Tải bản đầy đủ

Giáo án điện tử tiểu học: Tập đọc nhắn tin ppsx


GV thùc hiÖn: ®Æng thÞ lan

Thứ năm, ngày 13 tháng 12 năm 2007
Tập đọc
Nhắn tin
Nhắn tin
Hoạt động 1: Luyện đọc

10 9
Linh ơi,
Quà sáng chị để ở trong lồng bàn.
Em nhớ quét nhà, học thuộc hai khổ thơ
và làm ba bài tập toán chị đã đánh dấu.
11 giờ chị về.
Chị Nga
10 9
Linh ơi,
Quà sáng chị để ở trong lồng bàn.
Em nhớ quét nhà, học thuộc hai khổ thơ
và làm ba bài tập toán chị đã đánh dấu.

11 giờ chị về.
Chị Nga

9 giê, 8 – 12
Linh ¬i,
Tí ®Õn mµ b¹n kh«ng cã nhµ.
Tí ®em cho b¹n bé que chuyÒn.
Mai ®i häc, b¹n nhí mang quyÓn
bµi h¸t cho tí m în nhÐ.


LuyÖn ph¸t ©m
nh¾n tin
Linh
lång bµn
quÐt nhµ
bé que chuyÒn

H ớng dẫn ngắt giọng

Em nhớ quét nhà, học thuộc lòng hai
khổ thơ và làm ba bài tập toán chị đã
đánh dấu.
/
/
//
Mai đi học, bạn nhớ mang quyển bài
hát cho tớ m ợn nhé.
/
//

Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu bµi
C©u hái 1: Nh÷ng ai nh¾n tin cho Linh ? Nh¾n
tin b»ng c¸ch nµo ?
(ChÞ Nga vµ b¹n Hµ nh¾n tin cho Linh. Nh¾n
b»ng c¸ch viÕt ra giÊy.)

Câu hỏi 2: Vì sao chị Nga và Hà phải nhắn tin
cho Linh bằng cách ấy ?
(Vì lúc chị Nga đi Linh ch a ngủ dậy. Còn lúc
Hà đến nhà Linh thì Linh không có nhà.)

Câu hỏi 3: Chị Nga nhắn Linh những gì ?
(Nơi để quà sáng, các việc cần làm ở nhà, giờ
chị Nga về)
Câu hỏi 4: Hà nhắn Linh những gì ?
(Hà mang đồ chơi cho Linh, nhờ Linh mang sổ
bài hát đi học cho Hà m ợn.)

Hoạt động 3: Tập viết nhắn tin
Bố mẹ đi làm. Chị đi chợ ch a về. Em sắp đi
học. Hãy viết mấy dòng nhắn lại cho chị biết:
Em cho cô Phúc m ợn xe đạp.
Ví dụ:
Chị ơi, em phải đi học đây. Em cho cô Phúc
m ợn xe đạp vì cô có việc gấp.
Em: Hùng

Chµo c¸c con !

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×