9 10
six seven eight nine ten
11 12 13 14 15
eleven twelve thirteen fourteen fifteen
16 17 18 19 20
sixteen seventeen eighteen nineteen twenty
• 6, 18, 3, 20, 12, 10, 2, 6, 11.
Ss:Play the game individually.
- Raise the winners.
• Production (7')
-T: Request ss to count the phone
numbers.
Ss: Count the phone numbers.
-T: Commment if necessary
Eg: 01685114374
0972648559
0978112334
IV/ Consolidation:(1' )
-T: Ask ss to retell some important notes.
Ss: Answer

V/ Homework:(3')
- Request ss to learn newwords by heart.
- Ask ss to copy numbers 1 – 20 and count the things in their home.
- Do exercise 1,2- part C in exercise book- P 7
- Prepare: Unit 1: Lesson 5: C3,4,6.
**************************** The end ***************************
Date of planning:20/8
Date of teaching:
Period: 7

UNIT 1 : (CONT)
Lesson 5: C3,4,6
A/ The aims and objectives :
1-The aims: At the end of the lesson students will be able to ask and answer
about one’s age using numbers from 1 to 20 , to know how to introduce others .
2- Objectives:
a. Language focus
* Vocab : : - Review: Numbers from 1 to 20, how old, years old
* Grammar: This is
How old are you ?- I’m eleven ( years old )
b. Skills: Listening, speaking, writing and reading.
B/ Preparations:
1/ Teacher: Text-book, lesson plan, cassette , pictures , flashcards , poster
2/Students: Text-books, notebooks, reference books,
13
C/ Procedures:
I/ Organization: (1') - Greeting
- Checking attendance
II/ Warm-up: (5')
T: Let ss play the game" Bingo".
5 13 18
9 12 15
20 17 14
Ss:Play the game individually.
- Raise the winners.
III/ New lesson: (35')
Teacher’s & Students’ activities Contents
 Presentation( 12')
-T: Ask ss to retell the numbers from 1 to
20, structure asking and answering about
ages.
Ss: retell
-T: Request ss to give examples.
Ss: take examples.
- T: Introduce words and write words on
the board.
Ss: Listen, repeat, and copy down.
=> Checking: Rub out and remember.
* Teach grammar: T introduces C3, Let ss
listen to the tape. - How does Nga
introduce Lan to her teacher , Miss Hoa ?
Ss: Listen and repeat.
T: Present the new grammar and have ss
practice.
Ss: Practise the grammar.
 Practice ( 12')
T: Request ss to work in groups. Introduce
their friends with somone-Ask and anser
about ages ( C3/p18)
Ss: Groupwork
T :- Guide the way to practice( C4/ 19)
- Give models
- Ask & answer with Ss
Ss : Practice in pairs
- T : controls and corrects
Ss: Take notes if necesary.
I- Vocabulary:
+ How old: bao nhiêu tuổi
+ year old – years old: tuổi
+ this is : đây là ( chỉ chủ thể ở gần)
II- Structure:
Ex: This is Lan
How old are you?
I`m eleven.
* Use: Ask and answer about ages.
II- Practice
1/C3. Ask and answer about ages.
Ex: How old are you ?
I`m twelve.
How old are you?
I`m eleven years old.
2/C4.Practice with your classmate
Eg:
P1: How old are you ?
P2:I’m eleven / twelve.
* P1: Hi ,Lan . This is Nga .
14
=> Form: This is+ tên ( người hoặc vật)
How old are you?
I`m/ I am + số tuổi+ years old.
 Production ( 11')
*Hold a game “ Lucky number ”
-T: Give 8 questions
1- Count from 1 – 10
2- Count 10 – 20
3- Lucky number
4- Count pupils in your group
5- How are you?- Ss answer
6- How old are you ?- Ss answer
7- Lucky number
8- Reorder the letter : etevsneen
9- Lucky number
Ss: Play game in 3 groups.
T: Comment and say the winner
-T: Call some Ss to practice the dialogue
a) and remark the use of structure in the
dialogue.
Ss: Some pairs practice the model aloud.
-T: Ask Ss to work in pairs to make similar
dialogues, use the pictures.
Ss: Work in pairs (Close pairs and open
pairs)
- Some groups of three practice the
completed dialogues
P2: Hello , Nga .How old are you ?
P3 : I’m twelve.
* Lucky number
1 2 3
4 5 6
7 8 9
Exercise 3 (p 9; 10)
b) A: How old are you?
B: I am ten years old. And how old are
you?
A: I am ten years old.
c) C: How old are you?
D: I am nine years old. And you?
C: I am eight years old.
Exercise 4 (p. 10 )
Ba: Hello, Mr. Minh. This is Nam.
Mr. Minh: Hello, Nam. How old are you?
Nam: I am eleven.
IV/ Consolidation:(1' )
-T: Ask ss to retell the structure asking and answering about ages.
Ss: Answer
V/ Homework:(3')
- Request ss to learn newwords by heart.
- Ask ss to copy numbers 1 – 20 and count the things in their home
- Do exercises part C in exercise book
- Prepare: Unit 2: Lesson 1: A1-4.
………………………………………………………………………………………
Date of planning:20/8
Date of teaching:
Period: 8
PERIOD 7 : UNIT 2 : AT SCHOOL
Lesson 1 : A – Come in (A1- 4)
A/ The aims and objectives :
1-The aims: By the end of the lesson Ss will be able to give the class imperatives
and do ex correctly.
15
2- Objectives:
a. Language focus
* Vocab : : Come in, open your book, sit down, close your book, stand up .
* Grammar: Imperatives - Come in Go out
Sit down Stand up
Open your book Close your book.
b. Skills: Listening, speaking, writing and reading.
B/ Preparations:
1/ Teacher: Text-book, lesson plan, cassette , pictures , flashcards
2/Students: Text-books, notebooks, exercise books
C/ Procedures:
I/ Organization: (1') - Greeting
- Checking attendance
II/ Warm-up: (5')
* Check the old lesson:
-T: Call pupils to go to the black board and give them some question:
+ What is your name?
+ How are you ?
+ How old are you?
Ss: Answer the teacher’s question.
- T:comment and give marks.
III/ New lesson: (35')
Teacher’s & Students’ activities Contents
• Presentation ( 9')
* Act 1: Introduce how to give the orders.
- T: Ask the Ss to look at the picture A
1
page
20 and guess teacher’s requests in the picture.
Ss: Look at the picture and guess.
- T: Help ss to find out the new words and
give the meanning.
=> Checking vocab: matching.
- T: Read and ask ss to listen to twice .Ask ss
to read imperatives.
Ss: Read aloud
-T: Give the structures.
Ss: Copy down.
• Practice( 15')
-T: Call some ss read again some
imperatives.
Ss: Follow the teacher`s requests.
I- Newwords
- Sit down: ngồi xuống
- Stand up: đứng lên
- Come in: mời vào
- Open : mở
- Close: Gấp
- your: của bạn, của các bạn, của em,
- book: sách.
- Close your book: gấp sách lại
- Open your book: mở sách ra
II- Practice
1-A1. Picture drill
Ex: Stand up
Sit down
Open your book
16
- T: Ask the ss to practive with a group (làm
mẫu với 3,4 h/sinh khá)
Ss: Groupwork.
- Change another imperatives with each St
- T: Ask the ss to do exercise A
2
page21.
Match the imperatives with the right pictures.
Ss: Do ex .
* Hold a game : Simon says
-T: Guid ss to play game " Simon says"
+ 10 Ss stand in a circle.
+ Listen to the teacher’s commands. If the T
says “Simon says” Ss do as the commands, if
there is no “Simon says”, no action.
Ss: Listen and play
- T: Remark .
• Production (11')
* Further practice:
T: Have ss do Gap- fill.
Ss: Fill in the blanks with correct words.
Exe 1 ( p13)
A B
Come
Sit
Open
Stand
Close
your book
up
in
your book
down
Close your book
2- A2. Match and write
*Keywords:
a. Open your book
b. Sit down
c. come in
d. Close your book
e. Stand up
3- A3. Play a game “ Simon says ”
Further practice:
* Put the correct word in the brackets.
a. down, please.
b. Close
c. notebook, please.
d. up, please.
e. in .
4- Remember
Come in.
Sit down and Stand up.
Open your book and Close your book.
*Exercise A1 (p. 13 )

a) Come in.
b) Sit down.
c) Open your book.
d) Stand up.
e) Close your book.
IV/ Consolidation:(1' )
-T: Ask ss to retell the imperatives.
Ss: Answer
V/ Homework:(3')
- Request ss to learn newwords by heart.
- Do exercises- part A in the exercise book.
- Prepare: Unit 2: Lesson 2: B1,2,3
17
Date of planning:20/8
Date of teaching:
Period: 9
UNIT 2 (CONT)
Lesson2:B. Where do you live?( B1,2,3 )
A/ The aims and objectives :
1-The aims: At the end of the lesson students will be able to ask and answer
about one’s address and name .
2. Objectives:
a. Language focus:
* Vocab : : You- your, Where, live, do, street, house, city.
* Grammar: * Reveiw: What`s your name?/ How old are you?
* New structure: Where do you live?- I live on
b. Skills: Listening, speaking, writing and reading.
B/ Preparations:
1/ Teacher: Text-book, lesson plan, cassette , photocopied pictures , poster,
2/Students: Text-books, notebooks, reference books
C/ Procedures:
I/ Organization: (1') - Greeting
- Checking attendance
II/ Warm-up: (5')
* Check the old lesson:
-T: Call pupils go to the black board and give them some question:
+ What is your name? + How do you spell your name?
+ How are you ? + How old are you ?
Ss: Answer the teacher’s question.
- T:comment and give marks.
III/ New lesson: (35')
Teacher’s & Students’ activities Contents
• Presentation(12')
* Present newwords
- T: Hang the photocopied picture-
p24/B3. Ask ss to look at it and answer:
Where is this ?
Ss: Answer.
- T: Introduce newwords
Ss: Listen , repeat, and copy down.
=> Checking: Rub out and remember.
* Act 1: Ask and answer the name:
Who can answer my question ?
I- Newwords:
A /ei/
B /bi/
C /si/
D /di/
E /i/
F /ef/
G /dzi/
H /eit/
I /ai/
J /dzei/
K /kei/
L /el/
M /em/
N /en/
O /au/
P /pi/
Q /kuj/
R /a/
S /es/
T /ti/
U /ju/
V /vi/
W /dAblju/
X /iks/
Y /wai/
Z /dzet/
+ Street (n): đường phố
18
+ What’s your name ?
+ How old are you?
Can you ask me ,please ?
- T: Get Ss to do pair work(ask and
answer about your name, ages)
Ss: Pairwork.
*Act 2: Ask and answer the address
-T: Request ss to look at the picture (p23)
Is it a city or country?
Ss: Answer.
-T: Introduce the question about address.
- Look at the answers to find out the
prepositions and try to remember.
• Practice (17')
* Act 1: Wordcues
-T: Give some wordcues and ask ss to
complete the sentences.
Ss: Complete the sentences.
-T: Correct if necessary.
* Act 2: Practice the dialogue
-T: Hang on the poster of the dialogue
B1- p23.
Ss: Look at on the poster.
-T: Have ss practice the dialogue with a
partner.
Ss: Work in pairs.
- T: Call some pairs to practice dialogue.
Ss: Practice in front of the class.
-T: Comment if necessary.Ask ss to
replace words or phrases to make a
similar dialogue.
Act 3: Play with words.
Ask ss to read the sentences in play with
words , notice the stress
T explain some words: city, do.
• Production(6')
- T: Call ss read again the alphabet
Ss: Do as teacher request.
+ house (n): ngôi nhà
+ Where ? : ở đâu
+ live (v): sống
II- Grammar:
* Ex2: Where do you live ?
I live in Tan Moc
on Le Loi Street
III- Practice:
1. Wordcues
a- What/ your/ name? - My/ name/ Hoa
What is your name?- My name is Hoa.
b- How/ old/ you? - I/ twelve.
=> How old are you? -I`m twelve.
c- Where/ you/ live? - I/ Luc Ngan. Where
do you live? - I live in Luc Ngan
2.B1- Listen and repeat then practice
with a partner.
-P1:What’s your name?
-P2:My name’s Nam
-P1:How old are you?
-P2:I’m twelve years old.
-P1:Where do you live?
-P2:I live on Tran Phu street.
3.B2- Play with words
Where do you live?
I live in a house.
Where do you live ?
I live on a street
Where do you live ?
I live in a city
Where do you live ?
I live in Viet Nam
19
=> Form: Where do you live?
I live in/ on
*Use: Thì hiện tại đơn diễn tả những sự
việc mang tính cố định
IV/ Consolidation:(1' )
-T: Ask ss to retell how to ask and answer about adress.
Ss: Answer
V/ Homework:(3')
- Request ss to learn newwords by heart.
- Ask ss to do exercises- part B in the workbook
- Prepare: Unit 2: Lesson 3: B4,5,6.

Date of planning:22/8
Date of teaching:
Period: 10
UNIT 2 (CONT)
Lesson 3: B 4,5,6
A/ The aims and objectives :
1-The aims: At the end of the lesson students will be able to spell one’s name ,
know A B C …and ask for personal information.
2- Objectives:
a. Language focus
* Vocab : : The alphabet: A, B, C , spell
* Grammar: - How do you spell ?
b. Skills: Listening, speaking, writing and reading.
B/ Preparations:
1/ Teacher: Text-book, lesson plan, cassette , pictures , poster,
2/Students: Text-books, notebooks, exercise books
C/ Procedures:
I/ Organization: (1')- Greeting and checking attendance.
II/ Warm-up: (5')
* Check the old lesson:
-T: Call pupils go to the black board and read the alphabet.
Ss: Read.
- T:comment and give marks.
III/ New lesson: (35')
Teacher’s & Students’ activities Contents
20
• Presentation(12')
T: Let ss review some questions about
themselves
Ss: Practice asking and answering.
-T: Ask sts to copy down.
Ss: Copy down.
* Present grammar
-T: Ask ss to look at the picture (p.25)
-T: Ask and sts anwer.
What’s her name? Who is she?
Who is this?
Where are they now ?
* Answer : - She is Miss Hoa.
- She is a teacher.
-This is Lan.
-They are in the class.
-T: Play the tape.
Ss: Listen.
-T: Ask sts to work in pairs.
Ss: Pairwork.
-T: Explain the question “ How do you spell
your name? ”
• Practice(13')
-T: Request ss to listen and repeat the
alphabet.
Ss: Listen and repeat.
-T: Get sts to make a similar dialogue.
Ss: Pairwork. Make a similar dialogue by
replacing word underlined.
-T: Call on some pairs to practice dialogue.
Ss: Practice in front of the class.
-T: Comment if necessary.
- T: Have ss answer the questions B5- p25
then write down on the notebook.
Ss: Copy down the answers on the
notebook.
• Production(10')
-T: Ask ss to read the Remember.
Ss: Read aloud.
-T: Request ss to copy down.
Ss: copy down.
I- Revision
Ex:
+What is your name?- My name is
+ How old are you? I am
+ Where do you live? I live in
II- Listen and repeat:
+ spell: đánh vần
* Grammar:
Ex: -P1:What’s your name ?
P2:My name is Lan.
-P1:How do you spell your name ?
P2:L-A-N
III- Practice:
1.B4-Practice with a partner
-P1:What’s your name ?
-P2:My name is Hoa.
-P1:How do you spell your name ?
-P2:H-O-A it
2.B5-Write.
Ex: a- My name is Mai
b- I`m eleven.
c- I live in Tan Moc
d- M-A-I , Mai.
3.B 6 – Remember

What’s your name ?
My name’s …
How do you spell ………?
What’s … = What is …
My name is …… = My name’s …
4. Complete the dialogue
21
*Form: -What`s your name?
My name is
=> Hỏi tên của người đang nói chuyện
- How do you spell ?
=> Hỏi cách đánh vần tên
T: T shows the poster on the board
(?) How many people are there in the
dialogue?(2)
(?) Who are they?(Miss Hoa, Lan)
(?) What do you have to do?
( Complete the dialogue with suitable word)
+ Get Ss to work in groups + Deliver them
the hand outs
+ Ss write their keys on the hand outs.
+ T gets Ss’ hand outs and asks Ss to check
T: Ask ss to do the exe 3 (p12) in the
workbook.
Ss: Do exe in pairs.
Miss Hoa : Come (1).in please
Lan: Good morning, Miss Hoa
Miss Hoa: Good (2) morning. Please sit
down.
Lan: Thank you
Miss Hoa: (3) What is your name?
Lan: My (4)name is Lan.
Exe 3(p12)
a) Lan: Hello. My name`s Lan. What`s
your name?
Viet: My name is Viet.
IV/ Consolidation:(1' )
-T: Ask ss to retell the alphabet.
Ss: Answer
V/ Homework:(3')
- Request ss to learn newwords by heart.
- Ask Ss to do exercise1-2-3 in the workbook- P 12.
- Prepare: Unit 2: Lesson 4: C1
Date of planning:22/8
Date of teaching:
Period: 11

UNIT 2 : (CONT)
Lesson 4: C - My school (C1)
A/ The aims and objectives :
1-The aims: By the end of the lesson, Ss will be able to practice with : This /
That positive statements and Yes – No questions to talk about people and things at
school.
2. Objectives:
a. Language focus:
* Vocab : teacher , student , class , classroom , desk , this , that`s = that is.
* Grammar: * Structure : This is / That is …………
Is this ……… ? - Yes, it is ( Yes, this/ that is )
22
Is that …………… ?- - No, it isn`t ( No, this/ that isn`t )
b. Skills:. Listening, speaking, writing and reading.
B/ Preparations:
1/ Teacher: Text-book, lesson plan, cassette , pictures , flashcards
2/Students: Text-books, notebooks, pen
C/ Procedures:
I/ Organization: (1') - Greeting
- Checking attendance
II/ Warm-up: (5')
III/ New lesson: (35')
Teacher’s & Students’ activities Contents
• Presentation(12')
*Pre teach vocab:
-T: Elicit words from ss. Use the picture- p26
to present newwords.
Ss: Give their ideas.
-T: Write words on the board.
Ss: Listen, repeat, and copy down.
=> Checking: Matching:Call ss to go to the
board and match
* Present grammar:
-T: Set the scene: Ask ss to look at the
picture- p26 and ask: Who can you see in the
picture.
Ss: Answer
- T: Play the tape for two times.
Ss: Listen.
*T: modles:
T: What is this in English?
S: ( a student).
T: How do you spell it?
S: S-T-U-D-E-N-T.
-T: Introduce the new structures:
This/ That is
Is this/ that ?
Ss: Copy down.
• Practice (15')
*Act 1: Wordcues drill:
- T. gives instruction.
+ học sinh + bàn học
+ lớp + cô giáo
I- Newwords:
+ a student: học sinh, sinh viên
+ a teacher: giáo viên
+ a school: trường học
+ a class: lớp học.
+ a classroom: phòng học
+ a desk: bàn HS
+ that is = that`s : đó là
II- Grammar:
* Eg :
- This is my school.
- That is my class.
- Is this your school?
- Is that your class? Yes, it is./ No, it
isn’t.
* Note: - This/that: là đại từ chỉ định
- This is: Giới thiệu 1 người, vật ở
khoảng cách gần
-That is: Giới thiệu 1 người, vật ở
khoảng cách xa.
III- Practice:
1- Wordcues drill:
23
=> Form: This/ That is a/ an
Is this ?
Is that ?
student
class
+ trường + phòng học
Ss: Listen and write
*Act 2: picture drill
- T uses the pictures on P.26- 27 and guides
Ss to practice using the model sentences
- T models first
- Ss work in pairs: open pairs / closed pairs
• Production (8')
* Realia drill:
- T points to real things in and around the
classroom and ask and answer.
* Eg: T. Is this your desk?
St: No, it isn’t./ Yes, it is.
-T: Get ss to free practice in pairs.
Ss: free practice.
2- Picture Drill

This is my school
That is my class
This is my classroom

3- Free practice:
* Eg: S1: Is this your desk?
S2: No, it isn’t./ Yes, it is.
IV/ Consolidation:(1' )
-T: Ask ss to retell the structure: This/ That is
Ss: Answer.
V/ Homework:(3')
- Request ss to learn newwords by heart/ exe 1- p14 in the workbook.
- Ask ss to write 3 examples with That is , 3 with This is and make questions with
them.
- Prepare: Unit 2: Lesson 5: C2-4.

Date of planning:24/8
Date of teaching:
Period: 12
UNIT 2 : (CONT)
Lesson 5: C 2-4
A/ The aims and objectives :
1-The aims: By the end of the lesson, Sts will be able to practice with : This /
That and Wh – question with “What ” to talk about people and things at school.
2. Objectives:
a. Language focus:
* Vocab : door , window , board , clock . waste basket , school bag , pencil , eraser
* Grammar: What is this?
24
teacher
table
school
classroomm
What is that ? It`s a/an
b. Skills: Listening, speaking, writing and reading.
B/ Preparations:
1/ Teacher: Text-book, lesson plan, cassette , pictures , flashcards, poster
2/Students: Text-books, notebooks, reference books
C/ Procedures:
I/ Organization: (1') - Greeting
- Checking attendance
II/ Warm-up: (5')
*Check the old lesson:
- T: Call pupils to go to the black board and write new words.
Ss: Write.
- T:comment and give marks.
III/ New lesson: (35')
Teacher’s & Students’ activities Contents
 Presentation(12')
*Pre teach vocab:
-T: Elicit from ss.Use picture and realia.
Ss: Listen, repeat and copy down.
T: Ask ss to practice newwords.
Ss: Practice .
=> Check vocab: Matching.
- Get ss to go to the board to match
individually.
* Present grammar.
-T: Show the things around classroom and
give examples.
Ss: copy down.
- T: Let ss practice examples.
Ss: Practice in pairs.
- T: ask ss to give form and usage.
Ss: Give form and usage.
 Practice(13')
*/ Word square:
- T. gives instruction: Get Sts to find out
I- Newwords :
- a door: cửa chính
- a window: cửa sổ
- a board: cái bảng
- a clock: đồng hồ treo tường
- a wastebasket: giỏ rác
- a school bag: cặp học sinh.
- a pencil: cái bút chì
- a pen: cái bút mực
- a ruler: cái thước kẻ
- an eraser: cái tẩy
* an: đứng trước một danh từ bắt đầu
bằng nguyên âm ( a, i, e, u, o )
* a: đứng trước một danh từ bắt đầu bằng
phụ âm.
II- Grammar:
Eg: - What is this ?
It’s a pen.
- What is that ?
It`s a door.
25
=> Form: What is this/ that ?
It`s a/ an

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x