Tải bản đầy đủ

Trích dẫn tài liệu tham khảo theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo potx

Th vin Trung Tâm HQG-HCM su tm
TRÍCH DN TÀI LIU THAM KHO THEO
QUI NH CA B GIÁO DC ÀO TO
Trong bài vit, bt c dn chng nào cng phi kèm tên tác gi và thi m công b (xut bn).
u tác gi ngi nc ngoài ch cn lit kê H. Nu tài liu chuyn ng sang ting Vit, cách
n chng nh trên. Nu tác gi là ngi Vit và tài liu ting Vit hoc ting nc ngoài thì lit
kê y  nh chính tác giã vit. Sau ây là vài thí d.
(1) Dn liu ca mt tác gi (cách vit này áp dng chung cho cách vit ca ng tác
gi hoc ca nhiu tác gi)
* Theo Nair (1987), k thut canh tác theo bng có th gi vai trò quan trng
* Hoc k thut canh tác theo bng có th gi vai trò quan trng … (Nair, 1987).
* Theo Bùi Xuân An (1996), k thut túi khí sinh hc ã gii quyt …. (trích tài liu ting Vit)
* K thut túi khí sinh hc ã gii quyt … (B.X. An, 1997). (trích tài liu ting nc ngoài)
* Vào nm 1989, Mercado ã báo cáo rng
u ý rng các du vòng n ( )t sát vi Nm công b và cách mt ký t rng vi t
phía trc, du phy (,) sát vi cm t phía trc. ây cng là qui lut chung cho vic ngt câu
trong lúc ánh máy. Cách vit sau ây là cách vit sai:
* Theo Nair (1987)
, k thut canh tác theo bng có th gi vai trò quan trng
* K thut canh tác theo bng có th gi vai trò quan trng … (Nair, 1987 )
(2) Dn liu ca ng tác gi thì phi lit kê  hai tác gi, ni vi nhau bng liên t

và. Thí d: East và West (1972) ã phát trin mt k thut có giá tr. Không c phép dùng du
& thay cho t và trong bài vit.
(3) Dn liu nhiu hn hai tác gi, ch cn nêu tên tác gi th nht và ctv, n
giúp duy trì lng hu c và  phì trong t (Kang và ctv, 1984).
(4) Dn liu t hai tác phm ca nhiu tác gi khác nhau, phi lit kê  các tác gi
và phân bit nhau bng du chm phy (;). Thí d:
Có nhiu loi mô hình thy li ã c phát trin trong các h thng canh tác khác nhau
(Mahbub và ctv, 1975; Kraazt, 1975).
(5) Nu dn liu không tìm c tài liu gc mà ghi nhn nh mt tài liu khác ca tác
gi khác (hn ch ti a hình thc này).
Th vin Trung Tâm HQG-HCM su tm
Briskey (1963) cho rng …… (trích dn bi Nguyn Ngc Tuân, 1996).
Tài liu tham kho và sách trích dn
Tài liu tham kho phi bao gm tt c các tác gi vi công trình có liên quan ã c
trích dn trong lun vn. Các chi tit phi c ghi y , rõ ràng và chính xác c gi quan
tâm có th tìm c tài liu ó.
* Sp xp tài liu tham kho ting Vit riêng, ting nc ngoài riêng; khi ting Vit sp
p trc. Nu tài liu ca tác gi ngi nc ngoài ã c chuyn ng sang ting Vit thì sp
vào khi tài liu ting Vit. Tác gi là ngi Vit nhng tài liu bng ting nc ngoài thì lit kê
tài liu trong khi ting nc ngoài.
* Mi tài liu tham kho và các chi tit liên quan c trình bày trong mt cm t, dãn
dòng n (dãn dòng 1). Gia hai tài liu cách nhau mt dòng trng. Tên tác gi theo sau s th t
nhng dòng di s tht vào mt TAB (1,27 cm). Ghi tt c tác gi ca tài liu trích dn, dùng
liên t và ni gia tác gi cui cùng vi tác gi áp chót.
*  th tïc ghi liên tc gia các tài liu ting Vit và ting nc ngoài.
* Tác gi ngi Vit và tài liu ting Vit: ghi y  H, Hm và Tên, và th t theo
Tên. Tài liu ting nc ngoài ghi y  H (không có du phy theo sau), tip theo ghi ch vit
t ca hm (có du chm) và tên (du chm và du phy lin sau ó). Tài liu ting nc
ngoài ïc chuyn ng sang ting Vit thì a vào khi ting Vit, th t tác gi theo H ca tác
gi nc ngoài. Ngc li, tác gi ngi Vit mà tài liu vit bng ting nc ngoài thì th t ca
tác gi chính là H, và ghi tác gi y nh cách vit ca tác gi.
Sau ây là cách trình bày tài liu tham kho
* Bài báo ng trên tp chí khoa hc (ghi y  tên tác gi, nm xut bn, tên bài báo,
tên tp chí, Volume, S Tp chí, và s trang có bài báo).
Matthews R.B., and Hunt L.A., 1994. A model describing the growth of cassava
(Manihot esculenta L. Crantz). Field Crops Research 36 (4): 69-84.
Tên tp chí (in nghiêng) Volume (S tp chí):Trang c tham kho
El-Hassanin A.S., Labib T.M., and Gaber I.E., 1993. Effect of vegetation Cover and
slop on runoff and soil losses from the watershed of Burundi. Agriculture,
Ecosystems and Environment 43: 301-308.


* Sách (phi ghi rõ tên tác gi, ngi biên tp (nu có), thi m xut bn, ta sách y
 (k c ta con, nu có), volume (nu có), ln tái bn (nu có), nhà xut bn và ni xut bn
(thành ph, quc gia) và s trang ã tham kho hoc s trang ca cun sách nu tham kho toàn
), tên sách c in nghiêng.
Th vin Trung Tâm HQG-HCM su tm
Falconer D.S., 1989. Introduction to quantitative genetics. 3
rd
edition, Longman
Scientific & Technical, New York , USA, 437 pages.
Mai ình Yên, V Trung Trng, Bùi Lai và Trn Mai Thiêm, 1979. Ng loi hc.
Nhà xut bn i hc và Trung hc Chuyên nghip, Hà ni, 300 trang.
* Mt chng trong mt quyn sách (ghi rõ tên (các) tác gi ca chng ó, tên
chng c tham kho, tên sách (in nghiêng), tên tác gi ca quyn sách y, nhà xut bn và ni
xut bn, s trang c tham kho).
Hemsworth P.H., 1990. Mating management. In Pig Production in Australia (Eds.
J.A.A. Gardner, A.C. Dunkin and L.C. Lloyd). Butterworth, London, England,
pp. 245-257.
* Tp san Báo cáo Hi ngh Khoa hc (ghi rõ tác gi và tên bài báo cáo, tên tác gi hiu
ính, a (in nghiêng), ngày và a m hi ngh, tên nhà xut bn).
Svánchez M.D., 1998. Feed, animal waste and nutrient balances. In Proceedings of the
Regional Workshop on Area-Wide Integration of Crop-Livestock Activities, Bangkok,
Thailand, 18-20 June 1998. (Eds. Y.W. Ho & Y.K. Chan). FAO/RAP, Thailand,
pp. 47-53.
* Lun vn tt nghip, Lun vn Thc s, Phó Tin s, Tin s
Adhiri P.H., 1990. Physio-morphological responses of upland rice to shade. MSc. thesis,
University of the Philippines Los Banos, Philippines.
Trn Huyn Công, 1994. t sc m sinh hc ca cá lóc bông (Channa
micropeltes). Lun vn tt nghip K s Thy sn, i hc Nông Lâm, TP. H Chí
Minh, Vit Nam.
* Sách dch
Molxki N.T., 1979. Hoá sinh tht gia súc ng c Dng dch). Nhà xut bn Khoa
c K thut, Hà ni, Vit nam, 247 trang.
* Tác gi là các Hip hi hoc T chc
American Society of Agronomy, 1988. Publications handbook and style manual.
Th vin Trung Tâm HQG-HCM su tm
American Society of Agronomy, Madison, WI., 500pages.
* Tài liu tham kho t h thng internet (ghi rõ tên tác gi, ta , c quan (nu có),
tháng, nm, ni ã tip cn và ng dn khi truy xut)
Anklesaria F., McCahill M., Linder P., Johnson D., Torrey D., and Alberti B., “The
Internet Gopher Protocol (a distributed document search and retrieval protocol)”, RFC
1436, University of Minnesota, March 1993.
<URL:ftp:/ ds.internic. net/ rfc/ rfc1436.txt;type=a>
Berners-Lee T., “Hypertext Transfer Protocol (HTTP)”, CERN, November 1993.
<URL:ftp:/info.cern.ch/pub/www/doc/http-spec.txt.Z>
Th vin Trung Tâm HQG-HCM su tm

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×