Tải bản đầy đủ

Giáo trình tổng hợp các bài tập và khái niệm về lãi suất trong ngành kế toán phần 2 docx

1. Nợ 1 10%

15%

10,5%

2. Nợ 2 15%

14%

9,8%

3. Nợ 3 20%

13%

9,1%

II. Vốn chủ sở hữu 60%
Tỷ suất lợi nhuận
1. VCSH 1 15%14%

2. VCSH 2 20%15%

3. VCSH 3 25%16%

Từ bảng trên, ta có lãi suất sử dụng vốn đầu tư bình quân của dự án như
sau:
Nguồn vốn
Tỷ trọng
(1)
Lãi suất sau thuế
(2)
Lãi suất trung bình
(3) = (1)x(2)
I. Nợ vay 45%

1. Nợ 1 10%

10,5%

1,05%2. Nợ 2 15%

9,8%

1,47%

3. Nợ 3 20%

9,1%

1,82%

Cộng Nợ4,34%

II. Vốn chủ sở hữu 55%

Tỷ suất sử dụng
vốn mong đợi


1. VCSH 1 10%

14%

2,1%

2. VCSH 2 20%

15%

3,0%

3. VCSH 3 25%

16%

4,0%

Cộng VCSH9,1%

Tổng cộng13,44%

Vậy, chi phí sử dụng vốn vốn của dự án đầu tư trên là 13,44%.
5.2. Hiệu quả kinh tế của đầu tư dài hạn
Hiệu quả kinh tế của các đầu tư dài hạn được thể hiện qua các tiêu chuẩn
sau:
- Giá trị hiện tại ròng của đầu tư (NPV) tại một thời điểm được chọn
làm gốc thời gian và theo lãi suất sử dụng vốn i.
- Tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR).
- Thời gian hoàn vốn.
5.2.1. Giá trị hiện tại ròng của đầu tư ( NPV: Net Present Value)
Gọi:
- CF
0
: Tổng số tiền chi cho đầu tư ban đầu tại thời điểm 0 (gốc thời
gian);
- CF
k
: Thu nhập đầu tư năm k trên thang thời gian;
Sơ đồ biểu diễn:


- Trị giá hiện tại ròng của đầu tư (NPV) là hiệu của tổng thu nhập và
tổng chi của đầu tư tại thời điểm được chọn làm gốc thời gian theo lãi suất sử
dụng vốn i.
- Thời điểm được chọn làm gốc thời gian có thể là một thời điểm bất
kỳ. Tuy nhiên, người ta thường chọn thời điểm bắt đầu của đầu tư làm gốc để
tính NPV.
Thời gian đầu tư được tính từ thời điểm bắt đầu đầu tư cho đến thời điểm
kết thúc đầu tư. Thời gian đầu tư được chia làm n kỳ. Đối với hoạt động đầu tư
dài hạn, kỳ đầu tư thường có thời gian là 1 năm.
Theo sơ đồ trên, thời điểm 0 được chọn làm thời điểm gốc, NPV:
NPV = -CF
0
+
Trong đó:
- NPV: Trị giá hiện tại ròng của đầu tư tại
thời điểm 0.
- CF
0
: Tổng số chi cho đầu tư ban đầu tại 0.
- : Tổng trị giá của thu nhập đầu tư tại 0.
- i: Chi phí sử dụng vốn trong hoạt động
đầu tư.
* Nếu NPV > 0: Hoạt động đầu tư có lãi ròng => Đầu tư có hiệu quả
kinh tế.
* Nếu NPV < 0: Hoạt động đầu tư bị lỗ ròng => Đầu tư không có hiệu
quả kinh tế.
* Nếu NPV = 0: Hoạt động đầu tư chỉ bù đắp chi phí sử dụng vốn
đầu tư.
Kết luận:
Dùng chỉ tiêu NPV để thẩm định hiệu quả kinh tế của đầu tư được thể
hiện như sau:
* Một dự án đầu tư sẽ được chấp nhận nếu NPV ≥ 0 và sẽ không
được chấp nhận nếu NPV < 0.
* Nếu có nhiều dự án đầu tư loại bỏ nhau, dự án được chọn sẽ là dự
án có NPV > 0 lớn nhất.
Ví dụ:
Một dự án đầu tư đòi hỏi một số vốn 500 triệu đồng. Thu nhập của đầu tư
dự trù vào khoảng 60 triệu mỗi năm liên tiếp trong 10 năm, bắt đầu từ năm thứ
nhất. Cho biết dự án này có lợi không biết lãi suất sử dụng vốn là 13%/năm.
Giải:
NPV = -CF
0
+ = -500.000.000 + 60.000.000x = 154.359 đồng.
Vậy dự án này có lãi.
Chú ý:
- Có thể tính NPV tại một thời điểm p bất kỳ (0<p<n).Theo phương
thức lãi kép, ta có:
NPV
p
= NPV
0
(1 + i)
p

- Trong trường hợp tiền chi cho đầu tư được thực hiện qua nhiều kỳ
(Ví dụ: Những dự án đầu tư lớn có thời gian xây dựng cơ bản kéo dài trong
nhiều năm), tổng chi phí đầu tư tại thời điểm được chọn làm thời điểm gốc là
tổng trị giá của các chi phí đầu tư tại những thời điểm khác được quy về thời
điểm gốc.
Ví dụ:
Xét 1 kế hoạch đầu tư gồm hai giai đoạn như sau:
- Thời gian thi công, chi phí từng năm là -CF
k
với k = 1, 2,
3,…, m.
- Thời gian khai thác hoạt động kinh doanh, thu nhập mỗi
năm là CF
k
với k = m+1, m+2,…,n.
Chi phí sử dụng vốn là i.
Sơ đồ biểu diễn

NPV = - +
Khi đó, tổng chi phí cho dự án đầu tư ban đầu tại thời điểm 0 là:
CF
0
=
- Về nguyên tắc, để chọn một trong nhiều dự án đầu tư, chỉ cần chọn
dự án nào có NPV lớn hơn. Tuy nhiên, nếu thời hạn của những dự án này khác
nhau, ta phải thận trọng. Đối với những trường hợp như vậy, ta có thể dùng cách
sau: Lặp lại từng dự án cho đến khi vòng đời của chúng bằng nhau, sau đó dùng
quy tắc NPV để chọn.
Ví dụ:
Một doanh nghiệp đang xem xét mua một trong hai thiết bị A và B. A hoạt
động trong 3 năm trong khi B chỉ hoạt động trong 2 năm.

Đơn vị: Triệu đồng.
Máy Giá Thu nhập qua các năm
A 16

7

7

7

B 10

6,5

6,5

-

Lãi suất hiện hoá (Chi phí sử dụng vốn) là 12%/năm.
Doanh nghiệp nên chọn thiết bị nào?
Giải:
NPV
A
= -16 + 7x= 0,73 triệu đồng.
NPV
B
= -10 + 6,5(1+12%)
-1
+ 6,5(1+12%)
-2
= 0,88 triệu đồng.
=> Doanh nghiệp có nên chọn thiết bị B không (vì NPV
B
> NPV
A
)?
Không chắc chắn vì máy B bị thay thế sớm hơn 1 năm so với máy A.
=> Một cách để so sánh hai đầu tư này là tính giá trị hiện tại của hai
đầu tư với thời hạn là 6 năm (cuối năm thứ 6, cả hai máy đều phải bị thay thế)
Đơn vị: Triệu
đồng.
Máy Giá Thu nhập qua các năm
A 16

7

7

7 - 16

7

7

7

B 10

6,5

6,5 – 10

6,5

6,5 - 10

6,5

6,5

=> NPV
A
’= -16+7x+[-16 + 7x]x(1+12%)
-3

= 1,24 triệu đồng.
=> NPV
B

= -10 + 6,5(1+12%)
-1
- 3,5(1+12%)
-2
+ 6,5(1+12%)
-3

-3,5(1+12%)
-4
+ 6,5(1+12%)
-5
+ 6,5(1+12%)
-6

= 2,14 triệu đồng.
=> Chọn máy B vì NPV
B
’ > NPV
A

5.2.2. Tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR: Internal Rate of Return, TRI: Taux de
rentabilité interne)
Tỷ suất hoàn vốn nội bộ được định nghĩa là lãi suất mà tại đó NPV= 0.
Đây cũng chính là tỷ suất sinh lời của dự án đầu tư.
NPV = -CF
0
+ = 0
CF
0
=

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x