Tải bản đầy đủ

Luyện dịch tiếng anh how to talk to girls pot


How – To Unit 2


Page | 1


How to talk to girls

If you’re like a lot of guys, you
might stumble a bit when talking to
girls. But you don’t have to.


You Will Need
• A girl to talk to
• Listening skills

• Confidence

Step 1:
Actively listen when you’re talking
to a girl and focus on what’s
important to her.

Step 2:
Ask questions that show you’re
interested. Ask her to expand on
something she told you about herself.

Maintain eye contact when you’re
talking to show you’re interested in
her.
Cách nói chuyện với con gái

Nếu bạn giống như nhiều chàng trai
khác, bạn có thể hơi ấp úng khi nói
chuyện với các cô gái. Nhưng bạn
không nhất thiết phải vậy đâu.

Bạn sẽ cần
Một cô gái để bắt chuyện
Kĩ năng lắng nghe
Tự tin

Bước 1
Tích cực lắng nghe khi cô ấy nói và
chú ý xem với cô ấy điều gì là quan
trọng.

Bước 2
Hãy đặt ra những câu hỏi thể hiện
rằng bạn đang chú ý.
Hãy bảo cô ấy kể cho bạn nghe nhiều
hơn về chính cô ấy.
Hãy luôn nhìn vào mắt cô ấy khi bạn
nói chuyện để thể hiện rằng bạn quan


How – To Unit 2


Page | 2


Step 3:
Ask open-ended questions that might
have simple answers, but might also
allow you to strike up a conversation.
Avoid questions that have “yes” or
“no” answers. You don’t want to
play 20 questions.


Step 4:
Act confidently, but don’t be cocky.
Body language says a lot about
confidence, so stand up straight and
practice good posture.


Step 5:
Speak clearly and with authority.
This doesn’t mean you should talk
like a police officer, but make sure
she hears you and can tell you
believe what you’re saying. Be direct
and to the point.

Showing passion about things you
care about is good, but don’t overdo
it.

Step 6:
Keep the conversation light while
you’re getting to know her. Avoid
controversial topics, like religion and
politics, and sad or profound topics,
like death. Start on a lighter note.
You want her to remember you
fondly, not as a potential threat.


tâm tới cô ấy.

Bước 3
Hãy hỏi những câu hỏi mở và đơn
giản thôi, chúng sẽ giúp bạn bắt
chuyện đấy.
Tránh những câu hỏi chỉ trả lời \có\
hoặc \không\ nhé. Chắc chắn bạn
không muốn hỏi liền một lúc 20 câu
rồi.

Bước 4
Hãy hành động tự tin, nhưng đừng
vênh váo. Ngôn ngữ cơ thể nói lên rất
nhiều về lòng tự tin của bạn, vì thế
hãy đứng thẳng và tập để có một tư
thế đẹp.

Bước 5
Hãy nói rõ ràng, chắc nịch.
Điều đó không có nghĩa là bạn cần
phải nói giống như một vị cảnh sát,
nhưng phải chắc chắn là cô ấy nghe
bạn và tin vào những gì bạn đang nói.
B ộc lộ lòng đam mê tới những thứ
bạn quan tâm là tốt nhưng đừng \quá
khích\ nhé.Bước 6
Hãy giữ cho cuộc nói chuyện nhẹ
nhàng, thoải mái khi bạn đang làm
quen với cô ấy. Tránh những chủ đề
gây tranh cãi như tôn giáo hay chính
trị, hoặc là những chủ đề ảm đạm, sâu
xa như cái chết chẳng hạn.
Hãy bắt đầu với những thứ nhẹ nhàng
hơn. Bạn muốn cô ấy nhớ tới bạn một
cách trìu mến, chứ không phải là một

How – To Unit 2


Page | 3


Step 7:
Be yourself. That’s who you want
her to like.

Did You Know? A study found that
of 114 Americans who had been
romantically rejected in the eight
weeks prior to the study, 40 percent
were clinically depressed.
mối đe dọa tiềm ẩn.

Bước 7
Hãy là chính bạn. Đó chính là người
bạn muốn cô ấy thích.

Bạn có biết? Một cuộc nghiên cứu đã
phát hiện ra rằng, trong số 114 người
Mĩ bị từ chối tình cảm 8 tuần trước
đó thì có tới 40% bị trầm cảm.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×