Tải bản đầy đủ

hành vi người tiêu dùng về phương tiện xe buýt - bài thuyết trình môn hành vi khách hàng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM
KHOA THƯƠNG MẠI – DU LỊCH – MARKETING
o0o
Bài thuyết trình môn Hành vi khách hàng
Hành vi người tiêu dùng về
phương tiện xe buýt
GVHD: 
SVTH: 

 
  !
 "#$
 %&
 '()
 '*+
Tháng 10/2012
LỜI NÓI ĐẦU
,-$.*/0.1.23456.2$789(:;9..$<=-$
>5?@-8/6A$7.@(/*$=-$(B=C0.DE$.F1/0; $450.
(B=C;9..$<=-$$D@!G$H$E$.F;9..$<8!2I$
((!8=.FJK.$79B=C5-$;C=C9/429B=C

=DE9LG8B@815L4LMENOP!L*/4; $.Q/F/$@G$8.R
/2I@@(50.=K/D@-@(50.0$/<9(EO.$B=C.SLM
G$2-.$78/$@G$T2I$BK.@-8==UB=CJOAV.
?0$7/K.L?$/0W(/X4 $+YYYYYY@2Z.E9/$
JOAV.,-$7.*JOAV.A!;TF.9.[.(;*.! 2-8JOAV./
.3>O.0=-$2I$B8JOAV.E?\;C=C!]
.$F.T!2I$2/$8/$$P
$$78JOAV.=^2/9;M/2ZF.T2I$B8
2/9;M/2Z8=(_6;; $50.L*=K/DAK.U;.!=$7LSBC
@!G$(!A($845O5J$;`;/2Z/DJK.50.L*$ $;9;!.a.G
JOAV.$7
b Tổng quan thị trường xe buýt hiện nay
+ Thuận lợi
O!.5 @V=(c$D(=U. $(E9?0'de
Q/FfYghgY+8./A(.(;*4+iY.FJOAV.;j.?8.1
if.FL!=-$15YY!/48.F;j.?4.Z$9@(+Yk.F.1hl
.FL!=-$15YYF;j.?E?.Z$9@(l+.F8$ 5++.FL!=-$
15YYja@.F.1.\+ilE515YY@fi+mE515Y++.1K;
f@
,DE*$@2Z=U. $(E9?0.a$7h.9/15Y+/G.
mh8nl.$7@2Z.(E98A>+8in.$7(E9o(8.1L!=-$15
YY@(+Y@p@7/9;M/$@G$15Y++T(=U. $(E9?
0/G.+Y8+q8$JOAV./9;Mh8iq
\15YYh/F8E*$@2Z=U<.9.FJOAV.4.*/0.1
U5
HF.> E !L9.khY(E9$.9+gY++!.K[L*($@_=DJO
AV./X.1@
d9.$Q/2Z/9$9!@($9=`;Z;8@0..FZ;@V8/r$I
$8(E9=^2($@_E$.?.$.JO8.G$.G5B\8(I
2$D8E! 9$]9.G5_J]=K/D(Ls/2Z>F.@$7./$D
[.!.I$$ $tg?# $'!8u$95/*.5 @V=(c$D
(=U. $(E9?0.58A9!9!.G$Aj$$95L9.TH$
.F=(L9c&'8(ngk
&aE$F15Y+f'LsLSBC.v.?5$..!(A07.*JOAV.
 Khó khăn
1$9=`@(5L @2Z(E9$ 5wL*@2ZJO9.1.!
.I$$=\>.Q/F15Y+8.(;*4E! i8h.$7;2.$79
8.!/44i.$7JOR59
!G./0JOAV../2I((E4E18E?/2Z2.$E$.5
$$!.?


&!=$7@2.?@(JO9E$J .R$!.?JOAV.
:E?.</ 5A !.Q/r$ITB=C8@(5!.I$$(.F
E`!B($2I$BLsE?JOAV./</$@G$
d9?.5.$<E$/@!G.8;@$!.?@(5!@0.
9.FJOAV.A 2382I$B;2.$7E9/</$@G$B!JOAV./X
/$D[@0.E9
I$$/J $D=CJOAV.;4=2Z.x.$G$!
.?!6E$F(E9.`X8.$F;=$JOAV.2@La8J?J9.=-$(
E9(E$F2I$BG$/$JOAV.
!($8$D2I$;((=D=$7LR;JF;@.F2Z;@V8.G5
B\(I!(E9/4JOAV.2/2Z.$7$87.*;;*$=`JO
AV.2/2Z0ER;PB5y$15'B(E! +YYY.[//<.Z$9JO
AV.
bb Giới thiệu
+ Công ty
Tên Công ty :d?.50..(=$zOE9($u_
$!Bed?.zOH9($u_$!L
$F{e{bu|'{}u}~~{'|~d|8#&
=$F..R.e.!
c[efk $2Z#X8'+Y8i8;d
c$7.!G$eYmfmilh++Yg•Jemlmfmilh+n
XL*.FeYfYYlnmYll
($E! e+YY+YYYYYmhiY+(d'd?.2,
d$9'd!6+YY+YYY++n+Ykk(d'
d?.2,gd$9T$5
ju$95/*ec!($5
}5$@eL.!€==
•OAL$.Oe‚‚‚L.!!5=g‚‚‚L$!AL!5=
(@U;.O!F./L*e+noco)(+ioYnoYYlT)&
'=D=$7.(@U;jd?.dEQu$!.?,U. $($u_d</j$.(
d?.50..(=$.O!F.cL*e+hfocg)&(oYfoYYh
T)&(;*dQ$
 Thông tin về HTX Vận tải Tp.hcm
*#$$7;Z;.9JX$7@(Ym#$$7;8A!5e
TT
TÊN ĐƠN
VỊ
ĐỊA CHỈ QUẬN
ĐIỆN
THOẠI
CHỦ
NHIỆM
LOAI
HÌNH
THÀNH
VIÊN
LIÊN
MINH
HTX
TP.HCM
+
#$$7;
z=U. $
.(;*
++ko+m#G
#!8
•++
 kn+hnY
'
c1 $
YkYfmYm
l+
u, 

#$$7;
z,
($u_
iYl.[@0
lf8H'i8
•'r
T
cM
mYYn
gYkYf+in+f
nG!•Je
mYYn
{
&:
u, z
f
#$$7;
z(
3
'd
+f#
9
?8•
F(
+ 
"
H$5
!(
(3 
l
#$$7;
A_L]u$
c
ihk

H$75
'r
U
mliihih $ &, z
i
#$$7;
zF
(
inlom

H$758•l
'r
U
mllhfhg
kmkiimg
kmkik+
•Je
kmkifnY
dd$ &, z
h
#$$7;
z

i#V
2I
H$7.8•++


kn+ikmkg
kn+ihk+
mhfnYif
gkn+f++Y
,ƒK

Yk+fnlfY
hi
&, z
n
#$$7;
z
Uf
+n+
*
 !8•k
f mlfhm+

a
&, 
m
#$$7;
z
2
5G$.(
;*
+kkgYi

9$8
•'G5
:#X!
+
mfhY+lfg
kYinff

G
&, z
#b„b…'†dz‡ˆ'‰Šd‹b
c[e+f#9?8'F(8U+8;d8O@eYmfmfkf+
•JeYmfmfkf+8
}5$@e@5.J€.;5!==
d.9$75e&F8dT.#$5$z'd8O@e
Ymfmlihh+
f #Œ=a!G./0
- Hoạt động công ích:c 5A !=U. $(E9?0./A((
;*
- Hoạt động kinh doanh khác:
• 5$=U. $(E9@$.[.O!Z;/E$.F
• ,U<(!98(E9
• H$B!9=U..28;C.?.?8=N0.J15@*;8A/$7w@(5
/G$@VA9J1B8 wB=C=U. $SJO8A !B2•8LS];2
.$7=U. $w!.56.AW8E!AX$
• $F.EF8 $.G!8@R;9;8/45-$?.?A9?.?8=U..28;C.8
..$F.A59548;2.$7(=U. $
• H$B!=U. $(E9.O!Z;/8=U. $(E9.O!
.F*/
• H$B!B@@](0$/=(>*.F
• zK.U;Ex=U.@$78=U..28.$F.A8?7859548
;C.=U. $
• cG$@VA9=`59A8=`.(@S8.(958=`JO?.?
•  9!.25G$8BGD
bbb Các tuyến xe khảo sát: Xe buýt số 07, 14, 45
+ Tuyến 45: do công ty 50..(=$zOE9($u_/ 5$75
?. RedZF(ŽzUm
#2Z./$eX$/UJOAV./2I##$g##$gG5F(g2cG!g
d2$gX$g,1d\g{&2,2g"^cG.g
?g,2g2,GGgdQg#V2IH$7.g
(g/.G$$!@0(g'2g(gd,1#$5g $
2Z#Xgd.G5L*gFc?g,Œ5g$7,2gd!
z&Cg$7,2gd$c2Ig*@0iYgFJOUm
#2Z.=DeFJOUmg*@0iYgd$c2Ig$7,2g
DgFc?gdG5L*g $2Z#Xgd,1#$5g
UH$Dg(g#V2IH$7.gdQg?g"
^cG.g{&2,2g,1d\gX$gd2$g
2cG!gG5F(g2cG!g'G5:#X!gX$g##$gX$
/UJOAV./2I##$
I$$!G./0eYiYYg+kYY
I$$$]5y$Fe+lg+h;r.oF
u$9=`elYYY/oEo@2Z.
?.$E9e+YhFo(8I$$FelY;r.w#!G$JOiiy
 Tuyến 14: z,U. $;5
?. Rz$Dc?gfogz$D
#2Z./$FJO$Dc?gc$0#ŒgzQg),1H$5gc2I
&gc$7$'Tg,_J!(zŽz?,$F.7ŒŽ$
H$g'HRH!gd!,g,ƒ,1g(7g
$H$g#V9$jg/2Ifog(gH$&2,2Ž
FJO$D. E9ŽH$&2,2ŽFJO$D
#2Z.=DJO$DgH$&2,2g(g/2Ifog#V
9$jg$H$gz?,$F.7ŒŽ*@0+fgc$0#ŒŽ
FJO$Dc?
I$$!G./0eYlYYgYfY
I$$$]5y$Fehg+i;r.oF
u$9=`elYYY/oEo@2Z.
?.$E9ehYFo(8I$$Feii;r.w#!G$JOmYy
f Tuyến 07: do công ty 50..(=$zOE9($u_/ 5$75
?. RezdZ#-Žu_,K;
#2Z./$eudZ#-Fg#g'G5cjg9;2I$g $
2Z#Xg#2]g(Ž?u$ag$'2g
c2Ifog$Dgu_2g?gH"cg*
 !g#VdQRg5H"H3$Œg,1y$g#$7g
!(,1CgXl'rUgH$75g9$g',1g
X$UL*+
#2Z.=DeX$UL*+g',1g9$g'G5:#X!g
H$75g!($u$95gc(!&{g,1g!(,1g
#$7g,1y$g5H"H3$Œg,ƒ9g* !gH"
cg?gu_2g$Dgc2Ifog$
'2Ž?u$ag(g'r]gSgudZ#-F
I$$!G./0eYiYYgYYY
I$$$]5y$Fehg+h;r.oF
u$9=`elYYY/oEo@2Z.
?.$E9eYFo(8I$$Felmgif;r.w@!G$JOmYy
b, Đánh giá động thái của các chủ thề
+ Động thái doanh nghiệp
a.Product ( sản phẩm )
$!L/> @V@(n+fJO!G./0.fl.FJOAV..!.(;*
,-$.9;!@(5=$7$7;8./05?!=-$La.U.58
$7..8..$78?.@?5!5*5/F!>VE9(La.5
=DK.@2ZL ;x58La($@_=DK.@2ZB=C
Đầu tư những chiếc xe buýt chạy nhiên liệu khí thiên nhiên CNG, góp phần
giảm thiểu ô nhiễm, tiết kiệm nhiên liệu.
dC.<.!15>8?./X/.2+JOAV.G$@$7EQ.$$
duE?]@/.$./A(;d5(_@(@/.$.;G5=$
 2-c@(]JOAV.$ 5.$<?$55?$.2I8.$F.E$75$@$7;
Z;=-$$F@2ZA !=75?$.2I>*$=(@U.LSBC1@2Z.$F.E$75$7
> 5(*0$/XA(zOAV.Jt/X$ 5EQ. $/0G$5?$.2I
$ 5ifghfq8E?4AC$=(E4$/O8$@$7/2Z/*.9.$7./<8/0=U
(58$ 5.$F8EQ. $/0G$8EQd|$7M(EQ$ 5Yq8.$F.
E$75$;Q$@$7E! YY.$7/oJOo15+q
d?..A].$F.A.$7Q.JO2.$F.A$95L9.(.
u'87.*A9=`JOA9.a/087.*5O/ 5A !$8.A/
;C5-$!@9$JO=(=$;C=CPu$9!BC@9$JO.$F;=$((!
V.M.9$758K;(>/84.9$/0=15$;C=CE9(
b. Prices ( Giá)
3u$!.?,U. $>F./.\(+o+oY+8$9=`JOAV.Ls/2Z.Q
.O!@0.5-$=-$5y$5*@(+mE5(E9/$B2-$>X/2I(=`Ls@(
lYYY/8_+mE5Ls; $5K.iYYY/,$7.Q2.W5A=(!$9
$@$7!9B!$7;=U. $
d9@!G$=`.9/2Z$]$92$7e,`.9B(!L$
L$=$@(kYYYY/ofY=`w+iYYY/ofY=`B(!(E9w=`.9B(
!L$L$=$@(mlYYYo.U;ohY=`
c. Places (vận chuyển)
$7.G$d?./> @V8E$.9n56.AWAFAX$
c*$=-$ A.FJOAV.8K.r=DA @(5AFJO=(7.*.G5
B\
$AFJO@(5$75=C@(/$<5JK.;9.8/$<5B\8.$F;$@$7:2
/4U(E9!5y$.F!@2Z./$@^@2Z.=D'G5=$AFAX$@-8!
;`;ML*@2Z@-JO/y@G$8C.<@($!AL> @V=(E$.9n56.
AW8AFAX$
:E?>R $7.*.G5B\/2Z@R;/6.E9Z;@V89
L3G.>.2.2I8A7=$789E?$7;8==P
,..G5B\Ž.O!>L9.Ž/2Z/6.E9@(;Z;=-$LSBCT
(E9TF..F/4d9.G5B\:E?9>9J8\
.!E! hY5/FmY5
!($8=-$5y$.F8.I$$9$]9F@(E?>9@B!
/0.\+Y/F+i;r.8L!=-$5U./0$!.?3;dQ$2$7@(=\
/T/9;M@2.?\=(!]$I!/$<5.@2ZE94.<=2Z.
E 1350.r..O!2>L9.
d. Promotion( xúc tiến)
d $!AL=(#$$7;z,U $;dQ$/DE?9;BC9
QL95EO.$.?.2I2> 9!.;2.$7.D.?8.I$8
==P5(TF@(.?>9!G./0JX0$2e!G./0.\.$78.($.Z
9LaE$7e$-$.$7.FJOAV.J$!AL8.FJOAV.B(!2I$
EF..U.#$$7;z,U $;d8==P
!($_9;BC92.EF5X$B(!]2I$4
/$JOAV..2IJ8C.<2e
g•.5 @V=(c$D(,U. $(E9?0.$F;.C.a
$72.EF5X$ “ Giữ vé và trúng thưởng cùng xe buýt” E<.\(
Yio+YoY+/FF.(Yio++oY+.K. 9(E9E$LSBC=`.U;!6=`
@2Z./$.9.FJOAV.4.Z$9/D4.<.5$2.t
g#VB!4.<$ $.Q@(B!/6.@!G$E$B!JOAV..0@!G$
B=C?0
g.5 @V=(c$D(,U. $(E9?0.$F;.C.a$7
2  .  EF  5X$ “ Giữ vé và trúng thưởng cùng xe buýt” E< .\  (
Yio+YoY+/FF.(Yio++oY+.K. 9(E9E$LSBC=`.U;!6=`
@2Z./$.9.FJOAV.4.Z$9/D4.<.5$2.
g!($$7 $!ALz=U. $/x5G(E9LSBC
=`.U;8/?.I$!;`;$D2I$rLSBC50..U;.50.FJO
 Động thái chính phủ
 0..!]F.*@Z$.Fy.Z/<530•JOAV.Jt.G$'
d@(/D9/.2+mhYJOAV.$$/!GY++gY+fT'd4EF
EQJOAV...$7=-$5?$.2IO!/4B!$7;U;JOAV.J=D
!G./0Ls/2Zy.ZnYq=*==-$5M@X$LK.iq.F]8dQ;T
/X;B7./D9;9..$<=U. $(E9?0! 2-/F
15YY8.!/4K5G•2.$;9..$<=U. $(E9?0.
.$7=-$5?$.2ItdQ;T:!;`;2.$5$8$ 5.F!=$7
U;Ex9;C.B/<L JK.JOLSBCEQdu5(,$7.52L 
JK./2Z]$7.2Z.R$!.?.G$'dQ$/@(50.
=K/D@!G$850.A($.!9$!.?TQ;T&!==U5(dQ;T/X4
$D/0.9$.9/0/F=U. $AWJOAL.!E=a'dQ$4$
$:29E=aE94$
 Mục tiêu của chính phủ:
+'9..$<5G@2-$=U. $(E9?0AWJOAV./A0=(
.2.Q$]9@!G$=U. $.!/?./2ILR./?.8.(/$758
/2I.T=(.\..5/?./F97..0.[8.(;*8.\9/?
./6A$7./F9/?.=7.$89E?$7;
'9..$<=U. $(E9?0AWJOAV..O!2-K;
B=CJOAV..U.$78;Z;=-$/$@G$T/L*2I$BA!5
L*@2Z.JOAV.G.!(8.I$$53.F=(/4.F8A*.Q/$<5B\
/48. E9;Z;8;9.(9@!G$=`/$JOAV..U.$7LSBC/<
EFEQ2I$BLSBCJOAV.8.G!.$D/D!=$7GFLSBC
;2.$7984;;$ $>F..R$!.?E$/?.((;9.
.$<
fzBa5G@2-$.FZ;@V8A !/ 5.U@Z$!=$7/$@G$T
2I$B.O!2-;9..$<.FJOAV./F9..5978.JX8
9E?$7;.0.[8.(;*
l!K.@2Z;2.$7=U. $(E9?0AWJO
AV.8A !/ 5/.2;2.$7;Z;=-$7.*L3G.$!.?=(
/$@G$T2I$B
iHFEQ9.[8.(;*/.2;2.$7JOAV.LSBC$
@$7..$7=-$5?$.2I
h†;BC?75-$.!=$7> @V=(/$D(!G./0JOAV.8
/ 5A !/$D[Z;@V=($95L9.B=CJOAV.
A Nội dung
+!G;9..$<5G@2-$.FJOAV.T9.[8.(;*
>!G;9..$<5G@2-$.FJOAV.$$/!G.\15Y+/F
15YY/</ 5A !/9;M/2Z/$@G$TB.2-5R.=(@B($8
4;;GF/2Z=K/D.R$!.?
A$M@U;>!G/</2B=CJOAV.EF.*$$]..5
.(;*8.JX=-$..5978.G!.U@Z$!=$7/$@G$T2I$B
/*$=-$9.[.B85$Dr$
c.2;2.$7.5$!G./0=U. $(E9?0AW
JOAV.
'2.$7.5$=U<(E9?0AWJOAV.; $
/ 5A !/r>x8.$x.O!>/w
AHFEQ=$7/.29;2.$7JOAV.L(.K;8JOAV.4.$F.
Ay.Z2I$EF..U.8JOAV.LSBC$@$7$ 5?$55?$.2Iw
,$7/.2;2.$7JOAV.; $A !/ 5;Z;=-$G.$!
.?
fc*$=-$G.$748JO5J`.2.$A*.Q@(/2I2.$!JOAV.
c*$=-$G./.25-$.$F.EF=(JBa@(/2I2.$!JOAV.8
A !/ 5EF.Z;($_/<E$.9LSBC4$7> 7.*AFJOAV.=(
=2Z.B(!2I$/$A0.!/?.HFEQ/.2EF.KG./<
/9;M=$7;9..$<=U. $(E9?0AWJOAV.
l @VK.@2ZB=C=U. $(E9?0AWJOAV.
d9.[8.(;*4L*@2Z.FJOAV.@-8B!$D/=.5$
=U<(E9$M.(@U;..5> @V!G./0=U. $
(E9?0/<$95L9.=(> @VK.@2ZB=CJOAV.w
A•BC?75-$/<> @V8/$D(/*$=-$!G./0=U. $
(E9?0AWJOAV.w
/=D/K.9;BC.!!G./0=U. $(E9AWJO
AV.A !/ 5.Q5$AGW5!$7> =(K.@2ZB=Cw
B†;BC/5ME$.FgE%.U./*$=-$!G./0=U. $(E9
AWJOAV.
i.D=U/0B23M/$JOAV.8.jM/(!.G!/0$
:9A08=$@(5=$7.!@Œ=a=U. $(E9?0AWJO
AV.
.D/F2I$B=D@Z$Q8.9BCT=$7/$JOAV.89
.?.$=DK.@2ZB=CJOAV.89FQL9/*$=-$2I$/$JO
AV.2e5$=`8$9=`.92/X$w
AjM/(!.G!!5?$7;=C!/0$:;C=C!G.
/0=U. $(E9?0AWJOAV.8/6A$7.@(/0$:@9$JO8=$
;C=C/</ 5A !K.@2Z;C=C(E9.*.K.w
.D$9!BC!/G!/MD$7;2I$@9$JO8=$
;C=C/<.12I.9$758.9$/0;C=C(E98V.MK;(
;9;@U..U..a.!($!.?.!>9.@(5=$7
hdF8QL9;9..$<=U. $(E9?0AWJOAV.$$
/!G.\15Y+/F15YY
c*$=-$9/;22.jM@!G$JOAV.!G./08)pA
B.[8.(;*4]>/2/X$y.Z!9.FJOAV.
535-$/<A !/ 5!G./0.!.I$$/w
Ad9.[8.(;*JO5J`.8>F./=$7.Z$9!9.FJOAV.
.$F.F/9;M$ 5.R$!.?24B!.2/TA/R;
$;Q/*$=-$9/?..\@!G$bb.3@8/ 5A !.Qj/T5G@2-$.F
JOAV.w
‘.$=$75;2.$7/<.5$!G./0=U. $(E9?
0AWJOAV.8/6A$7.2.$/*$=-$9Ba9/.2;2.$7JOAV.LS
BC$@$7..$7=-$5?$.2I2EQ#'u8du/2Z=.QBC
/.2T(2-w
BzBa.G5A !B2•LS]8AX$/yJOAV.T/=E$B!
=U. $(E9?0AWJOAV./2Z5$.$D./K..O!F./
L*hoYYkocg(Y.9l15YYkTT.2-dQ;Tw
/ 9!.JOAV.=(LSBC..\> 9!/<y.Z!
!G./0TJOAV.
nH$;Q.a$7cD9
H$;QJBac5MEE$.FgE%.U.!!G./0=U. $
(E9?0AWJOAV.=(JBaF/K..!!G./0
=U. $(E9?0AWJOAV./2ZA !/ 5.\L9(
2-.O!>/w
AH$;Q.a$7cD9/2ZA !/ 5.\9=*L9(
2-=(=*/0.\9E9=*.a4TB!$7;8=*=T
9.jM.QBC8.($.Z>*.F
 Một số chính sách cụ thể:
g Trợ giá
+kofoY+Ye>F./$L*+hoY+Yocg)&8dQ;T/X/2F.Z$9
.O!F/*$=-$.\.F8.\45JO.O!?.Me
H$;Q.Z$9’j$;Q.FJO/X.Q@Z$UŽB!.E!9
$78'dQ$4+iY.FJOAV.;j.?=-$fYYY
JO!/48.F;j.?4.Z$9@(+Yk.F8.F;j.?E?.Z$9
@(l+.Fp@7/9;M/$@G$15Y++TJOAV.@(h8iqc<;C=C
!!G./0T+Yk.FJOAV.;j.?4.Z$98(15.(;*/X
B(50.E! L9((.p/.Z$9JOAV.ăm 2010 trợ giá xe
buýt [.Q$.G$'d@(mfi.p!15Y++8.jL*.$D.Z$9!
!G./0JOAV.3'd@(+hk.p/8.1liY.p/L!=-$15
Y+Y,( .O!EF!G815Y+85M.Z$9!JOAV.@(+iYY.p/8.1
fY.p/$D.Z$9.1/D>.\15815L@?!15.2-@(
B!/$D[.$D@2A =($9$@$7.15G
  dQL9.Z$9$7T'dQ$@(.Z$9.a.$F;!
(E9c@(50.T.2/r/R8;Z;=-$95?T92-
..F$-$dQ==U8F.*=D$9=`Z;@V@(50..!].$Q/2Z
2I$B/9$9K.!$78$9=`T.(;*@(.2/*$v8;Z;
=-$.U;T2I$B2.O!/=> @V!G./0JOAV.T.(
;*8QL9.Z$9!!G./0JOAV.$7[5-$B\35M.Z$9
.a.$F;!(E9M2y.Z/2Z9B!$7;&=U. $.!
=$7.5$;C=C=U. $(E9?08K.@(E$$9 ..2I
((A$F/0
g Đầu tư công nghệ kỹ thuật
 .5 @V=(/$D(=U. $(E9?03u,
'dQ$!A$F.$7/;*$Z;(,$O.$E83H!
gd?7.$<E$/D9.Q/$<5.$<E$B=C..!9=`JOAV.>
.v. .2-T,$O.$EF/2Z)&.(;*K;.U=D56.T
.28BaE$F8.!15Y+fLs.$<E$.Q/$<5.++JOTi.FJO
AV.8L/4Ls9;BC/G$.(..K. 9.FJOAV.
!($=$7.G!La@$.?EF.*$.v$]9.FJOAV.83u,=(
3H!gd?7:/$M;29/<.!.2@$8E$
9.F5O.!8.5‚/2=(!E$.98=^4.<LSBC.v.?5$/</$
@G$2-/48=(!15Y+Y8'dQ$:/X.S$75.vJOAV..?
5$.$.FJOAV.($u_g=(F(g“dgFJO{
2$8B!24La@$.?=-$9.FJOAV.E9K.Q.
(E9LSBC
(+o+Y83u,'dQ$!A$F.8jd?.dEQu$!
.?,U. $($u_5!/X/4!([5^JOAV.GAW$@$7
LGdu/0=(EJOT(*E$.x5/J!3u,
Ls.)&'dQ$!;`;/4E! fYYJO&aE$F.!15
Y+f89JOAV.du.Ls/2Z/2=(!E$.9.+l.F*JO(W5
.!/D9/45-$=(..F+hmYJOAV.T.(;*$7.(;*4
E! iYJOAV.du/G.15.F=-$$;Q$@$7[AW
E! hYqJOGAWB&|=(E??$55?$.2I
g Hỗ trợ của Nhà nước về kết cấu hạ tầng xe buýt
(;*.G!/$DE$7!#”c,HddLSBC9E/K..G$
9>Ug7/<@(5/5*$.<(E9/$JOAV.=(AX$E%.U.
JOAV..O!>!G\15YYn8T.2-dQ;T/X 4F./
+Y+ocg>/ƒ=DB$7.Q/K.B(!fYAFAX$=U. $(E9
?0./A((;*dQ$O!L*@$7.*ETL3u,
'd15Y++./A(4lAFAX$/UJOAV.=-$.jB$7.Q@(
+n8Yn!/44kAFE%.U.=-$B$7.Q@(k8mh=(+i/5*$.
<8/$<5/*$AF=-$B$7.Q@(n8+$8$7AF.
<@(AFJOAV.c5O/.!>9.$ $;456.AW8_AFJO
,19@G$/ $.G!.G$$E=a.2E?4y!JO
AV./U15Y++3/X;*$Z;=-$l>U87J9/>%/K.B(!JO
AV.=-$B$7.QE! .hY$]!L*.*E[W5.
$K5(2/2Z.$<E$.!.a.F8B!/42/9;MAF/yT
9;2.$7$!.?.!$$/!GY++gY+i
0..!$D@(56.AW!9.FJO8AFAX$8.G5
.<=^2/2Z9>M1.*K.=.$FLa[/G!
K.>9TQ>D/;2d9AFJO8AX$/y/2Z!G.$D
2..a.F!L*(E9E$5.*8Q==U5(F.9z8?
.=U. $; $.AFAX$/</UJOd:B!.$FB$7.QAX$/y$D.F/
.G$E=a..5.(;*AJOAV.$$F5BC@D/2I@(5y
/UJO
g Hỗ trợ lãi vay cho đầu tư công nghệ
c4@(;29y.ZT(2-/*$=-$Ba9/.2JOAV.$$/!G
Y+gY+i_$Ba9+hmYJO=\/2Z3($Q.)&'d
O!/48/*$=-$Ba9+hmYJOAV.8(/.2[. fYq$9.JO8;
_@G$=9.jM.($Qg.QBC=([. @X$=iqo150=-$$;Q
> @V8(2-Lsy.Z;_@G$8.I$$==(y.Z@X$LK..!=_n
15~$;29y.Z.($Q!Ba9fYYJOAV.GAW$@$7
LGW5.!Ba9JOAV.$$/!GY+gY+i=^//2Z3($Q
R.O!@$FL-5.?>/D9=(4Fy.Z!2I$5JO2e
!(/.2=+YYq$9JO8. .!=_+Y15.=nYq. .!n15
2/D9/.2JOAV.$$/!GY+gY+iw/DJK.L9'K;A
@7O!/48(/.2[. iq@X$LK.==(q$;Q> @V8.I$$K;
A@X$LK.@(n15]E$F(/X/2Z3u,.9.(=(/X.
)&'.?>dQL9(8LsEFEQJX=$/.O!/D9fYY
JOAV.LGLR;/F
2=UdQ;T:/1/$DA$7;9;y.Z!7.*$!
.??0AWJOA2.$=$7y.Z2.F(!8A!$@(/T.$D.1$G]QL9y.Z.

dQ;T:A(
]>/$8].$x=DEF.G.JOA2.e.G5B\8(I8
A$<$78.$xE%.U.TJOP/</ 5A !!=$7;C=C=U<(
E9?0$]y.ZTdQ;T$7=^25@G$
$7> E$.F89B!$7;=U. $?0=^

$DE4E18(
E92/2Z;C=C.*.dQ=

dQ;T8B!$7;8(E94
]5C.$8/0.9$@75M.N51! f/D@(E?.<
f Động thái người tiêu dùng:
 Khảo sát 3 tuyến xe buýt
+ Xe buýt số 45
• Đặc điểm tuyến xe số 45:
- !L!=-$@I$E$A !=75?$.2I.!]15/8.FJOAV.L*
li55(JB.I$250.@I$E$•..$7=-$5?$.2It8A3$=$7=U
(JOAV.J$r;.$F.E$75/2ZfYglYq$;Q$@$7L!=-$JOAV.LSBC
BB$OLO@8$ 5hYq@2ZEQ. $/0G$5?$.2I8E?J AC$=(E4$/O
=$@$7/2Z/*.9!(.!(8$ 5/2Z.$F $8=$7LSBC
$@$7:E?Q.E4E12$;Q!8Q.//$<5.G5.$F;$@$78
a@!5y$@.$F;$@$7B2-$fiYE5Pc$D(:!.K(M1
.(;*/X=(//6A$7.r.F.*A !=75?$.2I=(.$F.E$75.$!
$@$7E$@a@!G$;2.$7/2=(!E$.9..F.a.F8B
E?.A*@!.82ƒ(/G.JOAV..G$.(;*/
.\A2-/2Z>M1<2-BL5?JOAV.LG8.
.$7=-$5?$.2I85(A$<$7/.$@(F.*A !=75?$.2I((/2Z
rV.\E/.2;2.$72=\4$
- c0$JOAV./2Z/2=(!=U(..F5XL*li4.A50.@!G..$7$
.$.$F259@G87.*$95L9.(.$r;$ 5A La0.G.T
].FJOAV..2-/=(:4;;!La.!(!(E9E$
$ 5/2ZM1>L9..G5!.($JFJO
- !($8.FJOL*li:.A.57.*A9=`.a/087.*A9!.G5
.a/0P$r;$ 5$;$.=$E$<5L!9.=`JOAV.8/.$$r;(
E9xA/2Z(.J*.G5B\T5$8/$D(:
.3G$E$L*@2Z(E9.\50..G5@JO>9$D.Rs@*$/$
B!; $I7.*A9=`.a/0!G./0
- 7.*F$/2Z.A$7/G$85-$H?$JO:.!9
IB$7.Q@*$/$/2Z.1@c$D(:$r;$ 5A @2ZEQAx./
.JO8.G!/2Z 5$9.?.!9!(E9
- 2Z@G$=-$..GL*@2Z(E9>9$DB!E?/T.F.
.G$`.(E9=(J ]=$7E?5!/Z$=-$(E92e
54.r$8O@K8J?/xPT].FJOli.2-/FJOL*li$7/X
/$=(!DF;8Ep@U.=-$L*@2Z(E9!;`;8L*F$Z;@V$ 5/$.
.GO/K854.r$.2-/c$D(50.;@(B!L*@2ZJOL*li/2Z/.2
.1@=(..
Số lượng khảo sát: 39
1. Nghề nghiệp
Nghe nghiep
•O>O 'OO. ,@$B'OO.
,@$B L$=$O fl mn8 mn8
d!
d!

Y
i8+
Y
i8+
Y
H f n8n n8n
!.@ fk +YY8Y +YY8Y
FJOliE9(TF@(L$=$*@2ZL$=$/$FJO(
$F5/Fmn8q!($_4i8+q@(?=(_@G$@(]E9(
@(5DA9(!
2. Nguyên nhân lựa chọn xe buýt
Gia re
•O>O 'OO. ,@$B'OO.
d5@.$=O
'OO.
,@$B H? +h l+8Y l+8Y l+8Y
&! f ik8Y ik8Y +YY8Y
!.@ fk +YY8Y +YY8Y
Phai di duong xa
•O>O 'OO. ,@$B'OO.
d5@.$=O
'OO.
,@$B H! ff ml8h ml8h ml8h
&! h +i8l +i8l +YY8Y
!.@ fk +YY8Y +YY8Y
Thuan tien
•O>O 'OO. ,@$B'OO.
d5@.$=O
'OO.
,@$B H! +m lh8 lh8 lh8
&! + if8m if8m +YY8Y
!.@ fk +YY8Y +YY8Y
Khong co phuong tien thay the
•O>O 'OO. ,@$B'OO. d5@.$=O'OO.
,@$B H! f+ nk8i nk8i nk8i
&! m Y8i Y8i +YY8Y
!.@ fk +YY8Y +YY8Y
TF/<E9(@aJOAV.L*li/<@(5;2.$7B$
<TF@(B!La.U.$7=($9vikqE9(/2ZE !L9.!W
@a!WB!$9=`JOAV.v=(4/Fif8mqE9(/2ZE !L9.!
W=JOAV..U.$7@aJOAV.
3. Phương tiện thay thế
Phuong tien khac
•O>O
 'OO.
,@$B
'OO.
d5@.$=O
'OO.
,@$B E!! m Y8i Y8i Y8i
JOB; m Y8i Y8i l+8Y
JO5 Y i+8f i+8f k8f
!.! + 8h 8h kl8k
E  i8+ i8+ +YY8Y
!.@ fk +YY8Y +YY8Y
!]E9(/2Z@aE !L9...FJOli.4/Fnk8iq
@(4;2.$7E9/<..F2=^@aJOAV.@(5;2.$7B$
<
4. Mức độ sử dụng xe buýt
Muc do su dung
•O>O 'OO. ,@$B'OO.
,@$B .!JO fl mn8 mn8
.$.! l +Y8f +Y8f
.$. + 8h 8h
!.@ fk +YY8Y +YY8Y
E !L9..KWE$E9(/X@aJOAV.@(5;2.$7B$
<..LK./$JOAV.T@(.2IJ#VB!/@(.FJO4/Fmnq
@(L$=$=(TFBJOAV./</$8B!/4LSBCJOAV.((
5. Liên hệ giữa có phương tiện thay thế và mức độ sử dụng xe buýt.
Table 1
B!LB
.!JO .$.! .$.
d!. q d!. q d!. q
'!.$OE E!! m +YY Y Y Y Y
JOB; n mn8i + +8i Y Y
JO5 +h mY f +i + i
!.! + +YY Y Y Y Y
E  +YY Y Y Y Y
6Bnk8iqE9(4;2.$7E98.$5M/0LSBCJOAV.
TTF@(.2IJmn8iqE9(4JO/G;=(mYqE9(4JO
59.2IJLSBCJOAV.@(5;2.$7B$<
6. Đánh giá
One-Sample Statistics
 O .B&O=$.$!
.B  }!
O
u$=O fk f8ki 8nik 8+
d.@!JO fk f8ik 8iki 8Yki
$B!=$O fk f8lh 8nkY 8+h
&!.! fk f8mn 8mY+ 8+m
5JO fk f8nn 8nl 8++k
One-Sample Test
OL.,@O’Y
. B— $g.$@OB
O
&$——OOO
kiq  d!—$BOO
b.O=@  !—  .O
&$——OOO
#!‚O );;O
u$=O f8lmi fm 8YYY f8klk f8nY l8+k
d.@!JO fn8nY+ fm 8YYY f8ikY f8lY f8nm
$B!=$O n8fnn fm 8YYY f8lh f8+ f8n
&!.! fY8YY fm 8YYY f8mn f8h+ l8+f
5JO f+8n fm 8YYY f8nhk f8if l8Y+
E9(JOAV.liE9($@_=DB=CJOAV.,-$5M/$<5
.\+/Fi.<$7.\E?($@_/FK.($@_H9(($@_K./*$=-$
$9=`=-$5M/$<5f8klk
 Xe buýt tuyến 14
• Đặc điểm tuyến 14
g 0.15B_VE$FE9(..FJOAV.L*+l845450.=($
UJ`./22Le
g c*$.2Z.5$TF..F+l@(?8=$=1;_8
?M(2-8]2I$/$A?=(50.L*Q.@(L$=$gL$8]
2I$/$45C/QE9
g >X/2IJOG.\AFJO5$D/?g/2IfogAFJO5$D.8
50.L*=.Q.G5B\/2Z. E9$D2e/2I&4$D?.8
.2Ic)}d8/2I$H$7=$7\&:8/2I,ƒ
,1c38?.P8/2I#V9$j7=$7$/8/2Ifo8AF
JO5$D.P
g !0.15B_=D5!5*La $.$7JOAV..!.2@$84$D
VE$F5!/Z$W.!50..2@$E?JJOAV.Ls$7/G$/2Z.A
//T.$7$LGLs8.!959.8.A/$D_8E?4..> 
A985A988!=6..JOAV.P8.1.F39/$<5/4E98E! 9
$]9.FE?>9J5K..I$$@(5=$7=(.U;9$/0
=$; $@La8.($JFE?/2Z@9$JO=2Z.x8@K.F8E$<5L!9./2Z.
.G5K.R;E?.!(=^B$.JOAV.
• Số lượng khảo sát: 14
1. Nghề nghiệp
Nghe nghiep
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid sinh vien 25 55,6 55,6 55,6
Cong nhan 6 13,3 13,3 68,9
Cong chuc 7 15,6 15,6 84,4
Khac 7 15,6 15,6 100,0
Total
45 100,0 100,0
FJOAV.+l4E9(@($D/*$.2Z82E9(TF=^
@(L$=$$F5E! 50.]@(ii8hq!($.4+f8fq@(?8+i8hq
@(?=$M=(_@G$@(9/*$.2ZE9(E9
 Nguyên nhân lựa chọn xe buýt
Gia re
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 0 32 71,1 71,1
1
13 28,9 28,9 100
Total
45 100,0 100,0
Phai di duong xa
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 0 34 75,6 75,6 75,6
1 11 24,4 24,4 100,0
Total
45 100,0 100,0
Thuan tien
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 0 27 60,0 60,0 60,0
1 18 40,0 40,0 100,0
Total
45 100,0 100,0
Khong co phuong tien thay the
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 0 33 73,3 73,3 73,3
1 12 26,7 26,7 100,0
Total
45 100,0 100,0
TF/<E9(@aJOAV.L*+l/<@(5;2.$7B$
<TF@(B!La.U.$73$=.!L*E9(LSBCJOAV.L*+l.
!($L$=$_4$D.(;E9(E9@(F./X/$@(5dQ=
.QK.?=$7@(?8?=$=$7LSBCJOAV.4;AK.
.$7
f Phương tiện thay thế
Phuong tien khac
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid khong co 15 33,3 33,3 33,3
xe dap 6 13,3 13,3 46,7
xe may 24 53,3 53,3 100,0
Total
45 100,0 100,0
!L*E9(/2ZE !L9...FJOAV.L*+l4/Fhh8hqE9
(4;2.$7..F!/44/Fif8fqE9(4JO592
=^@aJOAV.@(5;2.$7B$<
l Mức độ sử dụng xe buýt
Muc do su dung
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid thuong xuyen 32 71,1 71,1 71,1
thinh thoang 10 22,2 22,2 93,3
rat it 3 6,7 6,7 100,0
Total
45 100,0 100,0
d4n+8+qE9(LSBCJOAV..2IJ

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×