Tải bản đầy đủ

Đề cương chi tiết kinh tế học đại cương ppsĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
KINH TẾ HỌC ĐẠI CƯƠNG
45 tiết – Chuyển đổi

Giảng viên Nguyễn Quỳnh Mai nqmai@sim.hcmut.edu.vn
Lại Huy Hùng hunglh@sim.hcmut.edu.vn
Trần Duy Thanh tdthanh@sim.hcmut.edu.vnA. Mô tả môn học
Môn học gồm hai phần chính:
 Kinh tế học vi mô: đề cập đến các vấn đề về luật cung cầu, cơ chế thị trường,
hành vi của người tiêu dùng, hành vi của nhà sản xuất, và các cấu trúc thị trường
cạnh tranh.
 Kinh tế học vĩ mô: đề cập đến các vấn đề chu kỳ kinh tế, đo lường sản lượng kinh
tế quốc dân, tổng cung, tổng cầu, các chính sách ổn định kinh tế vĩ mô, hệ thống
ngân hàng và kinh doanh quốc tế.


B. Mục tiêu môn học
 Giúp sinh viên hiểu biết về các nguyên tắc căn bản của kinh tế học đồng thời áp
dụng các quan điểm kinh tế vào trong các bài toán kinh doanh.

C. Phương pháp học

Bài giảng và thảo luận trên lớp.


D. Tài liệu tham khảo
1. Lê Bảo Lâm, 2000, Kinh tế Vi Mô, NXB Thống Kê – Bài tập
2. Dương Tấn Diệp, 2001, Kinh Tế Vĩ Mô, NXB. Thống Kê
3. McConnel, Brue, 2003, Economics – Principles, Problems and Policies, 15
th

edition, McGrawHill.
4. P. Samuelson, Kinh tế học (tập 1 và 2), 2002, Nhà xuất bản thống kê.
5. Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, Kinh tế học Vi Mô, 2003
6. Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, Kinh tế học Vĩ Mô, 2003
7. Internet


E. Đánh giá
 Kiểm tra giữa kỳ: 50%
 Thi cuối kỳ: 50%
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.


F. Nội dung
Nội dung
Số tiết
Chương 01. Giới thiệu
Bài đọc: (1) Chương 1;
Hoặc (4) Chương 1, 2
(3) Chapter 1
3
KINH TẾ VI MÔ
21
Chương 02. Cung, cầu và thị trường
Bài đọc: (1) Chương 2;
Hoặc (4) chương 3, 4
(3) Chapter 3, 4, 20
3
Chương 03. Hành vi người tiêu dùng
Bài đọc: (1) Chương 3;
Hoặc (4) Chương 5
(3) Chapter 21

6
Chương 04. Hành vi của nhà sản xuất
Bài đọc: (1) Chương 4;
Hoặc (4) Chương 6, 7
(3) Chapter 22
6
Chương 05. Họat động của thị trường
Bài đọc: (1) Chương 5. 6,7
Hoặc (4) Chương 8,9,10
(3) Chapter 23, 24, 25
6
KINH TẾ VĨ MÔ 21
Chương 06. Hạch toán thu nhập quốc dân
Bài đọc: (2) Chương 1
Hoặc (4) Chương 21, 22
(3) Chapter 7
3
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.


Nội dung
Số tiết
Chương 07. Ổn định kinh tế vĩ mô: lạm phát và thất nghiệp
Bài đọc: (2) Chương 8;
Hoặc (4) Chương 29
(3) Chapter 8
3
Chương 08. Tiêu dùng và đầu tư
Bài đọc: (2) Chương 3
(3) Chapter 8

3
Chương 09. Tổng cung và tổng cầu
Bài đọc: (2) Chương 7
Hoặc (4) Chương 24, 28
(3) Chapter 11
3
Chương 10. Hệ thống tài chính, Tiền tệ và ngân hàng
Bài đọc: (2) Chương 5
Hoặc (4) Chương 26, 27
(3) Chapter 15
3
Chương 11. Vai trò của chính phủ trong các hoạt động kinh tế
vĩ mô: Chính sách Tài Khoá và chính sách Tiền Tệ
Bài đọc: (2) Chương 4, 5;
Hoặc (4) Chương 25, 27
Bài đọc thêm: (3) Chapter 12
6


Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×