Tải bản đầy đủ

Sinh học lớp 9 - Bài 62: Thực hành luật bảo vệ môi trường và vận dụng luật việc bảo vệ môi trường docx

Sinh học lớp 9 - Bài 62: Thực hành
luật bảo vệ môi trường và vận dụng luật việc bảo vệ
môi trường
I. MỤC TIÊU.
1. Kiến thức:
- Học sinh vận dụng được những nội dung cơ bản của
Luật bảo vệ môi trường.
- Phát biểu được những ý chớnh của chương II và
chương III của luật bảo vệ môi trường.
- Hiểu được tầm quan trọng của luật bảo vệ môi
trường.
- Cú ý thức chấp hành luật bảo vệ mụi trường
Luật bảo vệ môi trường ban hành nhằm:
+ Điều chỉnh hành vi của cả xó hội để ngăn chặn
khắc phục các hậu quả xấu do hoạt động của con ng-
ười và thiờn nhiờn gõy ra
+ Điều chỉnh việc khai thác sử dụng các thành phần
môi trường hợp lí
Luật bảo vệ môi trường quy định:
+ Các tổ chức cá nhân có trách nhiệm giữ cho môi
trường trong lành, sạch đẹp, cải thiện môi trường, bảo

đảm cân bằng sinh thái, ngăn chặn khắc phục hậu quả
xấu; khai thác, sử dụng hợp lí và tiết kiệm tài nguyên
thiên nhiên.
+ Cấm nhập khẩu cỏc chất thải vào Việt Nam
+ Cỏc tổ chức và cỏ nhõn phải cú trỏch nhiệm xử
lớ chất thải bằng cụng nghệ thớch hợp
+ Cỏc tổ chức và cỏ nhõn gõy ra sự cố môi trường
phải bồi thường
- HS vận dụng được những nội dung cơ bản của luật
bảo vệ môi trường vào tỡnh hỡnh cụ thể ở địa
phương.
- Nõng cao ý thức của HS trong việc bảo vệ mụi trư-
ờng ở địa phương.
2. Kĩ năng:
- Nâng cao ý thức của HS trong việc bảo vệ môi
rường ở địa phương.
3. Thái độ:
II. CHUẨN BỊ.
- Giấy trắng khổ lớn dùng khi thảo luận.
- Bút dạ nét đậm viết trên khổ giấy lớn.
III. PHƯƠNG PHÁP
- Tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh, nêu
vấn đề và giải quyết vấn đề.
- Thảo luận nhóm.
- Vấn đáp, trực quan. Thực hành.
- Làm việc với sách giáo khoa
IV. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC1. Yêu cầu HS trả
lời câu hỏi:
Trình bày sơ lược 2 nội dung về phòng chống suy
thoái, ô nhiễm môi trường, khắc phục sự cố môi
trường của Luật bảo vệ môi trường Việt Nam?
2. Chọn chủ đề thảo luận
- Ngăn chặn hành vi phá rừng bất hợp pháp.
- Không đổ rác bừa bãi.
- Không gây ô nhiễm nguồn nước.
- Không sử dụng phương tiện giao thông cũ nát.
3. Tiến hành
Hoạt động 1: Sự cần thiết ban hành luật
Hoạt động của
GV
Hoạt động của HS

Nội Dung
- GV đặt câu hỏi:
- Vì sao phải ban
hành luật bảo vệ
môi trường?
- HS trả lời được:
+ Lí do ban hành
luật là do môi
trường bị suy
1: Sự cần thiết
ban hành luật

Kết luận:
- Nếu không có
luật bảo vệ môi
trường thì hậu
quả sẽ như thế
nào?
-
Cho HS làm bài
tập bảng 61.
-
GV cho các
nhóm lên b
ảng ghi
ý kiến vào c
ột 3
bảng 61.
- GV cho trao đổi
gi
ữa các nhóm về
h
ậu quả của việc
không có lu
ật bảo
vệ môi trường v
à
rút ra kết luận.
thoái và ô nhiễm
nặng.- HS trao đổi
nhóm hoàn thành
nội dung cột 3
bảng 61 SGK.
- Đại diện nhóm
trình bày, các
nhóm khác nhận
xét, bổ sung.
- Luật bảo vệ môi
trường nhằm ngăn
chặn, khắc phục
các hậu quả xấu
của con người và
hitên nhiên gây ra
cho môi trường tự
nhiên.
- Luật bảo vệ môi
trường điều chỉnh
việc khai thác, sử
dụng các thành
phần môi trường
hợp lí để phục vụ
sự phát triển bền
vững của đất nước.

Hoạt động 2: Một số nội dung cơ bản của luật bảo
vệ môi trường
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nộ Dung
- GV giới thiệu s
ơ

ợc về nội dung
luật b
ảo vệ môi
trư
ờng gồm 7
chương, nhưng
phạm vi bài h
ọc
chỉ nghiên c
ứu
chương II và III.
- Yêu cầu 1 HS đọc
to :
+ GV lưu ý HS: s

cố môi trường l
à
các tai bi
ến hoặc
r
ủi ro xảy ra trong

-HS đọc nội dung.

+ Cháy r
ừng, lở
đ
ất, lũ lụt, sập
hầm, sóng thần
2: Một số nội
dung cơ bản của
luật bảo vệ môi
trường
Kết luận:
1. Phòng chống
suy thoái; ô
nhiễm và sự cố
môi trường
quá trình ho
ạt động
của con ngư
ời hoặc
do biến đổi bất
thường của thi
ên
nhiên gây suy thoái
môi trường nghi
êm
trọng.
- Em đã thấy có sự
cố môi trường
chưa và em đã làm
gì?
(chương II)
2. Khắc phục suy
thoái; ô nhiễm và
sự cố môi trường
(chương III)
- Kết luận SGK.
Hoạt động 3: Trách nhiệm của mỗi người trong
việc chấp hành luật bảo vệ môi trường
Hoạt động của
GV
Hoạt động của
HS
Nội Dung
- GV yêu c
ầu
HS:
- Cá nhân suy
nghĩ hoặc trao
3: Trách
nhiệm của mỗi
- Trả lời 2 câu
hỏi mục 
SGK
trang 185.


- GV nh
ận xét,
bổ sung v
à yêu
c
ầu HS rút ra kết
luận.
- GV liên h
ệ ở
các nư
ớc phát
triển, mỗi ngư
ời
dân đ
ều rất hiểu
luật và th
ực hiện
tốt 
môi
trường được bảo
vệ và bền vững.
đổi nhóm và nêu
được:
+ Tìm hiểu luật
+ Việc cần thiết
phải chấp hành
luật
+ Tuyên truyền
dưới nhiều hình
thức
+ Vứt rác bừa bãi
là vi phạm luật.
- HS có thể kể
các việc làm thể
hiện chấp hành
luật bảo vệ môi
trường ở 1 số
nước
người trong
việc chấp
hành luật bảo
vệ môi trường
Kết luận:
- Mỗi người
dân phải hiểu
và nắm vững
luật bảo vệ môi
trường.
- Tuyên truyền
để mọi người
thực hiện tốt
VD: Singapore:
vứt mẩu thuốc lá
ra đường bị phạt
5 USD và tăng ở
lần sau.
luật bảo vệ môi
trường.
VẬN DỤNG LUẬT VIỆC BẢO VỆ MÔI
TRƯỜNG
Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội Dung
- GV chia lớp th
ành
8 nhóm nhỏ.
- 2 nhóm cùng thảo
luận 1 chủ đề
- Mỗi chủ đề thảo
luận 15 phút. Trả lời
các câu hỏi vào khổ
giấy lớn.
- Những hành động
- Mỗi nhóm:
+ Chọn 1 chủ đề
+ Nghiên c
ứu kĩ
nội dung luật
+ Nghiên c
ứu câu
hỏi
+ Liên h
ệ thực tế ở
địa phương
SGK
nàp hiện nay đang vi
phạm Luật bảo vệ
môi trường? Hiện
nay nhận thức của
người dân địa
phương về vấn đề
đó đã đúng như luật
bảo vệ môi trường
quy định chưa?
- Chính quyền địa
phương và nhân dân
cần làm gì để thực
hiện tốt luật bảo vệ
môi trường?
- Nh
ững khó khăn
trong việc thực hiện
luật bảo vệ môi
trường là gì? Có
+ Th
ống nhất ý
kiến, ghi vào gi
ấy
khổ lớn.
- VD
ở chủ đề:
Không đ
ổ rác bừa
bãi, yêu cầu:
+ Nhiều ngư
ời vứt
rác bừa bãi đ
ặc biệt
là nơi công cộng.
+ Nh
ận thức của
ngư
ời dân về vấn
đề này còn th
ấp,
chưa đúng luật.
+ Chính quy
ền cần
có bi
ện pháp thu
gọn rác, đ
ề ra quy
đ
ịnh đối với từng
cách nào khắc phục?

- Trách nhiệm của
mỗi HS trong việc
thực hiện tốt luật
bảo vệ môi trường là
gì?
- GV yêu cầu các
nhóm treo tờ giấy có
viết nội dung l
ên
bảng để trình
bày và
các nhóm khác tiên
theo dõi.
- GV nh
ận xét phần
thảo luận theo chủ đề
của nhóm và b
ổ sung
(nếu cần).
- Tương tự như v
ậy
hộ, tổ dân phố.
+ Khó khăn trong
vi
ệc thực hiện luật
bảo vệ môi trư
ờng
là ý thức của ngư
ời
dân còn th
ấp, cần
tuyên truyền để
người dân hiểu v
à
thực hiện.
+ HS ph
ải tham gia
tích cực vào vi
ệc
tuyên truy
ền, đi
đầu trong ciệc th
ực
hi
ện luật bảo vệ
môi trường.
- Đ
ại diện các
nhóm trình bày, các
nhóm khác theo dõi
với 3 chủ đề còn lại. và nh
ận xét, đặt câu
hỏi để cùng th
ảo
luận.
4. Kiểm tra - đánh giá
- Luật bảo vệ môi trường ban hành nhằm mục đích
gì?
- Bản thân em đã chấp hành luật như thế nào?
- GV nhận xét buổi thực hành về ưu nhược điểm của
các nhóm.
- Đánh giá điểm cho HS.
5. Hướng dẫn học bài ở nhà
- Viết báo cáo thu hoạch theo nhóm.
- HS ôn lại nội dung: Sinh vật và môi trường, giao
cho các nhóm thực hiện các bảng trong bài 63.
V. RÚT KINH NGHIỆM:

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×