Tải bản đầy đủ

Giáo án môn thể dục lớp 3:Tên bài dạy : ÔN NHẢY DÂY KIỂU CHỤM 2 CHÂN TRÒ CHƠI : HOÀNG ANH – HOÀNG YẾN pps

ÔN NHẢY DÂY KIỂU CHỤM 2 CHÂN -
TRÒ CHƠI : HOÀNG ANH – HOÀNG
YẾN

I. MỤC TIÊU:
- Ôn tập Nhảy Dây Kiểu Chụm Hai Chân
HS,Thực Hiện Động Tác Tương Đối Chính
Xác
–Trò Chơi"Hoàng Anh –Hoàng Yến"
Bước đầu tham gia tương đối chủ động
II. ĐỊA ĐIỂM –
PHƯƠNG TIỆN :
Sân trường
Còi
dây nhảy

NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG BIỆN PHÁP GIẢNG
DẠY
ĐLV
Đ

PHƯƠNG PHÁP TỔ
CHỨC

Phần mở đầu:
1. Nhận lớp :
- GV phổ biến nội dung, yêu cầu
giờ học
- Chạy chậm trên địa hình tự
nhiên
2 Khởi động :
- Đứng tại chỗ khởi động các
khớp
* Trò chơi :
''Chim bay cò bay"- Ôn tập Nhảy Dây
Kiểu Chụm Hai Chân HS,Thực Hiện
Động Tác Tương Đối Chính Xác
–Trò Chơi"Hoàng Anh –Hoàng Yến"
Bước đầu tham gia tương đối chủ
động
1-2'

1-2'

1-2'
4 hàng dọc
vòng tròn


vòngtròn

Phần cơ bản
1. Kiểm tra bài cũ : - Ôn tập Nhảy
Dây Kiểu Chụm Hai Chân HS,ThựcHiện Động Tác Tương Đối Chính Xác
–Trò Chơi"Hoàng Anh –Hoàng Yến"
Bước đầu tham gia tương đối chủ
động
2. Bài mới :
- Ôn bài thể dục phát triển chung
-Kiểm tra nhảy dây kiểu chụm hai
chân
Đánh giá ở hai mức
+Hoàng thành
+Chưa hoàng thành
xem SGV/130 (phần đánh giá)
3- Trò chơi
"Hoàng anh-Hoàng yến"
Giáo viên trực tiếp điều khiển trò
chơi,
1-2'
15-18'


4-6'
1-2 lần
2-4 hàng
(hình chữ u)

Phần kết thúc

1.Hồi tĩnh : Đi lại hít thở sâu
Hệ thống bài
2.Nhận xét – Dặn dò
- Công bố kết quả kiểm tra
- Ôn bài thể dục và nhảy dây
1-2'
1'


2-3'

Dang tay :hít vào
Buông tay:thở ra


Rút kinh nghiệm:

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×