Tải bản đầy đủ

hµng c©u hi , gi¸o ¸n , kinh nghi m... Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 38 : THỰC HÀNH PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH ĐIỀU CHẾ VÀ TÍNH CHẤT CỦA METAN pdf

Trơng THPT Lý Bôn - Giáo viên : Nguyn văn Th - huyn V th tnh thái bình
Các thầy cô hãy cng nhau chia s .ngân hàng câu hi , giáo án , kinh nghim
Giỏo ỏn húa hc lp 11 nõng cao - Bi 38 : THC HNH
PHN TCH NH TNH
IU CH V TNH CHT CA METAN
I. MC TIấU :
1. Kin thc :
- Xỏc nh s cú mt ca cacbon v hiro v halogen trong hp
cht hu c .
- Bit phng phỏp iu ch v nhn bit v mt s tớnh cht húa
hc ca metan .
2. K nng :
Tip tc rốn luyn k nng thc hnh thớ nghim vi lng nh
húa cht , quan sỏt , nhn xột v gii thớch cỏc hin tng xy ra .
3. Thỏi :
Rốn luyn tớnh cn thn v bit bo qu ca cụng .
4. Trng tõm :
- Bit cỏch xỏc nh s cú mt ca C, H v halogen hp cht
hu c , phng phỏp iu ch v th mt vi tớnh cht ca
metan .
Trơng THPT Lý Bôn - Giáo viên : Nguyn văn Th - huyn V th tnh thái bình

Các thầy cô hãy cng nhau chia s .ngân hàng câu hi , giáo án , kinh nghim
- Tip tc rốn luyn cỏc k nng thc hnh nh nung núng ng
nghim cha cht rn , th tớnh cht ca cht khớ . . .
II. PHNG PHP :
Trc quan m thoi
III. CHUN B :
1. Dng c :
- ng nghim . ốn
cn .
- Nỳt cao su mt l nay va ng nghim . ng hỳt
nh git .
- ng dn khớ hỡnh ch L (l
1
: 5cm ,l
2
: 20 cm ) u nhỏnh di v
c vỳt nhn .
- B giỏ thớ nghim thc hnh ( s v cp g ) - Cc thy
tinh 100 200 ml
- Kp húa cht . Gớa
ng nghim 2 tng .
2 Húa cht :
- ng kớnh (tinh bt , naphtalen v. v) - CHCl
3

hoc CCl
4
hoc on v nha bc
Trơng THPT Lý Bôn - Giáo viên : Nguyn văn Th - huyn V th tnh thái bình
Các thầy cô hãy cng nhau chia s .ngân hàng câu hi , giáo án , kinh nghim
dõy
in ó c búc ra trờn .
- CuO , bt CuSO
4
khan
.CH
3
COONa ó c nghin
nh .
- on day Cu ng kớnh


0,5 mm di 20 cm
- Vụi tụi xỳt (NaOH v CaO
) .
- Dung dch KMnO
4
loóng .
- Dung dch nc brom .
- Dung dch nc vụi trong .
- Nm bụng .
Trơng THPT Lý Bôn - Giáo viên : Nguyn văn Th - huyn V th tnh thái bình
Các thầy cô hãy cng nhau chia s .ngân hàng câu hi , giáo án , kinh nghim

IV. THIT K CC HOT NG :
1. Kim tra :
- Vic chun b nh ca hc sinh
- Lý thuyt thc hnh

2. Bi mi :

Chia hc sinh ra rng nhúm thc hnh
- Giỏo viờn lu ý :
Thớ nghim 1 : Xỏc nh s cú mt ca C, H trong
hp cht hu c
- Nghin nh khong 0,2 0,3ghp cht hu c
(ng kớnh , bng phin hoc tinh bt ) ri trn u
vi 1g bt CuO . Cho hn hp vo ỏy ng nghim
khụ . Cho tip 1g bt CuO ph kớn hn hp . t 1
Trơng THPT Lý Bôn - Giáo viên : Nguyn văn Th - huyn V th tnh thái bình
Các thầy cô hãy cng nhau chia s .ngân hàng câu hi , giáo án , kinh nghim
mu bụng cú rc cỏc ht CuSO
4
khan phn trờn ng
nghim . Dy nỳt cú ng dn khớ sc vo ng nghim
cha nc vụi trong . Lp dng c nh hỡnh v .
- Dựng ốn cn nung núng nh ton b ng nghim
, sau ú un núng mnh phn cú cha hn hp phn
ng v ghi li hin tng quan sỏt c
- Cn chun b sn bt CuSO
4
: nghin nh cỏc tinh
th CuSO
4
.5H
2
O bng ci ri sy khụ trong capsun
s
- Cn tn k hn hp ca cht hu c v CuO , cho
vo tn ỏy ng nghim
- Hng dn HS t ng nghim nm ngang
Thớ nghim 2 : Nhn bit halogen trong hp cht
hu c .
a) Ly mt mu dõy ng di 20 cm cú ng kớnh
khong 0,5 mm v cun thnh hỡnh lũ xo khong 5
cm . t núng phn lũ xo trờn ngn la ốn cn n
Trơng THPT Lý Bôn - Giáo viên : Nguyn văn Th - huyn V th tnh thái bình
Các thầy cô hãy cng nhau chia s .ngân hàng câu hi , giáo án , kinh nghim
khi ngn la khụng cũn nhum mu xanh lỏ m .
b) Nhỳng phn lũ xo vo ng nghim ng hp cht
hu c cú cha halogen nh CHCl
3
, CCl
4
, C
6
H
5
Br ,
hoc ỏp phn lũ xo núng vo v bc dõy in hay
mu dộp nha ri t phn lũ xo ú trờn ngn la ốn
cn . Quan sỏt mu ngn la .
Lu ý :
a im núng nht ca ngn la ốn cn tip xỳc
vi phn ỏy ng nghim .
- Hng dn hs gii thớch :
Khi t núng , hp cht hu c b phõn hu , Clo tỏch
ra di dng HCl . Chớnh HCl tỏc dng vi CuO ph
trờn b mt on dõy ng to thnh CuCl
2
v H
2
O ,
cỏc phõn t CuCl
2
phõn tỏn trong ngn la lm cho
ngn la cú mu xanh lỏ m .
Thớ nghim 3 : iu ch v th mt vi tớnh cht ca
metan
Trơng THPT Lý Bôn - Giáo viên : Nguyn văn Th - huyn V th tnh thái bình
Các thầy cô hãy cng nhau chia s .ngân hàng câu hi , giáo án , kinh nghim
Nghin nh 1 g CH
3
COONa khan cựng vi 2 g
vụi tụi xỳt ( CaO + NaOH ) ri cho vo ỏy ng
nghim cú lp ng dn khớ ( ging nh hỡnh 5.5) .
un núng t t , sau ú un núng mnh phn ng
nghim cú cha hn hp phn ng ng thi ln lt
lm cỏc thao tỏc :
a) a u ng dn khớ sc vo dung dch KMNO
4

1% .
b) a u ng dn khớ sc vo nc brom .
c) a que diờm ang chỏy ti u ng dn khớ .
a mt mu s trng chm vo ngn la ca metan
Gv lu ý :
- Nờn chun b sn vụi tụi xỳt v CH
3
COONa
khan cho cỏc nhúm thc hnh : Tỏn nh vụi sng
( khụng dựng bt vụi cú sn ) ri trn nhanh vi
xỳt ht theo t l 1,5:1 sau ú trn nhanh
CH
3
COONa khan vi vụi tụi xỳt theo t l 2:3
Trơng THPT Lý Bôn - Giáo viên : Nguyn văn Th - huyn V th tnh thái bình
Các thầy cô hãy cng nhau chia s .ngân hàng câu hi , giáo án , kinh nghim
- Ong nghim cha hn hp phn ng c lp
theo hng nm ngang trờn giỏ thớ nghim .


V. RT KINH NGHIM :


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×