Tải bản đầy đủ

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Làm quen với chữ số la mã pptx

Làm quen với chữ số la mã


A- Mục tiêu
- Bước đầu HS làm quen với chữ số La mã. Nhận biết được các
chữ số La Mã từ 1 đến 12, số 20, 21.
- Rèn KN nhận biết và viết chữ số La Mã
- GD HS chăm học để vận dụng vào thực tế.
B- Đồ dùng
GV : Một số đồ vật có ghi chữ số La Mã, bảng phụ
HS : SGK
C- Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động dạy Hoạt động học
1/ Tổ chức:
2/ Bài mới:
a) HĐ 1: GT về chữ số La Mã.
- Ghi bảng các chữ số La Mã: I, V,
- Hát


- HS đọc: một, năm, mười

X và giới thiệu cho HS.
- Ghép hai chữ số I với nhau ta
được chữ số II, đọc là hai.
- Ghép ba chữ số I với nhau ta
được chữ số III, đọc là ba.
- Ghi bảng chữ số V, Ghép vào bên
trái chữ số V một chữ số I, ta được
số nhỏ hơn V một đơn vị, đó là số
bốn, đọc là bốn, viết là IV.
- Ghép vào bên phải chữ số V một
chữ số I, ta được số lớn hơn V một
đơn vị, đó là số sáu, đọc là sáu, viết
là VI.
- tương tự GT chữ số VII, VIII, I
X, XI.
- Ghi bảng số XX, viết hai chữ số
X liền nhau ta được chữ số XX( hai

- Viết II vào nháp và đọc : hai

- Viết III vào nháp và đọc : ba

- Viết IV vào nháp và đọc : bốn- Viết VI vào nháp và đọc : sáu


- HS lần lượt viết và đọc các số
theo HD của GV
- Viết XX và đọc : Hai mươi

- Viết XXI và đọc : Hai mươi mốt
mươi)
- Viết vào bên phải số XX một chữ
số I, ta được số lớn hơn XX là số
XXI.
b) HĐ 2: Luyện tập.
* Bài 1: treo bảng phụ
- Gọi HS đọc cá nhân, đọc xuôi,
ngược
- Nhận xét, sửa sai.
* Bài 2:- Đưa đồng hồ ghi các số
bằng chữ số La Mã.
- Gọi HS đọc số giờ.
- Nhận xét, cho điểm.
* Bài 3:- Bt yêu cầu gì?
- Gọi 2 HS làm trên bảng

- Chấm bài, nhận xét.


- đọc: một, ba, năm, bảy, chín,
mười một, hai mươi mốt, hai,


- Đọc: sáu giờ, mười hai giờ, ba
giờ.

- Viết các số theo thứ tự từ bé đến
lớn, từ lớn đến bé.
a) II, IV, V, VI, VII, I X, XI.
b) XI, I X, VII, VI, V, IV, II.

- Chia hai đội thi viết
3/ Củng cố:- Thi viết các số từ 1
đến 12 bằng chữ số La mã.
- Dặn dò: Thực hành đọc và viết
số La Mã ở nhà.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×