Tải bản đầy đủ

Thông báo nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp - Mẫu số 04.doc

TÊN CƠ QUAN THUẾ CẤP TRÊN
TÊN CƠ QUAN THUẾ RA THÔNG BÁO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: …….............…. ............, ngày..........tháng ........năm ......
THÔNG BÁO
NỘP THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP
Lần ..... năm .........
[1] Tên người nộp thuế:
[2] Mã số thuế (nếu có):
[3] Địa chỉ liên hệ:
[4] Tổng số thuế tính bằng thóc phải nộp trong năm (kg):
[5] Giá thóc tính thuế (đồng/kg):
[6] Số thuế tính bằng tiền phải nộp trong năm (đồng):
[7] Số thuế SDĐNN nộp thiếu hoặc nộp thừa của năm trước:
7.1. Số thuế SDĐNN nộp thiếu của năm trước:
7.2. Số thuế SDĐNN nộp thừa của năm trước:
[8] Số tiền phải nộp kỳ 1. ([8] = [6] x 50% + [7.1]- [7.2])
Thời hạn nộp tiền kỳ 1: chậm nhất là ngày 31 tháng 5 năm ...….
[9]Số tiền phải nộp kỳ 2: ([9] = [6] x 50% + số tiền thuế còn nợ các kỳ trước):
Thời hạn nộp tiền kỳ 2: chậm nhất là ngày 31 tháng 10 năm ...….

[10] Nơi nộp tiền thuế:
Quá thời hạn trên mà người nộp thuế chưa nộp đủ số tiền thuế theo thông báo này thì phải chịu phạt
chậm nộp theo quy định.
Nếu có vướng mắc, đề nghị người nộp thuế liên hệ với ...(tên cơ quan thuế)... theo số điện
thoại: ............................ địa chỉ: ....................................
(Cơ quan thuế) thông báo để người nộp thuế được biết và thực hiện./.
NGƯỜI NHẬN THÔNG BÁO
NỘP THUẾ
Ngày ..…. tháng ..…. năm .....…
Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ
RA THÔNG BÁO
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
Ghi chú :
- Chỉ tiêu tổng số thuế tính bằng thóc phải nộp trong năm (kg) được tổng hợp từ số thuế phải nộp của tất cả
các lô đất chịu thuế SD ĐNN trong địa phương cấp xã do chi cục thuế quản lý, bao gồm cả số thuế bổ sung
tính trên diện tích vượt hạn mức.
- Trường hợp người nộp thuế đề nghị được xem chi tiết cách tính ra số thuế phải nộp thì cơ quan thuế in biểu
tổng hợp số thuế phải nộp và thông báo cho người nộp thuế biêt.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×