Tải bản đầy đủ

10 Phương pháp nghiên cứu và thực trạng Kế toán kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Bóng Đèn - Phích Nước Rạng Đông (Thương mại)

Trường Đại học Kinh Doanh & Công Nghệ Hà Nội Luận Văn Tốt Nghiệp
LỜI MỞ ĐẦU
Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta chuyển sang nền kinh tế thị
trường có sự quản lý của nhà nước đã mở ra cơ hội phát triển cho các doanh
nghiệp, để có thể tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh gay gắt của cơ
chế thị trường, các doanh nghiệp cần phải xác định tầm quan trọng của chi phí
sản xuất và giá thành sản phẩm hợp lý sao cho đạt kết quả cao nhất.
Một trong những yếu tố quyết định to lớn, yêu cầu đặt ra cho các doanh
nghiệp là phải quản lý chặt chẽ toàn bộ chi phí bán ra trong quá trình sản xuất
kinh doanh .Trong các doanh nghiệp chi phí sản xuất là chi phí chiếm tỷ trọng
lớn nhất trong tổng chi phí sản xuất kinh doanh cũng như giá thành sản phẩm
.Vì vậy các doanh nghiệp luôn quan tâm đến việc tiết kiệm chi phí sản xuất,
giảm giá thành sản phẩm mà vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm đủ sức cạnh
tranh trên thị trường.
Xuất phát từ nhận thức đó, trong thời gian thực tập và tìm hiểu thực tế tại
Công ty Cổ phần Thương mại và Kỹ thuật Á Châu, em nhận thấy tầm quan
trọng của chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm và những vấn đề chưa được hoàn
thiện trong công tác kế toán tập hợp chi phí san xuất và tính giá thành sản
phẩm .Được sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo.TS. Nguyên Thế Khải, cùng
với sự giúp đỡ và tạo điều kiện của cán bộ nhân viên phòng kế toán Công ty, em
đã mạnh dạn đi sâu nghiên cứu về chi phí san xuất và tính giá thành sản phẩm

với đề tài: “Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại
Công ty Cổ phần Thương mại và Kỹ thuật Á Châu” để hiểu rõ hơn về thực tiễn
công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty.
Nội dung chuyên đề ngoài 2 phần mở bài và kết luận gồm ba phần chính sau:
- Phần 1: Những vấn đề chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính
giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần thương mại và kỹ thuật Á Châu.
- Phần 2: Thực tế kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản
phẩm tại Công ty Cổ phần Thương mại và Kỹ thuật Á Châu
- Phần 3: Nhận xét và kết luận.
Sinh viên: Vũ Thị Ngọc Mã số Sinh viên: 05A18025N

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x