Tải bản đầy đủ

Giáo trình phân tích các trạm lặp kế hoạch hai tần số cho kênh RF song công p10 docx

luaọn aựn toỏt nghieọp Thieỏt Keỏ Tuyeỏn Viba Soỏ

108

void free_space_lose()//ton that tuyen cua khong
gian tu do
{
Ao = 92.5 + 20*log10(f) + 20*log10(d);
printf("Ton that duong truyen cua khong gian tu
do la: %.3lf dB", Ao);
}

void feeder_lose() //ton that feeder
{
double lf1,lf2,feeder_type;
printf("Cho biet loai feeder su dung: \n");
printf("1. RG-59/U\n");
printf("2. RG-11/U\n");
printf("3. RG-24/U\n");
printf("4. RG-58/U\n");
switch(getch())

{
case '1' : feeder_type = 3.4; break;
case '2' : feeder_type = 2.5; break;
case '3' : feeder_type = 2; break;
case '4' : feeder_type = 7.8; break;
default : feeder_type =3.4;
}

printf("\nCho biet do cao anten tai tram A (m):
"); scanf("%lf",&h1);
printf("Cho biet do cao anten tai tram B (m):
"); scanf("%lf",&h2);
lf1 = 1.5*h1;
lf2 = 1.5*h2;
loseA = lf1*3.28*feeder_type/100;
loseB = lf2*3.28*feeder_type/100;
feeder = loseA + loseB;
printf("Ton that feeder tai tram A: %.3lf dB\n",
loseA);
printf("Ton that feeder tai tram B: %.3lf dB\n",
loseB);
printf("Ton that feeder: %.3lf dB\n", feeder);
}

void vatchan() //ton hao cua bo suy hao hoac cac
vat chanx
{
double d1[100],d2[100], hc[100],V[100],c,tmp;
int i, vc;
printf("Co bao nhieu vat chan: ");
scanf("%d",&vc);
for(i=0; i<vc; i++)
{
.
luaọn aựn toỏt nghieọp Thieỏt Keỏ Tuyeỏn Viba Soỏ

109

printf("Cho biet khoang cach tu tram A den
vat chan thu %d: ",i+1);
scanf("%lf", &tmp); d1[i] =tmp;
printf("Cho biet khoang cach tu tram B den
vat chan thu %d: ",i+1);
scanf("%lf",&tmp); d2[i]=tmp;
printf("Cho biet do cao vat chan %d:",i+1);
scanf("%lf",&tmp); hc[i] =tmp;
}
c = 3*pow(10,8);
lamda = c/(f*pow(10,9));
for(i=0;i<vc;i++)
printf("hc = %lf\n",hc[i]);
printf("Lamda = %0.3lf c= %0.3lf\n",lamda,c);
for(i=0;i<vc;i++)
{
V[i] = hc[i] * sqrt( (2/lamda) * (1/d1[i]) *
(1/d2[i]));
printf("\n V[%d] = %lf\n",i+1,V[i]);
}
for(Lv=0,i=0;i<vc;i++)
Lv += 6.4 + 20*log10(sqrt(V[i]+1)) + V[i];
printf("Ton hao cua bo suy hao hoac cac vat
chan: %.3lf dB", Lv);
}
void khiquyen() //ton hao khi quyen
{
double Tkq;
printf("Cho biet ton hao dac trung cua khi quyen
: "); scanf("%lf",&Tkq);
Aa=Tkq*d;
printf("Ton hao khi quyen: %.3lf dB ",Aa);
}

void total()//tong ton hao
{
double renhanh,bodaunoi;
printf("Cho biet ton hao re nhanh ( 2dB-8dB ):
"); scanf("%lf",&renhanh);
printf("Cho biet ton hao cac bo dau noi( 0.5dB-
1dB) : "); scanf("%lf",&bodaunoi);
A = Ao + Aa + feeder + renhanh + bodaunoi + Lv;
printf("Tong ton hao la: %.3lf dB", A);
}

void line_lose() //ton hao tuyen truyen
{
while(1)
{
clrscr();
printf("Ton that tuyen:\n");
.
luaọn aựn toỏt nghieọp Thieỏt Keỏ Tuyeỏn Viba Soỏ

110

printf("1. Ton that duong truyen cua khong gian
tu do\n");
printf("2. Ton that feeder\n");
printf("3. Ton hao cua bo suy hao hoac cac vat
chan\n");
printf("4. Ton hao khi quyen \n");
printf("5. Tong ton hao \n");
printf("s. Exit\n");
printf("Select: \n");
switch( getch())
{
case '1' : free_space_lose(); break;
case '2' : feeder_lose(); break;
case '3' : vatchan(); break;
case '4' : khiquyen();break;
case '5' : total();break;

}
if(getche() == '6') break ;
}

}

void gain() //do loi
{
double D,n;
clrscr();
printf("\t\tTinh Toan Do Loi\n");
printf("Cho biet cong suat may phat(dBm): ");
scanf("%lf",&pt);
printf("Cho biet duong kinh anten (m): ");
scanf("%lf",&D);
printf("Cho biet goc mo hieu dung: ");
scanf("%lf",&n);
printf("Cho biet nguong thu ung voi BER = 10^-3
(dB): "); scanf("%lf",&RXa);
printf("Cho biet nguong thu ung voi BER = 10^-6
(dB): "); scanf("%lf",&RXb);
G = 20 * log10(D) - 20*log10(lamda) + 10 *
log10(n) + 9.943;
G1 = pt; Gt = 2*G + G1 ;
A1 = A - Gt; pr = pt -A1;
FMa = pr -RXa;
FMb = pr - RXb;

clrscr();
printf("\n");
printf("Do loi cua anten: %.3lf dB\n",G);
printf("Do loi may phat: %.3lf dB\n",G1);
printf("Tong do loi: %.3lf dB\n", Gt);
printf("Tong ton hao: %.3lf dB\n", A1);
.
luaọn aựn toỏt nghieọp Thieỏt Keỏ Tuyeỏn Viba Soỏ

111

printf("Muc dau vao cua may thu: %.3lf dBm\n",
pr);
printf("Do du tru fading phang FMa: %.3lf dB,voi
BER = 10^-3\n", FMa);
printf("Do du tru fading phang FMb: %.3lf dB,voi
BER = 10^-6\n", FMb);
getch();
}

void fading() //gom xac suat fading nhiue tia, xs
tai cac nguong, thoi gian fading
{
double a,c, alpha,beta,c2;
double gamma,M,nuy,K,t;
clrscr();
printf("Cho biet he so cai tien dac trung cho dia
hinh a (0.25 - 4): ");
scanf("%lf",&a);
printf("Cho biet he so dia hinh C: \n");
printf(" 1. 1 cho dia hinh trung binh co khi hau
on doi\n");
printf(" 2. 4 cho dia hinh tren mat nuoc bo bien
hay khi hau am uot\n");
printf(" 3. 0.25 cho dia hinh mien nui va khi hau
kho\n");
switch (getch())
{
case '1' : c = 1;printf("C=1"); break;
case '2' : c = 4;printf("C=4"); break;
case '3' : c = 0.25;printf("C=0.25"); break;
default : c=1;
}
printf("\nCho biet alpha2: ");
scanf("%lf",&alpha);
printf("Cho biet beta2: "); scanf("%lf",&beta);
printf("Cho biet c2: "); scanf("%lf",&c2);
printf("Cho biet toc do bit cuc dai gama b
(MBit/s): ");scanf("%lf",&gamma);
printf("Cho biet so muc trong so do dieu che M :
"); scanf("%lf",&M);
printf("Cho biet dang dieu che :\n");
printf("1. QAM 64\n"); printf("2. QAM 16\n");
printf("3. PSK 8\n"); printf("4. PSK 4\n");
switch( getch())
{
case '1' : printf("Ban chon QAM 64\n"); K =
15.4; break;
case '2' : printf("Ban chon QAM 16\n");K = 5.5;
break;
case '3' : printf("Ban chon PSK 8\n");K = 7;
break;
.
luaọn aựn toỏt nghieọp Thieỏt Keỏ Tuyeỏn Viba Soỏ

112

case '4' : printf("Ban chon PSK 4\n");K = 1;
break;
default : printf("Ban chon khong dung!\nMac
nhieu la QAM 64!");K = 15.4;
}
clrscr();

po=0.3*a*c*(f/4)*pow( (d/50),3);
pa = pow(10,(-FMa/10));
pb = pow(10,(-FMb/10));
Ta = c2*pow(10,( (-alpha)* FMa)/10)*pow(f,beta);
Tb = c2*pow(10,( (-alpha)* FMb)/10)*pow(f,beta);
Za = 0.548*log(10/Ta); Zb = 0.548*log(10/Tb);
Za = arround(Za); Zb = arround(Zb);
if(Za>mem || Zb>mem) { printf("So lieu ngoai bang
tra!"); delay(500); exit(1);}
p10 = 0.5*erfc_fun(Za); p60 = 0.5*erfc_fun(Zb);
if(po>10) nuy =1;
if(0.1<po && po<2) nuy =0.182*pow(po,0.1);
if(po<0.01) nuy =1.44*po;
t= pow( 2 * pow(d,1.5) * (gamma / (
log10(M)/log10(2) )) * pow(10,-6),2);
giandoan = 200*nuy*K*t;
tong_giandoan = giandoan + po*pa;
printf("Xac suat fading nhieu tia la: %.8lf\n",
po);
printf("Xac suat dat cac nguong RXa:
%.8lf\n",pa);
printf("Xac suat dat cac nguong RXb:
%.8lf\n",pb);
printf("Khoang thoi gian fading voi BER > 10^-3:
%.8lf\n",Ta);
printf("Khoang thoi gian fading voi BER > 10^-6:
%.8lf\n",Tb);
printf("\nXac suat fading dai hon 10s:
%.8lf",p10);
printf("\nXac suat fading dai hon 60s:
%.8lf",p60);
printf("\n Xac suat BER vuot 10^-3: %.8lf",
pa*po);
printf("\n Xac suat BER vuot 10^-6: %.8lf",
pb*po);
printf("\nDo kha dung cua tuyen: %.8lf %",(1-
po*pa*p10)*100);
printf("\n Xac suat BER vuot 10^-6 trong khoang
60s: %.8lf", pa*p10);
printf("\nXac suat mach tro nen khong su dung
duoc: %.8lf",po*pa*p10);
printf("\nXac suat BER > 10^-6 trong khoang 60s:
%.8lf",po*p60);
.
luaọn aựn toỏt nghieọp Thieỏt Keỏ Tuyeỏn Viba Soỏ

113

printf("\nThoi gian gian doan thong tin do
fading: %.8lf %",giandoan);
printf("\nTong gian doan thong tin trong BER >
10^-3: %.8lf %",tong_giandoan);
printf("\nXac suat BER > 10^-6 do fading lua
chon: %.8lf",9.82*giandoan);
printf("\nTong BER > 10^-6: %.8lf",
9.828*giandoan + po*pb);
getch();
}


void khadung()
{
double MTTR,MTBF,tong;
printf("Cho biet MTTR: "); scanf("%lf",&MTTR);
printf("Cho biet MTBF: "); scanf("%lf",&MTBF);
khongkhadung =100*(MTTR/(MTBF+MTTR));
tong = 100* po*pa*p10 + 100*p10*giandoan
+khongkhadung;
printf("Do khong kha dung la: %.3lf
%\n",khongkhadung);
printf("Do khong su dung duoc do fading phang
nhieu tia: %.3lf %\n",100*po*pa*p10);
printf("Do khong su dung duoc do fading nhieu tia
lua chon: %.3lf %\n",100*p10*giandoan);
printf("Tong do khong su dung duoc la:
%.3lf%",tong);
getch();

}
int menu()
{
clrscr();

printf("\n\nTINH CAC THONG SO TON HAO DUONG
TRUYEN\n");
printf("1. Ton that tuyen \n");
printf("2. Do loi\n");
printf("3. Cac hieu ung fading phang\n");
printf("4. tinh toan kha nang su dung\n");
printf("5. Exit\n");
printf("Select:\n");
switch(getch())
{
case '1' : line_lose(); return 1;
case '2' : gain(); return 1;
case '3' : fading(); return 1;
case '4' : khadung(); return 1;
case '5' : return 0;
default : return 1;
.
luaọn aựn toỏt nghieọp Thieỏt Keỏ Tuyeỏn Viba Soỏ

114

}
}

void main()
{
int k;
textcolor(BLUE);
textbackground(WHITE);
clrscr();
printf("\t\tCHUONG TRINH TINH TOAN CAC THONG SO
DUONG TRUYEN");
nhap_bien();
while(1)
{
k= menu();
if(k==0) break;
}
}
.
luaọn aựn toỏt nghieọp Thieỏt Keỏ Tuyeỏn Viba Soỏ

115

VIBA.H

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>

double
erfd[260]={0.000,0.005,0.010,0.015,0.020,0.025
,0.030,0.035,0.040,0.045,0.050,0.055,0.060,0.065,0
.070,0.075,0.080,0.085,0.090,0.095,0.100,0.105,0.1
10,0.115,0.120,0.125,0.130,0.135,0.140,0.145,0.150
,0.155,0.160,0.165,0.170,0.175,0.180,0.185,0.190,0
.195,0.200,0.205,0.210,0.215,0.220,0.225,0.230,0.2
35,0.240,0.245,0.250,0.255,0.260,0.265,0.270,0.275
,0.280,0.285,0.290,0.295,0.300,0.305,0.310,0.315,0
.320,0.325,0.330,0.335,0.340,0.345,0.350,0.355,0.3
60,0.365,0.370,0.375,0.380,0.385,0.390,0.395,0.400
,0.405,0.410,0.415,0.420,0.425,0.430,0.435,0.440,0
.445,0.450,0.455,0.460,0.465,0.470,0.475,0.480,0.4
85,0.490,0.495,0.500,0.505,0.510,0.515,0.520,0.525
,0.530,0.535,0.540,0.545,0.550,0.555,0.560,0.565,0
.570,0.575,0.580,0.585,0.590,0.595,0.600,0.605,0.6
10,0.615,0.620,0.625,0.630,0.635,0.640,0.645,0.650
,0.655,0.660,0.665,0.670,0.675,0.680,0.685,0.690,0
.695,0.700,0.705,0.710,0.715,0.720,0.725,0.730,0.7
35,0.740,0.745,0.750,0.755,0.760,0.765,0.770,0.775
,0.780,0.785,0.790,0.795,0.800,0.805,0.810,0.815,0
.820,0.825,0.830,0.835,0.840,0.845,0.850,0.855,0.8
60,0.865,0.870,0.875,0.880,0.885,0.890,0.895,0.900
,0.905,0.910,0.915,0.920,0.925,0.930,0.935,0.940,0
.945,0.950,0.955,0.960,0.965,0.970,0.975,0.980,0.9
85,0.990,0.995,1.000,1.050,1.100,1.150,1.200,1.250
,1.300,1.350,1.400,1.450,1.500,1.550,1.600,1.650,1
.700,1.750,1.800,1.850,1.900,1.950,2.000,2.050,2.1
00,2.150,2.200,2.250,2.300,2.350,2.400,2.450,2.500
,2.550,2.600,2.650,2.700,2.750,2.800,2.850,2.900,2
.950,3.000,3.050,3.100,3.150,3.200,3.250,3.300,3.3
50,3.400,3.450,3.500,3.550,3.600,3.650,3.700,3.750
,3.800,3.850,3.900,3.950,};

double erfdr[260]=
{1.000000,0.994358,0.988717,0.983076,0.977435,
0.971976,0.961590,0.960523,0.954889,0.949257,
0.943628,0.938002,0.932378,0.926759,0.921142,
0.915530,0.909922,0.904318,0.898719,0.893126,
0.887537,0.881954,0.876377,0.870806,0.965242,
0.859684,0.854133,0.848589,0.843053,0.837524,
0.832004,0.826492,0.820988,0.815493,0.810008,
0.804531,0.799064,0.793607,0.788160,0.782723,
0.777297,0.771882,0.766478,0.761085,0.755704,
0.750335,0.744977,0.739632,0.734300,0.728980,
.
luaọn aựn toỏt nghieọp Thieỏt Keỏ Tuyeỏn Viba Soỏ

116

0.723674,0.718380,0.713100,0.707834,0.702582,
0.697344,0.692120,0.686911,0.681717,0.676537,
0.671730,0.666225,0.661092,0.655975,0.650874,
0.645789,0.640721,0.635670,0.630635,0.625618,
0.615635,0.610607,0.605723,0.600794,0.595883,
0.590990,0.586117,0.581261,0.576425,0.571608,
0.566810,0.562031,0.557272,0.552532,0.547813,
0.543113,0.538434,0.533773,0.529136,0.524518,
0.519921,.510789,0.506255,0.501742,0.479250,
0.492780,0.488332,0.483905,0.479500,0.475117,
0.470756,0.466418,0.462101,0.475807,0.453536,
0.449287,0.445061,0.440857,0.436677,0.432519,
0.428384,0.424273,0.420184,0.411619,0.412077,
0.408059,0.404063,0.400092,0.396144,0.392220,
0.388319,0.384442,0.380589,0.376759,0.372954,
0.369172,0.635414,0.361680,0.357971,0.354285,
0.350623,0.346986,0.343372,0.339783,0.336248,
0.332677,0.329600,0.325667,0.332199,0.318755,
0.315334,0.311939,0.308567,0.305219,0.315896,
0.298597,0.295322,0.292071,0.288844,0.285642,
0.282463,0.279309,0.276178,0.273072,0.269990,
0.266931,0.263897,0.260886,0.257899,0.254936,
0.251996,0.249081,0.246189,0.243321,0.240476,
0.237655,0.234857,0.232083,0.229332,0.226604,
0.223900,0.221218,0.218560,0.215925,0.213313,
0.210723,0.208157,0.205613,0.203092,0.200593,
0.198117,0.195664,0.193232,0.190823,0.188436,
0.186072,0.183729,0.181408,0.179109,0.176832,
0.174576,0.172342,0.179130,0.167938,0.165768,
0.163620,0.161492,0.159385,0.157299,0.137564,
0.119795,0.103876,0.089686,0.077100,0.065992,
0.56238,0.047715,0.040305,0.033895,0.028377,
0.023652,0.019624,0.016210,0.013328,0.010901,
0.0088889,0.0072096,0.0058207,0.0046778,0.0037419,
0.0029795,0.0023614,0.0018629,0.0014627,
0.0011432,0.00088929,0.00068853,0.00053060,0.00040
697,0.00031068,0.00023605,0.00017850,0.00013434,0.
00010062,0.000075017,0.000055658,0.000041100,0.000
030205,0.000022092,0.000016081,0.00000011649,0.000
0083987,0.0000060247,0.0000043040,0.0000030593,0.0
000021637,0.0000015200,0.0000010673,0.0000007437,0
.0000005163,0.0000003563,0.0000002433,0.0000001683
,0.0000001137,0.000000076,0.0000000527,0.000000035
3,0.0000000227};
.
luận án tốt nghiệp Thiết Kế Tuyến Viba Số

117

KẾT LUẬN

 Qua 9 tuần làm luận án, đây là thời gia tương đối ngắn nhưng nhóm thực hiện đã
hết sức cố gắng để có thể thu thập những thông tin và các vấn đề liên quan đến
luận án và cuối cùng đã hoàn thành đúng thời gian quy đònh.

 Cũng qua luận án nhóm thực hiện đã học hỏi được nhiều kiến thức và kinh nghiệm
quý báu về ngề nghiệp của mình trong tương lai. Hiểu rõ những khó khăn cần phải
giải quyết khi bắt tay vào nghiên cứu một lónh vực khoa học mới, cần phải bố trí
thời gian một cách hợp lý khoa học thì mới có thể hoàn thành.

 Nội dung đề tài chia làm 3 phần chính:

Phần I: Lý thuyết thiết kế tuyến.
Gồm 9 bước cơ bản. Đây là phần lý thuyết nền tảng khi thiết kế một tuyến
Viba số. Nó là một trong những cơ sở để xây dựng một hệ thống theo yêu cầu. Trên cơ
sở đó ta có thể thấy được phẩm chất và độ tin cậy của hệ thống thiết kế có đạt yêu
cầu đặt ra hay không.
Phần II: Thiết kế và tính toán t uyến truyền dẫn Viba số thực tế.
Áp dụng các bước ở phần II,thiết kế vả tính toán cho một tuyến cụ thể.
Trong quá trình tính toán các thông số của đường truyền, em còn gặp một số khó
khăn đó là việc nghiên cứu về đòa hình cũng như tính chất của đất tại các trạm … (do
đó không tìm được các thông số một cách chính xác mà chỉ có tính tương đốùi).
 Qua nghiên cứu em nhận thấy rằng công việc tính toán các thông số của đường
truyền khá phức tạp với những công thức khá dài có liên quan với nhau nên dễ bò
sai sót nếu người thực hiện không quen và cẩn thận. Chính vì lí do trên nên em
sử dụng ngôn ngữ C đễ hỗ trợ cho việc tính toán, giúp ngưới thiết kế có thể an
tâm nhập các thông số cần thiết làm giảm đi rất nhiều các công việc tính toán
phức tạp và ít sai số.
 Đây là đề tài khá mới mẻ đối với em. Do thời gian và điều kiện còn hạn chế với
một khối lượng công việc khá lớn. Vì thế những sai sót là điều không thể tránh
khỏi.
 Trong đề tài này tuyếu thiết kế chỉ là một dạng cơ bản của hệ thống Viba
chuyển tiếp mà thôi. Hệ thống không sử dụng trạm lập chưa mang tính chất quốc
tế. Chính vì vậy đề tài này còn có thể được phát triển thêm nếu có điều kiện.
 Rất mong được tiếp tục nghiên cứu áp dụng thiết kế cho những hệ thống có qui
mô lớn.
 Một lần nữa em chân thành cảm ơn Q Thầy, Cô và sự hướng dẫn nhiệt tình
của Thầy NGUYỄN HUY HÙNG, cùng tất cả các bạn đã giúp em hoàn thành
luận án này.

.
luận án tốt nghiệp Thiết Kế Tuyến Viba Số

118

PHỤ LỤC
Các giá trò hàm lỗi bù erfc(t)
t erfc(t) t Erfc(t) t erfc(t) t erfc(t)
0.000 1.000000 0.005 0.994358 0.010 0.988717 0.015 0.983076

0.020 0.977435 0.025 0.971976 0.030 0.961590 0.035 0.960523

0.040 0.9548889

0.045 0.949257 0.050 0.943628 0.055 0.938002

0.060 0.932378 0.065 0.926759 0.070 0.921142 0.075 0.915530

0.080 0.909922 0.085 0.904318 0.090 0.898719 0.095 0.893126

0.100 0.887537 0.105 0.881954 0.110 0.876377 0.115 0.870806

0.120 0.865242 0.125 0.859684 0.130 0.8541330 0.135 0.848589

0.140 0.843053 0.145 0.837524 0.150 0.832004 0.155 0.826492

0.160 0.820988 0.165 0.815493 0.170 0.810008 0.175 0.804531

0.180 0.799064 0.185 0.793607 0.190 0.788160 0.195 0.782723

0.200 0.777297 0.205 0.771882 0.210 0.766478 0.215 0.761085

0.220 0.755704 0.225 0.750335 0.230 0.744977 0.235 0.739632

0.240 0.734300 0.245 0.728980 0.250 0.723674 0.255 0.718380

0.260 0.713100 0.265 0.707834 0.270 0.702582 0.275 0.697344

0.280 0.692120 0.285 0.686911 0.290 0.681717 0.295 0.676537

0.300 0.671730 0.305 0.666225 0.310 0.661092 0.315 0.655975

0.320 0.650874 0.325 0.645789 0.330 0.640721 0.335 0.635570

0.340 0.630635 0.345 0.625618 0.350 0.620618 0.355 0.625635

0.360 0.610667 0.365 0.605723 0.370 0.600794 0.375 0.595883

0.380 0.590990 0.385 0.586117 0.390 0.581261 0.395 0.576425

0.400 0.571608 0.405 0.566810 0.410 0.562031 0.415 0.557272

0.420 0.552532 0.425 0.547813 0.430 0.543113 0.435 0.538434

0.440 0.533773 0.445 0.529136 0.450 0.524518 0.455 0.519921

0.460 0.515345 0.465 0.510789 0.470 0.506255 0.475 0.501742

0.480 0.479250 0.485 0.492780 0.490 0.488332 0.495 0.483905

0.500 0.479500 0.505 0.475117 0.510 0.470756 0.515 0.466418

0.520 0.462101 0.525 0.457807 0.530 0.453536 0.535 0.449287

0.540 0.445061 0.545 0.440857 0.550 0.436677 0.555 0.432519

0.560 0.428384 0.565 0.424273 0.570 0.420184 0.575 0.411619

0.580 0.412077 0.585 0.408059 0.590 0.404063 0.595 0.400092

0.600 0.396144 0.605 0.392220 0.610 0.388319 0.615 0.384442

0.620 0.380589 0.625 0.376759 0.630 0.372954 0.635 0.369172

0.640 0.365414 0.645 0.361680 0.650 0.357971 0.655 0.354285

0.660 0.350623 0.665 0.34986 0.670 0.343372 0.675 0.339783

0.680 0.336218 0.685 0.332677 0.690 0.329600 0.695 0.325667

0.700 0.332199 0.705 0.318755 0.710 3.153340 0.715 0.311939

0.720 0.308567 0.725 0.305219 0.730 0.315896 0.735 0.298597

0.740 0.295322 0.745 0.292071 0.750 0.288844 0.755 0.285642

0.760 0.282463 0.765 0.279309 0.770 0.276178 0.775 0.273072

.
luaọn aựn toỏt nghieọp Thieỏt Keỏ Tuyeỏn Viba Soỏ

119

0.780 0.269990 0.785 0.266931 0.790 0.263897 0.795 0.260886

0.800 0.257899 0.805 0.254936 0.810 0.251996 0.815 0.249081

0.820 0.246189 0.825 0.243321 0.830 0.240476 0.835 0.237655

0.840 0.234857 0.845 0.232083 0.850 0.229332 0.855 0.226604

0.860 0.223900 0.865 0.221218 0.870 0.218560 0.875 0.215925

0.880 0.213313 0.885 0.210723 0.890 0.208157 0.895 0.205613

0.900 0.203092 0.905 0.200593 0.910 0.198117 0.915 0.195664

0.920 0.193232 0.925 0.190823 0.930 0.188436 0.935 0.186072

0.940 0.183729 0.945 0.181408 0.950 0.179109 0.955 0.176832

0.960 0.174576 0.965 0.172342 0.970 0.179103 0.975 0.167938

0.980 0.165768 0.985 0.163620 0.990 0.161492 0.995 0.159385

1.000 0.157299 1.050 0.137564 1.100 0.119795 1.150 0.103876

1.200 0.089686 1.250 0.077100 1.300 0.065992 1.350 0.056238

1.400 0.047715 1.450 0.040305 1.500 0.033895 1.550 0.028377

1.600 0.023652 1.650 0.019624 1.700 0.016210 1.750 0.013328

1.800 0.010901 1.850 8.8889-3 1.900 7.2096-3 1.950 5.8207-3
2.000 4.6778-3 2.050 3.7419-3 2.100 2.9795-3 2.150 2.3614-3
2.200 1.8629-3 2.250 1.4627-3 2.300 1.1432-3 2.350 8.8929-4
2.400 6.6778-4 2.450 5.3060-4 2.500 4.0697-4 2.550 3.1068-4
2.600 2.3605-4 2.650 1.7850-4 2.700 1.3434-4 2.750 1.0062-4
2.800 7.5017-5 2.850 5.5658-5 2.900 4.1100-5 2.950 3.0205-5
3.000 2.2092-5 3.050 1.6081-5 3.100 1.1649-5 3.150 8.3987-6
3.200 6.0247-6 3.250 4.3040-6 3.300 3.0593-6 3.350 2.1637-6
3.400 1.5200-6 3.450 1.0673-6 3.500 7.437-7 3.550 5.163-7
3.600 3.563-7 3.650 2.433-7 3.700 1683-7 3.750 1.137-7
3.800 7.6-8 3.850 5.27-8 3.900 3.53-8 3.950 2.27-8
.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×