Tải bản đầy đủ

Hình học 12 _ PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN doc

Giáo án Hình học 12 cơ bản Gv: Hồ Thị Minh Lý
Tiết
Tiết 1: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN
A. Mục tiêu :
1. Kiến thức : phương trình tham số và phương trình chính tắc của đường thẳng
2. Kỹ năng: xác định véc tơ chỉ phương và một điểm thuộc đường thẳng
3.Tư duy , thái độ : nghiêm túc , cẩn thận
B. Phương pháp : Gợi mở,vấn đáp kết hợp với hoạt động nhóm
C. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
1. Giáo viên : thước kẽ , giáo án, phiếu học tập
2. Học sinh : Chuẩn bị bài , bảng da hoạt động nhóm
D. Tiến trình bài dạy
I. Kiểm tra : nêu phương trình tham số và chính tắc của đường thẳng trong mặt
phẳng
II. Bài mới
HĐ1 : I Phương trình tham số của đường thẳng
Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên
H1: M,N,P thẳng hang khi :
MN kMP
=
uuuur uuur


H1: Ba điểm M,N,P thẳng hàng khi
Giáo án Hình học 12 cơ bản Gv: Hồ Thị Minh Lý
Tiết
( k 0 )
H2: làm bài theo nhóm
2
NP MP
=
uuur uuur

Suy ra M,N,P thẳng hàngH3: nắm định lý
H4: Nắm định nghĩa
Phương trình tham số của đường thẳng :
0 1
2 2 2
0 2 1 2 3
0 3
( 0)
x x a t
y y a t a a a
z z a t
ì
ï
= +
ï
ï
ï
= + + + ¹
í
ï
ï
= +
ï
ï
î

Pt chính tắc của đường thẳng
0 0 0
1 2 3
1 2 3
( 0; 0; 0)
x x y y z z
a a a
a a a
- - -
= = ¹ ¹ ¹


H5: Biết véc tơ chỉ phương và toạ dộ của
một điểm thuộc đường thẳng
nào ?


H2: giao nhiệm vụ cho hs
Trong không gian Oxyz cho ba
điểm
M (1+t; 2+t ;3+t) ; N( 1+2t ; 2+2t;
3+2t)
P( 1;2;3) . Hãy chứng tỏ ba điểm
M,N,P thẳng hàng
H3: nêu định lý và hướng dẫn hs
chứng minh
H4: nêu định nghĩa pt tham số và
phương trình chính tắc

-Cứ một giá trị của tham số t cho ta
toạ độ của một điểm M thuộc d và
ngược lại

Giáo án Hình học 12 cơ bản Gv: Hồ Thị Minh Lý
Tiết
-Có vô số véc tơ chỉ phương


H5: Muốn viết được phương trình
tham số và phương trình chính tắc
của đường thẳng ta cần biết những
yếu tố nào ?
-Một đường thẳng có bao nhiêu
véc tơ chỉ phương ?HĐ2: Các ví dụ luyện tập
Ví dụ1: viết phương trình tham số của đường thẳng d đi qua điểm M ( 2 ; 4 ; -3)
và có véc tơ chỉ phương
a
r
= (- 2 ; -1 ; 6)
Ví dụ 2 ; Viết phương trình tham số của đường thẳng AB biiết A ( 2; -3 ; 4 ) và
B( 0; 2 ; -1)
Giáo án Hình học 12 cơ bản Gv: Hồ Thị Minh Lý
Tiết
Ví dụ 3: Chứng minh đường thẳng d :
2 2
1
5 3
x t
y t
z t
ì
ï
= - +
ï
ï
ï
= -
í
ï
ï
= +
ï
ï
î
vuông góc với mặt phẳng
() : 4x -2y +6z -15

Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên
H1: hs làm bài theo nhómH2: cả lớp nhận xét bài làm của bạn
H3: hs ghi bài vào vở
H 1: giao nhiệm vụ cho hs :
Nhóm 1,2 : ví dụ 1
Nhóm 3; 4 : ví dụ 2
Nhóm 5,6 : ví dụ 3
H2 : gọi các nhóm trình bày bài làm
H3: Nhận xét bài làm của từng nhóm
HĐ3: Tìm toạ độ của một điểm nằm trên đường thẳng một véc tơ chỉ phương
của một đường thẳng , khi biiết pt của đthẳng đó
Cho đ thẳng  có phương trình :
2 2
1
5 3
x t
y t
z t
ì
ï
= - +
ï
ï
ï
= -
í
ï
ï
= +
ï
ï
î
hãy tìm toạ độ của một điểm M trên
 và toạ độ
Giáo án Hình học 12 cơ bản Gv: Hồ Thị Minh Lý
Tiết
của một véc tơ chỉ phương

Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên
H1: hs làm bài
H2: Nhận xét bài làm của bạn

H3: Nắm cách làm
H1: giao nhiệm vụ cho các nhóm
H2: Nhận xét bài làm của hs sửa chửa
cá sai sót
H3: nêu phương pháp
III. Củng cố , luyện tập phương trình tham số và chính tắc của đường thẳng . bài
tập 1sgk trang 89
IV. HDVN : học ký lý lhuyết
V. BTVN : bài 2 sgk trang 89

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×