Tải bản đầy đủ

Phụ lục về nguyên vật liệu

Đồ án CNTP: Thiết kế phân xưởng sản xuất bột ca cao
Phụ lục
1. Thiết bò làm sạch:

Hình 1: Sơ đồ nguyên lý Hình 2: Thiết bò làm sạch

Hình 3: Thiết bò làm sạch Hình 4: Thiết bò làm sạch

SVTH: Nguyễn Trần Mẫn
Trang 1
Đồ án CNTP: Thiết kế phân xưởng sản xuất bột ca cao
2. Thiết bò xử lý nhiệt hồng ngoại:
Hình 5: Sơ đồ nguyên lý

Hình 6: TB xử lý nhiệt hồng ngoại Hình 7: TB xử lý nhiệt hồng ngoại
SVTH: Nguyễn Trần Mẫn
Trang 2
Đồ án CNTP: Thiết kế phân xưởng sản xuất bột ca cao
3. Thiết bò tách vỏ:

Hình 8: Sơ đồ nguyên lý Hình 9: Thiết bò tách vỏ


Hình 10: Thiết bò tách vỏ Hình 11: Thiết bò tách vỏ
SVTH: Nguyễn Trần Mẫn
Trang 3
Đồ án CNTP: Thiết kế phân xưởng sản xuất bột ca cao
4. Thiết bò kiềm hóa:

Hình 12: Sơ đồ nguyên lý Hình 13: Thiết bò kiềm hóa

Hình 14: Thiết bò kiềm hóa Hình 15: Thiết bò kiềm hóa
SVTH: Nguyễn Trần Mẫn
Trang 4
Đồ án CNTP: Thiết kế phân xưởng sản xuất bột ca cao
5. Thiết bò rang:

Hình 16: Thiết bò rang Hình 17: Thiết bò rang


Hình 18: Thiết bò rang Hình 19: Thiết bò rang
SVTH: Nguyễn Trần Mẫn
Trang 5

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×