Tải bản đầy đủ

Bài tập lớn đồng hồ cảm biến

1 2 3 4 5 6 7
14 13 12 11 10 9 8
TRNG I HC BCH KHOA H NI
KHOA IN T - VIN THễNG
-------------------o0o----------------
BàI TậP LớN
Môn: Vi xử lý
Đề tài: Đông hồ cảm biến
Giáo viên hớng dẫn: Thầy Phạm Ngọc Nam
Sinh viên thực tập: Nhóm 7_ĐT9K47
Lê Minh Cơng
Khuất Bá Đông
Nguyễn Văn Hùng
Vũ Đình Ngọc
Bùi Minh Quyết
Nguyễn Đình Tuấn (C )
H Ni.11/2005
S¬ ®å khèi

C¸c ch©n cña Vi §iÒu khiÓn 89S52
1 2 3 4 5 6 7

14 13 12 11 10 9 8
Vi §iÒu
KhiÓn
89S52
C¶m BiÕn
Nót BÊm
Khèi hiÓn thÞ
Kh ối cảm biến : gồm có LED phát, LED thu, 1 bộ khuyếch đại so sánh ở đây chúng em dùng
LM324 , cảm biến sử dụng LED phát, LED thu hoạt động ko ổn định, chúng em đang định chuyển
sang dùng LaserKhối hiển thị : dùng 7 LED 7 thanh anot chung, để hiển thị phần trăm giây, phút, giờ (giờ chỉ
hiển thị hàng đơn vị)

Hoạt động

+ Lúc đầu ánh sáng từ LED phát đến LED thu cha bị che khối cảm biến đa ra tín hiệu có mức logic 1
vào Vi điều khiển 89S52 đồng hồ cha hoạt động
+ Khi ta che ánh sáng từ LED phát đến LED thu (trong 1 khoang thời gian ngắn) rồi thả ra khối cảm
biến đa ra tín hiệu chuyển từ mức logic 1 xuống mức logic 0 rồi lại chuyển lên mức logic 1 tạo thành 1
xung kích vào chân ngắt ngoài INT0 đồng hồ bắt đầu chạy, nếu che lần nữa rồi thả thì thời gian sẽ đợc
lu lại ( lu đc 3 lần )
+ Mạch gồm có 3 button:
- button 1: nối với chân 9, nối với âm nguồn làm nhiệm vụ reset
- button 2: nối với chân 13 (INT1) nối với âm nguồn để xem lại kết quả đã hiển thị
- button 3: nối chân 28 (P2.7) với âm nguồn để chuyển xem kết quả hiển thị tiếp theo
(Chúng em đã rút gọn tối đa phần báo cáo: cố gắng mô tả rõ ràng chức năng mà mạch có thể thực
hiện , bỏ qua các phần râu ria, không trình bầy chi tiết về 89S52 phần mà hầy hiểu quá rõ )
S ơ đồ nguyên lý nh sau:
4
1
3
2
1 2 3 4 5 6 7
14 13 12 11 10 9 8
GND
+3 - 30V
+


+
+
+
R S T
9
X T A L 2
1 8
X T A L 1
1 9
P S E N
2 9
A L E / P R O G
3 0
E A / V P P
3 1
P 1 . 0
1
P 1 . 1
2
P 1 . 2
3
P 1 . 3
4
P 1 . 4
5
P 1 . 5
6
P 1 . 6
7
P 1 . 7
8
P 2 . 0 / A 8
2 1
P 2 . 1 / A 9
2 2
P 2 . 2 / A 1 0
2 3
P 2 . 3 / A 1 1
2 4
P 2 . 4 / A 1 2
2 5
P 2 . 5 / A 1 3
2 6
P 2 . 6 / A 1 4
2 7
P 2 . 7 / A 1 5
2 8
P 3 . 0 / R X D
1 0
P 3 . 1 / T X D
1 1
P 3 . 2 / I N T 0
1 2
P 3 . 3 / I N T 1
1 3
P 3 . 4 / T 0
1 4
P 3 . 5 / T 1
1 5
P 3 . 6 / W R
1 6
P 3 . 7 / R D
1 7
P 0 . 0 / A D 0
3 9
P 0 . 1 / A D 1
3 8
P 0 . 2 / A D 2
3 7
P 0 . 3 / A D 3
3 6
P 0 . 4 / A D 4
3 5
P 0 . 5 / A D 5
3 4
P 0 . 6 / A D 6
3 3
P 0 . 7 / A D 7
3 2
A T 8 9 S 5 2
b
6
a
7
g
1 0
f
9
e
1
d
2
c
4
d p
5
3
3
8
8
b
6
a
7
g
1 0
f
9
e
1
d
2
c
4
d p
5
3
3
8
8
b
6
a
7
g
1 0
f
9
e
1
d
2
c
4
d p
5
3
3
8
8
b
6
a
7
g
1 0
f
9
e
1
d
2
c
4
d p
5
3
3
8
8
b
6
a
7
g
1 0
f
9
e
1
d
2
c
4
d p
5
3
3
8
8
Q 1
A 1 0 1 5
3
2
1
4 1 1
-
+
L M 3 2 4
R 1
2 2 0
1 1 , 0 5 9 2 M H zC 1
3 0 p F
C 2
3 0 p F
C 3
1 0 u F
Q 2
A 1 0 1 5
Q 3
A 1 0 1 5
Q 4
A 1 0 1 5
Q 5
A 1 0 1 5
Q 6
A 1 0 1 5
Q 7
A 1 0 1 5
Q 8
A 1 0 1 5
R 2
2 2 0
R 3
2 2 0
R 4
2 2 0
R 5
2 2 0
R 6
2 2 0
R 7
2 2 0
R 8
1 K
R 9
1 K
R 1 0
1 K
R 1 1
1 K
R 1 2
1 K
R 1 3
1 K
b u t t o n
R 1 4
1 K
R 1 5
1 K
L E D p h a t
L E D t h u o n g
2
b u t t o n
r e s e t
L E D t h u
b u t t o n
R 1 6
5 0 K
R 1 7
5 6 0
a
a
a
b
bb
cc
dd
c
ee
d
f
e
g
f
f
a
g
g
aa aaab aabb bbbf bbff fff ffggg gg ggg
eee ee eee
ddd dd
R 1 8
1 0 K
dddccc cc ccc
l e d 7
l e d 8
l e d 8 l e d 6
l e d 7
l e d 5
l e d 5
l e d 6
l e d 3
l e d 4
l e d 4 l e d 2
l e d 3
l e d 1
l e d 1
l e d 2
R 1 9
2 . 2 K
Q 9
C 8 2 8
5 V
5 V
5 V
5 V
5 V
5 V
5 V
5 V
b u t t o n
R 2 0
5 6 0
5 V
5 V
5 V
5 V
b
6
a
7
g
1 0
f
9
e
1
d
2
c
4
d p
5
3
3
8
8
R 2 1
1 0 K
5 V
b
6
a
7
g
1 0
f
9
e
1
d
2
c
4
d p
5
3
3
8
8
5 V
b
6
a
7
g
1 0
f
9
e
1
d
2
c
4
d p
5
3
3
8
8
LËp tr×nh:
ORG 0000H
SJMP MAIN
ORG 0BH
LJMP NGAT_TIMER0
ORG 0003H ; ngat ngoai 0
LJMP CAM_BIEN
ORG 0013H ; ngat ngoai 1
LJMP XEM
MAIN:
MOV SP,#30H ;NHAP DIA CHI BAT DAU CHUONG TRINH TAI 30H
SETB P3.7
MOV R0,#18H
MOV 11H,#00h
MOV 12H,#00H ; DIA CHI LUU TRU hh:mm:ss
MOV 13H,#00H
MOV 14H,#00H
MOV 15H,#00H
MOV 16H,#00H
MOV 17H,#00H
MOV IE,#10000111B ;CHO PHEP NGAT NGOAI 0,1,NGAT TRAN TILER 0
MOV TMOD,#11H ;TIMER 0,1 CHE DO DINH THOI 16 BIT
DOI:
MOV C,P3.7
LCALL HIEN_THI
JC DOI
LCALL TRE_PHIM
LCALL TRE_PHIM
MOV TL0,#LOW(-9216)
MOV TH0,#HIGH(-9216)
SETB TR0
LAP:
LCALL HIEN_THI
SJMP LAP
HIEN_THI:
MOV DPTR,#BANG_MA_LED
;LED1
MOV P1,#10111111B
MOV A,17H
MOVC A,@A+DPTR
MOV P2,A
LCALL DELAY1
MOV p2,#0FFh
;LED2
MOV P1,#11011111B
MOV A,16H
MOVC A,@A+DPTR
MOV P2,A
LCALL DELAY1

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×