Tải bản đầy đủ

BÀI TOÁN điện và các vấn đề 9 10 môn vật lý

TRUNG TÂM LUYỆN THI ĐẠI HỌC E-LEARNING24H.ORGCho mạch điện xoay chiều RLC với cuộn dây thuần cảm và có C thay đổi được. Đặt vào hai
đầu đoạn mạch một điện áp có biểu thức
 
200 2 cosu t V


(U,ω không đổi). Khi C thay đổi đến
giá trị C=C
1
thì pha của hiệu điện thế giữa hai đầu R và L là φ
1
và pha giữa hai đầu đoạn mạch là φ
vuông pha nhau. Lúc này hiệu điện thế hiệu dụng của tụ điện là U
1
. Khi C thay đổi đến giá trị
C=C
2

=
1
3
C
thì hiệu điện thế giữa hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại là U
2
. Vậy hiệu số giữa U
2
-U
1

có giá trị gần nhất là.
A. 186V B. 217V C. 209V D. 195V
Hướng dẩn giải
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Cho mạch điện xoay chiều các phần tử mắc nối tiếp lần lượt là cuộn dây thuần cảm , điện
trở R và tụ điện C ( L thay đổi được). Đặt vào mạch điện một điện áp xoay chiều có biểu thức
 
2 cosu U t V


( U, ω không thay đổi được). Khi L=L
1
thì điện áp giữa hai đầu R và cuộn dây
đạt cực đại là U
1
. Khi L=L
2
hoặc L=5L
2
thì công suất của mạch có cùng một giá trị và hiệu điện thế
hiệu dụng giữa hai đầu r và cuộn dây là U
2
và độ lệch pha của hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở và
tụ điện so với pha của cường độ dòng điện một góc là 0,714rad. Vậy thương số
1 2
2 1
U L
U L
có giá trị gần
giá trị nào nhất là.
A. 0,415 B. 0,627 C. 0,714 D. 0,526
Hướng dẩn giải:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp lần lượt theo thứ tự cuộn cảm thuần,điện trở R
và tụ điện C.Đặt vào mạch điện một điện áp xoay chiều có biểu thức
 
2 cosu U t V


(U không
đổi, ω thay đổi được). Khi thay đổi ω=ω
1
thì điện áp giữa hai đầu tụ điện đạt cực đại và điện áp
giữa hai đầu cuộn cảm và điện trở , điện áp giữa hai đầu điện trở và tụ điện lệch pha so với dòng
điện các góc lần lượt là φ
1
và φ
2
biết tanφ
1
+ tanφ
2
= 9. Khi thay đổi ω=ω
2
=100rad thì điện áp giữa
hai đầu mạch điện cùng pha với dòng diện và dòng điện hiệu dụng lúc này là I
2
=4A. Khi thay đổi
ω=4ω
1
thì hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây đạt cực đại là U

và lúc này điện áp giữa hai đầu cuộn
cảm và điện trở lệch pha với dòng điện một góc là
'
1
3. Giá trị của U

là.
A. 92,7V B. 57,5V C. 102,4V D. 75,6V

Hướng dẩn giải:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
Đoạn mạch điện AB ghép nối theo thứ tự gồm: điện trở R, tụ điện C và cuộn dây có điện
trở thuần r = R, độ tự cảm L (với L = CR
2
). Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều có biểu
thức
 
0
cosu U t V


trong đó ω có thể thay đổi được. Khi ω = ω
1
thì điện áp hai đầu cuộn dây
sớm pha hơn điện áp hai đầu mạch AB một góc α
1
và có giá trị hiệu dụng là U
1
, khi ω = ω
2
thì điện
áp của cuộn dây sớm pha hơn điện áp hai đầu AB môt góc là α
2
và có giá trị hiệu dụng là U
2
. Biết
α
1
+ α
2
=
2

và 3U
1
= 4U
2
. Hệ số công suất của mạch khi ω = ω
1
bằng
A. 0,96 B. 0,64 C. 0,75 D. 0,47
Hướng dẩn giải:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
Đoạn mạch xoay chiều AB mắc nối tiếp theo đúng thứ tự là điện trở R, cuộn dây có
 
1
L H


và r=3R và tụ điện
 
4
10
C F. M là điểm nằm giữa điện trở và cuộn dây. N là điểm
nằm giữa cuộn dây và điện trở. Đặt vào hai đầu AB một điện áp xoay chiều có biểu thức
200 2 cosu t


. Thì hiệu điện thế giữa hai đầu AN là và BM lệch pha nhau một góc là
12
AN BM
u u

 
 

3 tan tan
BM AN
 

. Công suất toàn mạch nhân giá trị nào sau đây.
A. 135W B. 147W C. 128W D. 156W
Hướng dẩn giải:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Sẽ xuất hiện trong cuốn sách “ BÀI TOÁN ĐIỆN VÀ CÁC VẤN ĐỀ 9-10 MÔN VẬT LÝ”.
Chú ý : Xem đáp án và hướng dẩn giải chi tiết tại diển đàn E-learning24h.org – Trung tâm luyện
thi đại học 9-10 TOÁN – LÝ – HÓA.
Mọi chia sẽ xin gửi về hòm thư:
Email: Lamphongel24h@hotmail.com
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×