Tải bản đầy đủ

Giáo án tin học lớp 8 - Bài thực hành 3 : KHAI BÁO VÀ SỬ DỤNG BIẾN ppsx

Tuần : 11
Tiết :21 + 22
Giáo án tin học lớp 8
Bài thực hành 3 : KHAI BÁO VÀ SỬ
DỤNG BIẾN
I. MỤC TIÊU :
1. Bước đầu làm quen cách khai báo và sử dụng
biến trong chương trình.
2. H S thực hiện được khai báo đúng cú pháp, lựa
chọn được kiểu dữ liệu phù hợp cho biến.
1. Kết hợp được giữa lệnh write(), writeln() với
read(). readln() để thực hiện việc nhập dữ liệu
cho biến từ bàn phím.
2. Hiểu về các kiểu dữ liệu chuẩn: kiểu số nguyên,
kiểu số thực.
3. Sử dụng được lệnh gán giá trị cho biến.
II. CHUẨN BỊ :
1. Giáo viên :
- SGK, SGV, tài liệu, Giáo án
- Đồ dùng dạy học như máy tính,
projector,

- Chuẩn bị phòng thực hành đủ số máy tính
hoạt động tốt.
2. Học sinh :
- Đọc trước bài thực hành.
- Học thuộc kiến thức lý thuyết và các bài
tập đã học.
III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY :
1. Ổn định lớp : Kiểm tra sĩ số,Ổn định trật tự :
2. Kiểm tra bài cũ :
? Trình bày cách khai báo biến trong pascal
? Trình bày cách khai báo hằng trong pascal
? Hằng và biến khác nhau như thế nào ?
3. Dạy bài mới :
HĐ của Thầy HĐ của trò Ghi bảng
HĐ 1: Chốt lại kiến
thức trọng tâm để
áp dụng thực hành
G :Biến là đại lượng
như thế nào ?G :Cách khai báo
biến như thế nào?


G : Có thể thực hiện
các thao tác nào với
biến ?
G : Viết cấu trúc của
lệnh gán, lệnh nhập

H : Biến dùng để đặt
tên cho một vùng c
ủa
b
ộ nhớ máy tính. Biến
lưu tr
ữ dữ liệu (giá
trị). Giá trị của biến có


th
ể thay đổi trong quá
trình thực hiện chư
ơng
trình
H : Viết lên b
ảng dạng
tổng quát để khai báo
biến.
Var tên bi
ến : kiểu
của biến;
H : Các thao tác có thể
thực hiện với biến l
à
gán giá tr
ị cho biếngiá trị cho biến, lệnh
in giá trị của biến ?
G: Nhận xét và chốt
kiến thức cơ bản về
biến.
Lệnh nhập giá trị cho
biến:
Write(tên biến);
Read(tên biến);
G :Hằng là đại lượng
như thế nào ?
G : Cách khai báo
hằng như thế nào
G : Nhận xét và chốt
kiến thức hằng.
G : Yêu cầu Hs khởi
động máy và báo sự
ho
ặc nhập giá trị cho
biến và tính toán v
ới
giá trị của biến.
Lệnh gán có dạng :T
ên
biến := biểu thức(gt);


H :Lắng nghe và trả
lời từng câu hỏiH: Kh
ỏi động máy
thực hành

cố nếu cóHĐ 2 :Tìm hiểu bài
thực hành bài 1
G : Gọi học sinh bài
toán 1
G : Bài toán yêu cầu
gì ?
G : Trong các cách
khai báo biến gồm có
những kiễu dữ liệu
nào ?
G : Giúp học sinh
phân tích bài toán và
hướng dẫn từng câuH : lắng nghe b
ài toán
và tìm hi
ểu câu lệnh
của chương trình .

lện trong chương
trình
. HĐ 3 :Tìm hiểu
bài thực hành bài 2

G : Gọi học sinh bài
toán 2
G : Bài toán yêu cầu
gì ?
G : Kết quả của qua
trình hoán đổi là gì
?
G : Giúp học sinh
phân tích bài toán và
hướng dẫn từng câu
lện trong chương
trình

HĐ 4 : Củng cốH : lắng nghe b
ài toán
và tìm hi
ểu câu lệnh
của chương trình .

H : Thực hành vi
ết
chương trì
nh theo
hướng dẫn sgk và Gv

kiến thức.
G : Chốt lại kiến
thức trọng tâm cần
nắm tổng kết
Hướng dẫn về nhà.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x