Tải bản đầy đủ

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG CAO CỦA TAM GIÁC ppt

TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG CAO CỦA
TAM GIÁC
I- MỤC TIÊU :
-HS biết được khái niệm đường cao của tam giác , chú ý đường
cao của tam giác vuông , tam giác tù .
- Qua hình vẽ nhận biết 3 đường cao cùng đi qua một điểm và từ
đó công nhận định lý về tính chất đồng qui và khái niệm trực
tâm
-Luyện cách dùng ê ke để vẽ đường cao
-Biết tổng kết các kiến thức về các loại đường đồng qui trong
một tam giác
II- CHUẨN BỊ :
-HS ôn luyện về các loại 9ường đồng qui đã học của tam gi8ác
- Luyện cho hs vẽ đường thẳng đi qua một điểm và vuông góc
với một đường thẳng bằng ê ke
III- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :
1-Oån định : kiểm tra sĩ số học sinh
2-Các hoạt động chủ yếu :
Hoạt động của GV Hoạt động của
HS
Ghi bảng

Hoạt động 1:Bài cũ
-Dùng ê ke vẽ đường
thẳng đi qua một điểm và
vuông góc với đường
thẳng đã cho
- Nêu cách vẽ điểm cách
đều 3 đỉnh vẽ hình minh
hoạ
Hoạt động 2: Đường cao
của tam giác
-Yêu cầu HS vẽ tam giác
ABC
Vẽ đường thẳng đi qua A
và vuông góc với BC ?
GV giới thiệu đt vừa vẽ-HS vẽ tam giác
ABC dùng ê ke
vẽ đoạn thẳng từ
A và vuông góc
với BC
-là đoạn thẳng
vuông góc hạ từ
1 đỉnh đến đt

1- Đường cao của tam
giác
A
*AH là một
đường cao của
tam giác ABC
B H
C
 Mỗi tam giác có 3
đường cao


gọi là đường cao của tam
giác ABC
? Đường cao của tam giác
là ?

Hoạt động 3: tính chất ba
đường cao của tam giác
-Cho hs vẽ ba đường cao
của tam giác
-HS trả lời ?1

-Yêu cầu hs nêu định lý
(sgk)
-GV giới thiệu trực tâm
của tam giác
Hoạt động 4: Tính chất
của tam giác cân
- GV cho hs nhắc lại các
chứa cạnh đối
diện


-HS vẽ ba đường
cao của một tam
giác
-Trả lời ?1
-HS nêu định lý
- HS nhắc lại 2
t/c và gộp làm
12- Tính chất ba đường
cao của tam giác
A
L K


B I
C
 ĐL : sgk/ 81
 Giao điểm H của 3
đường cao gọi là trực
tâm của tam giác
3-Về các đường cao
đường trung tuyến ,
đường phân giác ,
đường trung trực của
một tam giác cân
t/c của tam giác cân đã
học tiết trước và gộp
lại một tính chất
-Từ t/c => cách c/m nữa
về tam giác cân

-liên hệ tam giác đều
Hoạt động 5:Cũng cố –
dặn dò
- Cho hs làm ?2
- GV chốt lại trong 5tâm
bài học
- BVN :58;59 SGK/83
- Chuẩn bị : luyện tập
-HS nêu cách
c/m thứ 3 về tam
giác cân
* Tính chất của tam giác
cân
( SGK/ 82)
* Nhận xét : sgk
 t/c của tam giác đều
:sgk

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×