Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu phương pháp định lượng diltiazem trong huyết tương người bằng sắc ký lỏng khối phổ (LC MS)

ĐẶT VẤN ĐỀ

 !"#$ %&!'"()*+,
'" (!"#-'"
-.",/012313%43%,5
'"1, 67869:;<=>
??(:*@;A>BCD).E";<=*@;A4
,F '"G ,H IG)0
$36J"!$(E3K"L7,M#"N,
6O $!??"# )@P03
.E"&"!. 78E! ?Q,
7K("#M,RS"-S",G )
*.M3$S %#
,"4'"1 9,NMO I6J+ JT
M'"6.E";<=*@;A!T""#BUV3WXD)AI"
M"#$,6S"1Y3$%(7!03"#
$2L 3"#  NS""%$ 8 , 97Z
7"%6.E")*J"M%L"I"G,!
S"13[%\M47]^_W]U]_**`[\*3WC_a_W]U]S
Hướng dẫn báo cáo số liệu nghiên cứu sinh khả dụng/ tương đương sinh
học trong đăng ký thuốc)*N3[%\M4".Z

(!, 97Z7"%6.E";<=,R*@;A
P b$ "#".c"#  N3#,L35
@P03d'"1N:U>"#++Q
N7,M'"$EUW!, 9:W>e
"#7,MQN$27Mf)
=g+ :=*h> %"#  N$9Y.
i9%4,S"1&?"Z3 %,N
- 1 -
7$jHQF )*.10,N!
7,MQ6WN"#'"$27Mf)k%#
,,4.E"6J"!N7,M
$27Mf$E,N!3,L"I".E"S
;<=3*@;A#=*hS"IMJ"!lM)
@.E";<=*@;A"#
$"=*hm.3 %,e%"'"(I".
JG'"K"LM3Ji/ n"G21
"#,1(: "3"M?3"35>)o"G
2"#,1(0RS"$H,P%"#
, n"0!!p n"$S"IN!G6Q
'"G2"#)A?e3",?!71
",N,S"n!"3$!"m2!,
/?!.G1RS"$
H)q2L3?G26O 1Rr+,
e'"1.36 76,M'"6i 2JL)
A#G2sq_k;_k;076(SK"L
G23N,S",,(.
E"69EN)F" %S%N2R
",3K"LG29S",.
E"MO $ !)*".3QF K"L
&!  t6HE9&NM)
FL3mM Sc uNghiên cứu phương
pháp định lượng Diltiazem trong huyết tương người bằng sắc ký lỏng
khối phổ (LC-MS)v 9.""c
U).E"JG'"Ji/ n"1=*h,"M
?078sq`k;
W)*O 1?G24JG)
- 2 -
PHẦN 1. TỔNG QUAN
1.1. TỔNG QUAN VỀ DILTIAZEM
1.1.1. Đặc điểm cấu tạo và tính chất hóa lý [24,28]


a. Công thức cấu tạo
` qEGicq
WW
A
WC

W
w
a
;)Aq
` <#Gicax])X^_ ,
` *.,(cU3x`[+g,g+`a:xA>`,+3y`:+,J>`x`BW`
: + ,>+D`W3y`,`W`:a` +,J+>3
,,,,+3
b. Tính chất vật lý, hóa họcc
` [%M,Rb "Z3 )
` %$6c*lW]V3x
]
qMWUW3]
]
q)
` A#G7#cs,z:,,_>{W3VX)
` =N "##,3|, 3,+,3
,++)=N7+#,,,|, 3++)=,$M
=*h,"M?78?Mb}b.S $
- 3 -
"N7+PM78" e"?G
,,|, 3, +3+++3`+J5
` =N90MUGi,,.$
1=*h+,?"O%7N)
` zf!9~F`Fc@-!9,"1A
W
;w
a
]3Wk
WyC 3,"1S WyV )=,$N"."
MO $178,Mf!9~F,R
Azsq++,~F)
` •$'".c€UU]
]
M€UUC
]€
)
1.1.2. Tác dụng dược lý, dược động học:
a. Tác dụng dược lý [3,4,5,21]
=g+  %n!7+g,g+$9Y.
•$% N N,N),md L
n"Si? ,$ L 1 36 ,7$?
 L n"Sm!)*"#i9,S"1"
ZH"M)
b. Dược động học [16,23,25,26]:
`*"#!"+,0."$3716Q
7QEH)*,M7G0"0
7eHb'"0"#)*"#71"$'"II"3N,
S"!"$")*j"#.M,+,:,6
^]`^x‚>)FLS""!C] =*h3P%"#,
"M?NN,6W]]_ )*2G7#7"Mly
M^_3,6M"'"G3-$,6W}a‚,6N
7Mf'"")*076,6y`^0)
- 4 -
`;6O "$7,P c
o =++g+ :U>
o  ,,+ +g+ :W>
o =++`` ,,+ +g+ :y>
o =++g+ `,J:a>
o =++w`+ +g+ :x>
o =++3w`+ +g+ :C>
` <JG?G2=*h,1(?
I$N1,6V`U]_ :U_W]MU_y]
q
J
>6 76,ƒ~q

„^]‚ƒ~q

)
c. Chỉ định và cách dùng By3a3xD
− sS"0c~#C] 3yI %H)
− †S"1"Zc~#C] g+ 3yI %p,R
QI"78S"y] 3aI %3HS"IM,
,6U`W")†#0771"Zf13$
06$L S"lyC]`a^] )
− †S"1H"Mc=0%,R6$L 
S"7I",6C]`UW] 3WI %pEUa %I3$
HS"M"IMS"# ‡yC] )
d. Lưu ý khác khi dùng thuốc BWUD
` Tác dụng phụ : *"#$G$1"2S"Q %#07)
<,6y]‚07"#LR9
, "#.'"M6HG4 Ng+ )e
7"R!EI"37"P3$ RfG)
- 5 -
` Chống chỉ định:
o ˆ#,N,N%mJ,37#!%W%y)
o kn6 g+ )
o ;"!‰ +,""Mf)
o 1 L x]m)
1.1.3. Một số phương pháp định lượng DTZ trong dịch sinh học
@RG2"#,1(EN3nS"
!3P%,N!!# n"IG2S".&
be."I"?76"c
` *2R",cG7=*hN!n, n"3
R7!"$$E?)
` @%N,cP%"#,1(0!!3&
b?6$%N,)
− *0G2 n"Z#c# n"G2
,*@;A!S"3M"0G2T,$6
QM'"6G2)
k%#?G2=*h,1(fQ76U)Uc
- 6 -
Bảng 1.1:Một số phương pháp phân tích DTZ trong huyết tương
Stt Tài liệu Xử lý mẫu
Phương pháp
phân tích
Thời gian
phân tích mẫu
(phút)
LLOQ
(ng/ml)
U BUWD <M,+78+,+
sq}k;_k;
Š;‹
Ux U
W ByWD qMZ:;zŠ>
Azsq}~F
WUx
U] W]
y BXD qMZ:;zŠ>
Azsq}~F
Wy^
Ux W3x
a BU^D
qMb}b78+
++
A""!Mx])a`x^)^‚
:sq_k;_k;>
Š;‹:€>
W W
x BUXD
qMb}b78+J+}
,,|, `,,,
:C]ca]cx>
Azsq`~F
WyX
UW y
C BUaD
<S $78"1
<Aqwy]3]Uk3PM78
+++)*M9M78
Aq]3]Uk+ 7?
&2?"$&Z
78Aq])]]Wk
Azsq`~F
Ux x
V BUyD
<S $78 ,"|P
Mb}b78 +`+`
7"++
Azsq`Œs X W
^ BWWD qMZ:;zŠ>
:sq_k;_k;>
Š;‹:€>
y U
X BVD <S $78 ,"|P Azsq}~F Ua U]
- 7 -
M78+++) Wxa
U] B^D
<S $PMb}b
78+`7" +++
Azsq}~F
Wa]
Ux U
*lM'"6.E"S1=*h,"M?3m
!c
- zzUc;i9++,#f3zz$" N1
N."I":U_ >K"LJi/ n"?678,+3P
01=*hW!"$2)*".NM
?0G2 n"'":Ux•>30
;<=*@;A)
- zzWc@1=*h78Azsq++,~FQ7$
WUx 3zz$" M71f7M$9QS"
7,G2)*".3 0G2 n":Ux
m>3N1W]_ „U_U]q
J
?Ji/ n"
78MZ2;<=
*@;A)
- zzyc@1P0=*h!"$2$i
9++,~FQ7$Wy^ 3".?Ji/ n"
78MZ#T 30G2 n"N'":Uxm>)
- zzac;i9++,#fK"LJi/ n"78Mb
}b3N1N."I"0G2Z)*"
.?$""!M!:x])a`x^)^‚>f
1)
- zzxc;i9++,~FQ7$WyX ?Ji/
n"?678Mb}b3zz$N1
:y_ > 0G2 n"'":UWm>)
- 8 -
- zzCc;i9++,~F3zz1P0=*hC
!"$$3N1:y_ >
0G2 n"'":Uxm>?Ji/ n"78
Mb}b'"W,NGS"#)
- zzVc;i9++,"•'"3zz$N1
:W_ >30G2 n"'":X•>)*"0,
=*h"•'"M.66EN,n
!"•'"3S"#0ENŽG#)
- zz^c;i9++,#f3zz1P0
=*h!"$3N1!:U_ >30
G2 n"'":ym>)*".?Ji/
n"78MZ#T 0mE9M)
- zzXc;i9++,~FQ7$Wxa ?Ji/
n"78Mb}b3 zzN1
:U]_ >0G2 n"'":Uam>
- zzU]c;i9++,~FQ7$Wa] ?Ji/
n"?678Mb}b3zz$N1
:U_ >0G2 n"N'":Uxm>
- 9 -
1.2. TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP LC/MS [10,11]
1.2.1. Khái niệm
;Z/b#fK"LG2$M6H
G!,‡7%LZ/b"H,
(High performance liquid chromatography - Azsq)6HG2
##: _g>7%L#f:Mass spectrometry - MS>)

1.2.2. Phân loại
=, G2#f:Mass analyser>3#sq_k;$y
,N?76c
`
*E (Quadrupole)c
$a2R,,3W#"
$278")q,I#'"Tr•
++,3e,71,71L,E)
`
[n,:Ion

trap>c!6,"+,J,Z#3I#
'"TˆŒf(,,‡b:7n
,>)
` •,07:
Time-of-flight

tube)c,$##"
r$07"3,G+,07)
FMWS",N."N,#k;_k;
c+`'"",+
,R
+



+, ++3o`*,|35A#
k;_k;G2,G 6
3!$/,1
!J1!"mG,6HG21231)
1.2.3. Cấu tạo
*I?76#sq_k; :AU)U>P c#
Azsq3 k; RG,$:"esqk;>)
- 10 -
1.2.3.1. Sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)
*?#Azsq03$&G!
,2!/$m)A#Azsq7,P c[E
%37? ,3.  n"3%G2++,3".#
AzsqM71sq}k;$ %#R c
` z%$" e"?,R )M"%
0 $6H7? ,+3|, 5)
` z%b%G20'"7%L&
-$ %!1:‘x]_•>,k;3" 
'"S",k;G7Ob )
` =++,c$,k; %++,3".$#0 b
++,~F3Œˆ5‡,G2)
1.2.3.2. Mặt phân giới ion hóa (Ionization Interface)
kRG,$8 eAzsqk;$&c
`
s,N7b" %,,k;c
!,
,71 ,'"‡b,k;3,R
i92Z"f" )
` ‹,$ n"cq!G2,$,?,R,
- 11 -
Hình 1.1. Mô hình hệ thống LC/MS
G ,k;)q$W"N,,f7Mc
€‹,$78&i:++,,g,}Š;‹>c
9,!G N,R!PNQN,)
€‹,$78&,:,,g,}‹;‹>&(
  0  b  ,  $  $  (  : ,+`+"+  + 
,g,`ƒzq‹>c9,!2G?)
1.2.3.3. Khối phổ (MS)
* Bơm chân không
q,N,Q RG,, G2k;
rPNM"LGi2)FL."
I"I".L k;6N 0G,)
q$W,N7? N,Gc
`
[? I"cN,"!G7I"U3a,Q RG
U]
`a
,Q7%Ln0,)*,0 N
 !%%I"$,7"PGG7O3
bM71)
`
[? "}7c
P #
S"7? Gi"`7
M#N, EG,?U]
`C
)q7? "`7$S"
R. %9'"Q#%,)q,N7b
2l7"PGm2b7? )[? $"
  7O 3"f(T )
* Máy phân tích khối và detector ion.
kn""71,, G2k;3",
?"L"Nd:A’U)W>)
- 12 -
[S R2M:*+

+`"+

>
 G2
'"TI#2":
,`|+'"+

ˆŒ>
3 ‡I#'"T
(e,$##"3,Tm+,0f1
++,)q,f1N ‡I##L,++,
,3QG,M S#N,2"P"M 
2)e,(r71,N7b,'"")
<N L,7S R ++, , R7.
++,6$++,)q++,L,
++, 6$S"++,?" ‡IL)*l
L++, H02"P"S#e"
:AU)y>)

- 13 -
Hình 1.3. Bộ phận phát hiện ion
Hình 1.2. Dòng ion
kG2k;_k;
0MW G2k;$M7,
L:


,,

+>)
‹,2(l G2k;I".
TLGi2?22G 6);"$,
6,, G2k;EWGJ1
:A
U)a>)
*
Dữ liệu và hệ thống kiểm soát
A#e"L!6SflZ/PNQ
N#e"yS":AU)x>
A#e",W,NZ/Pc
€;Z/PS",3,RZ/P,f:*‹qp
AU)C
a
>
P1f
0%!6,#0)
€;Z/P

7"Ž0%2"} _gN %0 4
- 14 -
Hình 1.4: Hệ thống MS/MS Triple-quadrupole
Hình 1.5. Hệ thống ghi dữ liệu
,

:AU)C
b
>)F#G‹;3Gr#?t
,Gi)
@NZ/P % n"7MR ,k;+,?
E'"T"Le"l6I#_ˆŒ%7,
,7%61 _g , "#P0,N7b2
" )
1.2.4. Ứng dụng
sq_k;E9,c
` .E"! 3R7.E""#)
` . E"  J1  !   (E  N31
,+)
` .E"P!76,L, ,HQ)
` zG2"#,1(c%(36
93??(3+,•S"15
- 15 -
Hình 1.6: Sắc ký đồ tổng ion (a) và phổ m/z (b)
:>
:7>
1.3. PHÂN TÍCH THUỐC TRONG DỊCH SINH HỌC [17]
1.3.1. Các phương pháp chiết tách thuốc trong huyết tương[1,17]c
kn""#,"M?6M,
M71G2)q$y?2M,N!
b1(c
a. Phương pháp chiết pha rắn (SPE) :
- ".Zcs?.!IG2b
N$,S n"3."S!IG2
N!#%:Nb>:NZ>)kn"
,3" ‹2i6N!
,!IG2n&"e.%,RN);"
$i6!G2&"e.%78" 2
- z?$" ,N!MM3(
(3"L,M71G2"$3".?$
 #T 3$9Q'" %)
b. Phương pháp kết tủa protein
- ".  Zc  i  9      G  G    ,+  :*Œƒ3  
,,+3+,3k+wA3k+q> 9m,+,
n""M?)k%#!G2Žb7Q$i9K
"LMM,+78" e"?)
- z?$" ?6ŽM2!3
". ?,N!M$%
M,)
) Chiết lỏng – lỏngc
- ".Zi9" e"?G3P
"M?:++3+++3,,|, 3, +3`+J3
- 16 -
,+J5>M!G2)<i9K"LI
"!G2N#," e"?)
- z?$" ?6ŽM2!3"
. ?""!M!,N!
M$%M,)
*,M30$MWS"K"L.Ji
/ n"3R7e n" Ji/78UK"L"
M'"6 , "#)
1.3.2. Định lượng thuốc trong huyết tương bằng sắc ký lỏng với các loại
detector BU]Dc
*"#",NNbI1(3
M178K"L"3,$ %K"L
f7MZ/b"H,)A,N!"
'"%Z/bM7%L3(++,)q$
S",N++,T#M71Z/b
` =++,~F
` =++, 6,
` =++,"•'"
` =++,-#mJN
` =++,,
` =++,#f
` q,N++,
- 17 -
1.3.3. Thẩm định phương pháp phân tích thuốc trong dịch sinh học BWXD:
FE9T1"#,1($0"
Q.3?G27,P '"Ji/ n"K"LG
26MO 1I0b."2"c
` *2((3R"?)
` *22#G2)
` “G0"O,6"M2)
` @%m%Jb)
` *j"P?)
` @%f1,N!)
- 18 -
PHẦN 2. NGUYÊN VẬT LIỆU - ĐỐI TƯỢNG – NỘI DUNG
VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. NGUYÊN VẬT LIỆU DÙNG TRONG NGHIÊN CỨU
2.1.1. Nguyên liệu, hóa chất, dung môi
` Chất chuẩn và nội chuẩn:
€=g+ :=*h>cq"O&2 };<;c]C]X]X3 
XX3X‚32+,".N)
€  Œ+,+  :Œ+,>c  q"O  &  2   p      XX3x‚
:".N>);i9 !%"O:‹;>,?
G2)
` Dung môi, hóa chất:
€k+q3k+wA3,,,3!N.""OM
,Azsqsq_k;)
€q" $!+++3,,|, 3,+J3
,, +3`+J3)))N.""Ozƒ)
` Huyết tương trắng không có DTZ:
q"!7QFA"M("S ""?3]C7,P c
z]X]CUxyUV]`y]Vx3z]X]CUUy]^x`y]^W3z]X]CU^yWUU}y]XU)
2.1.2. Dụng cụ, thiết bị
*!6M71G2S""O$+,."I"‹;w_‹Šq
UV]Wx}W]]x•sz7,P c
-Thiết bị phân tíchckZ/b#fTSQ Quantum Ultra:*+ ,
;+|>)
-Thiết bị dụng cụ khác:
€qGG2,":{]3U p+{]3U >)
€kG N;,"; W}UC<)
- 19 -
€*M717?" 782?$ˆ+`*+ ‹‹‹
:*+ ,+|>)
€["+%VWx=, :{]3]]U >k+, :*9;K>)
€kZJ,F,+Jh“yFŠsz+|:y]]]d_•>)
€kZ•zsy]]C}@E:y]]d_•>)
€*NG":}a]
]
q>3;,k=Œ}WyC)
€k,+++,|U}U]µ3U]}U]]µ3U]]}U]]]µ)
€[1 E399"j:ƒ>,G2)
2.2. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
` Mẫu trắng: A"M?Z}FA"M(*"S "*”)
` Mẫu chuẩn hay mẫu thử tự tạo: A,=*h"O,"M?
ZP%2)
` Mẫu thử: A"M?*""#"#=*hE,Ri)
2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.3.1. Xây dựng phương pháp phân tích
2.3.1.1. Xây dựng điều kiện khối phổ xác định DTZ và chuẩn nội
* Khảo sát lựa chọn chất chuẩn nội:
=,E$(32!/$!(%
"O36 76,‹;(37Se3$Mb
"O3P0N, 6fG2=*h)q
!M "O%,k+wA:x]]_ >"$
,4k+wA"1$P%,6U_ 7? M
, #f*;oo"" ~J1 6f3#"$
=*h)
•Tối ưu hoá điều kiện khối phổ xác định DTZ và nội chuẩn:
*#"$S"#fi9"P,$""i:ESI
– Electrospray ions>%"c
- 20 -
`*#"$'""&" %N
2)
`*#"S",$!IG2$,S"
f1)
`*#"$M,++,#f$
&,!IG2M7%LS"!
N!)
`s( 6f2,,"O%"O1
)
2.3.1.2. Xây dựng điều kiện sắc ký
o".E"" 6,3M6,S"Z/.
M71sq`k;_k;:TSQ Quantum Ultra – Thermo Scientific>i9%
6,qU^:x]Jy pW3U >%EIk+wA3
  ,+W kj")
*lM'"66,3(eS"Z/2$M
1=*h,"M?*78?Azsq
++,k;)
2.3.1.3. Khảo sát qui trình xử lý mẫu, đánh giá ảnh hưởng của nền mẫu
=," 6,3M6,?Ji/ n"3
M=*hl"M?0b n""O=*h,,
%p n""M?Z n""O=*h,,"M
?Z$P%,6U]]_ J!J-78P%N,
"M?:q
J
>3i9S"?=g+ C] 378?
c
` *  ,+        G  G    $        :+,3
,+3|",+>3,R" :k+wA3k+q>)
- 21 -
` <S $"M?"=*hN7+3"$M
Mb`b78" +++3,,|, 
‡+++},,|, )
*lM'"6 3(?Ji/ n"l?
63Žl$j"P,N!%"O,P0
S n"6Q,R6Q‘Ux‚M2"0%,
,N!%"O++,#f)
2.3.2. Thẩm định phương pháp phân tích
*O 1?G24("M6,3
+,-."'"1nSO 1?
G2,1(6 76,?.E"
)
*MO 1. n""M?Z3 n""O n" 
:quality control sample - QC>N,)
* Chuẩn bị mẫu chuẩn tự tạo:
`A&!"O=*h,k+wA""1"O#$
P%=*h2J,6Wx]µ_ s)*l$P%
Mx}x]]_ ,"M?)
`z,4U2J1"1"•

9

 %!
l""1"O :;`”^>$P%=*h2
J,6x]]]_ s)
Bảng 2.1. Chuẩn bị các dung dịch chuẩn làm việc DTZ trong nước (S-W)
Ký hiệu ;`”U ;`”W ;`”y ;`”a ;`”x ;`”C ;`”V
Nồng độ (ng/mL) x] U]] Wx] x]] U]]] W]]] a]]]
V
S-W8
(mL) U W x x U] U] W]
V
bình 1 E
(mL) U]] U]] U]] x] x] Wx Wx
`z,4"1;`”^!""1"O
 ;`”UM;`”V+,76W)U)
- 22 -
`*l"1"O 3 n""O=*h,"M
?78#"1"O ,:;`”>
?E"M?Z+,76W)W
Bảng 2.2. Cách chuẩn bị các mẫu chuẩn DTZ trong huyết tương
Ký hiệu
Nồng độ
(ng/mL)
Dung dịch S-W trong nước
Thể tích huyết
tương trắng
(µL)

hiệu
Nồng độ
(ng/mL)
Thể tích
(µL)
S1 5 ;`”U x] U]] X]]
S2 10 ;`”W U]] U]] X]]
S3 25 ;`”y Wx] U]] X]]
S4 50 ;`”a x]] U]] X]]
S5 100 ;`”x U]]] U]] X]]
S6 200 ;`”C W]]] U]] X]]
S7 400 ;`”V a]]] U]] X]]
S8 500 ;`”^ x]]] U]] X]]
* Chuẩn bị mẫu kiểm tra (QC):
`A&!"O=*h,k+wA""1"O#$
P%=*h2J,6Wx]µ_ s)
`z,4U2J1"1"•

9

 %!
l""1"O :”;>$P%=*h2
J,6x]]]_ s)
`z"1"O,oq`”3l"1”;+,76W)y)
`*l"1"O,3 n"oqE"O=*h,
"M?78#"1"O ,
:oq`”>?E"M?Z+,76W)a)
Bảng 2.3. Chuẩn bị các dung dịch trong nước (QC-W) để pha mẫu QC:
Ký hiệu soq`” koq`” Aoq`”
Nồng độ (ng/mL) Ux] Wx]] ax]]
V
WS
(mL) y U] U^
V
bình 1 E
(mL) U]] W] W]
Bảng 2.4. Chuẩn bị các mẫu QC trong huyết tương:
- 23 -
Ký hiệu
Nồng
độ
(ng/mL)
Dung dịch QC-W trong nước
Thể tích
huyết tương
trắng (µL)
Ký hiệu
Nồng độ
(ng/mL)
Thể tích
(µL)
LQC 15 soq`” Ux] U]] X]]
MQC 250 koq`” Wx]] U]] X]]
HQC 450 Aoq`” ax]] U]] X]]
kn"0"O n"oq"O71l"1"O 
%L)
2.3.2.1. Thẩm định độ đặc hiệu – chọn lọc
“i/ n"+,'"4()*MZ/]C n"Z$
"P#"p n"Z$%"Op n""O=*hQP%
sswo:x_ J!J-,6U_W]1q
J
>)•NZ/P
EN12E0",N!%"O)
o"G266 76,$6HL3G7=*h
716Q7QN!$, n")@E n"Z
N0 0"=*h6'"W]‚
E n""O)@E n"ZN0 0
"%"O6'"x‚E%"O)
2.3.2.2. Xây dựng đường chuẩn và khoảng tuyến tính
*MG2 n""O=*h,"M?$P%?
Elx}x]]_ Q.)*lE=*h‹;NP
%?E3JG?P'"ejE
=*h_‹;P%=*h$, n")@0"O6$#?
'"„]3X^2!Vx‚# 0"O37,P 6 n"$
P%!! n"$P%,!6$%m8 ,
,6l^x‚MUUx‚3. !!0"O,T
#'"W]‚3P0a_C oq68 .0"O)
2.3.2.3. Xác định giới hạn định lượng dưới (LLOQ)
- 24 -
*MZ/ n"Z n""O$P%x_ s"M
?C n"%L)•NE n"Z n""O)
“1E n""O3 n"Z) “1%m
?78,11:2l0"O>
1$, n")P%,N1
?M".Z/P n""OQP%$,=*h
7N3$%ml^]}UW]‚p%Jb1
ˆ;=˜W]‚E=*h™xIE n"Z)
2.3.2.4. Thẩm định độ đúng – độ chính xác trong ngày và khác ngày
*MZ/b9 n"oq7,P soq3koqAoq3 ‡ n"
P 2!x n"%LmP%)“1M'"61"
n"oq+,0"O,"M?Z3M,
S")“1%m,782j‚1
 !,1 n",U) @%m
?N ‡P%68 ,,6l^x‚MUUx‚)
@%2J,'"%"O?#:ˆ;=>e
1I1 ‡P%G2, %
)\."I"1ˆ;=6˜Ux‚)
@%%m%2Jc*M?J1%
m%2J,)*21j !ˆ;=M
'"61, ‡P%,2!yG2")•
1ˆ;=6˜Ux‚3%m8 ,,6^x}UUx‚)
2.3.2.5. Xác định tỷ lệ thu hồi hoạt chất và nội chuẩn
q"O71 n"soq3koq3Aoq n""OP%?EUxp
Wx]ax]_ s$E%"O,S n""M?4
Ji/:mẫu spike>)
- 25 -

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×