Tải bản đầy đủ

BÀI GIẢNG ĐIỆN CÔNG NGHIỆP - Chương 4 MỘT SỐ MẠCH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP pps


IV.1
Chương 4: MỘT SỐ MẠCH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

4.1. Mạch khởi động động cơ điện ba pha bằng khởi động từ đơn4.2. Mạch điện mở máy động cơ điện ba pha có thử nháp


M


OLR
K
11

L
3

CB
FUSE
N

L
2

L
1
K
11

OFF
K
12

220V AC
ON OLR
M
OLR

K
11

L
3

CB
FUSE
N

L
2

L
1

220V AC
K
12

K
1
OFF JOG
ON OLR

IV.2
4.3. Mạch mở máy động cơ xoay chiều ba pha tại 2 vị trí4.4. Mạch mở máy động cơ lồng sóc qua cuộn cảm kháng

K
12

OFF
1
OFF
2

ON
2

ON
1

K
1
OLR
220V AC
M

OLR
K
11

FUSE

CB

N

L
2

L
3

L
1

OFF
T
12

T
1

K
2

K
12

ON
T
11

OLR K
1

220 V AC
K
22

OLR
M
K
11

FUSE
CB
L
1

N

L
3

L
2

K
21


IV.3
4.5. Mạch khởi động sao_tam giác


4.6. Mạch đảo chiều động cơ điện ba pha


220V AC
OFF
K
22

K
1

T
1

T
12
K
3

K
11

ON

T
11

K
2

K
32


OLR

O
LR
K
21

K
31

K
11

FUSE
CB
N

L
3
L
2

L
1

OFF OLR
ON
1

K
22

K
12

ON
2

K
2

K
13

K
23

220V AC
K
1

K
21

M

K
11

OLR
N

FUSE
CB

L
1

L
2

L
3


IV.4
4.7. Mạch điện tự động giới hạn hành trình


K
21

M
OLR
K
11

N

FUSE
CB
L
1

L
2

L
3

OFF
K
22

K
12

K
2

K
13

LS
21


ON
1

ON
2
K
1

K
23

LS
11


OLR

220V AC
LS 1

B
LS 2
A
1 2

IV.5
4.8. Hãm động năng dùng nguồn một chiều4.9. Mạch hãm ngược

K
22

T
11

K
13

T
1
K
1

OFF
K
12

ON
K
2

K
23

OLR
220V AC
K
11
K
21

M
OLR
FUSE

CB
L
2

L
3

L
1

+ -
N
T
12

T1
1
K
13

T
1

K
1

OFF
K
12

ON
K
2

K
23

OLR
220V AC
M
OLR

K
11
K
21

N
FUSE
CB
L
1

L
2

L
3


IV.6
4.10. Mạch điều khiển động cơ rôto lồng sóc qua hai cấp tốc độ kiểu /YY


K
23

K
13

K
12
K
22

K
3

K
2

OFF ON
1

220V AC
ON
2

K
1

OLR
2
OLR
1

L1

L2

L3

N

CB
FUSE
K
21

K
11

OLR
2

K
31

4C
1

K
31

M
2C
3

2C
1

4C
2

4C
3

2C
2

OLR
1


IV.7
4.11. Mạch điện tự động chuyển nguồn điện cho động cơ khi nguồn chính bị sự
số mất điện

4.12. Mạch điện mở máy động cơ theo thứ tự


CB
K
11

FUSE
L1
L2
L3
N
K
22

RL
K
1

RL
1

K
2

CB
K
21

FUSE
N

L3
L2
L1
K
12
RL
2OLR
3


OFF
1


K
3

K
32

K
22


ON
2


K
12


ON
1

ON
3K
2


K
1

OFF
3
OFF
2


OLR
2


OLR
1

220V AC

IV.8
4.13. Mạch điều khiển một động cơ chạy tắt luân phiên

M
1


M
2

M
3

OLR
1


K
11

FUSE

CB
L1

L2

L3

N

OLR
2

K
21

FUSE

CB


OLR
3

K
31

FUSE

CB


K
1

ON

OFF


OLR


T
11


T
2


T
13


RL
1


T
12


T
21


T
2


T
1


T
22


RL

220

V

AC

M
OLR

K
11

L
3

CB

FUSE

N

L
2

L
1


IV.9
4.14. Mạch tự động đóng điện cho động cơ dự phòng khi động cơ chạy chính bị
sự cố


RL
1

OFF

K
22

K12

ON

OLR
1


OLR
2


K
1


SW

RL
2

K
2

220V

AC


RL


K
13


K
23


OLR
1

M
2


K
11

M
2


OLR
2


K
21

FUSE

CB

N

L2


L3
L1

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×