Tải bản đầy đủ

Bài tập trắc nghiệm dòng điện xoay chiều có đáp án

S GD&T Tha Thiên Hu - Trng THPT Thun An.

: Lê Thanh Sn,



: 0905.930406. Trang 1/18

PHN IN XOAY CHIU
TP I
Câu 1: Chn phát biu úng khi nói v cng  dòng in hiu dng
A. Giá tr ca cng  hiu dng c tính bi công thc I= 2 I
0

B. Cng  hiu dng ca dòng in xoay chiu bng cng  dòng in không i.
C. Cng  hiu dng không o c bng ampe k.
D. Giá tr ca cng  hiu dng o c bng ampe k.
Câu 2: Nguyên tc to dòng in xoay chiu da trên:
A. Hin tng t cm. B. Hin tng cm ng in t.
C. T trng quay. D. Hin tng quang in.
Câu 3: Cách to ra dòng in xoay chiu là

A. cho khung dây dn quay u trong mt t trng u quanh mt trc c nh nm trong mt
khung dây và vuông góc vi t trng.
B. cho khung dây chuyn ng u trong mt t trng u.
C. quay u mt nam châm in hay nam châm vnh cu trc mt mt cun dây dn.
D. A hoc C
Câu 4: Cách to ra dòng in xoay chiu nào úng vi nguyên tc ca máy phát in xoay chiu?
A. Làm cho t thông qua khung dây bin thiên iu hoà.
B. Cho khung dây chuyn ng tnh tin trong mt t trng u.
C. Cho khung dây quay u trong mt t trng u quanh mt trc c nh nm song song vi các
ng cm ng t.
D. Cho khung dây chuyn ng .
Câu 5: Dòng in xoay chiu là dòng in có tính cht nào sau ây?
A. Chiu dòng in thay i tun hoàn theo thi gian.
B. Cng  bin i tun hoàn theo thi gian.
C. Chiu thay i tun hoàn và cng  bin thiên iu hoà theo thi gian.
D. Chiu và cng  thay i u n theo thi gian.
Câu 6: Chn phát biu úng khi nói v dòng in xoay chiu
A. Dòng in xoay chiu có cng  bin thiên tun hoàn theo thi gian.
B. Dòng in xoay chiu có chiu dòng in bin thiên iuhoà theo thi gian
C. Dòng in xoay chiu có cng  bin thiên iu hoà theo thi gian.
D. Dòng in xoay chiu hình cos có pha bin thiên tun hoàn.
Câu 7: Chn mt trong các cm t sau  in vào ch trng sao cho úng ngha: Cng  dòng
in ca dòng in xoay chiu là cng d dòng in không i khi qua cùng v t dn trong
cùng thi gian làm to ra cùng nhit lng nh nhau
A. Hiu dng B. Tc thi. C. Không i D. ti thi im bt k!.
Câu 8: Dòng in xoay chiu AC c ng dng rng rãi h"n dòng không i DC, vì:
A. Thit b "n gin, d# ch to, to ra dòng in có công sut in ln và có th bin i d# dàng
thành dòng in DC bng ph"ng pháp ch$nh lu.
B. Có th truyn ti i xa d# dàng nh máy bin áp , hao phí in n%ng truyn ti thp.
C. Dòng DC không th to ra bng máy phát in.
D. C A, B.
Câu 9: Giá tr o ca vônk và ampek xoay chiu ch$:
A. Giá tr tc thi ca in áp và cng  dòng in xoay chiu.
B. Giá tr trung bình ca in áp và cng  dòng in xoay chiu.
C. Giá tr cc i ca in áp và cng  dòng in xoay chiu.
D. Giá tr hiu dng ca in áp và cng  dòng in xoay chiu.
Câu 10: Trong mt on mch in xoay chiu ch$ có t in thì
A. dòng in qua t in là dòng chuyn di có hng ca các eletron.
B. cng  dòng in nhanh pha h"n in áp  hai u on mch góc &/2.
C. dung kháng ca on mch t$ l thu n vi tn s ca dòng in qua mch.


S GD&T Tha Thiên Hu - Trng THPT Thun An.

: Lê Thanh Sn,



: 0905.930406. Trang 2/18

D. on mach có h s công sut bng 1.
Câu 11: Phát biu nào sau ây là không úng? Trong mch in xoay chiu không phân nhánh ta có th to ra
in áp hiu dng gi'a hai u
A. in tr ln h"n in áp hiu dng gi'a hai u on mch.
B. u t in bng in áp hiu dng gi'a hai u cun cm.
C. t in ln h"n in áp hiu dng gi'a hai u on mch.
D. cun cm ln h"n in áp hiu dng gi'a hai u on mch.
Câu 12: Hai u ca mt mch in RLC ni tip c mc vào mt ngu(n in xoay chiu u =
U
0
cosωt thì
A. cng  dòng in qua in tr sm pha h"n cng  dòng in qua t in góc `
2
π
.
B. cng  dòng in qua cun cm tr# pha h"n cng  dòng in qua in tr góc `
2
π
.
C. cng  dòng in qua t in ngc pha vi cng  dòng in qua cuc cm.
D. cng  dòng in qua in tr, qua cun cm và qua t in cùng pha vi nhau.
Câu 13: )t mt in áp xoay chiu vào hai u mt on mch không phân nhánh g(m in tr
thun R ni tip vi mt t in C thì thy dòng in qua mch bin thiên nhanh pha h"n in áp hai
u on mch góc `
3
π
. Khi ó
A. in áp hai u in tr thun nhanh pha h"n in áp hai u on mch góc `
2
π

B. in áp hai u on mch nhanh pha h"n in áp hai u t in góc
6
π
.
C. nu t%ng tn s ca dòng in thì góc lch pha gi'a dòng in và in áp hai u t in gim.
D. in áp hai u t in ch m pha h"n in áp hai u in tr thun góc
3
π

Câu 14: )iu nào sau ây sai? )t in áp u = U
0
cos*t V trong ó tn s góc bin thiên vào hai u
on mch RLC không phân nhánh. Khi có hin tng cng hng in trong on mch thì
A. in áp tc thi  hai u on mch cùng pha vi in áp tc thi  hai u in tr R.
B. cm kháng và dung kháng ca on mch bng nhau.
C. in áp hiu dng  hai u in tr R nh+ h"n in áp hiu dng  hai u on mch.
D. cng  hiu dng ca dòng in trong mch t giá tr ln nht.
Câu 15: Trong mch in ch$ có t in C. )t in áp xoay chiu gi'a hai u t in C thì có dòng
in xoay chiu trong mch. )iu này c gii thích là có electron i qua in môi gi'a hai bn t:
A. Hin tng úng còn gii thích sai. B. Hin tng úng; gii thích úng.
C. Hin tng sai; gii thích úng. D. Hin tng sai; gii thích sai.
Câu 16: Chn phát biu sai trong các phát biu sau ây?
A. Khi cng  dòng in qua on mch ch$ có in tr R và qua on mch g(m in tr R
mc ni tip vi mt t C là nh nhau thì công sut tiêu th trên c hai on mch ging nhau.
B. Trong mch RC in n%ng ch$ tiêu th trên in tr R mà không tiêu th trên t in.
C. T in không cho dòng xoay chiu i qua.
D. Dòng in xoay chiu thc cht là mt dao ng c,ng bc.
Câu 17: Khi `
C
L
ω
ω
1
>
ca mch in xoay chiu RLC mc ni tip thì:
A. Trong mch có cng hng in.
B. H s công sut cos
ϕ
>1
C. )in áp hai u in tr thun R t giá tr cc i.
D. Cng  dòng in ch m pha h"n in áp hai u on mch.
Câu 18: Chn phát biu úng khi nói v mch in xoay chiu có in tr R
S GD&T Tha Thiên Hu - Trng THPT Thun An.

: Lê Thanh Sn,



: 0905.930406. Trang 3/18

A. Nu in áp  hai u in tr có biu thc `
0
s( . )
u U co t
ω ϕ
= +
thì biu thc dòng in qua in
tr là `
0
s
i I co t
ω
=

B. Mi liên h gi'a cng  dòng in và in áp hiu dng c biu di#n theo công thc U=
I/R
C. Dòng in qua in tr và in áp hai u in tr cùng pha.
D. Pha ca dòng in qua in tr luôn bng không.
Câu 19: Chn kt lu n sai khi nói v mch RLC mc ni tip:
A. H s công sut ca on mch luôn luôn nh+ h"n 1.
B. )in áp hai u on mch có th nhanh pha, cùng pha hoc ch m pha so vi dòng in.
C. Cng  dòn in hiu dng trong mch c tính bi công thc:
22
)(
CL
ZZR
U
I
−−
=

D. C A và C.
Câu 20: Trong mch in xoay chiu không phân nhánh RLC. Nu t%ng tn s ca in áp xoay chiu
t vào hai u mch thì:
A. Dung kháng t%ng. B. Cm kháng t%ng.
C. )in tr t%ng. D. Dung kháng gim và cm kháng t%ng.
Câu 21: Mch in g(m in tr R. Cho dòng in xoay chiu `
0
s
i I co t
ω
=
(A) chy qua thì in áp u
gi'a hai u R s-: `
A. Sm pha h"n i mt góc `
2
π
và có biên  ` RIU
00
=

B. Cùng pha vi i và có biên  ` RIU
00
=
.
C. Khác pha vi i và có biên  ` RIU
00
=

D. Ch m pha vi i mt góc `
2
π
và có biên  ` RIU
00
=

Câu 22: Trong mch xoay chiu ch$ có t in C thì dung kháng có tác dng `
A. cho in áp nhanh pha h"n dòng in mt góc `
2
π

B. cho in áp cùng pha vi dòng in.
C. cho in áp tr# pha h"n dòng in mt góc `
2
π

D. ) lch pha ca in áp và cng  dòng in tu! thuc vào giá tr ca in dung C.
Câu 23: Chn phát biu sai?
A. Trong on mch ch$ có cun dây thun cm kháng, dòng in luôn ch m pha h"n in áp tc
thi mt góc 90
0
.
B. Cng  dòng in qua cun dây c tính bng công thc:
L
L
Z
U
I
0
0
=

C. Trong on mch ch$ cha in tr R thì cng  dòng in và in áp hai u mch luôn luôn
cùng pha nhau
D. Cng  dòng in qua mch in c tính bng công thc: `
R
U
I =
0
.
Câu 24: Trong on mch xuay chiu ch$ có cun dây thun cm kháng, in áp hai u cun cm
có biu thc ` tUu
ω
sin
0
=
thì dòng in i qua mch có biu thc AtIi ).sin(
0
ϕ
ω
+
=
vi I
0

ϕ

c xác nh bi
A. `
L
U
I
ω
0
0
= và `
ϕ
= -
π
. B. `
L
U
I
ω
0
0
= và `
ϕ
= `
2
π
.
C. `
L
U
I
ω
0
0
=
và `
ϕ
= 0. D. `
L
U
I
ω
0
0
=
và `
ϕ
= - `
2
π
.
Câu 25: Chn phát biu úng khi nói v mch in xoay chiu ch$ có cun dây thun cm :
A. Cm kháng ca cun dây t$ l vi in áp t vào nó.
S GD&T Tha Thiên Hu - Trng THPT Thun An.

: Lê Thanh Sn,



: 0905.930406. Trang 4/18

B. )in áp gi'a hai u cun dây thun cm kháng ch m pha h"n dòng in mt góc 90
0

C. )in áp gi'a hai u cun dây thun cm kháng nhanh pha h"n dòng in mt góc `
2
π

D. Cng  hiu dng ca dòng in xoay chiu qua cun dây c tính bng công thc I=
U.L.`
ω

Câu 26: Trong mch in xoay chiu không phân nhánh RLC thì dòng in nhanh pha hay ch m pha
so vi in áp ca on mch ph thuc vào:
A. R và C. B. L và C C. L, C và
ω
. D. R, L, C và `
ω
.
Câu 27: Chn phát biu úng khi nói v mch in xoay chiu có t in
A. t in không cho dòng in không i i qua, nhng cho dòng in xoay chiu i qua nó.
B. )in áp hai u t in luôn nhanh pha h"n dòng in qua t mt góc `
2
π

C. Cng  hiu dng ca dòng in xoay chiu qua t in c tính bng công thc I= U.C.`
ω

D. C A và C .
Câu 28: Trong mch in xoay chiu không phân nhánh RLC, nu t%ng tn s ca dòng in t 0 n
vô cc thì
A. tng tr ca mch t%ng dn t 0 n vô cc.
B. công sut ca mch bin i tun hoàn vi tn s ca dòng in.
C. cng  dòngin hiu dng t cc i khi tn s góc có giá tr bng
1
LC

D. h s công sut ca mch t%ng dn t 0 n 1 r(i gim dn ti 0.
Câu 29: Trong on mch xoay chiu ch$ có t in, in áp trên t in có biu thc
`
tUu
ω
sin
0
=
V thì cng  dòng in qua mch có biu thc `
AtIi ).sin(
0
ϕ
ω
+
=
, trong ó I
0
và `
ϕ

c xác nh bi các h thc là:
A. `
C
U
I
ω
0
0
=
và `
ϕ
= `
2
π
. B. I
0
= U
o
.C.`
ω
và `
ϕ
= 0
C. `
C
U
I
ω
0
0
=
và `
ϕ
= - `
2
π
. D. I
0
= U
o
.C.`
ω
và `
ϕ
= `
2
π

Câu 30: Trong on mch xoay chiu ch$ có t in thì in áp  hai u on mch s-
A. Sm pha `
2
π
so vi dòng in B. Tr# pha `
4
π
so vi dòng in
C. Tr# pha `
2
π
so vi cng  dòng in D. Sm pha `
4
π
so vi dòng in
Câu 31: Trong on mch in xoay chiu ch$ có in tr R. )t vào hai u R mt in áp có biu
thc `
0
s
u U co t
ω
=
V thì cng  dòng in i qua mch có biu thc `
0
s( . )
i I co t
ω ϕ
= +
, trong ó Io
và `
ϕ
c xác nh bi:
A. `
R
U
I
0
0
= và `
ϕ
= - `
2
π
. B. `
R
U
I
0
0
= và `
ϕ
= 0
C. `
R
U
I =
0
và `
ϕ
= 0 D. `
R
U
I
2
0
0
=
và `
ϕ
= 0
Câu 32: Hai cun dây R
1
, L
1
và R
2
, L
2
mc ni tip nhau và t vào mt in áp xoay chiu có giá tr
hiu dng U. Gi U
1
và U
2
là in áp hiu dng t"ng ng gi'a hai cun R
1
, L
1
và R
2
, L
2
)iu kin 
U=U
1
+U
2
là:
A. `
2
2
1
1
R
L
R
L
= B. `
1
2
2
1
R
L
R
L
= C. `
2121
RRLL
=
D. `
2121
RRLL
+
=
+

Câu 33: Chn câu tr li sai. Trong mch in xoay chiu không phân nhánh RLC. Khi hin tng
cng hng xy ra thì:
A. U= U
R
B. Z
L
=Z
C
C. U
L
=U
C
=0 D. P
max
=U/R.
S GD&T Tha Thiên Hu - Trng THPT Thun An.

: Lê Thanh Sn,



: 0905.930406. Trang 5/18

Câu 34: Cho mch in xoay chiu không phân nhánh RLC . )t vào hai u mch in mt in áp
xoay chiu có biu thc `
0
s
u U co t
ω
=
. )iu kin  có cng hng in trong mch là:
A. LC = R
2
ω
B. `
RLC =
2
ω
C. `
1
2
=
ω
LC
D. `
2
ω
=LC

Câu 35: Trong mch RLC ni tip thì tng tr Z ph thuc:
A. L, C và `
ω
B. R, L, C C. R, L, C và `
ω
D. `
ω
, R
Câu 36: . hai u mt in tr R có t mt in áp xoay chiu U
AC
mt in áp không i U
DC
)
dòng in xoay chiu có th qua in tr và chn không cho dòng in không i qua nó ta phi:
A. Mc song song vi in tr mt t in C.
B. Mc ni tip vi in tr mt t in
C. C. Mc song song vi in tr mt cun thun cm L.
D. Mc ni tip vi in tr mt cun thun cm L.
Câu 37: Trong mch in xoay chiu không phânh nhánh RLC  lch pha gi'a in áp gi'a hai u
toàn mch và cng  dòng in trong mch là: `
3
π
ϕϕϕ
=−=
iu
thì:
A. Mch có tính dung kháng. B. Mch có tính cm kháng.
C. Mch có tính tr kháng. D. Mch cng hng in.
Câu 38: Trong mch in xoay chiu không phânh nhánh RLC thì:
A. ) lch pha ca `
R
u và u là `
2
π
B. `
L
u nhanh h"n pha ca i mt góc
2
π

C. `
C
u nhanh h"n pha ca i mt góc
2
π
D. `
R
u nhanh h"n pha ca i mt góc `
2
π

Câu 39: Mt thit b in mt chiu có các giá tr nh mc ghi trên thit b là 110V. Thit b ó phi
chu c in áp ti a là:
A. `
110 2.
V
B. 110V C. 220V D. ` V.2220
Câu 40: Mt thit b in xoay chiu có các giá tr nh mc ghi trên thit b là 110V. Thit b ó phi
chu c in áp ti a là:
A. `
V.2220
B. 220V. C. `
V.2110
D. 110V
Câu 41: )in áp gi'a hai u mt on mch in xoay chiu có biu thc: `
Vtu )100sin(2110
π
=
/.
)in áp hiu dng ca on mch là:
A. 110V B. ` V.2110 C. 220V D. ` V.2220
Câu 42: Giá tr hiu dng ca in áp xoay chiu có biu thc `
220 5 s(100 . )
u co t V
π
=
là:
A. 220 V.5 B. 220V C. 110 V.10 D. 110 V.5
Câu 43: Giá tr hiu dng ca dòng in xoay chiu có biu thc `
2 3 s(200 )
6
i co t A
π
π
= +
là:
A. 2A B. 2 3 A C. 6 A D. 3 2 A.
Câu 44: Biu thc ca cng  dòng in trong mt on mch AC là : `
5 2 s(100 )
3
i co t A
π
π
= −
. .
thi im `
st
300
1
=
cng  trong mch t giá tr
A. Cc i B. Cc tiu C. Bng không D. 5A.
Câu 45: Dòng in xoay chiu có tn s 50Hz thì mi giây dòng in i chiu:
A. 100 ln. B. 25 ln. C. 50 ln. D. 60 ln.
Câu 46: Mt dòng in xoay chiu: i = 2 2 cos(100πt +
3
π
)A Kt lu n nào sau ây là sai ?
A. Cng d dòng in hiu dng chy qua mch là 2A.
B. Tn s dòng in xoay chiu là 50Hz.
C. Cng d dòng in cc i là 2 2 A.
S GD&T Tha Thiên Hu - Trng THPT Thun An.

: Lê Thanh Sn,



: 0905.930406. Trang 6/18

D. pha dao ng là
3
π
rad.
Câu 47: Cho dòng in : i = 4cos(100πt +
3
π
)A Chn phát biu úng ?
A. Cng d dòng in hiu dng chy qua mch là 4A.
B. Tn s dòng in xoay chiu là 100Hz.
C. Cng d dòng in cc i ca dòng in là 4A.
D. Chu kì dòng in là 0,01s.
Câu 48: Chn câu tr li sai. Dòng in xoay chiu là:
A. Dòng in mà cng  bin thiên theo dng sin.
B. Dòng in mà cng  bin thiên theo dng cos.
C. Dòng in i chiu mt cách tun hoàn.
D. Dòng in dao ng iu hoà.
Câu 49: Gi i, I
0
, I ln lt là cng  tc thi, cng  cc i và cng  hiu dng ca dòng
in xoay chiu i qua mt in tr R. Nhit lng to ra trên in tr R trong thi gian t c xác
nh bi:
A. ` tiRQ
2
= B. ` tIRQ
2
= C. ` t
I
RQ .
2
.
2
0
= D. C B và C.
Câu 50: )t in áp xoay chiu u = U
0
cosωt vào hai u on mch ch$ có in tr thun R thì nhit
lng to ra trên in tr trong thi gian t
1
bng Q
1
. Nu t vào hai u in tr R mt in áp không
i có U = U
0
thì trong thi gian t
2
= 2t
1
nhit lng to ra trên in tr bng
A. 8Q
1
. B. Q
1
. C. 2Q
1
. D. 4Q
1
.
Câu 51: Mt dòng in xoay chiu i qua in tr 25

trong thi gian 2 phút thì nhit lng to ra là
6000J. Cng  hiu dng chy qua mch là:
A. 3A B. 2A C. ` 3 A D. ` 2 A
Câu 52: Nhit lng Q do dòng in có biu thc `
2 s120 ( )
i co t A
=
i qua in tr 10

trong 0,5 phút
là:
A. 1000 J. B. 600 J. C. 400 J. D. 200 J.
Câu 53: Mt cun dây có  t cm `
HL
π
15
2
=
và R=12

c t vào mt hi/u in th xoay
chiu 100V và tn s 60Hz. Cng  dòng in chy trong cun dây và nhit lng to ra trong mt
phút là
A. 3A và 15 KJ. B. 4A và 12 KJ. C. 5A và 18 KJ. D. 5A và 24 KJ
Câu 54: Mt khung dây t trong t trng có cm ng t `
B

. T thông qua khung là 6.10
-4
Wb. Cho
cm ng t gim u v 0 trong thi gian 10
-3
(s) thì sc in ng cm ng xut hin trong khung là:
A. 6(V) B. 0,6(V) C. 0,06(V) D. 3(V)
Câu 55: Mt khung dây in tích S =600c
2
m
và có 200 vòng dây quay u trong t trng u có
vect" B vuông góc vi trc quay ca khung và có giá tr B = 4,5.10
-2
(T). Dòng in sinh ra có tn s
50 Hz. Chn gc thi gian lúc pháp tuyn khung cùng chiu vi ng sc t. Biu thc sc in
ng e sinh ra có dng
A. e = 120
2
cos(100&t+
2
π
)(V) B. e =120
2
cos(100&t +
6
π
)(V)
C. e = 120
2
cos100&t(V) D. e = 120cos100 &t(V)
Câu 56: Khung dây hình ch' nh t dài 30cm, rng 20cm t trong t trng u có cm ng t B=10
-
2
(T) sao cho phép tuyn khung hp vi véct" `
B

1 góc 60
o
. T thông qua khung là
A. 3.10
-4
(T) B. `
4
2 3.10

Wb C. 3.10
-4
Wb D. `
4
3 3.10

Wb
Câu 57: Mt khung dây hình vuông cnh 20cm có 100 vòng dây quay u trong t trng không i,
có cm ng t 10
-2
(T) vi v n tc quay 50 vòng/s. )ng sc t vuông góc vi trc quay. Ly t
0
= 0
là lúc mt khung vuông góc vi ng sc. T thông qua khung có dng:
S GD&T Tha Thiên Hu - Trng THPT Thun An.

: Lê Thanh Sn,



: 0905.930406. Trang 7/18

A. 40cos100&t mWb B. 40cos100&t mWb
C. 40cos(100&t + `
6
π
) mWb D. 40cos100&t mWb
Câu 58: Mt khung dây quay u vi v n tc 3000vòng/phút trong t trng u có t thông cc i
gi qua khung là `
1
π
Wb. Chn gc thi gian lúc mt ph0ng khung dây hp vi `
B

mt gc 30
0
thì sut
in ng hai u khung là:
A. e = 100cos(100πt +
6
π
)V. B. e = 100cos(100πt +
3
π
)V.
C. e = 100cos(100πt + 60
0
)V. D. e = 100cos(50t +
3
π
)V.
Câu 59: Mt khung dây hình ch' nh t có tit din 54cm
2
g(m 500vòng, quay u xung quanh trc vi
v n tc 50vòng/giây trong t trng u 0,1Tesla. Chn gc thi gian lúc `
B

song song vi mt ph0ng
khung dây thì biu thc sut in ng hai u khung dây là :
A. e = 27cos(100πt +
2
π
)V. B. e = 27πcos(100πt +
2
π
)V.
C. e = 27πcos(100πt + 90
0
)V. D. e = 27πcos(100πt )V.
Câu 60: Dòng in chy qua mt on mch có biu thc `
0
s(100 . )( )
2
i I co t A
π
π
= −
. Trong khong
thi gian t 0 n 0,01s, cng  tc thi có giá tr bng 0,5I
0
vào nh'ng thi im:
A. `
1 1
;
400 200
s s
B. `
1 3
s; s
600 500
C. `
ss
300
2
;
300
1
D. `
1 1
;
600 120
s s

Câu 61: Dòng in xoay chiu chy qua mt on mch có biu thc `
0
os(100 2 )
3
i I c t
π
π
= −
A . Trong
thi gian bng 4/3chu kì k t lúc t=0 thì cng  dòng in qua mch có  ln bng bao nhiêu ln
cng  ban u
A. 2ln. B. 4ln. C. 5ln. D. 3ln.
Câu 62: )in áp t vào hai u mt on mch có biu thc `
u=200 2 os(100 )
c t
π
V. Nh'ng thi
im mà in áp t giá tr bng 200V là
A. 1/200 + k/50s vi k

N. B. 1/250 + k/50s vi k

N.
C. 1/400 + k/50s vi k `

N. D. 1/500 + k/50s vi k∈N.
Câu 63: Dòng in xoay chiu có cng  hiu dng I, tn s 50Hz chy qua mt on mch không
phân nhánh. Thi gian t lúc dòng in t  ln cc i n khi có  ln bng I là
A. `
1
400
s. B. `
1
600
s. C. `
1
200
s. D. `
1
300
s.
Câu 64: Dòng in chy qua mt on mch có biu thc i = I
0
cos100&t-
2
π
)A. Trong khong thi
gian t 1/2 chu kì u tiên cng  dòng in tc thi có giá tr bng mt na cng  dòng in
cc i vào nh'ng thi im
A. `
1
400
s,
1
200
s. B. `
1
300
s, `
1
150
s. C. `
1
600
s, `
1
120
s. D. `
1
500
s, `
3
500
s.
Câu 65: Mch RLC ni tip, dòng in qua mch có dng: i = 2cos(100 &t + `
6
π
)A. )in lng qua
tit din, th0ng ca dây dn trong 1/4 chu k!, k t lúc dòng in trit tiêu là
A. `
1
100
(C) B. `
1
150
(C) C. `
1
200
(C) D. `
2
200
(C)
Câu 66: )t in áp `
0
os
u U c t
ω
=
(V) vào hai u t in C thì cng  dòng in chy qua C là:
S GD&T Tha Thiên Hu - Trng THPT Thun An.

: Lê Thanh Sn,



: 0905.930406. Trang 8/18

A. `
0
os( . )
2
U
i c t A
C
π
ω
ω
= −
. B. `
0
os( . )
2
i U C c t A
π
ω ω
= +
.
C. `
0
os( . )
i U C c t
ω ω
=
A. D. `
0
os( . )
2
U
i c t A
C
π
ω
ω
= +
.
Câu 67: Cho mch in xoay chiu ch$ cha cun dây thun cm L. )t vào hai u mch mt in
áp xoay chiu `
0
s
u U co t
ω
=
thì cng  dòng in i trong mch là:
A. `
0
s(100 )
2
i U co t A
π
π
= −
B. `
0
s(100 )
. 2
U
i co t A
L
π
π
ω
= −

C. `
0
s(100 )
. 2
U
i co t A
L
π
π
ω
= +
D. `
0
s(100 )
.
U
i co t A
L
π
ω
=

Câu 68: Khi có cng hng in trong on mch RLC không phân nhánh, kt lu n nào sai?
A. Cng  hiu dng ca dòng in trong on mch có giá tr cc i.
B. Cng  dòng in cùng pha vi in áp  hai u on mch.
C. )in áp hiu dng gi'a hai bn t in và gi'a hai u cun cm có giá tr bng nhau.
D. Cng  hiu dng ca dòng in trong on mch không ph thuc vào in tr R ca on
mch.
Câu 69: Mt mch in xoay chiu RLC không phân nhánh . Góc lch pha `
ϕ
ca in áp hai u
mch in so vi cng  dòng in c bi:
A. `
1
tan
L
C
R
ω
ω
ϕ
+
= B. `
1
tan
L
C
R
ω
ω
ϕ

=
C. `
1
tan ( )
R L
C
ϕ ω
ω
= −
D. `
1
tan
2
L
C
R
ω
ω
ϕ
+
=
Câu 70: )t in áp:
0
s
u U co t
ω
=
vào hai u on mch không phân nhánh, bit in tr R không
i. Khi có hin tng cng hng thì phát biu nào sau ây là sai:
A. )in áp hiu dng  hai u in tr nh+ h"n in áp hiu dng  hai u on mch
B. Cng  hiu dng ca dòng in trong mch t giá tr ln nht
C. )in áp tc thi  hai u on mch cùng pha vi in áp tc thi  hai u in tr
D. Cm kháng và dung kháng ca on mch bng nhau
Câu 71: Trong mch xoay chiu không phân nhánh có RLC thì tng tr Z xác nh theo công thc:
A. `
22
)
.
1
(
L
CRZ
ω
ω
−+= B. `
22
)
1
(
C
LRZ
ω
ω
−+=
C. `
22
)
.
1
(
L
CRZ
ω
ω
+−=
D. `
22
)
1
(
C
LRZ
ω
ω
−−=

Câu 72: )iu nào sau ây là sai khi nói v on mch in xoay chiu không phân nhánh RC?
A. Tng tr ca on mch tính bi: `
22
)
1
(
C
RZ
ω
+=
B. Dòng in luôn nhanh pha h"n so vi in áp hai u on mch.
C. )in n%ng ch$ tiêu hao trên in tr mà không tiêu hao trên t in.
D. )in áp hai u mch nhanh pha hon cng  dòng in chy qua mch
Câu 73: )t vào hai u RLC ni tip mt in áp
0
s
u U co t
ω
=
V thì dòng in ca on mch
là:
0
s(100 . / 6)
i I co t A
π π
= +
. )on mch này luôn có:
A. Z
L
=R. B. Z
L
=Z
C
C. Z
L
>Z
C
D. Z
L
<Z
C

Câu 74: Mt mch in xoay chiu g(m Rmc ni tip vi cun dây có in tr r và  t cm L.
Tng tr Z ca on mch là:
A. `
22
)( LrRZ
ω
++=
B. `
222
)( LrRZ
ω
++=

S GD&T Tha Thiên Hu - Trng THPT Thun An.

: Lê Thanh Sn,



: 0905.930406. Trang 9/18

C. `
)()(
2
LrRZ
ω
++=
D. `
22
)()( LrRZ
ω
++=

Câu 75: Mt mch in xoay chiu g(m in tr R, cun dây thun cm có  t cm L
1
, cun dây
thun cm có  t cm L
2
mc

ni tip. Tng tr Z c xác nh bi công thc nào sau ây?
A. `
2
21
2
)( LLRZ
ωω
++=
B. `
2
2
2
1
2
21
22
)(
LL
LL
RZ
+
+=
ω

C. `
2
21
2
)( LLRZ ++=
ω
D. `
2
2
2
1
2
)()( LLRZ
ωω
++=

Câu 76: Mt mch in xoay chiu g(m in tr R, t in C
1
, t in C
2
mc ni tip. Tng tr Z
c xác nh bi công thc nào sau ây?
A.
2
21
2
2
)
1
(
1
CC
RZ
+
+=
ω
B. `
2 2
1 2
1 1 1
( )
Z R
C C
ω
= + +

C. `
2
2
2
1
2
21
2
2
)(
1
CC
CC
RZ
+
+=
ω
D. `
2
2
2
1
2
)
1
()
1
(
CC
RZ
ωω
++=

Câu 77: )t in áp xoay chiu vào hai u on mch RC mà `
3
RCω = 1. Dòng in qua mch
A. nhanh pha h"n in áp hai u on mch góc `
6
π
.
B. nhanh pha h"n in áp hai u on mch góc
3
π
.
C. tr# pha h"n in áp hai u on mch góc `
/ 2
π
.
D. tr# pha h"n in áp hai u on mch góc
4
π
.
Câu 78: )t in áp xoay chiu u =U
0
cosωt vào hai u on mch không phân nhánh g(m in tr
thun R, cun dây thun cm có  t cm L mà Z
L
= 2R và mt t in có in dung
1
2
C
R
ω
=
. Khi
ó
A. cng  dòng in hiu dng qua mch có  ln bng U/2R.
B. in áp hiu dng hai u cun cm có tr s bng U.
C. in áp tc thi hai u in tr thun luôn bng in áp tc thi hai u on mch.
D. in áp hiu dng hai u t in có tr s bng U.
Câu 79: )t in áp xoay chiu u =U
0
cosωt có tn s góc bin thiên vào hai u on mch là cun
dây có in tr thun R,  t cm L. Khi tn s góc là ω
1
thì góc lch pha gi'a in áp hai u on
mch và dòng in qua mch là `
ϕ
1
. T%ng tn s ca dòng in ti ω
2
= 2ω
1
thì góc lch pha gi'a in
áp và dòng in là `
ϕ
2
. Ta có
A. `
ϕ
2
< `
ϕ
1
. B. `
ϕ
2
= `
ϕ
1
/2. C. `
ϕ
2
= 2
ϕ
1
. D. `
ϕ
2
> `
ϕ
1
.
Câu 80: )t in áp xoay chiu u = U
0
cos(ωt + ϕ
0
) vào hai u on mch g(m in tr R, cun dây
thun cm có  t cm L và t in có in dung C. Cho ω bin thiên ta tìm c 2 giá tr ca ω mà
in áp hiu dng hai u in tr thun có cùng giá tr. Khi t%ng tn s góc t ω
1
n ω
2
thì
A. cng  dòng in hiu dng qua mch có giá tr không i.
B. h s công sut ca on mch gim t 1 n
2
/2 r(i t%ng dn ti bng 1.
C. cng  dòng in hiu dng qua mch t%ng ti giá tr U/R r(i gim dn.
D. góc lch pha gi'a dòng in và in áp hai u on mch gim dn
Câu 81: )t vào hai u on mch in không phân nhánh g(m in tr thun R và t in có in
dung C in áp xoay chiu u = U
0
cosωt, khi ó in áp hai u on mch tr# pha h"n dòng in góc
`
/ 4
π
. Nu mc ni tip vi on mch trên mt cun dây thun cm có  t cm L = R/ω thì cng
 dòng in hiu dng qua mch bng
A. U
0
/R và dòng in tr# pha h"n in áp hai u on mch góc
/ 4
π
.
B. U
0
/R và dòng in cùng pha vi in áp hai u on mch.
S GD&T Tha Thiên Hu - Trng THPT Thun An.

: Lê Thanh Sn,



: 0905.930406. Trang 10/18

C. U
0
/
2
R và dòng in nhanh pha h"n in áp hai u on mch góc
/ 4
π
.
D. U
0
/
2
R và dòng in cùng pha vi in áp hai u on mch.
Câu 82: Mt mch in xoay chiu RC mc ni tip vi `
1
2
π
< RCf <
3
2
π
. )t vào hai u mch in
in áp xoay chiu thì dòng in luôn
A. nhanh pha h"n in áp hai u on mch góc `
6
π
<
ϕ
<
4
π

B. nhanh pha h"n in áp hai u on mch góc `
4
π
<
ϕ
<
3
π

C. lch pha vi in áp hai u on mch góc - `
2
π
<
ϕ
<0
D. tr# pha h"n in áp hai u on mch góc 0 < `
ϕ
< `
2
π

Câu 83: )in áp gi'a hai u mt on mch in xoay chiu ch$ có cun thun cm `
HL
π
1
=
có biu
thc: `
200 2 s(100 . )
3
u co t V
π
π
= +
Biu thc ca cng  dòng in trong mch là:
A. `
5
2 2 s(100 )
6
i co t A
π
π
= +
B. `
2 2 s(100 )
6
i co t A
π
π
= +

C. `
2 2 s(100 )
6
i co t A
π
π
= −
D. `
5
2 s(100 )
6
i co t A
π
π
= −

Câu 84: )in áp xoay chiu `
0
s
u U co t
ω
=
(V) vào hai cun dây thun cm L thì cng  dòng
inchy qua mch có biu thc là:
A. `
0
s( . )
2
i U co t A
π
ω
= −
B. `
0
s( . )
2
U
i co t A
L
π
ω
ω
= +

C. `
0
s( . )
2
U
i co t A
L
π
ω
ω
= −
D. `
0
s( . )
U
i co t A
L
ω
ω
=

Câu 85: Hai u in tr R = 50Ω có biu thc hiu in xoay chiu là u =100
s
co
(100πt+
3
π
)V thì
biu thc cng  dòng in chy qua R là:
A. i = 2 2 cos(100πt+
3
π
)A. B. i = 2cos(100πt+
3
π
)A.
C. i = 2cos100πt A. D. i = 2 2 cos (100πt)A.
Câu 86: Cho mt on mch in g(m in tr 50

mc ni tip vi mt cun dây thun cm
`
HL
π
5,0
=
. )t vào hai u mch mt in áp: `
100 2cos(100 . )
4
u t V
π
π
= −
Dòng in qua on mch
là:
A. `
2cos(100 . )
2
i t A
π
π
= −
B. `
2 2cos(100 . )
4
i t A
π
π
= −

C. `
2 2cos(100 . )
i t A
π
=
D. `
2cos(100 . )
i t A
π
=

Câu 87: )t vào hai u t in có in dung 31,8µF mt in áp u =120cos(100πt+
6
π
)V thì cng
 dòng in chy qua t là:
A. i =1, 2cos(100πt-
3
π
)A. B. i = 1,2cos(100πt+
3
2
π
)A.
C. i = 1,2cos(100πt-
3
2
π
)A. D. i = 2cos(100πt+
6
π
)A.
S GD&T Tha Thiên Hu - Trng THPT Thun An.

: Lê Thanh Sn,



: 0905.930406. Trang 11/18

Câu 88: Cun dây có in tr trong 40Ω có  t cm `
π
4,0
H. Hai u cun dây có mt in áp xoay
chiu u =120 2 cos(100πt-
6
π
)V thì dòng in chy qua cun dây là:
A. i = 3cos(100πt+
4
π
) A. B. i = 3cos(100πt-
12
5
π
) A.
C. i = 3 2 cos(100πt+
12
π
) A. D. i = 3cos(100πt-
12
π
) A
Câu 89: Cho in tr thun R = 60Ω mc ni tip vi mt t in có in dung
1000
6
F
µ
π
, in áp hai
u mch có biu thc u =120 2 cos(100πt-
6
π
)V thì cng  dòng in chy qua mch là:
A. i = 2cos(100πt +
4
π
)A. B. i = 2cos(100πt-
12
π
)A.
C. i = 2cos(100πt +
12
π
)A. D. i = 2cos(100πt+
12
5
π
)A.
Câu 90: Cho mch in không phân nhánh RLC: R = 50Ω, cun dây thun cm có L = 0,318H; t
in có C= `
π
15
1000
µF. )in áp hai u mch là:u = 200cos(100πt+
4
π
)V thì biu thc cng  dòng
in chy qua t in là
A. i = 2
2
cos(100πt -
4
π
)A. B. i = 2
2
cos(100πt + `
2
π
)A.
C. i = 2 2 cos(100πt + `
4
π
)A. D. i = 2 2 cos100πt A.
Câu 91: Cho mch in không phân nhánh RLC: R = 80Ω, cun dây có in tr 20Ω, có  t cm
L=0,636H, t in có in dung C =31,8µF. )in áp hai u mch là: u = 200cos(100πt-
4
π
) V thì biu
thc cng  dòng in chy qua mch in là:
A. i = ` 2 cos(100πt -
2
π
)A. B. i = cos(100πt +
2
π
)A.
C. i = ` 2 cos(100πt - `
4
π
)A. D. i = ` 2 cos100πtA.
Câu 92: Mt cun dây thun cm, có  t cm 0,636H, mc ni tip vi mt t in có in dung
31,8
µ
F. )in áp gi'a hai u cun dây có dng `
100 os(100 . / 6)
L
u c t V
π π
= +
. Cng  dòng in
chy qua mch là:
A. `
0,5 os(100 . )
3
i c t A
π
π
= −
B. `
0,5 os(100 . )
3
i c t A
π
π
= +

C. `
os(100 . )
3
i c t A
π
π
= +
D. `
os(100 . )
3
i c t A
π
π
= −

Câu 93: Mt dòng in xoay chiu chy qua mt ampek xoay chiu có s ch$ 4,6A. Bit tn s f =
60Hz và gc thi gian chn sao cho dòng in có giá tr ln nht. Biu thc dòng in chy qua mch
là:
A. `
4,6 os(120 )
2
i c t A
π
π
= +
B. `
6,5 os(120 )
2
i c t A
π
π
= +

C. `
6,5 os(120 )
i c t A
π
=
D. `
9, 2 os(120 . )
i c t A
π π
= +

Câu 94: Cun dây có in tr 50Ω có h s t cm 0,636H mc ni tip vi mt in tr 100Ω,
cng  dòng in chy qua mch: i = 2 cos100πt (A) thì biu thc in áp hai u cun dây là:
S GD&T Tha Thiên Hu - Trng THPT Thun An.

: Lê Thanh Sn,



: 0905.930406. Trang 12/18

A. u =50 34 cos(100πt +
180
76
π
)V. B. u =50 34 cos(100πt-
180
76
π
)V.
C. u =50cos(100πt +
180
76
π
)V. D. u =50 34 cos(100πt+76)V.
Câu 95: Mt in tr 50Ω ghép ni tip vi mt cun dây thun cm có  t cm `
π
2,1
H . Cng 
dòng in chy qua mch: i =2 2 cos(100πt -
3
π
)A thì in áp hai u mch là:
A. u =260 2 cos(100πt-
3
π
-
180
4,67
π
)V. B. u =260cos(100πt +
180
4,67
π
)V.
C. u =260 2 cos(100πt -
180
4,67
π
)V. D. u =260 2 cos(100πt-
3
π
+
180
4,67
π
)V
Câu 96: Cho mch in không phân nhánh RLC: R =100Ω, cun dây thun cm có L= 0,318H, t
in có C= `
π
2
100
µF. Biu thc biu thc cng  dòng in chy qua mch là:i
= 2 cos(100πt+
/ 4
π
) A thì biu thc in áp hai u mch là:
A. u =100cos(100πt+
2
π
) V . B. u =200cos(100πt -
4
π
) V
C. u =200cos(100πt) V. D. u =200cos(100πt +
4
π
) V
Câu 97: Mch RLC nh hình v-: Bit ): 100V – 100W; L
=
π
1
H , C=
F
µ
π
50
, u
AD
= 200 2 cos (100 &t + `
6
π
)V Biu thc
u
AB
có dng
A. 200 2 cos (100 &t + `
4
π
)V B. 200cos(100 &t – `
4
π
)V
C. 200 2 cos (100 &t – `
3
π
)V D. 200cos(100 &t + `
3
π
)V
Câu 98: Mch RLC không phân nhánh, bit R=401; L=
π
5
3
H và C=
µ
π
100
F ; u
BD
=80cos(100&t – `
3
π

)V (on BD cha LC) Biu thc u
AB

A. 80 2 cos (100 &t + `
4
π
)V B. 80cos(100 &t – `
4
π
)V
C. 80 2 cos (100 &t – `
12
π
)V D. 80cos(100 &t + `
12
π
)V
Câu 99: Mch RLC ni tip g(m: R = 100 1, L = `
π
2
H và C = `
µ
π
100
F Dòng in qua mch có dng
`
2 s(100 . )
i co t
π
=
A .)in áp 2 u mch là:
A. 200cos (100
π
t + `
4
π
)V B. 200cos(100
π
t - `
4
π
)V
C. 200 2 cos (100
π
t - `
4
π
)V D. 200 2 cos (100
π
t + `
4
π
)V
Câu 100: Cho mch in không phân nhánh RLC: R = 40Ω, cun dây có in tr 10Ω, có L=
π
5,1
H, t
in có in dung C = 15,9µF. Cng  dòng in chy qua mch là: i = 4cos(100πt - `
3
π
)A thì hiu
in hai u mch in là:
A
L ) D C B


S GD&T Tha Thiên Hu - Trng THPT Thun An.

: Lê Thanh Sn,



: 0905.930406. Trang 13/18

A. u =200 2 cos(100πt -
12
7
π
)V. B. u =200 2 cos(100π -
12
π
)V
C. u =200
2
cos(100πt+
4
π
)V. D. u = 200cos(100πt -
12
π
) V.
Câu 101: Mt on mch g(m R = 10

, cun dây thun cm có  t cm `
HL
π
10
1
=
và t in có
`
FC
µ
π
500
=
mc ni tip. Dòng in xoay chiu trong mch có biu thc `
2 s(100 . )
i co t A
π
=
. )in
áp  hai u on mch có biu thc là:
A. `
20 2 s(100 )
4
u co t V
π
π
= −
B. `
20 s(100 )
4
u co t V
π
π
= −

C. `
20 s(100 )
u co t V
π
=
D. `
20 2 s(100 . )
4
u co t V
π
π
= +

Câu 102: Mt on mch g(m mt t in C có dung kháng 100

và mt cun dây có cm kháng
200

mc ni tip nhau. )in áp ti hai u cun cm có biu thc `
100 s(100 . )
6
L
u co t V
π
π
= +
. Biu
thc in áp  hai u t in là:
A. `
50 2 s(100 . )
3
C
u co t V
π
π
= −
B. `
5
50 s(100 . )
6
c
u co t V
π
π
= −

C. `
50 s(100 . )
6
C
u co t V
π
π
= −
D. `
7
50 s(100 . )
6
C
u co t V
π
π
= +

Câu 103: Mt mch in g(m R mc ni tip vi t in có `
FC
π
5
10
2
1

=
. )t vào hai u on mch
mt in áp có biu thc `
5 2 s(100 )
u co t V
π
=
. Bit in áp  hai u R là 4V. Cng  dòng in
chy trong mch là:
A. 0,3 A. B. 0,6 A. C. 1 A. D. 1,5 A.
Câu 104: Cho mch in ni tip. Bit in áp  hai u in tr là 40V và in áp  hai u cun
dây thun cm L là 30V. )in áp hiu dng U  hai u on mch có giá tr là:
A. U = 10 V. B. U = 50 V C. U = 70 V. D. U = 100 V.
Câu 105: )t vào hai u on mch RLC mt in áp có tn s 50Hz. Bit R= 25

, cun thun cm
có `
HL
π
1
=
, ) in áp  hai u on mch tr pha
/ 4
π
so vi cng  dòng in thì dung kháng
ca t là:
A. 100

B. 150

C. 125

D. 75


Câu 106: Chn mch in xoay chiu RLC mc ni tip. Bit R = 140

,L =1H, C = 25
µ
F,dòng
in xoay chiu i qua mch có cng  0,5A và tn s f =50Hz. Tng tr ca on mch và in áp
hai u mch là:
A. 233

và 117V. B. 233

và 220V. C. 323

và 117V. D. 323

và 220V.
Câu 107: )t mt in áp xoay chiu u =200
2
cos(100
π
t + `
π
/2) V vào hai u mt on mch
không phân nhánh g(m in tr thun R = 100Ω, cun dây thun cm có cm kháng Z
L
=300Ω và t
in có in dung C bin thiên. Thay i in dung ca t in ta thy có hai giá tr ca C là C
1
= 2C
2

mà cng  dòng in hiu dng qua mch u bng `
2
A. Dung kháng ca t in
A. Z
C1
= 400Ω và Z
C2
= 200Ω. B. Z
C1
= 100Ω và Z
C2
= 200Ω.
C. Z
C1
= 100Ω và Z
C2
= 300Ω. D. Z
C1
= 200Ω và Z
C2
= 400Ω.
Câu 108: )t vào hai u mt t in mt in áp xoay chiu có giá tr hiu dng U không i và tn
s 50Hz thì cng  hiu dng qua t là 4A. ) cng  hiu dng qua t bng 1A thì tn s ca
dòng in phi bng:
A. 25Hz B. 100Hz C. 12,5Hz D. 400Hz
S GD&T Tha Thiên Hu - Trng THPT Thun An.

: Lê Thanh Sn,



: 0905.930406. Trang 14/18

Câu 109: )t vào hai u on mch in RLC không phân nhánh mt in áp xoay chiu có tn s
50 Hz. Bit in tr thun R = 251, cun dây thun cm có L =
1
π
H. ) in áp  hai u on mch
tr# pha `
4
π
so vi cng  dòng in thì in dung ca t in là
A. `
75
10
π
.`
µ
F B. `
80
π
`
µ
F C. `
8
10
π
`
µ
F D. 1,25.`
1
π
`
µ
F
Câu 110: )on mch xoay chiukhông phân nhánh RLC . )in tr 10

, cun dây thun cm có
`
HL
π
10
1
=
, t in C thay i c. Mc vào hai u on mch mt in áp: `
0
s100 . ( )
u U co t V
π
=
.
) in áp hai u on mch cùng pha vi in áp hai u R thì giá tr C ca t in là
A. `
F
µ
π
10
B. `
F
µ
π
100
C. `
F
µ
π
1000
D. `
F
µ
π
50

Câu 111: Cho mt on mch in ABC ni tip g(m mt t C(on AB), và mt cun cm(on
BC) có in tr R và  t cm L. Khi tn s dòng in qua mch bng 1000Hz thì in áp hiu dng
U
AB
=2V, U
BC
= 3 V, U
AC
= 1V và cng  dòng in hiu dng qua mch là I=1mA. Chn kt qu
úng?
A. )in dung ca t `
FC
µ
π
4
1
=
B. ) t cm `
HL
π
75,0
=

C. )in tr thun R = 150 3 `

D. C A, và B .
Câu 112: Cho cun dây có in tr trong 30Ω  t cm
`
π
5
2
H mc ni tip vi t in có in dung C in áp hai u
mch là: u=60
2
cos100πt(V).

Khi in áp hiu dng hai u cun dây là 50 2 V thì in dung ca t in là
Câu 113: Cho mch in nh hình v-: Bit R
1
=4

, ` FC
π
8
10
2
1

= , R
2
=100

, L=0,318H, f= 50Hz.
Thay i giá tr C
2
 in áp U
AE
cùng pha vi U
EB
. Giá tr C
2
là:
A. `
FC
π
30
1
2
=
B. `
FC
π
300
1
2
=
C. `
FC
µ
π
3
1000
2
=
D. `
FC
µ
π
3
100
2
=

Câu 114: Cho mch RLC: R=501, L =
π
2
1
H, f = 50 Hz.
Lúc u C =
µ
π
100
F, sau ó ta gim in dung C. Góc lch pha gi'a u
AM
và u
AB
lúc u và lúc sau có
kt qu:
A. `
2
π
rad và không i B. `
4
π
rad và t%ng dn
C. `
2
π
rad và gim dn D. `
2
π
rad và dn t%ng
Câu 115: Mch RLC không phân nhánh, bit: R = 501, L =
π
10
15
H và C=
µ
π
100
F, u
AB
=
100 2 cos100
π
tV Nhit lng t+a ra trên in tr trong 2 phút và biu thc in áp gi'a 2 u t
in là:
A. 12J và 200
3
s(100 . )
4
co t
π
π

V B. 12KJ và `
200 s(100 . )
4
co t
π
π
+
V
C. 12 KJ 200
3
s(100 . )
4
co t
π
π

V D. 12J và 200 2 `
3
s(100 . )
4
co t
π
π

V
A C
1
R
1
E L, R
2
C
2
B

B C M L N R AS GD&T Tha Thiên Hu - Trng THPT Thun An.

: Lê Thanh Sn,



: 0905.930406. Trang 15/18

Câu 116: Mch nh hình v-: `u
AB
= 120
2
cos100 &tV Dùng vôn k
có in tr rt ln o gi'a A và M thì thy nó ch$ 120V, và u
AM

nhanh pha h"n u
AB
`
2
π
Biu thc in áp u
MB
là :
A. 120 2 cos(100 &t +
2
π
)V B. 240cos(100 &t – `
4
π
)V
C. 120 2 cos (100 &t + `
4
π
)V D. 240cos(100 &t –
2
π
)V
Câu 117: Mch in xoay chiu nh hình v-: Bit R = 50 1, R
0

= 125 1, L = 0,636H, C =
F
µ
π
200
, I = 0,8A u
MB

=200 2 cos(100 &t +5
6
π
)V. )in áp cc i on AM và in áp tc thi u
AB
có giá tr :
A. U
0
=80V và u
AB
=261cos (100 &t+3,21 )V
B. U
0
= 80
2
V và u
AB
=261cos(100 &t + 3,21)V
C. U
0
= 80V và u
AB
= 185
2
cos (100 &t +3,11)V
D. U
0
= 80V và u
AB
=185
2
cos (100 &t – 3,11)V
Câu 118: Mch RL ni tip có R = 501, cun dây thun cm, L = `
π
2
1
H. Dòng in qua mch có
dng i= 2cos100 &tA. Nu thay R bng t C thì cng  hiu dng qua mch t%ng lên `
2
ln. )in
dng C và biu thc i ca dòng in sau khi thay R bi C có giá tr
A. `
FC
µ
π
50
=
và i = 2
2
cos (100 &t )A B. `
FC
µ
π
100
=
và i= 2
2
cos(100 &t +
4
3
π
)A
C. `
FC
µ
π
100
=
và i = 2cos (100 &t +
4
3
π
)A D. `
FC
µ
π
50
=
và i = 2cos (100 &t – `
4
π
)A
Câu 119: Mch RLC nh hình v-: Bit u
AB
= 100
2
cos 100
&tV; I = 0,5A u
AM
sm pha h"n i `
6
π
rad, u
AB
sm pha h"n u
MB

`
6
π
rad. )in tr thun R và in dng C có giá tr
A. R= 100 1 và `
FC
µ
π
3125
=
B. R= 100 1 và `
FC
µ
π
350
=

C. R= 100 1 và `
25 3
C F
µ
π
=
D. R= 50 1 và `
FC
µ
π
350
=

Câu 120: Cho cun dây có in tr trong 30Ω  t cm `
π
5
2
H mc ni tip vi t in có C =
π
8
10
3−
F.
Khi in áp hai u mch là: 60 2 cos100πt(V thì in áp hiu dng hai u t in và cun dây là
A. 96 2 V và 60 2 V. B. 60 2 V và 96 2 V.
C. 60 và 96V. D. 96V và 60V.
Câu 121: Mt cun dây mc vào in áp: u = 200cos100
π
tV, thì cng  dòng in qua cun dây
là: `
2 s(100 . )
3
i co t
π
π
= −
(A). H s t cm L ca cun dây có tr s
A. L=
π
2
H. B. L=
π
1
H. C. L =
π
2
6
H. D. L = `
π
2
H.
Câu 122: Mch in nh hình v-: u
AB
= 80 2 cos100 &tV R =
100 1, V
2
ch$ 30 2 V, V
1
ch$ 50V u
MB
sm pha h"n i 1 góc
A C R M L, r BA R L M C BA R C M L, R
0
B


A L M C B

S GD&T Tha Thiên Hu - Trng THPT Thun An.

: Lê Thanh Sn,



: 0905.930406. Trang 16/18

`
4
π
(rad) ) t cm L và in dung C có giá tr
A. `
π
5
3
H và `
π
6
10
3−
F B. `
π
10
3
H và `
π
3
10
3−
F
C. `
π
5
3
H và `
3
3.10
3
π

F D. Tt c u sai
Câu 123: Mch nh hình v-: `u
AB
= 80
2
cos100 &tV R = 1601,
Vôn k ch$ U
AN
= 20V. Bit rng U
AB
= U
AN
+ U
NB
)in tr
thun R’ và t cm L’ có giá tr
A. R’ = 160 (1); L’ = `
π
2
1
H B. R’ = 160/3 (1); L’ = `
π
3
1
H
C. R’ = 160 (1); L’ = `
π
5
1
H D. R’ = 160/3 (1); L’ = `
π
5
1
H
Câu 124: Mch RLC ni tip có R =1001, L =
π
2
H, f =50 Hz. Bit i nhanh pha h"n u 1 góc `
4
π
rad.
)in dng C có giá tr
A. `
F
µ
π
100
B. `
F
µ
π
50
C. `
F
µ
π
3
100
D. Tt c u sai
Câu 125: Mch nh hình v-: `U
AB
=120V; L=
π
3
H, * = 100 &
rad/s R
1
= 100 1, U
MB
= 60V và tr# pha h"n u
AB
60
0
. )in tr thun R
2
và in dung C có giá tr
A. R
2
= 100 1 và C =
100 3
F
µ
π
B. R
2
= 200
3
1 và C =
F
µ
π
50

C. R
2
= 100 3 1 và C =
F
µ
π
4
100
D. R
2
=
100 3 1 và C =
F
µ
π
50

Câu 126: Cho mch nh hình v-: `cos
ϕ
AN
= 0,8,
i = 2 2 cos100 &tV. U
AN
= 80V; U
AB
= 150V; U
NB
= 170V. )in tr thun có giá tr tng cng là
A. 55 1 B. 45 1 C. 35 1 D. 109 1
Câu 127: Cho mch nh hình v-: ` u
AB
=100 2 cos100
π
tV S ch$ V
1

là 60V ; S ch$ V
2
là:
A. 90V B. 80V
C. 70V D. 60V
Câu 128: Cho on mch in nh hình v-, trong ó L là
cun thun cm. Cho bit U
AB
= 50V, U
AM
=50V, U
MB
=60V.
)in áp U
R
có giá tr:
A. 50 V B. 40 V C. 30 V D. 20 V
Câu 129: Cho mch nh hình v-: ` u
AB
= 80cos100 &tV; V
1
ch$ 50V;
V
2
ch$ 10V. )in tr các vôn k rt ln. H s công sut ca mch

A. `
4
π
rad B. -
4
π
rad C. ` 2 /2 D. ` 3 /2
Câu 130: Cho mch nh hình v-: `
u
AB
= 200 2 cos 100 &tV R = 50 1 ; ampe k ch$ 2A. )in
dung t in có giá tr
A M C N R BA R
0
, L R B


V
1
V
2

A R C M L B


A R N C L B


A R C N R
0
.

L B

A L R
1
M C R
2
B

A R’,L’ N R,L B

S GD&T Tha Thiên Hu - Trng THPT Thun An.

: Lê Thanh Sn,



: 0905.930406. Trang 17/18

A. `
F
35
10
3
π

B. `
F
35
10
2
π

C. `
F
µ
π
100
D. Tt c u sai
Câu 131: Cho mch nh hình v-: u
AB
=100 3 cos 100&tV
U
AE
=50 6 V; U
E
=100 2 V. )in áp U
FB
có giá tr:
A. 200
3
V B. 100
3
V C. 50
3
V D. 50
6
V
Câu 132: Mch nh hình v-: `Cun dây thun cm. u
MP

= 170cos100&tV; U
C
= 265V; I =0,5A và sm pha `
4
π
so
vi u
MP
. )in tr thun và  t cm có giá tr
A. 170 (1) và 1,15 H B. 170
2
(1) và `
π
1
H
C. 170 (1) và 0,115H D. Tt c u sai
Câu 133: Mch nh hình v-: Bit C=
F
3
10
4
π

;
u
AB
=200 2 cos(100&t-
6
π
)V. S ch$ 2 vôn k là bng nhau và
u
AM
lch pha so vi u
MB
`
3
2
π
(rad). )in tr thun R và  t cm L có giá tr
A. R = 150 1 và L = `
π
2
3
H B. R = 50 1 và L = `
π
2
3
H
C. R = 150 1 và L = `
π
1
H D. Tt c u sai
Câu 134: Mch nh hình v-: u
MP
= 100 2 cos 100&tV. V
2
ch$ 75 V
; V
1
ch$ 125V ) lch pha gi'a u
MN
và u
MP
là:
A. `
4
π
(rad) B. `
3
π
(rad) C. `
2
π
(rad) D. 36,86
0

Câu 135: Cho mch nh hình v-: `Cun dây thun cm, u
AB
=
220 2 cos100&tV; C = ` F
π
3
10
3−
, V
2
ch$ 220 3 V; V
1
ch$ 220V.
)in tr các vôn k rt ln. R và L có giá tr
A. 20 3 1, `
π
5
1
H. B. 10 3 1, `
π
5
1
H C. 10 3 1, `
π
1
H. D. 10 3 1, `
2
π
H.
Câu 136: Cho mch nh hình v- : bit u
AB
= 100 2 cos100
&tV .K óng, dòng in qua R có giá tr hiu dng ` 3 A và
lch pha `
3
π
so vi u
AB
. K m, dòng in qua R có giá tr ti
hiu dng 1,5A và nhanh pha h"n u
AB
`
/ 6
π
. )in tr thun R và  t cm L có giá tr:
A. `
3
350
1, `
π
6
1
H. B. 1501,
π
3
1
H. C. `
3
350
1, `
π
2
1
H. D. 50 2 1, `
π
5
1
H.
Câu 137: Cho mch nh hình v-: U
AB
n nh và f = 50 Hz R= 60 1 ;
L = `
π
5
4
H R
V1
= R
v2
= `


- K óng V
1
ch$ 170V và u
MN
tr# pha h"n uAB `
4
π
(rad)
- K ngt, C c iu ch$nh  mch cng hng. S ch$ V
1
và V
2

ln lt là
A. 170 2 và 212,5V B. 170 và 212,5V C. 170 2 và 100V D. Tt c u sai
L,
r

R
C
V
A
M

V
B
K

N

A R C L, r BK
B L R C A


V
1
V
2
P C N R,L MV
1
V
2

A C M R,L B


V
1
V
2

M L R N C P


A L F R E C B
S GD&T Tha Thiên Hu - Trng THPT Thun An.

: Lê Thanh Sn,



: 0905.930406. Trang 18/18

Câu 138: Cho mch nh hình v-: ` U
AB
n nh `
0
=
u
ϕ
,
cun dây thun cm.
- Khi K m, dòng in qua mch là: i
m
=
4 2 cos(100&t - `
6
π
)A. Tng tr có giá tr 30 1
- Khi K óng, dòng in qua mch có dng: i

= 4cos(100 &t + `
3
π
)A. ) t cm L và in dung C
có giá tr
A. `
6
10
π
H và `
F
π
45
10
2−
B. `
π
3
H và `
F
π
4
10

C. `
π
10
3
H và `
F
π
3
10
3−
D. `
π
1
H và `
F
π
3
10
3−


HT
Giám th coi thi không gii thích gì thêm!


ÁP ÁN PHN IN TP I
1

D
2

B
3

D
4

A
5

C
6

C
7

A
8

D
9

D
10

B
11

A
12

D
13

B
14

C
15

A
16

C
17

D
18

C
19

D
20

D
21

B
22

C
23

D
24

D
25

C
26

A
27

D
28

C
29

D
30

A
31

B
32

A
33

C
34

C
35

C
36

B
37

B
38

B
39

B
40

C
41

A
42

C
43

C
44

A
45

A
46

D
47

C
48

C
49

D
50

C
51

D
52

B
53

A
54

B
55

C
56

C
57

B
58

B
59

B
60

D
61

A
62

C
63

A
64

C
65

A
66

B
67

B
68

D
69

B
70

A
71

B
72

D
73

D
74

D
75

A
76

C
77

B
78

C
79

D
80

C
81

D
82

A
83

C
84

C
85

B
86

A
87

B
88

B
89

C
90

B
91

A
92

A
93

C
94

A
95

D
96

C
97

C
98

C
99

D
100

A
101

B
102

B
103

B
104

B
105

C
106

A
107

D
108

C
109

B
110

C
111

A
112

A
113

D
114

D
115

C
116

B
117

A
118

B
119

C
120

D
121

A
122

A
123

D
124

C
125

A
126

B
127

B
128

B
129

C
130

A
131

B
132

A
133

A
134

C
135

B
136

A
137

A
138

A

Gv: LÊ THANH SN
TRNG THPT THUN AN- HU
A C R L B
K

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×